A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Granì
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2077-1800 - ISSN (Online) 2413-8738
Published by Dnipro National University Homepage  [1 journal]
 • Реалії кібервійни в сприйнятті
         українського соціуму: соціологічний
         аналіз

  • Authors: Оксана Шеломовська, Людмила Сорокіна
   Pages: 6 - 11
   Abstract: Актуальність теми зумовлена недостатньою концептуальною розробкою проблем кібервійни як соціального феномена та відсутністю комплексного соціологічного аналізу сприйняття її реалій сучасним українським соціумом на основі емпіричного матеріалу. Представлено та проаналізовано результати соціологічного опитування щодо впливу кібервійни на українство. Розглянуто сутність і надано авторські дефініції поняттям «кібервійна», «кіберзброя» і «військова кібератака». Досліджено реальні загрози кібербезпеці, з якими стикається Україна і виявлено, що кібервійна усвідомлюється населенням одним з напрямків російсько-української війни. Розглянуто кібервандалізм, пропагандистські атаки, збір інформації, атаки типу відмови в обслуговуванні, втручання в роботу обладнання та таки на об'єкти критичної інфраструктури як акти бойових дій в кіберпросторі. За результатами анкетування встановлено рівень проінформованості про них та наслідки сприйняття їх соціумом. Наголошено &#...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172367
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Політична стратифікація українського
         суспільства

  • Authors: Оксана Шиян, Лариса Філіпенко, Лариса Самчук
   Pages: 12 - 17
   Abstract: Робота присвячена розгляду політичної стратифікації українського суспільства. Актуальність роботи зумовлена тим, що сучасне українське суспільство через політичні й економічні зміни та процеси є досить розрізненим, як наслідок, соціальна нерівність вагомо впливає на сприйняття соціумом політики та процесів у владі. Відповідно, важливо визначити як соціальна стратифікація впливає на політичну стратифікацію, при якій саме суспільство визначає будову політичної влади. Мета дослідження – охарактеризувати політичну стратифікацію українського суспільства. Відповідно до мети було поставлено завдання визначити сутність поняття «політична стратифікація», розробити модель політичної стратифікації, схарактеризувати риси політичної стратифікації українського суспільства. Основні результати. Визначено особливості соціальної стратифікації в Україні та її вплив на політичну стратифікацію. Розглянуто специфіку політичної стратифікації як явища українсь&#...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172368
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Соціологічний вимір соціального
         портрету ветерана бойових дій

  • Authors: Олена Павлова
   Pages: 18 - 23
   Abstract: Військовослужбовці є однією з найбільш постраждалих від «гарячої стадії» російсько-української війни. Вони беручи на себе основний тягар бойових дій отримуючи поранення, контузії, психічні травми та в деяких випадках навіть втрачають життя, щоб захистити українську державність. Тому українські ветерани потребують соціальної адаптації та реабілітації для повноцінного функціонування в рамках сучасного українського суспільства. Мета статті. З’ясувати особливості соціального портрета українського ветерана в сучасному українському суспільстві крізь вимір соціології. Результати. Проаналізовано особливості відображення образа українського ветерана війни в громадській думці українців, що виражається крізь призму емпіричних соціологічних досліджень загальнонаціонального рівня, зокрема «Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова» та соціологічної групи «Рейтинг». В роботі запропоновано шляхи покращення образу укl...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172369
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Інтеграція України до Європейського
         Союзу у контексті розвитку теорії поля
         П.Бурдьє

