A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
Showing 201 - 135 of 135 Journals sorted by number of followers
International Journal of School Social Work     Open Access   (Followers: 10)
Advances in Neurodevelopmental Disorders     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Campbell Systematic Reviews     Open Access   (Followers: 7)
Journal of International and Comparative Social Policy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal on Child Maltreatment : Research, Policy and Practice     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Policy Practice and Research     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Skriftserien Socialt Arbejde     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Child and Adolescent Counseling     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Columbia Social Work Review     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Ageing and Later Life     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Social Work in the Global Community     Open Access   (Followers: 1)
Links to Health and Social Care     Open Access  
AZARBE : Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar     Open Access  
Socialmedicinsk Tidskrift     Open Access  
Jurnal Karya Abdi Masyarakat     Open Access  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Socialmedicinsk Tidskrift
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0037-833X
Published by FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Homepage  [1 journal]
 • SMT flyttar till Kungliga biblioteket

  • Authors: Bo J.A. Haglund, Helen Hedlund
   Pages: 745 - 748
   Abstract: Socialmedicinsk tidskrift (SMT) flyttar under senvintern till Kungliga bibliotekets plattform, Publicera, den nationella digitala plattform som Kungliga biblioteket (KB) tagit fram för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.
   Att vi nu snart kan flytta har varit en långvarig process som pågått under hela 2000-talet.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Temaledare: Idéburen välfärd

  • Authors: Johan Vamstad
   Pages: 749 - 752
   Abstract: Redan i välfärdsstatens ursprung kom många idéer och initiativ till lösningar på nya och gamla välfärdsbehov från civilsamhället, och dess organisationer har erbjudit alternativ och komplement till den offentliga välfärdssektorn allt sedan dess. Jämte nya innovationer har delar av civilsamhället också bevarat traditioner och värderingar som varit med sedan före den moderna välfärdsstatens tillkomst. Detta är förstås de gamla organisationer som, ofta på kristen grund, bedrivit välfärdsverksamhet under lång tid. När vi idag talar om idéburen välfärd så syftar vi både på organisationer som för in nya idéer i välfärdsstaten, och organisationer som vårdar och utvecklar gamla.
   Detta temanummer handlar om dessa organisationer och den idéburna välfärd som de bidrar med.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • En ny idéburen sektor' Varför vill vi ha den och hur kan den förändra
         den svenska välfärdsstaten'

  • Authors: Johan Vamstad
   Pages: 753 - 762
   Abstract: Det verkar finnas brett politiskt stöd för tanken att Sverige borde ha fler och mer idéburna välfärdstjänster. Denna artikel undersöker vad Sverige har att vinna på en större andel idéburen välfärd och vilka förutsättningar den idéburna sektorn har att förändra den svenska välfärdsstaten. Dessa frågor besvaras med två forskningsöversikter, en om idéburen välfärd i stort och en annan om kooperativ välfärd. Resultaten visar att den idéburna sektorn har möjlighet att förbättra vård och omsorgstjänster, men bara i sådan utsträckning som de tillåts utveckla en särart som skiljer dem från offentliga och vinstdrivande utförare. Vidare visar resultaten att det nu finns möjlighet till formering av en ny idéburen sektor som kan förändra den svenska välfärdsstaten, men för att den ska bli verklighet behövs politisk vilja både från stat och civilsamhälle.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Vad kan tidigare forskning säga om kvaliteten i idéburen
         välfärd'

  • Authors: Ola Segnestam Larsson, Mats Jutterström
   Pages: 763 - 773
   Abstract: Kvalitet är ett centralt begrepp inom välfärden. Det behövs för att kunna bedöma och jämföra värdet av en välfärdstjänst, och det utgör en grund för verksamhetsutveckling hos organisationer som tillhandahåller sådana tjänster. Men hur definieras, mäts och jämförs då kvalitet av välfärdstjänster' I denna artikel analyserar vi forskning om kvalitet i de välfärdstjänster som idéburna organisationer tillhandahåller, en grupp av organisationer som ofta glöms bort i den allmänna debatten i Sverige. Forskningsöversikten visar att det finns få tydliga definitioner av kvalitet, och att forskningen främst baserats på studier av äldre- och omsorgsboenden. Det förekommer också ett stort antal sätt att mäta, analysera och jämföra kvalitet. Vidare är det relativt sällan som patienter, brukare och klienter avgör kvaliteten. I stället baseras forskningen på offentliga register och återkommande kontroller av andra mått. Knappt hälften av artiklarna redovisar entydigt positiva relationer mellan kvalitet, civilsamhälle och välfärd, och då utifrån jämförelser med antingen offentliga eller privata organisationer, eller med båda. Artikeln avslutas med några förslag till framtida forskning.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Innovation som särart och mervärde i idéburen
         välfärd

