A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1235-7812 - ISSN (Online) 2489-4990
Published by Sosiaalipoliittinen yhdistys Homepage  [1 journal]
 • Muutos ja pysyvyys

  • Authors: Minna Zechner
   Pages: 105 - 106
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.119715
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Toipumisorientaation merkityksellistyminen toivon diskursseina
         psyykkisesti sairastuneiden nuorten haastattelupuheessa

  • Authors: Noora Tuomisto, Eeva Ekqvist, Suvi Raitakari
   Pages: 107 - 123
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan 1) Minkälaisia toivon diskursseja nuoret tuottavat haastattelupuheessa psyykkisen toipumisen suhteen, 2) miten kyseiset diskurssit ilmentävät kulttuurista kontekstia ja 3) millainen käsitys nuorelle mahdollistuu itsestänsä toipujana eri diskursseissa. Aineisto muodostuu 25 nuoren mielenterveyskuntoutusjaksolla toteutetuista haastatteluista. Tutkimuksessa haastattelupuheesta paikannettiin kolme erilaista toivon diskurssia: toivottomuuden diskurssi, varovaisen toivon diskurssi ja vahvan toivon diskurssi. Toivottomuuden diskurssissa toivo toipumisen suhteen määrittyi mahdottomaksi ja nuorten käsitys itsestään toipujana näyttäytyy sairautensa armoilla olevana. Varovaisen toivon diskurssissa psyykkiseen toipumiseen suhtauduttiin varauksellisesti, mahdollistaen nuorelle käsityksen itsestään varovaisen toiveikkaana toipujana, johon kohdistetaan kulttuurisen kontekstin odotuksia nuorten kuntoutumisesta. Nuoret, jotka tuottivat vahvan toivon diskurssin, suhtautuivat psyykkiseen toipumiseen luottavaisesti ja ilmensivät itseään aktiivisina toipujina.
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.109982
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Eletty elämäntilanne päihdessosiaalityössä: Filosofinen analyysi
         Rauhalan ihmiskäsityksen situaation käsitteestä

  • Authors: Piia Koivumäki
   Pages: 124 - 139
   Abstract: Elämäntilanteen käsite on keskeinen sosiaalityössä. Käsitettä ei kuitenkaan riittävästi määritellä. Viime aikoina elämäntilanteen käsitteen vahvuutta on korostettu sosiaalityössä ei-leimaavana käsitteenä. Elämäntilanteen käsitettä on tarpeen kirkastaa päihdetyön valtadiskurssin yksilö- ja sairauslähtöisen ajattelun vastapainoksi. Määrittelen elämäntilanteen käsitettä tarkastelemalla Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen situaation käsitettä. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta situaation käsitteen kannalta tärkeimmästä Rauhalan teoksesta. Teoreettisen tutkimuksen menetelmänä on Niiniluodon filosofinen analyysi, jonka vaiheet ovat problematisointi, eksplikointi ja argumentointi. Holistisen ihmiskäsityksen valossa elämäntilanteen käsite määrittyy moniulotteiseksi ensimmäisen persoonan näkökulmasta eletyksi elämäntilanteeksi. Elämäntilanneorientaatio laajentaa päihdetyössä vallitsevaa kapeaa sairausorientaatiota ja voi torjua päihdeongelmiin liittyvää stigmaa.
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.107625
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kerronnassa

  • Authors: Jenna Syrjälä
   Pages: 140 - 156
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan tilapäiseen asumispalveluun kuulumisen tunteen saamia merkityksiä sekä kuulumisen tunnetta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä asunnottomien kokemana. Tutkimus paikantuu tunteiden maantieteen tutkimusperinteeseen. Aineiston muodostavat tilapäisessä asumispalvelussa majoittuvan 19 asunnottoman kanssa tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tulosten mukaan asunnottomat kuvaavat asumispalveluihin kuulumisen tunteen saamia merkityksiä neljän repertuaarin kautta, joissa kuuluminen rakentuu suhteessa muihin asumisyksikön asukkaisiin, arvostavassa ja kunnioittavassa kohtaamisessa suhteessa työntekijöihin, oman oven ja tilan mahdollistamasta kuulumisen tunteen säätelystä sekä toiminnan ja tekemisen kautta rakentuvasta kuulumisesta. Asumispalveluja järjestettäessä tulisi huomioida nämä kuulumisen tunteen eri ulottuvuudet (relationaalisuus, materiaalisuus ja toiminnallisuus) asunnottoman paikkaan kuulumisen tunteen vahvistamiseksi.
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.107882
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena - ”Se pieni kysymys,
         että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat”

  • Authors: Marjatta Kekkonen, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Mervi Haavanlammi , Päivi Känkänen
   Pages: 157 - 173
   Abstract: Joukkueurheiluun perustuvassa Icehearts-toimintamallissa tuetaan pitkäkestoisesti lapsia, joista on jo varhain herännyt erityinen huoli. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia Icehearts-toiminnasta saadusta sosiaalisesta tuesta ja sen vaikutuksista. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin viiden Icehearts-poikajoukkueen lasten (n=54) vanhemmilta (n=28) keväällä 2019. Aineistolähtöinen analyysi toteutettiin ATLAS.ti-ohjelmalla. Toiminta tarjosi vanhemmille konkreettista apua, kasvattajan saatavilla olon 24/7 sekä tukea lapsen kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä palvelutapaamisiin. Vaikutukset näkyivät vanhemmuudessa ja lapsen koulunkäynnissä. Tuloksia pohditaan perheiden selviytymisen, emotionaalisen kannattelun ja myönteisen roolimallin näkökulmista. Icehearts-toiminta täydentää julkisia palveluja tarjoamalla ehkäisevää lastensuojelua lapsille, joilla on kohonnut riski syrjäytyä. Tutkimus on osa THL:n toteuttamaa Icehearts-pitkittäistutkimusta (2015–2028).
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.100431
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Näkökulmia kulttuurin merkityksiin sosiaalityön käytännöissä ja
         tutkimuksessa

  • Authors: Eveliina Maria Heino, Maija Jäppinen
   Pages: 174 - 181
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.112106
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Gerontologisen sosiaalityön moninaisuus: osista muodostuva
         kokonaisuus

  • Authors: Eeva Rossi
   Pages: 182 - 188
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.111968
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Ajantasaisen empiirisen tutkimustiedon seuraaminen lastensuojelun arjessa

  • Authors: Veera Niemi
   Pages: 189 - 200
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.110077
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Suomalaisen vangin arjen rakenteet vankeusaikana

  • Authors: Mia Tammelin, Ulla Salovaara
   Pages: 201 - 203
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.119727
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Monialaiset palaverit ja palvelun käyttäjän osallisuus sosiaalityön
         tutkimuskohteena

  • Authors: Taru Kekoni
   Pages: 203 - 206
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.111190
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Rodullistavia ja koloniaaleja jatkumoita sekä niiden vastapuhetta
         Suomessa

  • Authors: Enni Mikkonen
   Pages: 206 - 208
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.119728
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • Maahanmuuttajat luottavat tanskalaiseen hyvinvointivaltiomalliin

  • Authors: Oona Kaikkonen
   Pages: 208 - 210
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.119729
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 • English summaries

  • Authors: Mari Susanna Kivistö
   Pages: 211 - 212
   Abstract: Article summaries in English
   PubDate: 2022-06-10
   DOI: 10.30668/janus.119730
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.173.74
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-