A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2082-7083
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania
         standardowych mechanizmów poznawczych.

  • Authors: Katarzyna Jakubowska
   Pages: 5 - 22
   Abstract: Praktyka sądowa pokazuje, że działający w najlepszej wierze i przekonani o prawdziwości swoich zeznań świadkowie popełniają rażące błędy, wskazując jako spraw- ców przestępstw osoby niewinne. Niniejszy artykuł omawia źródła tego rodzaju błędów. Argumentuje się, że fałszywe zeznania nie są spowodowane przez wyjątkowe okoliczno- ści, w jakich znalazła się osoba będąca świadkiem przestępstwa lecz, że są one efektem standardowych procesów poznawczych. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za pojawienie się błędów zarówno w trakcie percepcyjnego rejestrowania popełnianego przestępstwa jak i w procesie jego pamięciowej rekonstrukcji. Zdecydowana większość prac poświęconych wiarygodności świadka dotyczy przypadków, w których uczestniczyli świadkowie naoczni. Niniejsze opracowanie podej- muje także kwestię wiarygodności świadka nausznego
   PubDate: 2016-12-15
   DOI: 10.14746/skfu.2015.9.1.01
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 • Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu

  • Authors: Maciej Raś
   Pages: 23 - 36
   Abstract: Artykuł stanowi przegląd wiedzy nad procesami mózgowymi odpowie- dzialnymi za proste wolicjonalne działania motoryczne. Procesy te manifestują się pod postacią potencjału gotowości – aktywności elektrycznej mózgu (rejestrowanej przez elek- troencefalograf) pojawiającej się na moment przed wykonaniem ruchu w okolicach czub- ka głowy. W artykule omówiona zostaje zarówno charakterystyka tego potencjału – jego kształt i zależność od warunków specyficznych dla wykonywanego zadania, jak również jego dokładniejsza lokalizacja mózgowa. Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie najbardziej podstawowych działań jest pierwszym koniecznym do uczynienia krokiem na drodze do wyjaśnienia bardziej złożonych ludzkich zachowań.
   PubDate: 2016-12-15
   DOI: 10.14746/skfu.2015.9.1.02
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 • Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia,
         diagnostyka, problemy

  • Authors: Michał Wyrwa
   Pages: 48 - 60
   Abstract: Celem artykułu jest dyskusja wybranych problemów związanych z diagno- styką globalnych zaburzeń świadomości. Pokazuje się, że jednym z zasadniczych źródeł trudności diagnostycznych, z którymi mierzą się lekarze monitorujący stan pacjentów jest złożoność takich globalnych zaburzeń. Ocena tych stanów u osób w śpiączce, stanie wegetatywnym czy minimalnych stanach świadomości ma również charakter globalny i składają się na nią charakterystyki kompetencji wykonawczych i poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, integracja multisensoryczna, wypełnianie poleceń, czy język. Oprócz problemów narzędzi diagnostycznych, pojawia się nowa perspektywa myślenia o świa- domości. Nie w kategoriach rozważań pojęciowych oderwanych od realnych przypadków, w tym od zaburzeń świadomości, a w postaci usytuowania rozważań nad świadomością w intersubiektywnej wiedzy o jej przejawach i zaburzeniach.
   PubDate: 2016-12-15
   DOI: 10.14746/skfu.2015.9.1.04
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 • Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w
         paradygmacie różnicowania bodźca odstającego

  • Authors: Remigiusz Szczepanowski, Michał Folwarczny, Robert Kozłowski
   Pages: 37 - 47
   Abstract: W pracy badano wpływ świadomości na uczenie się różnicowania bodź- ców słuchowych w kontekście aktywności ludzkiego mózgu. Przyjmując założenia teorii radykalnej plastyczności oczekiwano, że rezultaty 4-tygodniowego treningu uczenia się różnicowania bodźców będą skorelowane ze zwiększoną aktywnością korową reprezenta- cji bodźców wskutek działania mechanizmów świadomości dostępu. Pomiary aktywności mózgu za pomocą techniki potencjałów wywołanych ERP w paradygmacie bodźców odsta- jących wykazały, że trening uczenia się prowadził do wzrostu amplitudy fali niezgodności MMN (ang. mismatch negativity). Wyniki sugerują, że świadome uczenie się prowadzi do zwiększenia aktywności neuronalnej reprezentacji bodźców w mózgu, jednakże trwałe polepszenie zdolności różnicowania wymaga głównie mechanizmów świadomości dostępu potencjalnego.
   PubDate: 2015-12-15
   DOI: 10.14746/skfu.2015.9.1.03
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2015)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.140.218
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.140.218
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-