A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Psyke & Logos
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2246-2449 - ISSN (Online) 0107-1211
Published by Aarhus Universitet Homepage  [28 journals]
 • BOGANMELDELSE

  • Authors: Jane Bykær
   Abstract: I METAFORERNAS LANDSKAP:
   OM LIVET, DÖDEN OCH KÄRLEKEN
   Gudrun Olsson
   Carlssons, 2020
   375 sider.
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.134300
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Eksistenstænkning i psykologien

  • Authors: Jonas Højgaard Frydenlund, Bo Jacobsen, Bjarne Jacobsen, Charlotte Mathiassen
   Pages: 5 - 10
   Abstract: Som psykologer beskæftiger vi os med menneskers levede liv.
   Med hvordan mennesker finder sig til rette i tilværelsen. Vi
   forsker i det, vi vurderer det, og vi hjælper vores medmennesker
   med deres livsudfoldelse og med at finde en bæredygtig orientering
   i deres liv. Vi hjælper dem med deres eksistens!
   Det gør vi, hvad enten vi fokuserer på neuropsykologiske
   eksekutivfunktioner, på kognitiv omstrukturering og narrativ
   reframing, på behandling af udviklingstraumer, laver pædagogisk
   psykologiske vurderinger eller hjælper patienter med
   somatiske lidelser. Et eksistensperspektiv er således relevant i
   psykologers arbejde, alene fordi vi arbejder med mennesker og
   deres liv. En psykisk lidelse er fx ikke kun en tilsyneladende
   afgrænset diagnose. Det er først og fremmest en livstilstand,
   den eksisterende er nødt til at forholde
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133879
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Eksistens fænomenologi

  • Authors: Bjarne Sode Funch
   Pages: 11 - 30
   Abstract: Med henblik på at blive fortrolige med tilværelsens vilkår er det
   fænomenologiens opgave at beskrive bevidsthedens struktur og
   det, der træder frem i den. I denne artikel betragtes menneskets
   eksistens inden for førstnævnte sigte med udgangspunkt i Søren
   Kierkegaard og William James’ opfattelse af henholdsvis ”Existens”
   og ”pure experience”. I fremstillingen beskrives den
   menneskelige eksistens som en proces, hvor individets livserfaring
   spejler sig i dagliglivets spontane bevidsthed, og hvor
   dagliglivets spontane bevidsthed finder resonans i individets
   livserfaring. Argumentet er, at det emotionelle liv former den
   menneskelige eksistens ved en levende relation mellem det aktuelle
   og individets emotionelle erfaringsverden. Derved konstitueres
   eksistensen som en følelse af at være sig selv, svarende
   til det, som James kalder ”I” eller ”pure ego”, og som Kierkegaard
   benævner ”Aand” eller ”Selv”. Under særlige omstændigheder
   transcenderer denne hverdagslige eksistens sig selv i
   en intens emotionel oplevelse, hvorved en flygtig emotionel
   erfaring konstitueres i en sanselig form med øget personlig
   integritet som resultat.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133880
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Eksistensopfattelsen i fænomenologien

