A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Logos i Ethos
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0867-8308 - ISSN (Online) 2391-6834
Published by Pontifical University of John Paul II in Krakow Homepage  [9 journals]
 • „Piękno osoby” według Karola Wojtyły (ontologia
         i doświadczenie)

  • Authors: Dariusz Radziechowski
   Pages: 5 - 22
   Abstract: Niniejszy artykuł kreśli zasadniczy zrąb myśli Karola Wojtyły na temat piękna. Wprowadzając centralną kategorię „piękna osoby”, Wojtyła zasadniczo zintegrował i uporządkował wszystkie inne znaczenia tego terminu. To, co jest piękne w adekwatnym ujęciu, jest i dobre moralnie. Odnośnie do piękna człowieka Wojtyła zwracał uwagę, że różnicuje się ono poprzez płeć – piękność kobieca i piękność męska, a także według „warstw” – piękno zewnętrzne (piękno estetyczne, zmysłowe, ciała) oraz ważniejsze od niego – piękno wewnętrzne, które stanowi o pięknie człowieka jako osoby. Piękno zewnętrze pozwala osobom się zauważyć, poznać, w miłości jednak nie można poprzestać na pięknie zewnętrznym (pokusa potraktowania ciała jako możliwego przedmiotu użycia). Miłość to bowiem miłość całej osoby, nie zaś wyłącznie jej pięknego ciała i seksualnej atrakcyjności. Szczegółowym zagadnieniem jest analiza tworzenia pięknych rzeczy, które zarazem odciskają się we wnętrzu człowieka i – o ile człowiek nie podda się egoistycznej „pokusie samoubóstwienia” – dają świadectwo o jego „nieśmiertelności”.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59101
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • „Immediacy of Experience Principle” z plemienia Pirahã jako możliwa
         powszechna podstawa epistemologii

  • Authors: Karol Petryszak
   Pages: 23 - 38
   Abstract: Szeroko opisane przez Daniela Everetta plemię Pirahã pozwala na odniesienie kierującej zachowaniem jego członków zasady bezpośredniości doświadczenia do szerszego kontekstu epistemologicznego. W artykule poza przedstawieniem samej zasady bezpośredniości doświadczenia uzasadniono, dlaczego stanowi ona ostatecznie podstawę każdej epistemologii – choć w różnym stopniu wpływa na późniejsze rozwiązania epistemologiczne. Sformułowano również postulat opracowania „poziomów abstrakcji”, co pozwoliłoby na prowadzenie dalszych badań pod kątem choćby rzeczywistego istnienia desygnatów danych tzw. pojęć abstrakcyjnych.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59102
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Między zawodem a służbą. O pracy pracownika socjalnego z osobami
         starszymi w perspektywie etyki personalistycznej

  • Authors: Michał Stachurski
   Pages: 39 - 56
   Abstract: Wobec wyzwania, jakim jest proces starzejącego się społeczeństwa (zwłaszcza w Europie), wydaje się słuszne podjęcie tematu dotyczącego roli pracownika socjalnego wobec osób starszych. Zagadnienie to rozważane jest w aspekcie etycznym, w oparciu o współczesne trendy wypracowane na gruncie utylitaryzmu i personalizmu. W artykule kładzie się nacisk głównie na personalizm, który pozwala spojrzeć na opiekę nad starszymi z punktu widzenia osoby, podmiotowości, godności i odpowiedzialności, obowiązków zawodowych i służby; pozwala dowartościować pozycję starszych w strukturze społecznej, a także docenić pracę na ich rzecz.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59103
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Między wiarą a rozumem. Doświadczenie prawzorcze u Hansa Ursa von
         Balthasara a Absolutnie Niepojęte u Siemiona Ludwigowicza Franka

  • Authors: Andrzej Koszczka
   Pages: 57 - 78
   Abstract: W niniejszym artykule podejmuję próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące możliwości doświadczenia Boga. W tym celu zestawiam stanowiska dwóch myślicieli reprezentujących odrębne dyscypliny i tradycje religijno-kulturowe: rosyjskiego filozofa Siemiona L. Franka i szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara. Ukazuję ograniczenia metodologiczne filozofii, które stają się polem dla teologii. Absolutnie Niepojęte Franka zestawione z doświadczeniem prawzorczym Balthasara otwiera nowe perspektywy dla obu dyscyplin kroczących między wiarą a rozumem. 
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59104
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Śmierć Boga i upadek metafizyki. O „historycznym” charakterze
         zapowiedzi Nietzschego