  • Authors: Майя Сокол
   Pages: 24 - 29
   Abstract: У статті досліджено шлях інтеграції України до Європейського Союзу у контексті застосування теорії соціального поля французького соціолога П’єра Бурдьє. Досліджено основний категорійний апарат, поняття агентів, гравців, соціального поля, капіталу. Проведено аналогії із гравцями між Україною та ЄС, а результат інтеграції розглядається з точки зору єдиного поля. Розглянуто основні принципи соціального поля, зокрема взаємний вплив та досягнення власних інтересів агентами поля. Метою статті є дослідження шляху Європейської інтеграції України з точки зору теорії соціального поля П. Бурдьє. Актуальність статті обумовлена сучасним становищем України на шляху євроінтеграції, і необхідністю застосовувати дієві інструменти дослідження, прогнозу та аналізу ситуації. У статті обумовлюється, що теорія П. Бурдьє є дієвим інструментом при дослідженні інтеграції України до ЄС, який дає змогу прогнозувати позитивні і негативні фактори об’єднання, визначає перешкоди і протиріч...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172370
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Інформаційні технології як засіб
         формування громадської думки (на
         прикладі США)

  • Authors: Христина Мацьопа
   Pages: 30 - 35
   Abstract: Актуальність даної теми обумовлена тим, що сьогодні проблема формування громадської думки є важливою у житті більшості країн світу, особливо з розвитком нових інформаційних технологій. Громадська думка тісно пов’язана з процесами, що відбуваються у соціумі в цілому. Суттєву роль в процесі її формування у наш час відіграють інформаційні технології, які в останні десятиліття значно розширили інформаційний простір, а тому можуть виступати у якості важеля впливу на суспільну свідомість. Метою дослідження є розкриття інформаційних технологій у формуванні громадської думки на основі практичного досвіду США. У результаті дослідження було визначено можливості використання інформаційних технологій як засобу формування громадської думки, їх роль та місце в контексті розглянутої проблематики. Охарактеризовано також місце ІТ у політичній структурі сучасного суспільства, особливості їх маніпулятивного характеру,  тематично-змістове наповнення. Встановлено, зокрема, р...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172371
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Механізм спільної міграційної політики
         ЄС: еволюція та складові

  • Authors: Віана Костенко
   Pages: 36 - 44
   Abstract: Мета – дослідити механізм спільної міграційної політики ЄС та визначити його складові. Актуальність. Виникнення та розвиток міграційної політики ЄС обумовлені інтеграційними процесами в регіоні та факторами глобалізації, яка поступово розширює кордони, інтегрує світ в єдине ціле. Лише комплексний механізм спільної міграційної політики здатний сприяти інтеграції мігрантів та нівелюванню негативних наслідків значних потоків мігрантів. Результати. Досліджено становлення та сучасну структуру механізму реалізації міграційної політики ЄС, визначені основні підходи, що застосовуються країнами-членами ЄС та самим союзом. З’ясовано чинники, що впливають на розвиток міграційної політики. Визначено, що міграційна політика ЄС розвивалась під впливом різних факторів головними з яких були економічна криза, політична та демографічна нестабільність, розширення Європи. Висновки. Обґрунтовано, що механізм міграційної політики ЄС включає чотири складові: інститути, по ...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172372
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Фінансування громадянами статутної
         діяльності політичних партій в Україні
         у 2020 році

  • Authors: Руслан Зерницький
   Pages: 45 - 50
   Abstract: Актуальність. У статті розглядається фінансування політичних партій в Україні як важливий елемент демократичного та політичного розвитку країни. Збільшення кількості громадян, які роблять внески на статутну діяльність політичних сил, може зменшити залежність їх функціонерів від коштів державного бюджету та великого бізнесу. Також результати соціологічного опитування, проведеного авторитетними організаціями у 2021 році, свідчать про те, що інформація про джерела фінансування та витрати політичних партій була важливою у формуванні ставлення більшості українців до цих партій. Мета дослідження – визначення орієнтовної частки громадян, які протягом 2020 року зробили грошові пожертви на статутну діяльність 20 партій, які у той період були найбільш рейтинговими та медійними, і сум цих внесків. Основні результати. У рамках роботи проаналізовано фінансові звіти обраних політсил за 2020 рік, які були оприлюднені станом на липень 2023 року. Встановлено, що за наявними у публічному доступі...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172373
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Молодіжна політика: сутність та основні
         моделі реалізації