  • Authors: Casper Feilberg, Kurt Dauer Keller
   Pages: 31 - 59
   Abstract: De eksistentielle problemer, man befinder sig i som en personlig
   eksistens, har siden 1800-tallet været tematiseret i bl.a.
   Søren Kierkegaards arbejder. Med formationen af den eksistentielle
   fænomenologi hos Martin Heidegger og franske fænomenologer
   som Maurice Merleau-Ponty tilbydes et særligt erfaringsbaseret
   grundlag for at analysere eksistensen. I denne
   artikel skitserer vi eksistensopfattelser, der har gjort sig gældende
   i den eksistentielle fænomenologi. De drejer sig om
   autenticitet versus fremmedgørelse i den moderne tilværelse,
   og de samler sig i sidste instans i afdækningen af en universel
   kropslig fornuftsform, den såkaldte ”intentionalitet”. Indgående
   analyser af de psykosociale og sociokulturelle vilkår i den
   moderne livsverden kan ikke finde sted uden at tematisere,
   hvordan det kropslige grundlag for menneskets eksistens er
   involveret i disse vilkår. Vi fremhæver sider af eksistensen, som
   meget ofte overses i dag, nemlig de kollektive aspekter og de
   anonyme aspekter af eksistensen. Disse aspekter kalder på teoretisk
   og empirisk opmærksomhed, ligesom den personlige eksistens
   gør det. Vejvisere kan være Hannah Arendts redegørelse
   for de naturlige grundbetingelser for den menneskelige eksistens,
   Jan Patockas fokus på eksistensen som virkeliggørelse af
   betydningsfulde potentialer i menneskelivet og Paul Ricoeurs
   diskussion af de identitetsskabende relationer mellem oplevet
   historie og narrativ historie. Artiklen sammenfatter den eksistentielle
   fænomenologis forståelse af tilværelsen i en antropologisk
   eksistensopfattelse. Afslutningsvist skitseres denne forståelses
   relevans for anvendt psykologi, især socialpsykologiske
   og klinisk-psykologiske områder.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133886
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Skyld og eksistens

  • Authors: Joachim Meier
   Pages: 60 - 86
   Abstract: Sartre hævdede, at mennesket er ”fordømt til frihed”. I den
   eksistentialistiske tradition og diskurs opfattes frihed – og angsten,
   der ledsager den – ofte som det centrale ontologiske karakteristikum.
   Formålet med denne artikel er imidlertid igennem
   fænomenet skyld at udfordre frihedens primat i den eksistentielle
   diskurs ved at vise dens etisk-eksistentielle grænser.
   Under anvendelse af skønlitterært materiale fra Fjodor Dostojevskijs
   forfatterskab samt kvalitative interviews fra et igangværende
   forskningsprojekt, der omhandler unges oplevelser af
   dårlig samvittighed, argumenterer jeg for, at der forud for
   menneskets refleksive og autonome forhold til sig selv eksisterer
   en prærefleksiv bundethed, som den enkelte ikke selv er
   suveræn herre over. På denne baggrund bestemmes skyld som
   et ontologisk karakteristikum, der henviser mennesket til fundamentale
   grænser (grundvilkår) i form af den Anden, endelighed,
   men også frihed. Disse grænser, argumenterer jeg for, kan
   ikke isoleres fra menneskets etisk-eksistentielle liv, men danner
   grundlag for en ontologisk etik. Det betyder, at spørgsmål, der
   angår det menneskelige vilkår (ontologi), er uløseligt forbundet
   til spørgsmål om, hvordan mennesket bør leve og forholde
   sig (etik). Afslutningsvist forsøger jeg at vise, hvordan de eksistentiale
   grænser kan anvendes til at forstå baggrunden for den
   stigende psykiske mistrivsel i det senmoderne samfund.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133887
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Vi er det liv, vi ikke lever

