A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Kulttuurintutkimus
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0781-5751 - ISSN (Online) 2490-1792
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Huomiotaloudessa enemmän on enemmän

  • Authors: Mona Mannevuo, Mari Lehto, Joonatan Virtanen
   Pages: 1 - 2
   Abstract: ”Mika Aaltola ei enää käyttäydy kuin tutkija”, kuului Helsingin Sanomien verkkolehden otsikko marraskuussa 2022. Sunnuntai-sivujen pääjutussa pohdittiin anonyymeihin haastatteluihin perustuen Ulkopoliittisen instituutin johtajana toimivan Aaltolan arvoja sekä mahdollisia motiiveja henkilökeskeisen brändin rakentamiseen. Osa tutkijakollegoista piti Aaltolaa liian julkisuushakuisena, ja hänen esiintymistyyliään julistuksellisena. Aaltolaa kuvattiin ”generalistiksi” eli moniosaajaksi, joka tietää kaikesta jotain, muttei mistään riittävän syvällisesti. Kritiikistä voi päätellä, että kollegoiden mielestä Aaltolan tulisi tunnistaa rajansa esiintyessään asiantuntijana. Aaltola-ilmiö kertoo kuitenkin enemmän asiantuntijuudesta huomiotaloudessa kuin tutkijasta nimeltä Mika Aaltola.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 • Tasapainoilua kiistanalaisten terveysilmiƶiden tutkimuksessa vaikuttavan
         tutkimuksen aikakaudella

  • Authors: Pia Vuolanto, Johanna Nurmi
   Pages: 3 - 18
   Abstract: Artikkelissa tarkastelemme tutkijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisen keskustelun kulkuun sekä säilyttää oma neutraalisuutensa suhteessa kiisteltyyn ja tunteita herättävään tutkimusaiheeseen. Kysymyksenasettelu lähtee omista kokemuksistamme rokotekriittisyyden ja vaihtoehtohoitojen tutkijoina. Perehdymme kiisteltyjä terveysaiheita tarkastelevan tutkimuksen asemaan julkisessa keskustelussa ammentaen kirjallisuudesta, jossa on pohdittu kiistatutkijan rooleja, tutkijoita asiantuntijana julkisuudessa sekä tutkimuksen vaikuttavuutta. Artikkelimme jakaantuu kolmeen analyysin tasoon. Ensinnäkin tarkastelemme kehyksiä, joihin terveysilmiöitä tutkivat yhteiskuntatieteilijät raamitetaan julkisuuden areenoilla. Toiseksi tutkimme odotuksia, joita eri yleisöillä on kiisteltyjen terveysaiheiden tutkimusta kohtaan. Kolmanneksi pohdimme, millaisiin rooleihin media on meitä keskustelussa asettanut. Kiistanalaisten terveysaiheiden tutkimus on tasapainoilua. Artikkelissa pohdimme oman julkisen roolimme kautta tutkijaroolin monimuotoistumista erityisesti koronapandemian aikana. Hyödynnämme omaan tutkimukseemme liittyviä esimerkkejä analysoidessamme tasapainoilua vaikuttamisen ja puolueettomuuden välillä, joka väistämättä sisältyy kiistanalaisia aiheita käsittelevään ihmistieteelliseen tutkimukseen. Kysymme myös, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia julkiseen keskusteluun osallistuminen tarjoaa tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 • Vaikuttavaa viestintää

  • Authors: Mona Mannevuo, Joonatan Virtanen
   Pages: 19 - 36
   Abstract: Tietopohjaisen politiikan mielikuvastoissa tutkija on viestinnällisesti taidokas tieteellisen tiedon välittäjä, joka avustaa päättäjiä ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Tutkimuksen ja politiikan välinen suhde on kuitenkin jännitteinen, ja tiedevälittäminen edellyttää tutkijalta rajatyötä tutkimuksen ja politiikan välimaastossa. Tässä artikkelissa tutkimme tiedeviestintää ja vaikuttamisen vaikeuksia tietopohjaisessa politiikassa hyödyntämällä yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen parissa työskentelevien asiantuntijoiden haastatteluja. Artikkeli keskittyy erityisesti uusiin strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentteihin eli strategisen tutkimuksen neuvostoon (STN) sekä valtioneuvoston tutkimus- ja selvitysrahoitukseen (VN TEAS). Lähestymme strategista tutkimusta ilmiönä, ja hyödynnämme kriittisiä teorioita evidenssitieteestä sekä tieteen politiikkamarkkinoista. Tutkimus osoittaa, että vaikuttavan tutkimuksen trendit lisäävät kilpailua tutkijoiden välille ja luovat uusia vaikuttavuuden mittareita promootiokulttuurin laajentuessa akateemisen tutkimuksen piiriin. Tiedevälittäminen ja tietopohjainen politiikka lisäävät tieteen arvostusta yhteiskunnassa, mutta ne myös ruokkivat huomiohakuista sepitteellisyyden kulttuuria. Vaikuttavan tutkimuksen mielikuvasto rakentaa paikan vaikuttaja-tutkijalle, jossa tiivistyvät suorituskeskeisen yliopiston ideaalit, kuten itsepromootio ja loputon mittaaminen.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 • Positiivisia tulevaisuuskuvia, pelin­rakentamista, pelkoa ja huolta