  • Authors: Ірина Єрмоленко
   Pages: 51 - 56
   Abstract: Метою дослідження є з’язування сутності молодіжної політики та визначити основні моделі її реалізації. Оскільки, саме молодь є важливим ресурсом будь-якої демократичної країни. Актуальність полягає у тому, що враховуючи ті трансформаційні процеси, що сьогодні відбуваються у всьому світі стає очевидною потреба у формуванні обґрунтованої та ефективної молодіжної політики, що здатна реагувати на проблеми та потреби молодого покоління у кожній країні.  У статті автор досліджує сутність молодіжної політики, а також, чому важливо розуміти, з яких структурних елементів складається дане явище. Встановлено, що за останній час було напрацьовано багато літератури з цієї тематики та отримано неабиякий досвід. Протягом тривалого періоду країни світу пройшли довгий та складний шлях і досягнули успіху у напрямку формування дієвої молодіжної політики. Молодіжна політика має великий вплив на життя молодого покоління, бо саме в її рамках може втілюватися велика кількість програм у рі...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172374
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Внутрішня політика Азербайджану:
         підвищення ефективності інвестицій

  • Authors: Айнура Ях'яєва
   Pages: 57 - 61
   Abstract: Метою дослідження було вивчити фактори підвищення ефективності іноземних інвестицій в Азербайджан. В умовах глобальних викликів, в умовах фінансової кризи, що спостерігається у світовій економіці, посилюються процеси спеціалізації на міжнародних ринках, перевага надається наукоємній моделі економіки, яка базується на інноваціях та створює високу додану вартість. Це, у свою чергу, призводить до різкого зростання конкуренції на глобальному та регіональному рівнях. У таких умовах перед будь-якою країною має стояти завдання формування стабільної та сталої стратегії розвитку, що відрізнятиметься високою конкурентоспроможністю, продуктивністю та ефективністю. Ці завдання включають удосконалення структури економіки, створення нових сфер наукомісткої економічної діяльності, захист макроекономічної стабільності, покращення інвестиційного середовища, усунення тенденцій нерівномірного розвитку регіонів, застосування передових та інноваційних технологій і досвід...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172375
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Мовна політика національного лідера
         Гейдара Алієва

  • Authors: Гульнара Юсіфова
   Pages: 62 - 65
   Abstract: Основною метою статті є дослідження політики великого політика, національного лідера Азербайджану Гейдара Алієва. У науковому середовищі Азербайджану, а також у світовому інформаційному просторі, існує багато матеріалів про особистість Гейдара Алієва, його політичні, економічні погляди та культурні погляди. Про його ставлення до рідної мови, країни, культури написано багато творів. Ця стаття базується на діяльності Гейдара Алієва, розпорядженнях, указах щодо азербайджанської мови. Незамінні історичні заслуги Гейдара Алієва перед державністю та Азербайджаном відображені в дослідженні «Великий вождь і наша рідна мова». Мова, яка є «передумовою існування» кожного народу, нації та держави, була вперше назавжди вписана в історію азербайджанського народу та національної держави в 1978 році, вдруге в 1995 році. У статті підкреслюється любов до національної мови до рідної мови і до свого народу, який багатьма мудрими словами створив ідеологію азербайджанізму і перетворив азербайджанськ&#...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172376
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Кремлівський терор проти військової
         еліти середини 1930-х років та його
         відлуння на Дніпропетровщині

