A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Sociologisk Forskning
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2002-066X
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • De avgående redaktörerna har ordet

  • Authors: Lena Sohl, Magnus Wennerhag
   Pages: 359– - 359–
   Abstract: Detta nummers två första vetenskapliga artiklar uppmärksammar olika aspekter av det svenska civilsamhällets eliter. Den första är Joanna Mellquists och Adrienne Sörboms artikel ”Policy professionals in civil society organizations. Organizational hypocrisy and the myth of member centrality”, som bygger på intervjuer med och observationer av policyprofessionella i svenska medlemsbaserade civilsamhällesorganisationer. Författarna visar hur de policyprofessionella å ena sidan hävdar att medlemmarna står i centrum i organisationerna, å andra sidan i sitt praktiska policyarbete använder olika tekniker för att tona ned eller kringgå medlemmarnas önskemål. Den andra artikeln om civilsamhälleseliter är ”Leader interlocks in Swedish civil society organizations – a network analysis” av Jayeon Lee och Roberto Scaramuzzino. I artikeln undersöks hur nätverk mellan civilsamhällesorganisationer skapas genom att ledande organisationsföreträdare sitter med i fler än en organisations styrelse. Analysen visar dels att dessa slags organisationskopplingar är vanligare än förväntat i en svensk kontext, dels att de mindre handlar om gemensamma politikområden och mer om organisationernas tillhörighet till samma sociala rörelser. Därefter följer numrets tre andra vetenskapliga artiklar. I artikeln ”Ärvd eller erövrad sekularitet' Sekulär identitet bland postmuslimer och postkristna i Sverige” undersöker David Thurfjell och Erika Willander vad som formar en icke-religiös hållning hos personer med muslimsk familjebakgrund. Deras analys utgår från en enkätundersökning riktad till svenskar med anknytning till de fyra vanligaste ursprungsländerna för svenska muslimer: Irak, Iran, före detta Jugoslavien och Turkiet. Studien visar på stora skillnader mellan dem som har anknytning till dessa länder i fråga om sekulär identitet, som mer tycks påverkas av de länder man har anknytning till än av livet i Sverige. Veronica Ekström och Johan Hvenmark uppmärksammar i artikeln ”Ett pris man får betala' Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende” att hälften av landets skyddade boenden i dag bedrivs av privata företag, en verksamhet som tidigare i huvudsak sköttes av kvinnojourer. Studien, som utgår från intervjuer med lokala politiker och chefer inom socialtjänsten om hur de ser på kvalitet inom dessa verksamheter, belyser hur konflikter mellan marknadens och välfärdens logik uppstår inom sociala verksamheter som marknadsanpassas. Med utgångspunkt i sociologiska och andra samhällsvetenskapliga teorier diskuterar Arita Holmberg, Miranda Holmberg och Aida Alvinius i artikeln ”Människans sociala relationer med djur. En utmaning för totalförsvaret'” en rad områden där relationen mellan människor och djur skulle påverkas ifall Sverige drabbades av krig. I artikelns slutsatser argumenterar författarna för nödvändigheten av ett totalförsvar som inkluderar djur. Numret innehåller också tre recensioner. Ida Lidegran recenserar Per Kornhalls, Sten Svenssons, Majsa Allelins och Bo Karlssons antologi När skolan blev en marknad samt Petter Sandgrens Hur marknadsskolan splittrar Sverige. Lidegran menar i sin recensionsessä att de två böckerna främst ser till utbildningens samhällsbärarande och gemenskapsformande funktioner och tenderar att ge företräde åt de politiska perspektiven framför de vetenskapliga. Anna Lundberg recenserarHansalbin Sältenbergs genusvetenskapliga avhandling Anti-Jewish racism. Exploring the Swedish racial regime, som bygger på djupintervjuer om vardagsrasism med individer som identifierar sig som judiska i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen recenserar Zohreh Khoban Fri. En uppväxt vid historiens slut, en omtalad och hyllad uppväxtskildring skriven av professorn i politisk teori vid London School of Economics and Political Science Lea Ypi, och diskuterar olika idéer om frihet med utgångspunkt i Ypis egen uppväxt i det kommunistiska Albanien. Av tradition flyttar ansvaret för att ge ut Sociologisk Forskning mellan olika lärosäten i Sverige. Med det här numret av Sociologisk Forskning vill redaktionen vid Södertörns högskola tacka för de tre år som vi varit ansvariga för tidskriften. Det har varit en stor ära att förvalta den enda allmänsociologiska tidskriften i Sverige som i huvudsak publicerar svenskspråkigt material – och som gjort detta i snart 60 år. En anledning till att vi ville ha hand om tidskriften var att vi ville värna möjligheten att publicera sociologisk forskning på svenska. I en tid då det som kallas internationell vetenskaplig publicering – i praktiken publicering på engelska – blir allt vanligare har vi sett det som angeläget att akademiska sociologiska diskussioner fortfarande kan föras på svenska. Nya teorier, begrepp, metoder och forskningsresultat måste kunna ges en svensk språkdräkt om de ska kunna användas i undervisning och kommuniceras till en bredare offentlighet. Vi har därför velat se Sociologisk Forskning som ett levande forum i vilket utvecklingen av sociologisk teori och metod sker på de...
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.25042
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Redaktionens tack till granskare 2020–2022

