A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Prismet
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0032-8847 - ISSN (Online) 2535-311X
Published by Universitetet i Oslo Homepage  [16 journals]
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

  • Authors: Camilla Stabel Jørgensen, Øyvind Soltun Andreassen, Ingunn Aadland
   Pages: 3 - 4
   Abstract: Med fagfornyelsen har KRLE-faget fått fem kjerneelement. Dette temanummeret undersøker det vi mener er den største nyheten blant dem: «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder».  
   Kjerneelementene uttrykker fagenes bærende ideer og fremmer arbeidet med dybdelæring. Slik Utdanningsdirektoratet definerer dybdelæring handler det både om innholdskunnskap og prosedyrekunnskap i fagene, metaperspektiv på egen læring og evne til å ta i bruk tilegnet kunnskap i nye sammenhenger (Udir 2019).  
   I utviklingen av nye læreplaner ble læreplangruppene først engasjert i arbeid med å formulere kjerneelementene. Kjerneelementene som ble fastsatt for KRLE og RE er 1) Kjennskap til religioner og livssyn, 2) Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder, 3) Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, 4) Kunne ta andres perspektiv og 5) Etisk refleksjon. Beskrivelsen av innholdet i kjerneelement nr 2 lyder i sin helhet som følger:   Elevene skal undersøke og utforske kristendom og andre religioner og livssyn som ­sammensatte fenomener gjennom bruk av varierte metoder. Deres forståelse av religioner og livssyn utdypes og utfordres gjennom analyse av og kritisk refleksjon over kilder, normer og definisjonsmakt. Kjennskap til ulike syn på og definisjoner av religioner
   og livssyn inngår i kjerneelementet og er vesentlig for å forstå og håndtere mangfold. I november (2021) ble konferansen «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder i skolen» arrangert i Trondheim. Arrangør var prosjektet «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder» i NTNU RE Research Group, i samarbeid med Prismet. Målet med konferansen var å bidra til forståelse av kjerneelementet og deling av ideer om hvordan det kan arbeides med kjerneelementet i lærerutdanning og grunnskole. Alle forskningsartiklene i nummeret springer ut fra denne konferansen, og kan knyttes til kjerneelementet i sin helhet, eller til ulike deler av det.
   Formålet med å vie et temanummer til dette ene kjerneelementet er å utforske det, slik det oppfordrer til utforsking av fagets emner: fra ulike perspektiv og med ulike metoder. Skribentene i dette nummeret er alle religionsdidaktikere med ulik faglig bakgrunn, og utgjør dermed «eit kritisk samvirke mellom ulike basisfaglege tradisjonar» (Brekke, dette nummeret, s. 51).
   Geir Skeie spør hva det innebærer for religions­didaktikken at elevene skal utforske i faget og diskuterer forholdet mellom elevenes utforsking og vitenskapsfagene sin forskning. Sentralt i hans diskusjon er hvorvidt utforskingen skal imitere eller være inspirert av forskning. 
   Øyvind Soltun Andreassen og Camilla Stabel Jørgensen analyserer kjerneelementet, og finner et ressursperspektiv på uenighet. Dette innebærer at elever skal bruke ulike former for uenighet, kompleksitet og mangfold som ressurs for å utvikle kunnskap om og forståelse for religioner og livssyn.   Øystein Brekke skriver om religions- og livssynsfaget som faglig konglomerat der ulike vitenskapsfaglige tradisjoner virker sammen, og ser kjerneelementet som en invitasjon til å arbeide med et bredt spekter av perspektiv og posisjoner i klasserommet. Han argumenterer videre for at en livssynsåpen fagontologi er en bedre ramme for slikt arbeid enn en sekulær fagontologi. 
   Knut Aukland spør hvilken kunnskap vi vil at utforsking med ulike metoder skal lede til, og diskuterer forholdet mellom det å lære om religion og det å lære hvordan man kan lære om religion. Diskusjonen lander i en tabell over ulike kunnskapsformer i faget; en tabell han inviterer leseren til å være med å utvikle. 
   Beate Børresen og Kåre Fuglseth beskriver og sammenligner filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter, og diskuterer dem i lys av det danningspedagogiske paradokset. De argumenterer for at de to arbeidsmåtene til sammen gir ressurser til å takle paradokset, gjennom kombinasjonen av struktur og frihet for elevenes utforsking.
    
