A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Poznańskie Studia Teologiczne
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0209-3472 - ISSN (Online) 2451-2273
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Głosiciel i słuchacz Bożego słowa w kaznodziejskim
         nauczaniu Grzegorza Wielkiego

  • Authors: Paweł Wygralak
   Pages: 7–17 - 7–17
   Abstract: W artykule omówiono kaznodziejskie nauczanie Grzegorza Wielkiego na temat postaw i zadań głosiciela i słuchacza Bożego słowa. Zarówno bowiem od kapłana, głoszącego słowo, jak i wiernych, którzy słuchają słowa, zależy końcowy efekt. Tak więc głosiciel słowa powinien być świadkiem głoszonej prawdy, któremu zależy na zbawieniu powierzonych sobie wiernych. Nie powinien zajmować się niczym, co odciąga go od duszpasterstwa. W takim bowiem przypadku będzie jedynie najemnikiem, a nie pasterzem, który zna swoje owce. Nawet najbardziej gorliwa posługa słowa nie przyniesie owoców, jeżeli wierni nie będą przyjmować głoszonych prawd do swego serca. Sprawdzianem przyjętego słowa jest codzienne życie wiernych.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.01
    
 • Motywy religijne we współczesnej literaturze spekulatywnej

  • Authors: Bogdan Trocha
   Pages: 19–3 - 19–3
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i uporządkowanie motywów religijnych występujących we współczesnej fantastyce spekulatywnej. Ten typ literatury bardzo często reaguje na trendy i tendencje społeczne obecne w kulturze popularnej. Przedstawione w artykule motywy zostały uporządkowane tematycznie, tak aby można było dostrzec pewien zarys paradygmatu figur literackich, poprzez które tworzący je pisarze odwołują się do treści religijnych. Zestawienie motywów wyznacza trzy główne perspektywy traktowania religii w omawianym typie literatury.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.02
    
 • Zmiana paradygmatu misyjności w nauczaniu Soboru Watykańskiego
         II

  • Authors: Tomasz Szyszka
   Pages: 37–5 - 37–5
   Abstract: W historii dzieła misyjnego Kościoła, realizowanego nieprzerwanie od dwóch tysięcy lat, wiele razy pojawiały się kolejne paradygmaty misyjności, a w konsekwencji nowe metody misyjne oraz innowacyjne środki odziaływania misyjnego. Znajomość zakresu i znaczenia owych paradygmatów oraz metod pozwala dostrzec dynamiczność realizacji dzieła misyjnego Kościoła nie tylko w wymiarze geograficznym, ale nade wszystko zrozumieć wymiar kreatywnej operatywności Kościoła w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań społeczno-kulturowych, czyli nowych wyzwań o charakterze misyjno-ewangelizacyjnym, z jakimi Kościół musi się zmierzyć w każdej epoce.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.03
    
 • Wyzwania synodalne. Próba teologicznej oceny inspirowanej nauką bł.
         Honorata Koźmińskiego

  • Authors: Anna Pędrak
   Pages: 61–7 - 61–7
   Abstract: Temat artykułu wpisuje się w problematykę teologii współczesnej z ujęciem teologii świętych. W Kościele katolickim rozpoczął się XVI Synod Powszechny, który ma na celu odnowę duszpasterską, nawrócenie duchowe oraz rozeznanie wspólnotowe i apostolskie pewnych kierunków duszpasterskich. Kościół stoi przed zadaniem rozpoznania znaków czasu i zastosowania odpowiednich środków do znalezienia jak najlepszych rozwiązań dla współczesnego życia wierzących. Odnowa ta wymaga uruchomienia procesów konsultacji z całym Ludem Bożym, jak również czerpania z Tradycji i z doświadczeń chrześcijan. Artykuł czerpie inspiracje z dokumentów synodalnych, które są konfrontowane z nauczaniem bł. Honorata Koźmińskiego. Ten dziewiętnastowieczny zakonnik był swego rodzaju odnowicielem życia duchowego w swej epoce. Jego teologia była oparta na słowach Pisma Świętego i tekstach autorytetów Kościoła, które odnosił do ówczesnych wyzwań Kościoła. Także i dziś możemy czerpać mądrość z jego dzieł, ponieważ potrafił on doskonale odczytywać Ewangelię, interpretować ją w kluczu kairos i wprowadzać w życie duchowe i duszpasterskie Kościoła. Celem artykułu jest ukazanie wyzwań obecnego Synodu i jego tematyki, uwzględniając znaki czasu oraz próbę oceny teologicznej inspirowanej osobą bł. Honorata Koźmińskiego i jego ponadczasowym nauczaniem.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.04
    