  • Authors: Alfred Sköld
   Pages: 87 - 109
   Abstract: Samtidig eksistenstænkning bør forholde sig til det faktum, at klimakrisen
   i stigende grad præger livet på jorden, og at den globale
   situation er tiltagende kritisk, uden hermed at forfalde til nihilisme
   eller fortvivlelse. Dagens debat om klimakrisens emotionelle konsekvenser
   er i høj grad domineret af negative emotioner, såsom
   angst, sorg og endog depression. I lyset af en eskalerende opvarmning
   af klodens overflade, og medfølgende klimaforandringer,
   betragtes håb ofte som både uhensigtsmæssigt og naivt. I denne
   artikel forsøger jeg at revitalisere håbets eksistentielle, etiske og
   politiske betydning og argumenterer for, at det udgør en afgørende
   del af vores stræben efter mere bæredygtige måder at leve på. Med
   udgangspunkt i dagdrømmen og dens helt centrale plads i Ernst
   Blochs tænkning forsøger jeg at åbne op for en forståelse af håb,
   som er funderet både i en konfrontation med afgørende begrænsninger
   og bevarelsen af en åben mulighedshorisont. Håb og dagdrømme
   er intimt forbundne i det, at de begge udspiller sig i mellemrummet
   – mellem fantasi og virkelighed, nødvendighed og
   mulighed. I den åbning, som samtidig blotlægger historicitetens
   lænker og tilværelsens radikale kontingens, finder vi kimen til en form for håb, som hverken er identisk med optimisme eller begær,
   men snarere bør betragtes som en relationelt forankret dyd – intimt
   forbundet med vores evne og vilje til at handle
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133888
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Vita Activa, Hannah Arendt og eksistentiel psykologi

  • Authors: Mette Vesterager
   Pages: 110 - 126
   Abstract: Eksistentiel psykologi baserer sig ofte på filosoffer, der betragter
   mennesket som et ensomt individ, der i sin søgen efter mening
   står over for det frie valg, og der lægges vægt på abstrakte,
   uforanderlige eksistentielle grundvilkår. Der mangler i
   højere grad at blive inddraget en forståelse af mennesket som
   grundlæggende relationelt og funderet i fællesskaber, og som
   lægger vægt på det konkrete, levede liv og de samfundsmæssige
   betingelser, der strukturerer det. Filosoffen Hannah Arendt har
   undersøgt vores praktiske liv sammen, vita activa, der består af
   arbejde, fremstilling og handling. Hun beskriver de forandringer,
   menneskets moderne liv har undergået i arbejdslivet, i
   vores forbrugsmønstre og i vores omgang med hinanden, og
   har særligt belyst den fremmedgørelse, de har medført. Vi er
   blevet fremmedgjorte over for vores subjektive biologiske behov,
   fordi de aktiviteter, der skal opfylde dem, ikke længere er
   knyttet til dem. I stedet arbejder vi, til vi udmattes. Fremstilling
   er blevet reduceret til en unaturlig form for repetitivt arbejde i
   højt tempo, ligesom mellemmenneskelig handling er blevet erstattet
   af arbejde og forbrug. Med udgangspunkt i sine beskrivelser
   af det aktive liv peger hun også på andre grundvilkår
   som de væsentligste, herunder mundanitet, pluralitet og natalitet
   – og det bliver afgørende for den menneskeforståelse og den
   praksis, som eksistentiel psykologi kan basere sig på. Hendes
   begreber og beskrivelser kan med fordel fortolkes ind i en nutidig
   og psykologisk kontekst og bringes i anvendelse i eksistentielle
   psykologiske interventioner inden for psykoterapien,
   coachingen og arbejds- og organisationspsykologien. Arendt
   kan således bidrage væsentligt til den eksistentielle psykologi.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133889
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Eksistens grundstemninger

  • Authors: Henrik Høgh-Olesen
   Pages: 127 - 148
   Abstract: Det emotionelle registers psykologiske konstituenter specificeres,
   og en særlig undersøgelse vies de længerevarende eksistentielle
   grundstemninger, eller ”stemtheder”, som vi som
   mennesker kan opleve. Den klassiske eksistenstænknings (Kierkegaard,
   Heidegger, Sartre) bud på disse stemninger gennemgås
   og udfordres. Stemninger som tomhed, meningsløshed,
   angsten for intet eller for friheden har ikke altid været en dominerende
   del af den menneskelige væren, og det er de heller
   ikke i dag, argumenteres det. Disse stemninger er først og fremmest
   urbane, modernitetsstemninger; men størstedelen af jordens
   mennesker kender ikke til autonomi, frihed og relativitet.
   Naturen, den ydre såvel som den indre, har været underbelyst
   inden for klassisk og moderne eksistenstænkning. Denne mangel
   tager herværende artikel sigte på at udbedre gennem en
   empirisk forankret skitse til en naturel eksistenspsykologi, der
   med afsæt i moderne neurovidenskab, evolutionspsykologi,
   komparativ psykologi og fænomenologi byder ind på eksistensens
   grundstemninger og menneskets artsspecifikke værensresonanser.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133890
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Mening, eksistens og psykologiske behov

