A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Graduate Studies Review
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1905-1603 - ISSN (Online) 2697-4215
Published by Mahachulalongkornrajavidyalaya University Homepage  [5 journals]

 •        ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
         สหวิทยาเขตปิยมิตร
         

  • Authors: นรินทร์ เทพศิริ
   Pages: 22 - 35
   Abstract: บทความวิจัยเรื่องภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และ2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์รับราชการ วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที และการทดสอบเอฟ           ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต   ปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้...
   PubDate: 2022-04-30
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2022)
    

 •        รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ
         ของผู้บริหารธนาคารออมสิน

  • Authors: อโนมา หอวิเชียร
   Pages: 35 - 47
   Abstract: บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารธนาคารออมสิน ๒) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหาร ๓) ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหาร ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยยึดหลักการพัฒนาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นำ มุ่งเน้นความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ภาวะผู้นำในการโน้มน้าวจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงนำแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มาเป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของผู้นำที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ โดยแสดงออกตามหลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อสร้างรูปแบบก...
   PubDate: 2022-04-30
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2022)
    

 •        

  • Authors: Ponprom Tippayamontre
   Pages: 60 - 73
   Abstract: บทความวิจัยเรื่อง จุดอ่อนและความย้อนแย้งของทฤษฎีมนุษยนิยมแบบฆราวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยมแบบฆราวาส  ๒)  ศึกษาจุดอ่อนของปรัชญามนุษยนิยมแบบฆราวาส  และ ๓) ศึกษาความย้อนแย้งของปรัชญามนุษยนิยมแบบฆราวาส  ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  และ นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ๑. จุดอ่อนของมนุษยนิยมแบบฆราวาส คือ ความยืดหยุ่นเกินไปของทฤษฎี ที่พยายามจะโอบอุ้มทุกแนวคิดภายใต้กรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ และการอ้างอิงวิทยาศาสตร์มากเกินไป      เมื่อต้องอธิบายแนวคิดที่เป็นนามธรรมจึงนำไปสู่ความบกพร่องด้านตรรกะ ๒. ความย้อนแย้งของทฤษฎีมนุษยนิยมแบบฆราวาสเห็นได้ชัดจากแนวคิดปฏิเสธศาสนา แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีการยอมรับศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบฆราวาสด้วย เนื่องจากติดกรอบแนวคิดด้านสิทธิเสรีภาพของตัวทฤษฎีเอง ๓. ทฤษฎีมนุษยนิยมแบบฆราวาส สามารถเป็นศาสนาใหม่ได้หรือไม่'  คำตอบคือ อาจเป็นได้ และเป็นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับมิติในการพิจาร&#...
   PubDate: 2022-04-30
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2022)
    
 • การสังเคราะห์งานวิจัย:
         

  • Authors: Khantong Wattanapradith, โกนิฏฐ์ ศรีทอง, แม่ชีสุดา โรจนอุทัย, ชนันภรณ์ อารีกุล
   Pages: 74 - 87
   Abstract: บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) โดยประชากรศึกษาคือ รายงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาและแนวคิดตะวันตกที่ตีพิมพ์ในช่วง ๒๕๕๑–๒๕๖๐ จำนวน ๔๐ เรื่อง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative content analysis) ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตและปัญญาโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๔๘, S.D.=๐.๕๗) แนวคิดการพัฒนาจิตและปัญญาเป็นแนวคิดเชิงแบะแนวคิดตะวันตก ทั้งสองต่างมีจุดหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ให้เกิดสมดุลของกายและใจ รวมถึงสมดุลกับธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย มี ๔ ประการ คือ ๑) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ๒) รูปแบบกระบวนการศึกษา ๓) กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย และ ๔) จุดมุ่งหมายในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม คือ“GPA ๔ Happy Life Model” เป็นหลักการสำคัญในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เ&#...
   PubDate: 2022-04-30
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2022)
    

 •        

  • Authors: Waruntorn srikhuy
   Pages: 88 - 99
   Abstract: บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการของพระเจ้าหน้าที่ ๒) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนาในสังคมสงฆ์ไทยปัจจุบัน งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร จากการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอนุญาตให้มีการแต่งตั้งพระเจ้าหน้าที่ พระเจ้าหน้าที่จีวรมีหน้าที่ในการบริหารจัดการจีวร  พระเจ้าหน้าที่อาหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอาหาร  พระเจ้าหน้าที่เสนาสนะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเสนาสนะ พระเจ้าหน้าที่อารามมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ภายในวัด พระเจ้าหน้าที่เรือนคลัง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ลหุภัณฑ์ที่อยู่ภายในเรือนคลัง  สำหรับสังคมสงฆ์ไทยปัจจุบัน การแต่งตั้งพระเจ้าหน้าที่ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น ฉะนั้น เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์เมื่อได้แต่งตั้&...
   PubDate: 2022-04-30
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2022)
    
 • บทวิจารณ์หนังสือ Buddhism without Beliefs:
         A Contemporary Guide to Awakening ของ Stephen Batchelor

  • Authors: Candapanno Bhikkhu
   Pages: 145 - 153
   Abstract:         หนังสือ Buddhism without beliefs แต่งโดย สตีเฟน แบ็ตชเลอร์ (Stephen Batchelor) นักเขียนชาวอังกฤษผู้เคยศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองธรรมศาลา เคยบรรพชาเป็นสามเณรในสายวัชรยานและอุปสมบทเป็นพระลามะนิกายเกลุก (Gelug) อยู่ ๖ พรรษา เขายังเคยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนานิกายเซนที่ประเทศเกาหลีใต้และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายเวทนานุปัสสนาตามแนวท่านโกเอ็นก้า (S.N.Goenka) อีกด้วย หลังจากลาสิกขาเขาก็ได้ผันตัวมาเป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาผู้มีผลงานมากมาย อาทิ Secular Buddhism: Imagining the Dharma in an Uncertain World. Confession of a Buddhist Atheist. The Faith to Doubt: Glimpses of Buddhisht Uncertainty. Alone with Others: An Existential Approach to Buddhism.         เขาเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของกลุ่มชาวพุทธแบบโลกวิสัย (Secular Buddhism) เป็นอย่างมาก ซึ่งแนวความคิดนี้ที่ได้รับความนิยมจากปัญญาชนสมัยใหม่ โดยแนวความคิดพุทธแบบโลกวิสัยนั้นถือหลักอไญยนิยม (Agnosticism) กล่าวคือ ไม่ได้ตัดสินว่าพระเจ้ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ต่อยอดจากหลักอเทวนิยม (Atheism) และไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ แนวคิดดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์ปัญญาชนสมัยใหม่ที่นิยมการพิสูจน์ตามแนววิทยาศาสตร์ได้         หนังสือ Buddhism wit...
   PubDate: 2022-06-10
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2022)
    

 •        การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
         สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาฉบับปรับปรุง
         พ.ศ. ๒๕๖๐
         

  • Authors: kamalas phoowachanathipong, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
   Pages: 48 - 59
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ๔ ด้าน ได้แก่ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๐ รูป/คน อาจารย์ประจำหลักสูตร ๕ คน ผู้ใช้บัณฑิต ๑๗ รูป/คน และนิสิต ๕๕ รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรฯ ในด้านบริบทและกระบวนการ และคะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็นของนิสิตในภาพรวมและทั้ง ๔  ด้านอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยด้านผลผลิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม คะแนนเฉลี่ยผลการวิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ในภาพรวมและความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาที่ได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดการประชุม&#...
   PubDate: 2020-04-30
   Issue No: Vol. 18, No. 1 (2020)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.171.74
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-