A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
Showing 401 - 382 of 382 Journals sorted by number of followers
Cahiers Jean Moulin     Open Access   (Followers: 23)
Transmotion     Open Access   (Followers: 19)
Current Research in Ecological and Social Psychology     Open Access   (Followers: 7)
Behavioural Public Policy     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Sociological Bulletin     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Finnish Journal of Social Research      Open Access   (Followers: 6)
Journal of Creativity     Open Access   (Followers: 5)
Possibility Studies & Society     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Nomadic Civilization : Historical Research / Кочевая цивилизация: исторические исследования     Open Access   (Followers: 3)
Valuation Studies     Open Access   (Followers: 2)
Sociedad y Discurso     Open Access   (Followers: 2)
Qualitative Sociology Review     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Social Inclusion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access   (Followers: 1)
Universidad, Escuela y Sociedad     Open Access   (Followers: 1)
Glottopol : Revue de Sociolinguistique en Ligne     Open Access   (Followers: 1)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Performance Matters     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Kulttuurintutkimus
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0781-5751 - ISSN (Online) 2490-1792
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Tarvitsemme tilastojen luomaa tietopohjaa

  • Authors: Maarit Jaakkola
   Pages: 1 - 4
   Abstract: Valtionhallinto säästää, ja joukko Tilastokeskuksen tuottamia tilastoja on ehdotettu alustavissa suunnitelmissa lakkautuslistalle. Leikkuriin ovat joutumassa kulttuuri- ja joukkoviestintätilastot sekä harvemmin tuotettava vapaa-aikatutkimus. Perusteena juuri kulttuuri-, vapaa-aika- ja mediatilastojen lakkauttamiselle on, etteivät nämä tilastot ole lakisääteisiä. Yhteensä kahdeksan ei-lakisääteisen tilaston lakkauttamisella tavoitellaan noin 200 000 euron säästöä. Edellisen kerran tilastojen tulevaisuus oli vaakalaudalla 2010-luvulla valtiontalouden säästökuurin aikaan.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • Väkivallan kokemus ja traumaattinen muisti nykyproosassa

  • Authors: Riitta Jytilä
   Pages: 5 - 19
   Abstract: Pohdin artikkelissa väkivallan kokemusta ja sen traumatisoivuutta sekä trauman yhteiskunnallisia syntymekanismeja Susanna Hastin ja Iida Rauman teoksissa. Trauman merkitykset ovat viime vuosikymmeninä laajenneet koskemaan yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä ja traumatietoisuus on laajentunut. Lähestyn tutkimuskohteitani traumakirjallisuutena ja kysyn yhtäältä, miten traumatisoivan väkivallan käsittely avaa yksityisen ja julkisen välille asetettuja rajoja ja odotuksia näissä kahdessa teoksessa. Trauman yhteiskunnallisen merkittävyyden ohella nostan esiin teokset niiden estetiikan kannalta: miten juuri kirjallisuuden kieli ja kerronta mahdollistavat trauman käsittelyn ja käsitteellistämisen' Tutkimukseni nivoutuu feministisen ja kriittisen traumatutkimuksen kenttään. Hyödynnän artikkelissa ajatusta traumasta ”sotkeutuvana objektina”, jossa kohtaavat erilaiset poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset ja psykologiset ulottuvuudet ja intressit. Teokset käsittelevät väkivallan kokemusta, mutta myös problematisoivat kokemuksen totuutta intiimiytenä, yksityisen ihmisen totuutena. Ne osoittavat, että olemme osa laajempaa verkostoa, jossa oma kokemus on aina suhteessa myös muiden haavoittuvuuteen. Todistajahahmon luominen, metaforat ja viittaukset toisiin teksteihin mahdollistavat osaltaan kokemusten jakamisen. Luen teoksia esimerkkeinä kehityskulusta, jossa kaunokirjallisuus, mielenterveystyö ja yhteiskunnallinen muutos nivoutuvat monin tavoin yhteen.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • “Antakaa mun mennä, itse perkeleeni kesytän”

  • Authors: Heidi Kosonen, Elina Westinen
   Pages: 20 - 37
   Abstract: Stigmatisoituna ja vaiettavaksi koodattuna kuolemana itsemurha on aiheena tabuluonteinen etenkin silloin, kun se ei asetu keskustelun kohteeksi abstraktina aiheena tai tieteellisen tiedonintressin lähteenä. Henkilökohtaisella tasolla itsemurhasta tai itsemurhahalusta puhumiseen vaikuttavat myös sukupuolittuneet normit, ja se onkin ollut historiallisesti yleisempi miesten kuolemaan johtavana tekona. Tarkastelemme tässä artikkelissa, miten itsemurhasta ja itsemurhahalusta puhutaan ja millaisia merkityksiä ja diskursseja sen ympärille rakennetaan suomalaisessa rap-musiikissa. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, 1) millaisiin tekijöihin ja motiiveihin omaehtoinen kuolema kytketään, 2) kenen itsemurhasta tai itsemurhahalusta artistien lyriikoissa puhutaan, sekä siitä 3) miten itsemurhaa käsitellään – eli itsemurhaan liitettävästä sävystä ja sanomasta. Aineistomme koostuu yhteensä 38 suomalaisesta rap-kappaleesta, joita on tarkasteltu diskurssianalyysin keinoin ja luokiteltu sumean luokittelun periaatteella. Analyysissa tarkastellaan yhtäältä holistisia ja itsemurhan sosiaalisia tai sosiologisia syitä painottavia kappaleita, toisaalta surevan läheisen näkökulmaa korostavia kappaleita ja omakohtaisesta itsemurha(halu)sta kertovia kappaleita, sekä kolmanneksi stigmatisoivia tai tsemppaavia ja karnevalistisia ja yhteiskuntakriittisiä kappaleita. Tarkasteluamme motivoivat rap-musiikin erityislaatuiset, myös sukupuolittuneet tarjoumat tabuluonteisten aiheiden käsittelylle tilanteessa, jossa aiempi rap-tutkimus on pitkälti keskittynyt itsemurhien syy-seuraussuhteita kartoittavaan tutkimukseen laadullisen, ilmiötä syvällisemmin ymmärtävän tutkimuksen sijaan.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • Eskatologinen populismi ja väestönvaihtomyytti