  • Authors: Валентин Іваненко
   Pages: 66 - 73
   Abstract: У статті актуалізовано і зроблена спроба з’ясувати та узагальнити деякі важливі аспекти, пов’язані з передумовами, розмахом і наслідками сталінського «Великого терору» 1937-1938 рр. в РСЧА, зокрема, на прикладі й військових частин, що дислокувалися на території Дніпропетровщини. Методи дослідження: історико-генетичний, проблемно-хронологічний, компаративний, описовий. Джерела: документальні матеріали з архівних фондів Управління СБУ по Дніпропетровській області, напрацювання в рамках обласної державної програми «Реабілітовані історією», окремі історичні праці відповідного тематичного профілю. Результати дослідження. З сучасних теоретико-методологічних позицій переосмислено і показано витоки та висхідна динаміка розгортання репресій в армійському середовищі міжвоєнної доби. Акцентовано, що створена та зміцніла під час громадянської війни Червона армія була вагомою суспільною і матеріальною силою, а її командири, особливо вищого рангу, з огляду на свої ратні звитяги...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172377
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Дослідницькі передумови успішності
         соціального експерименту Д. А. Столипіна
         

  • Authors: Олег Приймак, Юлія Приймак
   Pages: 74 - 78
   Abstract: Актуальність публікації полягає у відповідності її тенденціям розвитку сучасної історичної науки, серед яких виведенню на перший план непересічних, забутих постатей належить важливе місце. Однією з таких можна вважати південноукраїнського поміщика, земського і громадського діяча, соціолога-аматора, учня Огюста Конта Д. А. Столипіна (1818-1893). Свої ідеї щодо можливості вирішення аграрного питання засобами тогочасної соціологічної науки він намагався підкріпити результатами соціального експерименту, що був проведений протягом 1874-93 рр. в с. Мордвинівці. Мета публікації полягає у всебічній характеристиці дослідницьких передумов соціального експерименту Д. А. Столипіна. Результати. Окреслено, що метою експерименту виступало доведення ідеї про переваги хутірської форми господарювання над общинною. Динаміка його визначалася темпом створення на поміщицьких землях хуторів, право оренди з подальшим викупом на які отримували місцеві селяни. Визначено, що успішність досліду Д. А. Ст&...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172378
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Стратегія розвитку державної політики в
         галузі бібліотечної роботи в
         Азербайджані в період незалежності

  • Authors: Натіг Мурсалов
   Pages: 79 - 83
   Abstract: Актуальність. В даний час становлення інформаційного суспільства, після відновлення незалежності в 1991 році, спостерігається нове ставлення до вивчення історії, сучасного стану і перспектив розвитку бібліотечної роботи в Азербайджані, а також питань культурної інтеграції та вирішення сучасних проблем у цій галузі. Науково-теоретичною основою бібліотечної роботи є комплексна організація бібліотечно-інформаційної системи як галузі науки, інформації, культури, освіти та освітньої діяльності, формування документально-інформаційних фондів бібліотек, удосконалення правил бібліотечно-інформаційного обслуговування громадян, підготовка висококваліфікованих бібліотекарів та розробка стратегії розвитку бібліотек. Можливості, створені демократичною державною політикою, що проводиться Азербайджанською Республікою в роки незалежності, і турбота про захист національних, моральних та інтелектуальних цінностей, стимулюють дослідження державної політики, вивчення її н&#...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172379
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Історія митної справи на українських
         землях в працях сучасних вітчизняних
         економістів та юристів (від 2010 р.)

  • Authors: Олег Дячок
   Pages: 84 - 95
   Abstract: Актуальність. Статтю присвячено розгляду публікацій останніх років з історії митної справи України у працях сучасних вітчизняних економістів та правознавців-адміністративістів. Це пояснюється тим, що з’явилася низка таких міждисциплінарних публікацій, в яких мають враховуватися підходи і здобутки трьох наук – історії, права та економіки. Мета статті полягає у з’ясуванні наукового рівня й міждисциплінарних зв’язків публікацій, цілком або частково присвячених історії митної справи України, написаних представниками економічної та адміністративно-правової науки. Результати статті полягають у критичному розборі періодизації та змісту історії митної справи України, оприлюднених у наукових публікаціях, дисертаційних дослідженнях та підручниках і посібниках представників економічної та адміністративно-правової науки. Встановлено, що хибна періодизація, запропонована колективом авторів у 2005 р., була відтворена у підручнику 2010 р., а з останнього її некритично запо...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172380
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Створення та організація енциклопедій в
         Азербайджані