 • Synodalność w Kościele i dla Kościoła: między rzeczywistością
         eklezjalną a narzędziem jej reformy

  • Authors: Tomasz Nawracała
   Pages: 79 - 96
   Abstract: W kontekście postępu procesu synodalnego, który dokonuje się w całym Kościele, podnoszone są niepokojące głosy o możliwej zmianie dotychczasowej doktryny Kościoła. Zdaniem krytyków synodalności chodzi w niej wyłącznie o dostosowanie się do warunków świata bez odwoływania się do objawienia lub przez odcięcie się od niego. Wydaje się jednak, że w zamyśle papieża Franciszka istota synodalności sprowadza się do głębszego i realizowanego z większym zapałem działania misyjnego. Kościół pozostaje znakiem zbawienia dla wszystkich narodów, lecz musi wciąż poszukiwać narzędzi, dzięki którym Ewangelia o Chrystusie dotrze do ludzi i będzie ich pociągać do chrześcijańskiego życia. Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie synodalności w kontekście natury Kościoła oraz wskazanie, co – według papieża – składa się na jej istotę. Pierwsza część artykułu analizuje Lumen gentium, zaś druga odwołuje się do nauczania Franciszka.
   PubDate: 2022-12-19
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.05
    
 • Natura i cel pokuty w irlandzkich księgach pokutnych z V i VI wieku

  • Authors: Dariusz Kwiatkowski
   Pages: 97–1 - 97–1
   Abstract: Artykuł ukazuje cel i naturę pokuty w najstarszych irlandzkich księgach pokutnych pochodzących z przełomu V i VI wieku. Na Wyspach Brytyjskich narodziła się nowa forma pokuty nazwanej potem „pokutą taryfikowaną”. W odróżnieniu od pokuty praktykowanej na kontynencie europejskim była ona powtarzalna. Penitencjały zawierające listę grzechów i praktyki pokutne, które trzeba było podjąć, by uzyskać rozgrzeszenie, ukazują również cel i naturę pokuty. Jej istotą było zerwanie z grzechem i nawrócenie serca. Początkiem nawrócenia było uznanie popełnionego grzechu, pokorne przyjęcie i wypełnienie pokuty. Nawrócenie przywracało jedność z Bogiem i wspólnotą kościelną. Wielkość pokuty za popełnione grzechy zależała od stanu, niekiedy majątku, osoby popełniającej grzech. Najsurowsze pokuty, w celu uzyskania przebaczenia grzechu, musieli odbywać duchowni, gdyż uważano ich za osoby będące najbliżej Boga i w związku z tym to oni powinni dawać autentyczne świadectwo wiary i miłości. Starożytne irlandzkie księgi pokutne nie znały grzechów nieodpuszczalnych. Jedynie odmowa przez człowieka podjęcia pokuty sprawiała, że nie mógł on uzyskać przebaczenia grzechów.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.06
    
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli religii jako obszar
         permanentnej formacji

  • Authors: Anna Zellma, Michał Kołakowski
   Pages: 111– - 111–
   Abstract: Profilaktyka wypalenia zawodowego zapewnia nauczycielom religii optymalną pomoc i wsparcie w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie ze stresem wywołanym czynnikami zewnętrznymi (np. niskim prestiżem zawodu nauczyciela religii, brakiem satysfakcjonujących kontaktów z uczniami i ich rodzicami, oczekiwaniami społecznymi i eklezjalnymi, koniecznością stałego podnoszenia kwalifikacji). Analizy podjęte w niniejszym artykule mają na celu ukazanie opinii wybranych grup respondentów (z archidiecezji warmińskiej i diecezji opolskiej) na temat sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli religii. Koncentrują się wokół różnych propozycji związanych z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Dowodzą, że nauczyciele religii dostrzegają potrzebę systematycznego wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz duchowego ze strony osób odpowiedzialnych za permanentną formację. Za ważną uznają konstruktywną, prowadzoną w klimacie dialogu i zaufania, współpracę z dyrekcją szkoły, rodzicami, nauczycielami, proboszczami, wizytatorami i dyrektorami referatów katechetycznych. Respondenci postulują potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego oraz większą troskę o formację duchową.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.07
    
