A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1235-7812 - ISSN (Online) 2489-4990
Published by Sosiaalipoliittinen yhdistys Homepage  [1 journal]
 • Vuoron vaihtoa ja juhlaa

  • Authors: Minna Zechner, Marjo Romakkaniemi
   Pages: 213 - 214
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.122006
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Neuvonanto ja kasvotyö sosiaalityön vuorovaikutusharjoitusten
         vertaispalautteessa

  • Authors: Arja Jokinen
   Pages: 215 - 231
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan vertaispalautetta, jota sosiaalityön opiskelijat antavat toisilleen simuloitujen vuorovaikutusharjoitusten yhteydessä. Kiinnostus kohdistetaan siihen, miten korjaavaa palautetta ja neuvoja annetaan sosiaalityöntekijän roolissa toimineelle opiskelijalle, ja miten kasvotyö tulee näkyviin tässä toiminnassa. Analyysissä hyödynnetään diskurssianalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen työkaluja. Neuvonanto on vuorovaikutuksellisesti arkaluonteista toimintaa, sillä se rakentaa tiedollisen hierarkian neuvonantajan ja vastaanottajan välille. Tutkimus havainnollistaa, kuinka monin eri tavoin opiskelijat suojelevat omia ja toistensa kasvoja neuvoja antaessaan. Käytettyjä tapoja ovat muun muassa neuvon esittäminen epäsuorasti kysymyksen muodossa, subjektiivisena, ehdollisena, pehmennettynä sekä sen hyödyllisyyden kyseenalaistaminen ja siitä perääntyminen. Palautteen antaminen harjaannuttaa opiskelijoita haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, kuten neuvonantoon ja siihen liittyvään kasvotyön tekemiseen, jotka ovat keskeisiä myös sosiaalityön ammatillisessa vuorovaikutuksessa.
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.109215
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Moniammatillinen tiedonmuodostus - neuvottelua välitilassa

  • Authors: Kaarina Mönkkönen, Marja-Leena Hyvärinen, Taru Kekoni, Jenni Jaakkola, Elisa Tiilikainen
   Pages: 232 - 250
   Abstract: Tässä artikkelissa tutkimme lähisuhdeväkivaltaan kiinnittyvän simulaatioharjoituksen moniammatillista suunnitteluprosessia. Teoriaohjaavan tarkastelun kohteena on yhteisen tiedon muodostaminen, jota lähestymme liminaalitilan ja dialogisuuden käsitteillä ja toimintatutkimuksen lähtökohtia hyödyntäen. Tutkimusaineiston muodostavat moniammatilliseen simulaatioprosessiin osallistuneen suunnitteluryhmän yhteiset dokumentit, sähköpostiviestit, kirjalliset reflektoinnit sekä keskustelut, joita dokumentoitiin koko prosessin ajan. Aineisto analysointiin narratiivista analyysiä hyödyntäen. Analyysin tulokset osoittivat moniammatillisen tiedonmuodostuksen rakentuneen seuraavien yhteisten kysymysten ympärille: Kuka voi olla asiakas, Puheeksi ottaminen vai salassapito' ja Asetutaanko tukemaan uhria vai tekijää' Moniammatillisen suunnitteluprosessin lopputuloksena muodostui ammattilaisten kesken uusi jaettu näkemys, jossa näihin kysymyksiin liittyvät jännitteiset näkökulmat sovittuivat yhteen. Tutkimustulokset tuottavat uutta ymmärrystä siitä, miten tietoa voidaan rakentaa moniammatillisesti sensitiivisten kysymysten äärellä.
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.115200
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • ”Että jaksan ne kaikki arjen mutkat ja suorat”: päihdekuntoutuksessa
         perheenä olevien kuntoutujien vanhemmuuden kokemukset