  • Authors: Ельмаддін Бехбуд
   Pages: 96 - 100
   Abstract: У сучасний час у світі, як і в нашій країні, систематичне й послідовне підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівня людини, особливо широкої читацької аудиторії, інформаційне забезпечення зумовлюють розвиток і використання енциклопедичних видань. необхідність. Демократична Конституція Азербайджанської Республіки, прийнята 12 листопада 1995 року, створила правову основу для функціонування всіх сфер нашого суспільства та соціальних інститутів на основі демократичних принципів. У цьому найвищому державному документі широко та всебічно розкривається роль духовної та культурної спадщини, культури в цілому в розвитку суспільства, права та обов’язки людей на використання культурних надбань, у тому числі доступ до інформації: «Азербайджанська держава підтримує розвиток культури, освіти, охорони здоров'я, науки, мистецтва, охороняє природу країни, історичну, матеріальну і духовну спадщину народу» (Constitution of the Republic of Azerbaijan, 2004). Питання класифікації, структури та оформлення енциклопедій в...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172381
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Течії думки ісламського світу в процесі
         модернізації

  • Authors: Міна Алієва
   Pages: 101 - 106
   Abstract: В історії людства були спроби реформ та інновацій у всі періоди відповідно до умов часу. Стикаючись із вимогами часу, суспільства змушені вносити певні зміни у свої правила, звичаї та традиції. Носії ісламської релігії, яка з’явилася на Аравійському півострові в VII столітті і на даний момент становить понад 25% населення планети, у свою чергу були змушені внести певні зміни, щоб йти в ногу з часом. Перші кроки в цьому були зроблені під час халіфату Омейядів і Аббасидів, в результаті чого відбулися зміни в основних принципах класичного ісламу, деякі доктрини повністю зникли або з'явилися нові доктрини. VII-IX століття можна охарактеризувати як період, коли ісламська цивілізація сяє найбільш активно і динамічно в світі. У цей період виникли розбіжності в поглядах на релігійні та юридичні питання, сформувалися нові секти та вірування. Також у цей період формуються школи суфізму, які включають релігійно-філософський і містичний світогляд. Можна сказати, що доля ісламського світу пов'язана з ім'ям туркі...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172382
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Матеріальна та культурна спадщина
         Карабаху за Середньовіччя

  • Authors: Айнур Гашимова
   Pages: 107 - 111
   Abstract: Карабах – одне з найдавніших поселень людей у світі. Сторожі Азих і Таглар, розташовані на території Карабаху, є територією проживання стародавніх людей. Цей регіон є резиденцією Кур-Аразской і Ходжали-Гедабейской культур, що існували в епоху бронзи і заліза творців культури Гуручай часів палеоліту. Територія Карабаху багата археологічними і наземними пам'ятками. Тут місто Барда, яке було засноване в давні часи на території Уті, набуло подальшого розвитку в середньовіччі та відобразило високу культуру містобудування. Так, інші міста Карабаху – Агдам, Тартар, Агдара, Кельбаджар, Ходжаванд, Шуша, Ханкенді, Фізулі, Джебраїл, Агджабеді, Лачин, Губадли, Зангілан, Джебраїл були побудовані в середні віки. У статті досліджено пам'ятники, будівлі, пам'ятники культури, побудовані в Карабасі, який є історичною територією Азербайджану в період середньовіччя. Крім археологічних пам'яток, на території Карабаху досліджено багато християнських пам'яток. Будівництво цих пам’яток почалося з раннього сере&...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172383
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Black Americans for Democracy як приклад
         афро-американської боротьби з
         дискримінацією за расовою ознакою на
         регіональному рівні США (1968-1978 рр.)