  • Authors: Johanna Hokka, Elisa Kurtti, Oili-Helena Ylijoki
   Pages: 37 - 54
   Abstract: Tutkimusstrategiat kanavoivat akateemista tutkimusta pyrkien lisäämään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mikä asettaa samalla haasteen tutkimuksen autonomialle. Tässä artikkelissa analysoimme affektiivis–diskursiivisen luennan keinoin tapoja, joilla yliopistojen johto sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat merkityksellistävät tutkimusstrategioita. Kysymme, millaisia merkityksiä nämä eri asemassa olevat toimijat antavat tutkimusstrategioille, ja minkälaisia affekteja näihin merkityksenantoihin kiinnittyy' Pyrimme vastaamaan kysymykseen siitä, minkälaisen kokonaisuuden eli affektiivisen miljöön nämä johtajien ja tutkijoiden puheissa esiintyvät affektit muodostavat. Aineistomme koostuu kolmessa suomalaisessa yliopistossa kerätyistä rehtorien, vararehtorien, dekaanien ja varadekaanien haastatteluista (n=20) sekä seitsemästä tutkijoiden ryhmähaastattelusta (n=23). Aineisto on kerätty vuosien 2020–2021 aikana. Keskeisimpinä tuloksina olemme erottaneet kolme affektiivisesti latautunutta puhetapaa niin johtajien kuin tutkijoidenkin haastatteluissa. Johtajien haastatteluissa tutkimusstrategioita merkityksellistetään 1) positiivisuuden kautta, 2) pragmatismin kautta sekä 3) huolen kautta. Tutkijoiden ryhmähaastatteluissa puolestaan strategia kuvataan 1) pelkkänä performanssina, 2) uhkana ja huolenaiheena ja 3) kaksiteräisenä miekkana. Nämä affektiiviset orientaatiot muodostavat affektiivisen miljöön, jossa valta ja valtasuhteet orientoivat voimakkaasti tutkittavien tunteita ja tunnekokemusta tutkimusstrategioista sekä olemista nykypäivän markkinoituneessa yliopistossa.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 • Tutkimustiedon vaikuttavuus yritysten näkökulmasta

  • Authors: Nina Kahma, Joel Lindqvist
   Pages: 55 - 71
   Abstract: Suomessa on viime vuosina panostettu paljon yritysten ja yliopistojen väliseen tutkimusyhteistyöhön valtion ja tutkimusrahoittajien toimesta. Siitä huolimatta elinkeinoelämän ja tutkimuksen välinen yhteistyö on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Syitä tähän on löydetty tutkimusrahoituksen rakenteista, mielekkäiden aiheiden puutteesta sekä siitä, etteivät tutkijat ja yritykset tunnista yhteistyöllä saavutettavia etuja. Valtio perusti Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön (myöh. Vaikuttavuussäätiö) vuonna 2019 tukemaan elinkeinoelämän ja yliopistojen välistä tutkimusyhteistyötä. Tämä artikkeli tarkastelee säätiön rahoittamiin hankkeisiin osallistuvien yritysten näkökulmaa tutkimusyhteistyöhön. Käytämme aineistona yrityskumppaneiden haastatteluja (n = 9), jotka toteutettiin kesällä 2021. Analyysin kehikkona toimii yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsite määriteltynä tutkimustiedon hyödynnettävyydeksi sekä bourdieulainen pääomien kehikko. Tarkastelumme tuloksena yritysten toiminta hahmottuu moninaisena, eikä vain kaupallisten intressien ja tutkimustulosten käytännön soveltamisena. Akateeminen tutkimus nähdään yrityksissä voimavarana ja tilaisuutena saada uutta, tutkittua tietoa yrityksiin. Toisaalta yrityksillä on myös monia tapoja rajata ja kehystää tutkimusta.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 • Turhan tiedon puolustus

  • Authors: Mona Mannevuo, Elina Valovirta
   Pages: 72 - 74
   Abstract: Turhan tiedon kirja. Tutkimuksista pois jätettyjä sivuja. Toim. Taina Saarikivi & Janne Saarikivi. SKS.
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 • English abstracts

  • Authors: Lehden toimitus
   Pages: 75 - 76
   Abstract: English abstract
   PubDate: 2022-12-30
   Issue No: Vol. 39, No. 4 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.209.138
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-