A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1235-7812 - ISSN (Online) 2489-4990
Published by Sosiaalipoliittinen yhdistys Homepage  [1 journal]
 • Hyvinvointialueet lisäävät tutkimuksen tarvetta ja
         mahdollisuuksia

  • Authors: Minna Zechner, Marjo Romakkaniemi
   Pages: 1 - 2
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.115280
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Muutosagentit näköalapaikalla sosiaali- ja terveyspalvelujen
         uudistuksessa

  • Authors: Hanna-Kaisa Hoppania
   Pages: 3 - 20
   Abstract: Vanhuspalveluita on pitkään määrittänyt tavoite purkaa ja vähentää raskasta laitoshoitoa ja siirtää palvelujen painopiste kotihoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tätä muutosta edisti myös Sipilän hallituksen I&O-kärkihanke (2016-2018), jossa myös pyrittiin kehittämään yhdenvertaisempia palveluita ja hillitsemään kustannusten kasvua. Taustalla oli näkemys, että palvelujärjestelmä on pirstaleinen eivätkä rakenteet olleet uudistuneet kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Minkälaiset tekijät sitten edistävät tai jarruttavat muutoksen tekemistä' Artikkeli pureutuu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen ”muutosagenttien” ainutlaatuisesta näkökulmasta. Näiden viranhaltijoiden tehtävänä oli edistää ikäihmisten hoidon ja kotihoidon rakenteellista muutosta maakunnissa vuosina 2016-2018. Artikkeli kuvaa hanketta, jossa agentit työskentelivät ja analysoi tekijöitä, jotka agenttien mukaan vaikuttivat uudistuksen edistämiseen. Aineiston muodostavat 18 asiantuntijahaastattelua. Analyysissa hyödynnetään Nancy Fraserin markkinaistumisen, sosiaaliturvan ja emansipaation teoreettista kehystä. Esiin nousee vanhuspalvelujen kentän haasteita ja kunnallispolitiikan usein näkymättömäksi jääviä asioita, jotka vaikuttavat kansallisten vanhustenhoitoon liittyvien politiikkatavoitteiden saavuttamiseen. Erityisesti korostuu neljä tekijää: ICT-järjestelmien kehittäminen, kulttuurisen ja asennemuutoksen vaatima aika, valta- ja resurssikamppailut sekä kansallisen tason ohjauksen sitovuus.
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.91680
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Palvelujärjestelmään liittyvät rakenteelliset haasteet ja
         työntekijöiden toimintamahdollisuudet julkisen sektorin
         lastensuojelutyössä

  • Authors: Maija Mänttäri-van der Kuip
   Pages: 21 - 43
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun ammattilaisten työtä ja työoloja toimintamahdollisuuksien viitekehyksestä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset palvelujärjestelmään liittyvät rakenteelliset tekijät hankaloittavat työntekijöiden toimintamahdollisuuksien toteutumista julkisen sektorin lastensuojelutyössä ja miten nämä haasteet realisoituivat heidän työssään. Toimintamahdollisuuksilla tarkoitetaan mahdollisuuksia työskennellä tavalla, jota työntekijät pitävät lastensuojelutyössä tavoiteltavana. Tutkimusaineisto muodostui kolmesta ryhmähaastattelusta, jotka tehtiin kolmessa eri työyhteisössä toteutettavan osallistavan toimintatutkimuksen alkuvaiheessa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Palvelujärjestelmään liittyvät haasteet jäsentyivät kolmen toisiinsa kietoutuvan pääluokan, palvelujärjestelmän monimutkaisuuden, pirstaleisuuden sekä sen resurssiniukkuuden kautta. Haasteiden realisoitumismuotoja yhdisti, että ne vaikeuttivat inhimillisen, kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen lastensuojelutyön tekemistä yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.107864
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävä
         ammattilaisten kuvaamana