  • Authors: Геннадій Казаков
   Pages: 112 - 117
   Abstract: Метою статті визначено дослідити діяльність організації B.A.D., як прикладу регіональної афро-американської боротьби з дискримінацією за расовою ознакою. Актуальність обумовлена потребою вивчення регіонального виміру антирасистського руху, адже саме з локальних перемог будувалось сучасне суспільство США. Результати. Визначено, що Black Americans for Democracy виникла в межах Університету Арканзасу, як реакція на вбивство М.-Л. Кінга, адже існувала вірогідність посилення проявів расизму по всім Сполученим Штатам зі смертю одного з головних провідників афро-американського руху. Як результат, афро-американські студенти намагалися убезпечити здобутті права, зокрема на рівний доступ до освіти. Акцентування уваги на афро-американській студентській організації саме в межах Університету Арканзасу, обумовлене тим фактором, що поданий вищий навчальний заклад був одним з перших у США, хто десегрував навчальний процес. Водночас, до 70-х рр. ХХ ст., студенти афро-американці, зазнавали утисків з боку інших...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172384
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Наказ №227 «Ні кроку назад» у
         повсякденній культурі страху
         сталінізму

  • Authors: Антон Щелкунов
   Pages: 118 - 124
   Abstract: У спадкоємиці сталінського СРСР – путінської Росії через художні псевдоісторичні твори зобразили штрафбат як сакральний простір у якому кримінальні злочинці перетворюються на справжніх героїв, ціль життя яких вбивати і померти на війні без жодної раціональної мети. Оспівування штрафних підрозділів у сучасній Росії стало однією із основ формування мілітаристської ідеології окупантів, яким все одно за що вмирати і кого вбивати. Метою дослідження є з’ясування ролі штрафних формувань Червоної армії в роки Другої Світової війни в утвердженні повсякденної культури страху серед радянських людей. Результати. Розглянуто основні положення наказу № 227, проаналізовано його місце в повсякденній культурі страху. На основі спогадів ветеранів Другої Світової війни показано як страх визначав їх поведінку під час війни та їх ставлення до наказу № 227 вже після її завершення. Висновки. Сталін і його оточення шукали нові методи посилення повсякденного страху. Результатом цих пошуків с ...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172385
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Біля витоків діяльності
         Азербайджанської наукової бібліотеки
         (життя, присвячене культурі)

  • Authors: Парвіз Казімі, Надір Ісмайлов, Західа Рзаєва
   Pages: 125 - 129
   Abstract: «Спадщина» радянської доби стала предметом багатьох досліджень. Також звертається увага на зусилля створити спільну картину шляхом узагальнення нашої політичної, економічної та культурної спадщини в різних сферах. Створення загальної картини шляхом виявлення культурних тенденцій на тлі політичних процесів, тенденцій прикладного та образотворчого мистецтва на тлі економічної «утопії» не означає вичерпної картини. Коли ми «розглядаємо» політичні, економічні та культурні аспекти спадщини радянської доби, то складається картина, що наша культурна спадщина вважається більш цінною та важливою. Культурні споруди радянського періоду, загальні зразки культурного, літературного, прикладного та образотворчого мистецтва можна оцінити як цінності, що зближують і об'єднують людей. У зв’язку з цим важливо вивчати та відзначати працю, роль і заслуги осіб, які відіграли важливу роль у створенні та розвитку культурного середовища. Аліадар Саїдзаде – прогресивний інтелектуал, який у в ...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172386
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Історико-хронологічна оцінка
         археологічних матеріалів стародавніх
         знахідок Нахчиваня

