A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1235-7812 - ISSN (Online) 2489-4990
Published by Sosiaalipoliittinen yhdistys Homepage  [1 journal]
 • Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon kysymyksenä

  • Authors: Aini Pehkonen, Anneli Pohjola
   Pages: 325 - 327
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.125205
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Asiakasturvallisuuden oikeudellisia ulottuvuuksia sosiaalihuollossa

  • Authors: Mirva Lohiniva-Kerkelä
   Pages: 328 - 342
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan asiakasturvallisuutta sosiaalihuollossa oikeudellisesta näkökulmasta palvelujen järjestämisvastuun, palveluntuottajien ja ammattihenkilöiden velvollisuuksien ja vastuiden sekä toiminnan valvonnan kannalta. Aineistona on käytetty lainsäädäntöä, esitöitä sekä valvontaviranomaisten tuottamaa materiaalia. Asiakasturvallisuuden takaaminen on sosiaalihuollon lainsäädännön keskeinen tavoite, jota toteutetaan asettamalla vaatimuksia esimerkiksi tiloille, henkilöstölle ja toimintatavoille. Sisällöllisesti asiakasturvallisuus on yhteydessä asiakkaan oikeuksiin ja sosiaalihuollon laatuun. Sääntelyssä ja ohjauksessa korostuu yleensä välittömässä asiakastilanteessa tapahtuva toiminta, kun taas päätöksentekoon asiakasasiassa sisältyviä asiakasturvallisuusriskejä on nostettu esiin vähemmän. Ongelmana on erityisesti se, että potilas- ja asiakasturvallisuuden suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvät velvoitteet ovat yleisiä sekä hajallaan useassa eri laissa ja niitä tarkentavissa määräyksissä ja ohjeistuksissa, jolloin niiden soveltaminen käytännössä voi olla vaikeaa.
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.116314
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Asiakasturvallisuuden ulottuvuudet sosiaalihuollossa

  • Authors: Sanna Lähteinen, Aini Pehkonen, Anneli Pohjola
   Pages: 343 - 358
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden ulottuvuuksia asiantuntijahaastatteluiden (n=15) avulla. Tutkimuskysymyksenä on, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat jäsentävät asiakasturvallisuutta sosiaalihuollossa. Haastatteluaineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Analyysin tuloksena muodostettiin neljä asiakasturvallisuuden ulottuvuuksia ilmentävää kategoriaa, jotka nimettiin strategia-, vastuu-, seuraamus- ja eetoskategoriaksi. Strategiakategoriassa toiminta perustuu asiakasturvallisuuden rakenteellisten edellytysten varmistamiseen, vastuukategoriassa sosiaalipalvelujen järjestämiseen, seuraamuskategoriassa riskiarvioinnin tekemiseen ja eetoskategoriassa ammatilliseen toimintaan. Kategoriat kietoutuvat yhteen ilmentäen asiakasturvallisuuden moniulotteisuutta. Kokonaisuutena ulottuvuuksista rakentuu yhteiskunnalliselle tasolle, organisaatio- ja yhteisötasolle sekä yksilötasolle asettuvia tehtäviä, odotuksia ja vastuita.
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.113603
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Lapsen tilanteen arvioiminen lastensuojelussa: analyysia
         asiakasturvallisuuden ja laadun näkökulmasta

  • Authors: Anne-Mari Jaakola, Tarja Pösö
   Pages: 359 - 375
   Abstract: Artikkelissa tutkitaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lapsen tilanteen arvioinnista ja sen laadusta lastensuojelussa. Lähtökohtana on näkemys siitä, että arviointi on kriittinen kohta sosiaalityössä, koska sen pohjalta tulee ratkaista ja tehdä päätös, miten lapsen ja perheen kanssa edetään työskentelyssä. Arviointia lähestytään laadun ja virheiden ja epäkohtien tunnistamisen näkökulmasta. Tarkastelu pohjautuu sosiaalityöntekijöille osoitettuun kyselyyn (N=210). Analyysi osoitti laadukkaan arvioinnin ja asiakkaan oikeuksien toteuttamisen välisen yhteyden. Myös arviointiin käytettävällä riittävällä ajalla oli yhteys laatuun. Arvioinnin laatu oli sosiaalityöntekijöiden arvioimana varsin korkea, vaikka työpaikan käytössä tai sosiaalityöntekijän tiedossa ei ollut arvioinnin laatua, puutteita tai virheitä käsitteleviä käytäntöjä. Tämä herättää kysymyksen sosiaalityöntekijöiden ja organisaatioiden laatu- ja virhetietoisuudesta. Siksi on tarpeellista selkiinnyttää arvioinnin laatuun ja osaamiseen liittyviä tekijöitä lastensuojelussa osana asiakasturvallisuuden kehittämistä.
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.114926
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Asiakasturvallisuus vanhuspalveluissa