 • Sylwetka absolwenta Szkoły Katechistów – pomiędzy
         teorią a praktyką

  • Authors: Anna Wieradzka-Pilarczyk, Szymon Jakób
   Pages: 125– - 125–
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie realnej sylwetki absolwenta Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej z uwzględnieniem nie tylko intencyjnych zamierzeń wynikających z dokumentów Kościoła, refleksji Synodu Archidiecezji Poznańskiej i założeń katechezy dorosłych, ale także hospitacji katechez oraz samooceny katechistów. Na opis sylwetki absolwenta składają się trzy wymiary: powołanie i misja katechisty, formacja, kompetencje. Pytania badawcze, które wyznaczają obszar badań, to: „W jakim stopniu teoretyczna idea szkoły jest zgodna z poczuciem misji do głoszenia katechez dla dorosłych oraz realnymi kompetencjami katechistów'”, „Jak kompetencje katechistów oceniają obserwatorzy katechez'”, „Jak oceniają formację w szkole sami katechiści'”, „Na ile treści prezentowane w szkole są przydatne w nabieraniu potrzebnych później kompetencji'”. Biorąc pod uwagę celowość pracy, dokonano analizy dokumentów oraz przeprowadzono ankietowe badania empiryczne. Wizja sylwetki katechisty została odniesiona do wyników badań. Rezultatem pracy jest zauważenie generalnej zasadności powziętych założeń twórców szkoły z praktyką. W niektórych obszarach realna sylwetka absolwenta jednak różni się od tej wyznaczonej w idei. Dopracowania wymaga obszar formacji stałej i ewaluacji katechez.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.08
    
 • Przepowiadanie piekarskie świadectwem zaangażowania w rozwiązywanie
         problemów społecznych XXI wieku

  • Authors: Leszek Szewczyk
   Pages: 151– - 151–
   Abstract: Piekary Śląskie najczęściej kojarzone są z sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Pielgrzymki stanowe mężczyzn i kobiet do Piekar Śląskich mają doniosłe pastoralne i kulturotwórcze znaczenie znacznie przekraczające granice Kościoła lokalnego. Podczas pielgrzymek bardzo mocno akcentowana jest tematyka społeczna. Przemówienia biskupa katowickiego oraz zaproszonych kaznodziejów nawiązują do aktualnych problemów społecznych i gospodarczych. Ich przesłanie stanowi przykład zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych XXI wieku. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób metropolici górnośląscy korzystają z prawa wydawania opinii „na temat wszystkiego, co dotyczy życia osób, ponieważ zadanie ewangelizacji pociąga za sobą i wymaga integralnej promocji każdego człowieka” (EG 182), jakie treści społeczne poruszają najczęściej. W celu odpowiedzi na to pytanie analizie poddanych zostanie jedenaście przemówień abpa Damiana Zimonia i dziewięć przemówień abpa Wiktora Skworca wygłoszonych podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców w latach 2001-2020.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.09
    
 • Nowe media po pandemii w świetle nauczania Franciszka

  • Authors: Maciej Szczepaniak
   Pages: 169– - 169–
   Abstract: Pandemia koronawirusa ujawniła „znaki czasu”, które Kościół powinien wyjaśniać w świetle Ewangelii. Papież Franciszek nie ma wątpliwości, że staną się one przyczynkiem do poważnych zmian kulturowych: zaprzecza rzeczywistości ten, kto chciałby jedynie udoskonalić istniejące już systemy i reguły. Ujawnienie się naszych złudnych zabezpieczeń, niezdolność do wspólnego działania, rozbicie – mimo że jesteśmy „hiperpołączeni”, powinny więc zaowocować wypracowywaniem nowej kultury komunikacji między ludźmi. Celem artykułu jest refleksja nad miejscem nowych mediów w życiu człowieka po pandemii w świetle nauczania papieża Franciszka. Chociaż media znacząco wpływają na jakość życia i komunikacyjne zdolności osoby ludzkiej, niekiedy sprowadzają człowieka do roli przedmiotu w świecie rzeczy połączonych ze sobą w globalną sieć (IoT, Internet of Things). Zdaniem Franciszka w tym nowym świecie konieczne jest odkrycie fizyczności relacji międzyludzkich na przekór postępującej wirtualizacji, umiejętność wysłuchania innych i spotykania się z ludźmi w realnym świecie, jak również dostrzeżenie Boga Stwórcy jako prawzoru komunikowania się z drugim człowiekiem. Taka postawa pomoże budować – obok Internet
   of Things – także wspólnotę osób i wykorzystywać narzędzia dla dobra ludzi, stając się siecią osób i siecią dla ludzi.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.10
    