  • Authors: Айтен Тахірлі
   Pages: 130 - 134
   Abstract: Сприятливі природно-географічні умови території Нахчивані давали можливість людям селитися тут з давніх часів. Археологічні пам'ятники займають важливе місце у вивченні давньої історії Нахчиваню. Ці пам'ятники привертають увагу дослідників ще з 70-х років XIX століття. У той період в Нахчивані було виявлено багато археологічних пам'яток. Після здобуття Азербайджаном незалежності була проведена велика робота в галузі досліджень, реєстрації та охорони наших пам'яток. Вивчення пам'яток історії та культури показує, що територія Нахчиванської автономної республіки була заселена ще з часів стародавнього кам'яного віку. Багаті сировинні запаси Нахчивані і вигідне історико-географічне положення привели до виникнення і розвитку тут древніх культур. Культури Нахчивану, що відрізняються своїми унікальними характеристиками, також зробили певний вплив на сусідні країни Південного Кавказу і Сходу. Дослідження показують, що племена, які прийшли в Азербайджан через Північний Кавказ на поча&#...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172387
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Структурованість та символічність
         утрені у практичному вимірі церковного
         уставу: філософсько-богословський
         дискурс

  • Authors: Василь Гоголь, Андрій Жук
   Pages: 135 - 141
   Abstract: Мета наукової статті полягає в тому, щоб вказати на основні етапи структурного розвитку ранкового богослужіння – Утрені, розкрити його зміст та символічні аспекти, які дають можливість краще пізнати особливості богослужінь добового кола в Церквах візантійської Традиції. Актуальність. Утреня, як одне з найважливіших богослужінь у Церквах Східного обряду, має в собі як структурованість, так і символічність, які надають їй особливий сенс і значення. Актуальність цієї теми перш за все полягає у потребі збереження традиції, адже Утреня заснована на давніх богослужебних моліннях, які перейшли через століття. Її структурованість дозволяє вірним зберегти зв'язок з минулим, відчути поєднання з попередніми поколіннями і стати частиною великого духовного спадку. Окрім того існує велика небезпека зникнення Утрені з переліку парафіяльних богослужінь. Утреня має своє чітке місце і роль у церковному уставі. Вона є не просто окремим богослужінням, а складовою частиною повної церковної &...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172388
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Західноєвропейське мислення:
         Гайдеґґерівський поворот як деструкція
         (рух до джерел) або пошук нового (іншого)
         початку (виміру) мислення

  • Authors: Віктор Окороков
   Pages: 142 - 148
   Abstract: Мета роботи. Мета статті полягає у тому, щоб, поринувши у глибини первісної свідомості (за рецептом багатьох представників некласичної філософії), виявити протиріччя європейської свідомості (у її джерел) у давньогрецькій думці й спробувати показати ресурси міфологічного мислення щодо подоланню цих протиріч. Методологія. Методологічні установки, що використовують можливості, прикордонні стани й ефекти некласичної свідомості, виявилися недостатньо ефективними для адекватного розуміння сутності людини. Використовуваний узагальнений методологічний підхід спирається на глибинні ресурси високоенергетичної свідомості, і на розшифрування можливостей антропологічного часу, що може дозволити розкрити нові горизонти людського існування. Наукова новизна. Звертаючись до сучасних вистав про змінені стани свідомості, ми спробували побачити, як виглядають дискурсивні практики розуміння свідомістю дійсності, що історично сформувалися. Таким чином, на шляху послідовн ...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172389
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Ідеї та теорії, пов'язані з проблемою
         соціальної справедливості в історії
         філософії

  • Authors: Осман Гаджиєв
   Pages: 149 - 154
   Abstract: Основною метою статті є дослідження проблеми соціальної справедливості в історії філософії, яка постійно викликає дискусії в суспільстві. У першу чергу розглядається сутність і теорія проблеми соціальної справедливості, а також її значення для суспільства та оцінюється як загальнолюдська цінність. Соціальна справедливість є такою проблемою, що її слід пов’язувати з різними аспектами людського життя, такими як економічні, соціальні, політичні та культурні. Говорити про єдину концепцію соціальної справедливості для всіх типів суспільств неможливо. Соціальна справедливість має історично мінливий характер. При цьому зміна домінуючих ціннісних і соціальних відносин у суспільстві або розмаїття цих факторів у різних суспільствах в один і той самий історичний період також вплинула на концепцію соціальної справедливості разом з її інтерпретацією та значенням. У матеріалі дослідження від найдавніших часів до сьогодення представлені погляди, ідеї та теорії ряду філософів (Ко...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172390
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Середньовічний період в історії науки:
         завоювання неба (простору) східними
         