  • Authors: Malin Lindberg
   Pages: 774 - 785
   Abstract: Innovation är ett förväntat mervärde i idéburen välfärd, i betydelsen av nytänkande sätt att möta behov och utmaningar i det svenska välfärdssystemet. I denna artikel presenteras en studie av dokument från offentliga och idéburna aktörer för att bringa klarhet i sådana förväntningar. Där framhålls idéburna förlagor till nutida välfärdstjänster som hemtjänst och barnavårdscentraler, samt förväntningar om fortsatta idéburna initiativ för att möta behov som förbisetts av offentliga och kommersiella aktörer. Det föreslås bland annat reserverat deltagande i upphandlingar och valfrihetssystem, vilket kan underlätta för idéburna aktörer att fungera både som innovatör/föregångare och som komplement/ersättning till offentlig välfärdsverksamhet. Däremot är det mer osäkert om det skapar tillräckligt goda förutsättningar för att tillvarata de sociala mål och medel som ligger till grund för innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Mellan idéburen välfärd och evidens: En breddad syn på
         kunskap

  • Authors: Morten Sager
   Pages: 786 - 799
   Abstract: Tidigare forskning ger stöd för att den särart, mångfald och valfrihet som präglar idéburna initiativ står i viss motsats till en vetenskaplig och professionell logik såsom den kommer till uttryck inom evidensbaserad praktik (EBP) och kunskapsstyrning. På lång sikt hotar detta potentiellt tilliten till offentlig finansiering av idéburen välfärd. I denna artikel kombineras denna forskning med nya kunskapsteoretiska analyser av hur vetenskap operationaliseras i några av EBPs centrala tekniker, såsom randomiserade kontrollerade studier och riktlinjer. I sådana analyser blir det tydligt att motsättningen mellan den idéburna sektorns särart och en vetenskaplig logik bygger på vissa ”universalistiska” grundantaganden som inte är nödvändiga. Genom att introducera alternativa synsätt på orsakssamband, vetenskaplig trovärdighet och objektivitet föreslår artikeln en breddad syn på vetenskaplighet och en version av EBP som stämmer bättre med den idéburna sektorns ”partikulära” särart. Idéburen välfärd representerar enligt denna analys en syn på kunskap och kvalitet som i sig har potential att förbättra välfärdsverksamheter oavsett driftsform, post-EBP.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Skyddade boenden – Idéburna organisationers betydelse

  • Authors: Linda Arnell, Martina Vikander, Susanne Strand
   Pages: 800 - 809
   Abstract: När personer som är utsatta för våld i nära relation lämnar förövaren kan skyddade boenden erbjuda en fristad. Dessa boenden har dock olika förutsättningar att möta utsatta vuxnas och barns behov av skydd och stöd. I denna artikel beskriver vi olika utmaningar som skyddade boenden står inför idag och diskuterar de idéburna organisationernas betydelse. Detta görs med utgångspunkt i Nancy Frasers teorier om social rättvisa och socialt skydd. Artikeln visar att den kunskap som finns inom idéburna organisationer är betydelsefull oavsett om skyddade boenden drivs av idéburna organisationer, kommuner eller vinstdrivande aktörer. Dessutom behöver finansieringen säkras för att samtliga skyddade boenden ska ha förutsättningar för att kunna möta de utsattas behov.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Volatilt samförstånd: Hjälporganisationers erfarenheter av idéburet
         offentligt partnerskap i deras arbete med utsatta EU-medborgare

  • Authors: Erik Hansson, Maria Persdotter
   Pages: 810 - 821
   Abstract: Under det senaste decenniet har idéburna offentliga partnerskap (IOP) – ett ramverk för samverkan mellan kommuner och idéburna organisationer – blivit ett allt vanligare sätt att tillhandahålla välfärdsinsatser. Ett område där samverkansformen användes tidigt var i arbetet med så kallade utsatta EU/EES-medborgare. Här har IOP inneburit en tredje väg mellan en generös respektive restriktiv tolkning av målgruppens rättigheter. Syftet med denna artikel är att genom djupintervjuer med representanter för idéburna organisationer belysa ett fält av problematiker som uppstår genom lokala IOP. Artikeln bygger på fallbeskrivningar av IOP i tre kommuner – Göteborg, Lund och Malmö. Utifrån dessa argumenterar vi för att ramverket medför en påtaglig volatilitet som påverkar den idéburna partens handlingsutrymme: IOP-formen etablerar en oförmedlad konjunkturkänslighet för socialt arbete som är direkt beroende av lokala maktförhållanden och händelseutvecklingar.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Strecken under strecket – Om fattigdomar och idéburna
         organisationers möjliga roll