  • Authors: Jan Tønnesvang, Sanne Schou
   Pages: 149 - 175
   Abstract: Begrebet om mening hører til blandt de begreber fra psykologien
   og filosofien, som de fleste ved, hvad handler om, men
   samtidig kan have svært ved at forklare, hvis der spørges om,
   hvad det betyder. Denne artikel vil afdække meningsbegrebets
   kognitive, konative og emotive komponenter, relatere disse til
   betydningen af eksistentiel mening og argumentere for, at mening
   er et psykologisk grundbehov (på lige fod med behov for
   eksempelvis autonomi, tilhør og kompetence). Menneskets meningssøgen
   er et eksistentielt grundvilkår, der korresponderer
   med behov for mening. Der argumenteres for en skelnen mellem
   mening med stort M og mening med lille m til at fastholde
   forskellen mellem mening som antropologisk konstant (M) og
   mening som oplevelsesfænomenologi (m). Med inddragelse af
   Vitaliseringspsykologi vises det, hvordan behovet for mening
   (M) kan integreres i en helhedstænkning omkring betydningen
   af psykologiske grundbehov i menneskets eksistens.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133891
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Massens eksistentielle fordring

  • Authors: Christopher Horn Larsen, Frej Sørensen
   Pages: 176 - 190
   Abstract: Denne artikel undersøger masseteori og massedynamikker i et
   eksistentielt psykologisk perspektiv. Gennem eksistentiel læsning
   af paradigmet om massepsykologi søger artiklen at afdække
   nye perspektiver på nutidige eksistentielle udfordringer.
   Det angives, at massen har en påvirkning på individet, og artiklen
   søger at forstå individets muligheder for at vælge autentisk
   i massen læst gennem et eksistentielt psykologisk perspektiv.
   Artiklen peger på, at der må være et mellemværende eksistentiale
   i mødet med massen, der påvirker individet i retning
   af enten autenticitet eller selvbedrag. Samtidig åbner dette
   mellemværende eksistentiale op for potentialet om et eksistentielt
   robust valg. Artiklen udlægger kompromitterende forandringer
   for individets subjektivitet samt giver et indblik i den
   dybere forståelse af massens iboende udvikling, energi og bevægelse
   eller kort sagt massens dynamikker. Slutteligt anskues
   individets placering og muligheder som værende en del af massen,
   og det konkluderes, at der i massen er en mulighed for at
   realisere de bevægelser, den enkelte kan have svært ved at opnå
   på egen hånd. Men massen besidder samtidig også en risiko
   for, at den enkelte forføres til selvbedrag.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133892
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 • Skam og kedsomhed

  • Authors: Emily Hartz
   Pages: 191 - 213
   Abstract: Livets endelighed er et centralt tema i den eksistentielle psykologi.
   Dette tema behandles ofte med udgangspunkt i døden og
   spørgsmålet om, hvordan vi forholder os til vores egen dødelighed.
   Nærværende artikel undersøger et andet – og påfaldende
   overset – eksistentielt aspekt af livets endelighed, nemlig alderdommen.
   Artiklen præsenterer et praktisk eksempel på eksistentiel
   gruppeterapi med socialt isolerede ældre plejehjemsbeboere
   og diskuterer det terapeutiske forløb i lyset af Simone de
   Beauvoirs eksistentielle analyse af alderdommen.
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.7146/pl.v43i1.133893
   Issue No: Vol. 43, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.213.63.130
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-