  • Authors: Sociologisk Forskning
   Pages: 361– - 361–
   Abstract: Redaktionen för Sociologisk Forskning tackar alla de som har hjälpt tidskriften att granska insända artikelmanuskript under de senaste åren.
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.25037
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Policy professionals in civil society organizations

  • Authors: Joanna Mellquist, Adrienne Sörbom
   Pages: 363– - 363–
   Abstract: Drawing on 24 interviews with policy professionals in 10 Swedish member-based civil society organizations (CSOs), and observations of policy professionals in three of these, we investigate CSOs from the perspective of their policy teams. This paper theoretically addresses how policy professionals relate to the members in whose name they work. This article extends the literature on civil society professionalization by conceptualizing the conflicts pertaining to policy professionals’ work in CSOs and ways of managing these conflicts. We argue that, ordinarily, CSO policy professionals working to influence public policy respond to conflicting logics and myth-like institutional demands for strong and direct influence of member interests by maintaining face and investing in the myth of member centrality. Based on how policy professionals address these issues, we suggest that organizations respond to conflicting institutional pressures and myths via decoupling strategies, discreetly avoiding member concerns while investing in the membership myth, ultimately fostering organizational hypocrisy. Conceptually, the paper contributes by connecting the literatures of civil society professionalization and new institutional theory to the burgeoning literature on policy professionals.
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.24464
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Leader interlocks in Swedish civil society organizations

  • Authors: Jayeon Lee, Roberto Scaramuzzino
   Pages: 387– - 387–
   Abstract: This paper contributes to the understanding of power structures in civil society by the exploring organizational connections of leaders holding multiple top-level leadership positions in resource-rich civil society organizations (CSOs) in Sweden. Based on unique association network data among national level CSOs collected in 2018, we discuss possible explanations behind the observed clusters of organizational connections via leader interlocks. Our results show that the resource-rich, national CSOs in Sweden are highly connected with each other via leader interlocks. We find that working within similar policy areas, sharing similar ideological backgrounds or historical legacies, and being a member of sectoral umbrella organizations or federations are among the salient characteristics of CSOs connected via leader interlocks. We suggest a multilevel understanding of leader interlocks among CSOs, including those at the individual level, as an avenue for further research. The focus on the individual level explanation would allow an understanding of the field of CSOs through the lens of an elite phenomenon rather than an organization-centered view.
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.23997
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Ärvd eller erövrad sekularitet'