  • Authors: Anna-Maija de Arruda Camara, Eveliina Maria Heino, Tarja Juvonen
   Pages: 44 - 64
   Abstract: Artikkelissa tarkastellaan sitä, millaisena ammattilaiset kuvaavat yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävää. Ammattilaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalityöntekijöitä, perheryhmäkotien ohjaajia sekä yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten edustajia. Tutkimuksen aineistona on seitsemän teemamuotoista yksilöhaastattelua, jotka on toteutettu vuosina 2016 ja 2017. Aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustulostemme mukaan ammattilaiset kuvaavat yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten koti-ikävää ilmiönä, joka näyttäytyy tunteina, fyysisinä oireina ja käyttäytymisenä, kulttuurisena kaipauksena sekä vaikenemisena. Ammattilaiset määrittelevät koti-ikävän ilmiöksi, jota suurin osa yksin tulleista lapsista ja nuorista kokee. Koti-ikävää ei useinkaan tuoda sanallisesti esiin, vaan se ilmenee erilaisen fyysisen ja psyykkisen oireilun kautta.
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.98233
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • TOR-verkossa tapahtuvien keskustelujen merkitys huumevieroituksessa

  • Authors: Ari Haasio, J. Tuomas Harviainen, Aki Ylinen, Atte Oksanen
   Pages: 65 - 80
   Abstract: Artikkelissa käsitellään Tor-verkossa sijaitsevassa Sipulitori-palvelussa käytyä keskustelua huumeista vieroittautumisesta ja huumeiden käyttäjän omaan terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Hypoteesina on, että Tor-verkossa sijaitsevan palvelun yhteisölliset piirteet ja anonymiteetti madaltavat kynnystä hankkia tietoa arkaluontoisista asioista. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) millaista vertaistukea ja -tietoa Tor-verkon keskustelijat etsivät huumeiden käytön lopettamiseen ja oman terveyden parantamiseen' 2) kuinka päihdetyöntekijöiden antamaan apuun ja neuvoihin suhtaudutaan' ja 3) millainen on anonyymin Tor-verkon merkitys keskustelujen valossa terveystiedon ja huumeiden käytön lopettamisen näkökulmasta' Tutkimusaineisto koostuu Tor-verkossa sijaitsevan Sipulitorin terveyteen ja huumeiden käytön lopettamiseen liittyvistä keskusteluista Terveys ja Kuiville -osioissa. Materiaaliin sisältyy kaikkiaan 723 Kuiville-langan ja 399 Terveys-langan viestiä. Tutkimusote on netnografinen, ja aineisto on analysoitu kvantitatiivista ja kvalitatiivista sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimuksessa korostui anonyymin keskustelun ja vertaistuen merkitys. Käyttäjät halusivat vertaistukea ja toisaalta arvostivat palvelussa saamaansa päihdealan ammattilaisten apua, joka perustui siihen, ettei käyttöä tai elämäntapaa tuomittu. Apua haettiin ennen muuta jostain tietystä huumausaineesta vieroittautumiseen, ei välttämättä huumeiden käytön täydelliseen lopettamiseen. Myös eri aineiden ristikkäisvaikutuksista, injektoinnista ja vieroitusoireiden minimoinnista haluttiin tietoa.
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.101602
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Valta ja sukupuoli sosiaalityön akateemisissa tiloissa

  • Authors: Elina Laine
   Pages: 81 - 86
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.111418
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Lapsen tilanteen arvioinnin tekemisen tavat lastensuojelussa

  • Authors: Anne-Mari Jaakola
   Pages: 87 - 91
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.109519
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Valkoisuus, nationalismi ja strateginen valtio pohjoismaisen feminismin
         haasteina

  • Authors: Päivi Naskali
   Pages: 92 - 94
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.115281
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Robotiikka ja automatisaatio - ratkaisu hoivatyön haasteisiin'

  • Authors: Sanna Kuoppamäki
   Pages: 94 - 97
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.115282
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Hulluuden kurjistuvat markkinat

  • Authors: Tiina Sihto
   Pages: 97 - 99
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.109196
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • Taloudellinen eriarvoisuus haittaa talouskasvua

  • Authors: Niko Koskinen
   Pages: 99 - 102
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.115283
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 • English summaries

  • Authors: Mari Susanna Kivistö
   Pages: 103 - 104
   Abstract: Article summaries in English
   PubDate: 2022-03-21
   DOI: 10.30668/janus.115284
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.50.252
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-