  • Authors: Hernán Guerrero-Troncoso
   Pages: 79 - 104
   Abstract: Niniejszy artykuł koncentruje się na tym, co można by nazwać „historycznym” charakterem metafizyki, który tłumaczyłby jej narodziny i ostateczny upadek, czego ilustracją jest ogłoszenie śmierci Boga przez Nietzschego. Omówiono w nim dwa aspekty tego ogłoszenia. Po pierwsze, porównuje dwie postacie, które Nietzsche odnosi do śmierci Boga, „obłąkanego człowieka”, który pojawia się w The Gay Science i Zaratustra, którego Nietzsche początkowo uważał za proklamującego to wydarzenie, ale później odrzucił. Po drugie, proponuje interpretację obrazów śmierci Boga jako zarys tego, jak tradycyjne pojęcia bytu najwyższego całkowicie straciły swój sens, a co za tym idzie, wszelką moc poruszania światem, pozostawiając metafizykę dryfującą „na horyzoncie nieskończoności”.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59105
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • „Etyka” a „moralność” – analiza zmiany terminów w
         maszynopisach pracy habilitacyjnej Karola Wojtyły

  • Authors: Karol Petryszak
   Pages: 105 - 132
   Abstract: Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie zmiany terminologicznej („etyka” – „moralność”) w archiwalnych wersjach pracy habilitacyjnej Karola Wojtyły. Poza samym zestawieniem i wskazaniem zasady podziału terminologicznego, jaką expressis verbis podaje Wojtyła, zaprezentowano pogłębioną analizę tychże zmian, której efekty wskazują na znacznie większe zróżnicowanie semantyczne i definicyjne obu terminów niż wynikałoby to z informacji pochodzącej od samego Wojtyły. Tekst ma charakter pionierski i przedstawiona w nim propozycja podziału zmian ma za zadanie wstępne naszkicowanie kierunku dalszych badań i w żadnym wypadku nie rości sobie prawa do wyłączności lub ostateczności.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59106
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Utopia anielska jako wzorzec społeczności ziemskiej w myśli
         Pseudo-Dionizego i Tomasza z Akwinu

  • Authors: Marcin Tomasiewicz
   Pages: 133 - 148
   Abstract: Artykuł porusza zagadnienie wpływu nauki o aniołach Pseudo-Dionizego Areopagity i Tomasza z Akwinu na filozofię społeczno-polityczną w średniowieczu. Kluczowym pojęciem, którym posługuje się angelologia Pseudo-Dionizego jest „hierarchia”. Koncepcja hierarchii jest osadzona na założeniach metafizyki neoplatońskiej, stąd też Pseudo-Dionizy przedstawia byty anielskie w porządku enneadycznym. Tak przedstawiona hierarchia wywarła wpływ na rozumienie i uzasadnienie porządku społecznego w wiekach średnich oraz na legitymizację struktury władzy politycznej. Wreszcie, wedle wymienionych autorów głównym celem społeczności anielskiej jest jedność stworzenia w Bogu. Tym samym również idealny porządek polityczny ziemski musi realizować cele eschatologiczne.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59107
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Kryzys nadziei i zadanie filozofii w myśli Józefa Tischnera

  • Authors: Tomasz Niezgoda
   Pages: 149 - 176
   Abstract: Kryzys nowoczesności jest kryzysem fundamentalnym, jest bowiem, jak uważa Józef Tischner, kryzysem nadziei. Zadaniem współczesnego człowieka jest przezwyciężenie tego kryzysu, a filozofia może w tym dopomóc – ponieważ myśl może sięgnąć do źródłowego doświadczenia nadziei, może odnaleźć te pokłady rzeczywistości, które umożliwiają odnowienie nadziei. W takiej perspektywie Tischnerowska filozofia dramatu i agatologia – a więc myślenie skupione na analizie i interpretacji dramatu ocalenia i zguby, a także na ujawieniu swoistej logiki tego, co ponad bytem i byciem – prowadzą do możliwości przezwyciężenia naznaczonej kryzysem sytuacji współczesnego człowieka. W rzeczywistości wydaje się nieusuwalnie tkwić nieredukowalny element dobra.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59108
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Prolegomena do filozofii gór Józefa Tischnera