   Til slutt gjør Inge Andersland og Oddrun Marie Hovde Bråten rede for ulike forståelser av begrepene «religion» og «livssyn», og utforsker hvordan disse er synlige i læreplanens forskjellige deler. De argumenterer deretter for at spenningene og konfliktene som ligger i de ulike måtene å bruke begrepene på, kan brukes didaktisk for å tilrettelegge for elevers utforsking i faget.  
   På ulike måter undersøker artiklene altså fagets metoder og normene som styrer metodevalg og metodebruk i kunnskapssøking – både i vitenskapelig forskning og i skolens undervisningspraksis. Vi tror derfor temanummeret kan gi en oversikt over sentrale diskusjoner og posisjoner i det fagdidaktiske forskningsfeltet. Siden fokus for temanummeret er kjerneelementet om utforsking med ulike metoder, er det rimelig at nettopp læreplanen undersøkes og analyseres i flere av bidragene. Prismet ønsker tilsvarende undersøkelser av flere av kjerneelementene velkommen, samtidig som vi inviterer til ytterligere analyser av og refleksjoner over et bredere utvalg av kilder som kan fortelle om religioner og livssyn som sammensatte fenomen. 
   I tillegg til seks forskningsartikler, inneholder nummeret tre korte omtaler av den rykende ferske oversettelsen utForskerne: En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen oversatt ...
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9694
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Fra vitenskapelig forskning til utforsking i skolefag

  • Authors: Geir Skeie
   Pages: 5 - 21
   Abstract: Den nye læreplanen for grunnskolen legger stor vekt på utforsking i alle fag, noe som kommer til uttrykk både i fagenes kjerneelementer og i kompetansemålene. Sammenkobling av ­dybdelæring, utforsking og et bredt kompetansebegrep i fagfornyelsen utfordrer fagdidaktikere til å klargjøre forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag. Artikkelen tar opp bakgrunnen for dette innenfor pedagogisk og fagdidaktisk tenkning, og diskuterer om didaktisering av vitenskapelige metoder for skolebruk kan være en vei å gå for å forbedre religionsundervisningen. Diskusjonen knytter an til to innføringsbøker for lærerstudenter, en om religionsvitenskap og en om religionsdidaktikk. Konklusjonen er at utforskende metoder gir noen spennende muligheter i religionsundervisningen, men at forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag reiser utfordringer for religionsdidaktikken, som kaller på mer forskning og utviklingsarbeid. Nøkkelord: Utforskende metoder, didaktisering, religionsvitenskap, dybdelæring, fagfornyelsen
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9695
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Et ressursperspektiv på uenighet: Analyse av kjerneelementet Utforsking
         av religioner og livssyn med ulike metoder

  • Authors: Øyvind Soltun Andreassen , Camilla Stabel Jørgensen
   Pages: 23 - 49
   Abstract: I denne artikkelen analyserer vi kjerneelementet «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder» for bedre å forstå hva som ligger i formuleringene det inneholder og hvilke nye utfordringer det stiller lærere overfor. Dataene som undersøkes, er muntlige utvekslinger om teksten i kjerneelementet mellom deltagere i et praksisfellesskap av KRLE-/RE-lærer­utdannere, så vel som teksten i kjerneelementet og teksten i den utgående læreplanen. For å identifisere hva som er nytt, sammenlignes teksten i kjerneelementet med teksten i utgående læreplan. De muntlige utvekslingene analyseres for å forstå hvordan de som utdanner KRLE-lærere (som skal bruke læreplanen) tolker formuleringene i dette kjerne­elementet. Vårt hoved­funn er at kjerneelementet introduserer et ressursperspektiv på uenighet. Vi diskuterer hvordan kjerneelementet beskriver kompleksitet, mangfold og uenighet, og hvordan kjerneelementet forventer at elever skal bruke kompleksitet, mangfold og uenighet som en ressurs i deres egen utvikling av kunnskap og forståelse i faget. Nøkkelord: Læreplananalyse, kjerneelement, utforsking, varierte metoder, epistemologisk bevissthet, ressursperspektiv på uenighet
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9696
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Religions- og livssynsfaget som fagleg konglomerat