  • Authors: Magnus Olof Erik Karlsson
   Pages: 822 - 832
   Abstract: Trots att fattigdomen i Sverige med europeiska mått är begränsad, så finns det grupper i det svenska samhället som är särskilt utsatta. Här lyfts sådana grupper fram, och det diskuteras hur många människor lever långt under de officiella fattigdomsstreck som anges för att fastslå skäliga och rimliga levnadsnivåer. Det finns streck under strecket. Vidare argumenteras för att idéburna organisationer, såsom de svenska stadsmissionerna, kanske i vissa avseenden är särskilt lämpade för att möta människor i fattigdom. Diskussionen tar sin utgångspunkt i offentlig statistik på området samt i egen tidigare insamlad och redovisad empiri.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Varför behövs mer idéburen välfärd' Allmänmänskliga behov framför
         fjärrstyrda kontrollbehov

  • Authors: Victoria Engman Broadley
   Pages: 833 - 838
   Abstract: Svensk välfärd står inför en omvälvande tid och behovet av innovation och omvärdering av systemet är större än någonsin. Vi behöver ifrågasätta gamla antaganden och söka nya lösningar. Speglar dagens grundantaganden som styr det svenska välfärdssystemet verkligen, på ett relevant sätt, verklighetens behov' Det är dags att utmana New Public Management (NPM), denna styrmodell som med sitt fokus på kontroll, ekonomisering och mätbarhet tycks omöjlig att förena med både humanism och, i det långa loppet – även effektivitet. Det krävs ett paradigmskifte som problematiserar de utvärderingssystem som direkt eller indirekt styr den svenska välfärden. Nu är det dags att ta nästa steg: låt tvärvetenskaplig och praktiknära forskning visa vilken leverans av tjänst som faktiskt är efterfrågad - när och hur denna möter dessa behov. Identifiera vad som fungerar och säkerställ att denna kunskap återspeglas i de offentliga inköpen av välfärdstjänster. Då öppnas möjligheter för de idéburna aktörerna att bidra med de unika värden som ligger till grund för deras existens. Då kan vi också synliggöra vilka värden som riskerar att gå förlorade i dagens kontroll- och mätstyrda välfärdssystem.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • Job Crafting: Changing and adapting work as one piece of the puzzle for a
         sustainable working life

  • Authors: Ellen Jaldestad
   Pages: 839 - 840
   Abstract: Denna avhandling fokuserar job crafting som ett sätt att öka arbetsrelaterat välbefinnande och möjliggöra för människor att förlänga sina arbetsliv. Avhandlingen har genomförts inom två olika arbetskontexter: tillverkningsindustrin och sjukvården. Dessa två kontexter kämpar med till exempel krävande arbetsmiljöer och personalbrist, samt med att göra det möjligt för äldre medarbetare att förlänga sina arbetsliv. Job crafting är ett aktivt sätt att omforma arbetsuppgifter och arbetsupplägg, och kan definieras som att anställda själva förändrar de fysiska och kognitiva gränserna för arbetet, för att bättre passa personens förmågor och önskemål. Denna typ av medarbetardrivna strategier för att förändra och anpassa arbetet har visat sig öka anställdas välbefinnande och produktivitet, samt leda till minskad personalomsättning.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 • ”Publish or Perish” – Om blod, svett och tårar inom
         forskarvärlden

  • Authors: Bengt Starrin
   Pages: 841 - 847
   Abstract: De som vill göra forskarkarriär får räkna med att konkurrensen är stenhård om tjänster och forskningspengar. Under den resan går det inte att undvika att offentligt granskas, rangordnas och utvärderas. Och inte heller undvika att släppa en tår. Det gäller att vara produktiv, skriva artiklar, böcker och bli citerad. Annars är man illa ute.
   PubDate: 2024-01-29
   Issue No: Vol. 100, No. 6 (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
Showing 201 - 135 of 135 Journals sorted by number of followers
International Journal of School Social Work     Open Access   (Followers: 10)
Advances in Neurodevelopmental Disorders     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Campbell Systematic Reviews     Open Access   (Followers: 7)
Journal of International and Comparative Social Policy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal on Child Maltreatment : Research, Policy and Practice     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Journal of Policy Practice and Research     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Skriftserien Socialt Arbejde     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Child and Adolescent Counseling     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Columbia Social Work Review     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Ageing and Later Life     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Social Work in the Global Community     Open Access   (Followers: 1)
Links to Health and Social Care     Open Access  
AZARBE : Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar     Open Access  
Socialmedicinsk Tidskrift     Open Access  
Jurnal Karya Abdi Masyarakat     Open Access  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.26.196.222
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-