 • Powrót do Pisma Świętego jako droga przezwyciężenia kryzysu
         kaznodziejstwa polskiego w pierwszej połowie XX wieku

  • Authors: Łukasz Bucki
   Pages: 185– - 185–
   Abstract: Wiek XX, a szczególnie pierwsza jego połowa, to okres kryzysu kaznodziejstwa. Brak powodzenia ambony w tym czasie miał szerokie spektrum przyczyn. W artykule została zwrócona uwaga na rozluźnienie więzi zaistniałe pomiędzy głosicielami słowa Bożego a samym Pismem Świętym. Brak treści objawionej w przepowiadaniu kościelnym prowadził do strat w życiu duchowym wiernych. Teoretycy kaznodziejstwa omawianego okresu wskazywali na konieczność studium Pisma Świętego w celach ascetycznych i homiletycznych. Postulowali regularne czytanie i rozmyślanie słowa Bożego, co miało skutkować powodzeniem na ambonie. Wskazywali wzory kaznodziejów opierających swe nauczanie na kanwie Pisma Świętego. Niestety pomiędzy teorią przynaglającą do powrotu do najcenniejszego źródła – Biblii a praktyką kaznodziejską panował duży dysonans, co z pewnością nie przyczyniło się do zażegnania kryzysu, jakiego doświadczyła polska niwa kaznodziejska.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.11
    
 • Recenzja książki Die Mariologie im deutschen Sprachraum.Vergangenheit,
         Gegenwart und Herausforderungen für die Zukunft, red. M. Hauke, Verlag
         Friedrich Pustet, Regensburg 2021, ss. 271

  • Authors: Adam Wojtczak
   Pages: 199– - 199–
   Abstract: Książka składa się z ośmiu referatów, które zostały wygłoszone na konferencji naukowej poświęconej podsumowaniu i ocenie posoborowej mariologii w krajach języka niemieckiego. Pierwsza jej część, bardziej historyczna, prezentuje genezę, dzieje i główne osiągnięcia trzech ośrodków, które kształtują współczesne oblicze niemieckojęzycznej mariologii (Niemieckie Towarzystwo Mariologiczne, Międzynarodowe Koło Mariologiczne w Kevelaer, Instytut Marianum w Ratyzbonie). Druga jej część, bardziej teologiczna, obejmuje kwestie merytoryczne. Przybliża specyfikę mariologii Benedykta XVI i wiodących mariologów obszaru języka niemieckiego (np.: H. Menke, A. Ditrich, M. Hoffman, R. Hangler i G. Greshake), a także opisuje aktualną obecność wykładów z mariologii na katolickich fakultetach teologicznych Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.12
    
 • Recenzja książki Reginy Willi, Mutter – Gefährtin – Jüngerin.
         Maria im Spiegel patristischer und scholastischer Schriftauslegung, Verlag
         Friedrich Pustet, Regensburg 2021, ss. 368

  • Authors: Adam Wojtczak
   Pages: 207– - 207–
   Abstract: Książka jest zbiorem sześciu studiów na temat teologicznego obrazu Maryi w świetle patrystycznej i scholastycznej wykładni Pisma Świętego. Przedwczesna śmierć autorki nie pozwoliła jej uczynić z nich spójnej całości. Jej współpracownicy, po naniesieniu drobnych poprawek redakcyjnych, postanowili przygotowany przez nią maszynopis opublikować (bez wstępu i zakończenia). Regina Willi wybrała z Biblii kilka perykop i motywów maryjnych (np. Mulier fortis, Mater Ecclesiae, Mater unitatis, Sedes sapientiae). Na ich przykładzie ukazuje jak Ojcowie Kościoła i pisarze średniowieczni je analizowali i interpretowali, aby odkryć ich sens alegoryczny. Pragnęli w ten sposób pogłębić rozumienie tajemnicy Maryi. 
   PubDate: 2022-12-16
   DOI: 10.14746/pst.2022.42.13
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.70.233
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-