  • Authors: David Thurfjell, Erika Willander
   Pages: 417– - 417–
   Abstract: Sverige är samtidigt sekulariserat och mångreligiöst. Föreliggande studie bidrar till förståelsen av denna situation genom att diskutera sekularitet bland svenskar med muslimsk respektive kristen familjebakgrund. Materialet i undersökningen kommer från en enkät som skickades till i Sverige bosatta personer födda i, eller med föräldrar som föddes i, Irak, Iran, Jugoslavien eller Turkiet, samt till en kontrollgrupp (personer med familjebakgrund i Sverige). Inledningsvis presenteras i vilken utsträckning de svarande instämmer i påståendet ”jag ser på mig själv som sekulär (icke-religiös)”. Därefter följer en explorativ regressionsanalys av vad som sammanfaller med att beskriva sig som sekulär. Analysen visar att ursprungsland och graden av sekularitet i den närmsta familjen är det som tydligast samvarierar med en sekulär självbild. Viss betydelse har också vistelsetid i landet, exponering för svensk majoritetskultur och socioekonomiska faktorer. Vår slutsats är att sekularitet bland svenskar med muslimsk familjebakgrund huvudsakligen är något de har med sig från sina anknytningsländer och inte något de förvärvar i Sverige. Detsamma gäller svenskättade svarspersoner utan migrationsbakgrund. Artikeln avslutas med en diskussion som öppnar för vidare teoretisering inom sekulariseringsfältet.
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.23768
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Ett pris man får betala'

  • Authors: Veronica Ekström, Johan Hvenmark
   Pages: 447– - 447–
   Abstract: Från att ha varit en verksamhet som nästan helt dominerats av kvinnojourer drivs hälften av landets skyddade boenden i dag av privata företag. Socialtjänstens upphandlingar av skyddat boende i kombination med ökade krav på uppföljning har inneburit att synen på kvalitet har blivit allt viktigare. I den här artikeln undersöks hur lokalpolitiker och chefer inom socialtjänsten konstruerar kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende och på sådana boenden. Studien visar att kvalitet i socialtjänstens arbete kan handla om allt från evidens, kostnadseffektivitet och socialsekreterares specifika kompetens till säkerställande av att utsatta får stöd och hjälp att leva självständiga liv. Betydelsen av att följa socialtjänstens uppdrag och av att ha kompetent personal framhålls. En alltför ”omhändertagande” inställning hos socialtjänstens personal och personalen på skyddade boenden framställs som något problematiskt och oprofessionellt. Analysen visar att socialtjänstens arbete med kvalitet, upphandlingar och placeringar kan utgöra en svårhanterlig konfliktyta där logiker och praktiker typiska för marknad och välfärd ställs mot varandra.
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.24131
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Människans sociala relationer med djur

  • Authors: Arita Holmberg, Miranda Holmberg, Aida Alvinius
   Pages: 473– - 473–
   Abstract: Kriget i Ukraina har redan fått många återverkningar, även i samhällen som inte direkt skakas av de fruktansvärda krigshandlingarna. I traditionella och sociala medier funderar människor kring vad som skulle hända om det blev krig i Sverige och hur detta skulle påverka vår vardag och våra relationer. En ofta förbisedd fråga i detta sammanhang är relationen mellan människor och djur. I denna artikel diskuteras hur totalförsvaret som samhällsorganisation och verksamhet kan utmanas av 2020-talets normer om förhållandet mellan människor och djur och djurs status som säkerhetssubjekt. Mot bakgrund av den traditionella totalförsvarstanken presenterar vi ett antal områden där djurens relationer med människor kan tänkas väcka frågor och komma i konflikt med delar av totalförsvaret: synen på säkerhet, juridiken i kris och krig samt utvecklingen av den sociala relationen mellan människor och djur. Artikeln avslutas med tankar kring hur ett totalförsvar som inkluderar djur skulle kunna se ut samt kring hur dagens totalförsvar i så fall skulle behöva förändras.
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.24243
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • När skolan blev en marknad. Trettio år med friskolor / Hur
         marknadsskolan splittrar Sverige

  • Authors: Ida Lidegran
   Pages: 493– - 493–
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.25038
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Anti-jewish racism. Exploring the Swedish racial regime

  • Authors: Anna Lundberg
   Pages: 497– - 497–
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.25039
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Fri. En uppväxt vid historiens slut

  • Authors: Zohreh Khoban
   Pages: 499– - 499–
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.25040
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 • Sociologförbundet har ordet

  • Authors: Åsa Lundqvist
   Pages: 501 - 501
   PubDate: 2023-03-09
   DOI: 10.37062/sf.59.25041
   Issue No: Vol. 59, No. 4 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.79.149
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-