  • Authors: Heli Valokivi, Helena Hirvonen
   Pages: 376 - 391
   Abstract: Artikkelissa analysoidaan asiakasturvallisuuden määrittymistä vanhuspalveluita koskevissa politiikka-asiakirjoissa. Asiakasturvallisuutta lähestytään kysymyksenä yhteiskunnallisesta sekä asiakassuhteissa toteutuvasta luottamuksesta. Artikkelissa kysytään, miten asiakasturvallisuus määrittyy asiakirjoissa ja mitä se tarkoittaa luottamuksen näkökulmasta. Tulosten mukaan asiakasturvallisuuden sisältö ja merkitys suhteessa potilasturvallisuuden käsitteeseen on vanhuspalveluissa vasta jäsentymässä. Asiakasturvallisuus määrittyy asiakirjoissa etenkin palveluiden tarjoajien vastuuna turvallisuuskulttuurin kehittämisestä sekä pyrkimyksenä ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristön kehittämiseen teknologian keinoin. Näin pyritään ehkäisemään turvattomuuden kokemusta, jolla on palveluita kohtaan koettua luottamusta heikentävä vaikutus. Tulosten pohjalta esitetään, että koetun turvattomuuden näkökulmasta huomiota tulisi nykyistä enemmän kiinnittää asiakassuhteiden pysyvyyteen luottamuksen vahvistamiseksi, etenkin kotona asuvien osalta.
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.114433
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta

  • Authors: Aino Kääriäinen
   Pages: 392 - 406
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan asiakastyön dokumentointia osana asiakasturvallisuuden rakentumista sosiaalityössä. Sosiaalityössä yksi keskeinen tiedonmuodostuksen työväline ovat asiakastyössä kirjoitetut asiakirjat. Oikeusasiamiehen kanteluratkaisuja (n=41) analysoimalla vastataan kysymykseen, millaisia asiakasturvallisuutta heikentäviä asiakastyön dokumentointiin liittyviä ongelmakohtia esiintyy oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa. Sisällönanalyysin perusteella ryhmiteltiin aineistosta seuraavia asiakirjoihin liittyviä huomautuksia: 1) puutteellinen asiakastyön dokumentointi, 2) tiedon keräämisen virheet, tietopyyntöjen laiminlyönti ja tiedon väärinkäyttö ja 3) suunnitelmien puutteet ja päätöksenteon virheet. Asiakastyön dokumentointi on keskeisessä asemassa työskentelyn jälkikäteisarvioinnissa ja asiakkaiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden on tärkeää voida luottaa saamiensa palvelujen oikeellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yhdenvertaiseen kohteluun palveluissa.
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.114678
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Sosiaalipalveluiden asiakasturvallisuuden edistäminen
         turvallisuuskulttuurin avulla

  • Authors: Laura Tiitinen
   Pages: 407 - 414
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.120941
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus ja sähköinen asiointi

  • Authors: Anna-Maija Pyykönen, Sakari Taipale
   Pages: 415 - 422
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.121552
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • Ensimmäinen asiakasturvallisuuden kokoomateos

  • Authors: Mikko Mäntysaari
   Pages: 423 - 425
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.125213
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 • English summaries

  • Authors: Mari Susanna Kivistö
   Pages: 426 - 428
   Abstract: Article summaries in English
   PubDate: 2022-12-13
   DOI: 10.30668/janus.125214
   Issue No: Vol. 30, No. 4 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.195.196
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-