  • Authors: Øystein Brekke
   Pages: 51 - 78
   Abstract: Læreplanens kjerneelement knytt til utforsking av religionar og livssyn med ulike metodar inviterer lærar og elev til å sjå at ulike ståstader gir ulik forståing av kva religionar og livssyn er for noko, som fenomen. Hovudsynspunktet i denne artikkelen er at eit fokus på fagontologi kan hjelpa oss til å forstå betre kva som ligg i denne innsikta. For å illustrera poenget diskuterer eg ein sekulær fagontologi opp mot det eg kallar ein livssynsopen fagontologi, og eg tar til orde for at religions- og livssynsfaget i norsk skule bør ha det siste som ramme. Med utgangspunkt i ein livssynsopen fagontologi argumenterer eg vidare for at skulefaget bør lena seg mot ein konglomerativ religionsdidaktikk, til skilnad frå ein didaktikk som stør seg på eit religionvitskapleg perspektiv åleine, som er blitt føreslått. Eit kritisk samvirke mellom ulike basisfaglege tradisjonar er, ut frå eit slikt perspektiv, viktig for arbeidet med religions- og livssynsfeltet i klasserommet. Avslutningsvis skal vi sjå på nokre nyare bidrag som søkjer å realisera slike metarefleksive perspektiv inn i konkret klasseromsarbeid. Av særskilt interesse i vår samanheng er måten det nye kjerneelementet inviterer elevar på ulike alderstrinn til øving i posisjonering og perspektivveksling på innafor ramma av eit objektivt, kritisk og pluralistisk RLE-fag i skulen. Nøkkelord: Kjerneelement, utforsking, ulike metodar, religions- og livssynsfaget, vitskapsfilosofi, fleirfaglegdom, fagleg konglomerat, fagontologi, vitskapsfag, skulefag
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9698
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis
         å lære hvordan

  • Authors: Knut Aukland
   Pages: 79 - 97
   Abstract: Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til' Som et bidrag til å svare på dette spørsmålet presenterer artikkelen en kunnskapstabell som tilbyr et fagspesifikt språk for å beskrive ulike kunnskapsformer i religions- og livssynsfaget. Tabellen skiller mellom det å lære om religion/religioner og livssyn, og det å lære om akademiske metoder man kan bruke til å utforske dette fagområdet. Her argumenteres det for at forholdet mellom det å lære om og det å lære hvordan man kan få kunnskap om religion/religioner og livssyn er et sentralt tema for fagdidaktikken i dag. Lære om-kunnskap omfatter beskrivende kunnskap, nært beslektet med faktakunnskaper, og tre representanter for avanserte kunnskapsformer, som artikkelen undersøker: situert kunnskap, mektig kunnskap og terskelbegreper, og disiplinfaglig kunnskap. Ved siden av å fremheve verdien av at faget sikrer at elevene lærer hvordan de kan få kunnskap om religion/religioner og livssyn, drøfter artikkelen hvordan det å utforske med ulike metoder kan forstås i relasjon til beskrivende kunnskap og avanserte kunnskapsformer i faget. Nøkkelord: Kunnskap, lære om, lære hvordan, metoder, utforsking
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9699
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som
         utforskende arbeidsmåter