  • Authors: Tadeusz Sierotowicz
   Pages: 177 - 192
   Abstract: Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie o możliwość sformułowania Józefa Tischnera filozofii gór. Podstawą refleksji jest niewielka „próbka” tekstów Tischnera, których analiza pozwala na wskazanie drogi prowadzącej do sformułowania tej filozofii.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59109
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Dramaturgia artykułu 17. kodeksu etyki lekarskiej. Ujęcie sytuacji
         niepomyślnych rokowań z wykorzystaniem aksjologii Józefa Tischnera

  • Authors: Marcin Jaranowski
   Pages: 193 - 212
   Abstract: Tekst prezentuje interpretację aksjologicznego tła artykułu 17. kodeksu etyki lekarskiej, w której wykorzystane są przede wszystkim elementy filozofii wartości Józefa Tischnera. Autor posługuje się pojęciami aksjologii, by opisać szczególną dynamikę deontologii zawartej w artykule dotyczącym sytuacji informowania pacjenta o niepomyślnych rokowaniach co do jego stanu zdrowia. Zamiast opisów powszednich sytuacji tego typu, czytelnik otrzymuje inspirowaną przede wszystkim filozofią Tischnera rekonstrukcję układu wartości i roszczeń, w którym znajduje się lekarz.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59110
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • (Nie)wolna wola

  • Authors: Agnieszka Biegalska
   Pages: 213 - 232
   Abstract: Autorka podejmuje ważną dziś kwestię wolności ludzkiej woli, która wraz z ogłoszeniem przez nurty posthumanistyczne śmierci podmiotu została zakwestionowana. W tekście są postawione pytania: czy dziś wolność nadal jest kategorią definiującą człowieczeństwo i stanowi podstawę wszelkiego rodzaju relacji (moralnych, prawnych, ekonomicznych, społecznych itp.)' Czy może czas obwieścić panowanie królestwa niewolnej woli' W poszukiwaniu odpowiedzi autorka przygląda się temu, jak utraciliśmy władzę woli i odpowiada na pytanie, dlaczego wola została zniewolona oraz jaką rolę w tym procesie odegrało odrzucenie klasycznych zasad racjonalnego myślenia.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59111
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • O kobiecości

  • Authors: Marek Błaszczyk
   Pages: 233 - 254
   Abstract: Niniejszy artykuł ukazuje fenomen kobiecości, rozpatrując go w kontekście egzystencjalnej dialektyki. Zwraca uwagę na specyfikę kobiecego podmiotu, akcentując jego „otwarty” charakter. Wskazuje też na wzajemną „inność” kobiety i mężczyzny, argumentując za zniesieniem jej obiegowego wartościowania, w tym interpretowania jej na korzyść jednej bądź drugiej płci. W duchu dialektycznym zaznacza się, że kobiecość i męskość, choć inaczej się manifestują, nieustannie na siebie oddziałują, wzajemnie się uzupełniają i twórczo stymulują.
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59112
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Marsilio Ficino, „Teologia platońska. O
         nieśmiertelności dusz”

  • Authors: Tomasz Sójka
   Pages: 257 - 294
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59113
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Próba ujęcia tego, co nieujmowalne. Recenzja: Krzysztof Paczos,
         „Noetyka”, Béziers 2021

  • Authors: Marcin Walczak
   Pages: 297 - 304
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59114
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Oblicza filozofii samotności. Recenzja monografii: Piotr Domeracki,
         „Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium
         samotności”, Toruń 2018

  • Authors: Marek Błaszczyk
   Pages: 304 - 314
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59115
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 • Recenzja książki Davida Benatara, „Najlepiej – nie urodzić się.
         Istnienie jako źródło krzywd”, tłum. Patryk Gołębiowski, Kraków
         2022

  • Authors: Karol Petryszak
   Pages: 315 - 324
   PubDate: 2023-04-03
   DOI: 10.15633/lie.59116
   Issue No: Vol. 59, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.165.64
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-