  • Authors: Гюльшан Мусаєва
   Pages: 155 - 159
   Abstract: Основною метою статті є дослідження завоювання неба (простору) арабо-турецькими східними філософами середньовіччя як важливої теми у навчально-виховному процесі. У період стагнації, викликаної церковним правлінням у Європі в середні віки, аббасидський халіф на Сході переніс столицю імперії з Шама до Багдада і заснував першу Східну академію під назвою «Бейт аль-Хікма», відому як «Будинок мудрості» в Європі. Внаслідок діяльності східних філософів «Бейтул Хікма» став науково-дослідним центром світового рівня в галузі науки, філософії, медицини та освіти. Багато наукових праць, що стосуються цивілізацій Стародавньої Греції, Китаю, Індії, Іраку, Єгипту та Візантії, були переведені арабською мовою в «Бейтул Хікма». Арабські та турецькі вчені вдосконалили інформацію в цих працях і стали основоположниками та популяризаторами багатьох областей науки. Таким чином, оскільки рідною мовою наукових досліджень у Середньовіччі була арабська, цей період відомий в історії світової науки як «ар...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172391
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Роль світової літератури у формуванні
         планетарного мислення учнів (кейс
         Азербайджану)

  • Authors: Аріф Асадов
   Pages: 160 - 166
   Abstract: Стаття присвячена питанням викладання світової літератури в загальноосвітній школі в контексті сучасних викликів у світі та основним аспектам освіти, які ці виклики несуть. Проаналізовано значення світової літератури у формуванні планетарного мислення учнів у навчальному процесі. Підкреслюється прогресивна роль цих прикладів у формуванні логічного, критичного, творчого мислення учнів, навчанні окремих прикладів зі світової літератури, формуванні пізнавальних і комунікативних умінь.
   У дослідженні зазначається, що формування національної та загальнолюдської ідеї, розвиток особистості в учнів є однією з основних вимог сучасних предметних програм. Встановлення паралелей між національною та світовою літературою має велике науково-методичне значення для досягнення таких цілей, як формування планетарного образу підростаючого покоління, прищеплення ідей та уявлень про єдність світу.
   Безсумнівно, що головні ідеї, думки і цілі нашої національної літератури не залишают...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172392
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 • Цікаві властивості металевої ртуті на
         навчальних уроках з хімії

  • Authors: Гізіллі Алієва
   Pages: 167 - 171
   Abstract: У статті розглядається залежність того, чому хімія полюбляється учнями, від майстерності та педагогічної майстерності вчителя. Відзначається, що під час викладання теми про метали важливо приділити достатньо місця інформації про цікаві властивості металевої ртуті. Тому в статті розповідається про симптоми отруєння ртуттю та про те, які заходи вжити. Відзначається, що з давніх часів і дотепер число людей, які знають, наскільки небезпечна металева ртуть, становить меншість. До відома студентів доводиться інформація про серйозні проблеми, спричинені ртутними відходами в Азербайджані, головним чином у місті Сумгаїт. Зазначається, що з 2000 по 2004 рік за проектом Світового банку поблизу Сумгаїта був побудований полігон для ізоляції ртутних відходів від навколишнього середовища. Учням пояснюється транспортування близько 60 000 тонн ртутьвмісних відходів на це звалище та подальше поводження з ртутьвмісними відходами на полігоні. У навчальній частині теми «Це цікаво» деяка інформація про чер...
   PubDate: 2023-08-31
   DOI: 10.15421/172393
   Issue No: Vol. 26, No. 4 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.48.243
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-