  • Authors: Toni Saarinen
   Pages: 38 - 54
   Abstract: Myyteillä on merkittävä asema tiedonvälityksessä, maailmankuvien muotoutumisessa ja ideologioiden ajamisessa myös modernina aikana. Ne eivät ilmene vain uskonnollisina kertomuksina vaan laajemmin poliittisina ja maallisina puheen tapoin, jotka kertovat arkea laajemmasta todellisuudesta. Monia pitkäisempiä myyttisiä ajatuksia hyödyntävä eskatologinen populismi merkitsee ideologian ja kielenkäytön yhdistelmää, jonka osana populistit esittävät ”oman kansan” olevan jatkuvan ja alati pahenevan eksistentialistisen uhan kohde. Tällaiset näkemykset, ja populismi ylipäätään, nivoutuvat usein yhteen salaliittoihin perustuvien myyttien kanssa. Esittelen artikkelissani eskatologisen populismin käsitteen ja ne keskeiset ominaisuudet, jotka sitä määrittävät. Tutkin, kuinka eskatologia ilmenee nykyisen oikeistopopulismin nativistisessa mytologiassa, ja mitkä ovat sen lähtöoletukset maailmasta ja populistisesti rakennetusta ”kansasta”. Demonstroin eskatologisen populismin myyttisten diskurssien monikäyttöisyyttä käyttäen tapausesimerkkinäni ”The Great Replacementia” eli suomeksi väestönvaihtomyyttiä. Sen ydinsanoman mukaan pahantahtoinen ”eliitti” pyrkii salassa korvaamaan Euroopan ”valkoiset kansat” varsinkin Lähi-Idästä tulevilla maahanmuuttajilla. Väestönvaihtomyytti esiintyy maltillisempien populistipoliitikkojen puheissa usein vain epämääräisinä vihjauksina, mutta äärimmäisessä muodossaan se on muuttunut väkivaltaiseksi toiminnaksi johtaen esimerkiksi Uudessa-Seelannissa Christchurchin massamurhaan vuonna 2019. Väestönvaihtomyytti on tuore käsite, mutta sen taustalla vaikuttavat lukuisat kauan säilyneet maailmanselitykset. Kehityskulku kohti populistien maailmanloppua rakentuu myyttien vahvan perinteisyyden, yhteisöllisyyden ja symbolisuuden varaan.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • Yhteisö ja uskomukset tekoälyjen aikakaudella

  • Authors: Katja Valaskivi
   Pages: 55 - 63
   Abstract: Teksti perustuu uskonnon- ja mediatutkimuksen professori Katja Valaskiven 31.5.2024 Helsingin yliopistossa pitämään juhlaluentoon.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • Kolonialismin kertomuksesta saamelaisten moniäänisiin
         historioihin

  • Authors: Kaisa Ahvenjärvi
   Pages: 64 - 66
   Abstract: Veli-Pekka Lehtola, Entiset elävät meissä. Saamelaisten historiat ja Suomi. Gaudeamus 2022. 383 s.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • Luovia menetelmiä monitieteiseen ympäristötutkimukseen

  • Authors: Aino-Kaisa Koistinen
   Pages: 67 - 69
   Abstract: Luontosuhteiden luonto. Taiteentutkimuksen ja ekologian näkökulmia. Toim. Heidi Björklund, Kaisa Hiltunen, Jenna Purhonen, Minna Rainio, Nina Sääskilahti & Antti Vallius. Nykykulttuuri 2022. 368 s.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 • English abstracts

  • Authors: Lehden toimitus
   Pages: 70 - 71
   Abstract: English abstracts
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 41, No. 2 (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.92.91.54
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
Showing 401 - 382 of 382 Journals sorted by number of followers
Cahiers Jean Moulin     Open Access   (Followers: 23)
Transmotion     Open Access   (Followers: 19)
Current Research in Ecological and Social Psychology     Open Access   (Followers: 7)
Behavioural Public Policy     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Sociological Bulletin     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Finnish Journal of Social Research      Open Access   (Followers: 6)
Journal of Creativity     Open Access   (Followers: 5)
Possibility Studies & Society     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Nomadic Civilization : Historical Research / Кочевая цивилизация: исторические исследования     Open Access   (Followers: 3)
Valuation Studies     Open Access   (Followers: 2)
Sociedad y Discurso     Open Access   (Followers: 2)
Qualitative Sociology Review     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Social Inclusion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access   (Followers: 1)
Universidad, Escuela y Sociedad     Open Access   (Followers: 1)
Glottopol : Revue de Sociolinguistique en Ligne     Open Access   (Followers: 1)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Performance Matters     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.92.91.54
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-