  • Authors: Arja Ruisniemi, Katja Kuusisto
   Pages: 251 - 268
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan miten perhepäihdekuntoutuksessa olevat vanhemmat rakentavat vanhemmuutta haastattelupuheessa ja miten he kokevat kuntoutumisjakson vaikuttaneen vanhemmuuteensa. Aineistona oli seitsemän yhteisöhoitoon perustuvassa laitoksessa kuntoutuvan vanhemman teemahaastattelua. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönerittelyä ja sisällönanalyysia. Haastatteluissa rakentui kuva kompleksisesta vanhemmuudesta elämäntapahtumien, omien valintojen ja kulttuuristen vaatimusten ristipaineessa. Kuntoutumisjaksolla yhdessä lasten kanssa eletty arki ja kuntoutuksessa saatu tuki olivat vahvistaneet suhdetta lapseen ja oma vanhemmuus oli muuttunut. Ajatukset lastensuojelusta olivat muuttuneet koetusta uhasta avun ja tuen mahdollistajaksi. Vanhemmuuden muutokset ja riippuvuudesta toipumisen prosessi kietoutuivat monella tavalla toisiinsa. Näiden kahden samaan aikaan tapahtuvan prosessin voidaan nähdä vahvistavan toisiaan, mutta vaativan vanhemmalta paljon voimavaroja. Yksilöllinen ja saumaton perheiden tilanteiden tukeminen myös kuntoutumisjakson jälkeen on erityisen tärkeää.
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.109298
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Poliisien tulkintoja suostumuksesta ja seksuaaliväkivallasta nuorten
         seurustelusuhteissa

  • Authors: Anu Isotalo
   Pages: 269 - 288
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan seksuaali- ja väkivaltarikosten esitutkinnassa työskennelleiden poliisien puhetapoja suostumuksesta ja sen määrittelystä nuorten seurustelusuhteisiin liittyneissä raiskausepäilyissä. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä puolistrukturoidusta ryhmähaastattelusta (n=21), joita on analysoitu hyödyntämällä diskurssianalyysia. Haastateltavien työkokemuksiin perustuvat näkökulmat keskittyivät nuoriin naisiin uhreina ja heidän poikaystäviinsä epäiltyinä tilanteissa, joissa ei ollut käytetty fyysistä väkivaltaa. Poliisit kuvasivat suostumuksen puuttumista uhrin suorana painostamisena tai ilman suoraa painostusta tapahtuneena yhdyntätilanteena, jonka tahdonvastaisuutta uhri ei ilmaissut tai jonka tahdonvastaisuuden hän ymmärsi jälkikäteen. Aineistosta identifioitiin kolme diskurssia, joita analysoitiin sen kannalta, miten niissä tuotettiin sukupuoleen ja nuoruuteen sekä uhrin ja epäillyn positioihin liittyviä jäsennyksiä. Nämä diskurssit nimettiin uhrisensitiiviseksi, nuoria naisia vastuuttavaksi ja nuoria miehiä puolustavaksi puhetavaksi.
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.114709
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Sosiaalialan tietoperusta sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa
         palvelujärjestelmässä

  • Authors: Anneli Pohjola, Mirja Satka
   Pages: 289 - 295
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.121374
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Sosiaalitieteiden tiedon avoin saatavuus: haasteita ja ratkaisuja

  • Authors: Kathrin Komp-Leukkunen, Krista Lagus
   Pages: 296 - 301
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.112921
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Sosiaalityön tutkimus ja kuntien moninaiset
         tutkimuslupakäytännöt

  • Authors: Sirpa Kannasoja, Santra Ruonakangas, Kati Närhi, Niina Rantamäki, Tuomo Kokkonen
   Pages: 302 - 308
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.112473
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Keskustelua situationaalisuuden käsitteestä ja
         ilmiöstä

  • Authors: Pauli Niemelä
   Pages: 309 - 311
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.120046
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Perinteiset perheet, moninaiset perheet

  • Authors: Kimmo Jokinen
   Pages: 312 - 314
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.122010
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Vammaiset ihmiset kansalaisina

  • Authors: Juhani Laurinkari
   Pages: 314 - 317
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.122013
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • Laatua verkossa.

  • Authors: Suvi Ronkainen
   Pages: 317 - 319
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.111379
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • 2020-luvun aikuissosiaalityön tietopohjaa
         jäsentämässä

  • Authors: Jenni-Mari Räsänen
   Pages: 320 - 322
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.112031
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 • English summaries

  • Authors: Mari Susanna Kivistö
   Pages: 323 - 324
   Abstract: Article summaries in English
   PubDate: 2022-10-18
   DOI: 10.30668/janus.122014
   Issue No: Vol. 30, No. 3 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.77.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-