  • Authors: Beate Børresen, Kåre Fuglseth
   Pages: 99 - 115
   Abstract: Artikkelen drøfter de to metodekonsepta Filosofisk samtale (FS) og Tren tanken (TT) som utforskende metoder i lys av læreplanens krav om utforsking som sentral metode i grunn­skolens KRLE-fag. Vi argumenterer for at vurdering av alle arbeidsmåter i KRLE må ta hensyn til de spesielle danningsutfordringene som dette faget står i, særlig lærerens balansering mellom engasjement og varsomhet. I artikkelen argumenterer vi for at både FS og TT fungerer godt på den måten. Metodekonsepta utfyller hverandre og kan begge være både avklarende og prøvende. FS kan bruke det mer fokuserte opplegget i TT til å hjelpe elevene med å holde seg til saken og å lære fagkunnskap inngående. TT kan lære av den filosofiske samtalens form og bryte med tradisjoner som hemmer egenaktivitet og kritisk tenkning. Det viktigste for bruken av disse metodene og for utforsking generelt er at aktivitetene for elevene er prøvende i vurderende mening; Elevene skal ta stilling, begrunne og vurdere. Nøkkelord: Utforsking, arbeidsmåter, danningspedagogikk, filosofi, filosofisk dialog, KRLE-faget, dyp læring
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9700
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Religion og livssyn som begreper i LK20: Utforsking som strategi for
         å åpne begrepene

  • Authors: Inge Andersland, Oddrun Marie Hovde Bråten
   Pages: 117 - 135
   Abstract: I denne artikkelen undersøker vi hvordan begrepene «religion» og «livssyn» brukes til å beskrive studieobjektet i de nye læreplanene fra 2020 og spør: Hvordan kan man unngå forenklede fremstillinger, og hvordan kan man la elever møte religioner og livssyn som komplekse historiske og nåtidige forhandlede fenomener' I vår lesning av læreplanene finner vi tilfeller av essensialisert språkbruk samt en videreføring av privilegerte posisjoner for kristendom (i norsk versjon) innenfor religionsbegrepet, og livssynshumanisme (i norsk versjon) for livssynsbegrepet. Dette står i et spenningsforhold til idealer om åpen utforsking av fenomenene, som også er uttrykt i planene. Vi diskuterer videre hvorfor essensialisering og priviligering av visse tradisjoner kan sees på som problematisk, og foreslår pragmatiske løsninger knyttet til teoretisering av begrepene som vi håper kan bane vei for ikke-essensialistisk og åpen utforsking av religion og livssyn i praktisk undervisning. Vi argumenterer for en utforskende tilnærming til studiet av religion og livssyn i skolen, som en strategi for å åpne opp begrepene for elevene, i tråd med intensjonen i kjerneelement 2 i nye læreplaner: utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder. Nøkkelord: KRLE, Religion og etikk, religion, livssyn, utforsking, ikke-binære livssyn, ikke-essensialistisk religionsbegrep, LK20, didaktiske ressurser, fortolkende tilnærming, RE-searchers, åpne og lukkede begreper
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9701
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Omtale av undervisningsressurs: UtForskerne: En ny tilnærming til
         religions- og livssynsundervisning i barneskolen

  • Authors: Bjarte Mongstad, Gunnvor Wendel, Camilla Stabel Jørgensen, Rob Freathy
   Pages: 137 - 144
   Abstract: UtForskerne: En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9707
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 • Bokmelding

  • Authors: Ragnhild Laird Iversen
   Pages: 145 - 147
   Abstract: Kåre Fuglseth og Thor-Andre Skrefsrud (Red).
   Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning
   i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn
   IKO-Forlaget, 2021. Anmeldt av Ragnhild Laird Iversen
   Stipendiat i religionsdidaktikk, USN
   PubDate: 2022-06-22
   DOI: 10.5617/pri.9704
   Issue No: Vol. 73, No. 1-2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.229.124.74
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-