A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Applied Sociology
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2008-5745 - ISSN (Online) 2322-343X
Published by U of Isfahan Homepage  [5 journals]
 • طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای افزایش
         مشارکت اجتماعی در جهت کنترل پاندمی با
         تأکید بر امنیت روانی جامعه؛ رهیافتی
         آمیخته

  • Abstract: توسعه‌ی سلامت در جامعه در راستای برقراری امنیت روانی تنها محدود به متولیان حوزه بهداشت نبوده و مشارکت اجتماعی همه اقشار جامعه، نقشی سازنده در این زمینه دارد که در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای افزایش مشارکت اجتماعی در جهت کنترل پاندمی با تأکید بر امنیت روانی جامعه، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع، توصیفی است. جامعه‌ی آماری پژوهش؛ در مرحله اول 20نفر از پزشکان باسابقه در بیمارستان‌های استان اردبیل که به شیوه هدفمند با روش ارجاع زنجیره‌ای (روش گلوله‌برفی) انتخاب و مرحله دوم نیز 302 نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون در 6 مرحله در نرم‌افزار Atlas-ti و همچنین از تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش، 9 مضمون اصلی و 62 مضمون فرعی به عنوان ابعاد الگوی افزایش مشارکت اجتماعی در جهت کنترل پاندمی ارائه گردید. براساس نتایج پژوهش، عوامل مدیریت، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، اقدامات، ویژگی‌های بیماری‌های واگیر، مشارکت برون سازمانی...
    
 • مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر عدم
         گرایش زنان مطلقه به ازدواج مجدد(مطالعه
         موردی شهر اصفهان)

  • Abstract: هدف از این مطالعه بررسی جامعه شناختی عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج مجدد در شهر اصفهان بود. بر این اساس در قالب یک مطالعه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تعداد ۲۰۷ نفر از زنان مطلقه دارای حداکثر ۴۵ سال سن ساکن شهر اصفهان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات مبادله اجتماعی، نظریه انتخاب عقلانی ، نظریه بازی و دیدگاه‌های فمینیسم تدوین شده است. 7/۳۰ درصد پاسخگویان تمایل بیشتری به ازدواج مجدد دارند و ۶/۶۹ درصد تمایل کمتری به ازدواج مجدد دارند. ۳۷ درصد پاسخگویان امید به زندگی پایینی دارند و ۸/۶۲ درصد پاسخگویان امید به زندگی بالاتری دارند.یررسی وضعیت اولویت تماس در مواقع ضروری بیانگر این است اولین اولویت افراد برای ارتباط گیری در مواقع ضروری به ترتیب ۹/۷۳ درصد خانواده، ۴/۱۷ درصد دوستان، ۵ درصد خویشاوندان و ۳ درصد همسر قبلی و خانواده وی بوده است. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج ، حمایت اجتماعی با عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج و ناکامی منزلتی با عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد  ...
    
 • کیفیت زندگی شهری در شهر اصفهان:
         اولویت‌ها و مضامین برسازنده

  • Abstract: کیفیت زندگی شهری، مفهومی پیچیده، پویا و چند بعدی است. با توجه به اهمیت سازه کیفیت زندگی شهری در سیاست‌گذاری در کلان‌شهرها، این پژوهش در شهر اصفهان با هدف تعیین اولویت‌های ابعاد کیفیت زندگی و همچنین شناسایی مولفه‌های برسازنده هر کدام از ابعاد از دیدگاه شهروندان طراحی و اجرا شد. جامعه‌ی آماری این مطالعه که به شیوه پیمایش انجام شده، 1806 نفر از شهروندان 15 تا 65 سال شهر اصفهان هستند که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شدند. داده‌های کمی و کیفی این مطالعه به ترتیب با تکنیک تحلیل خوشه‌ای و تحلیل مضمون، تحلیل و دسته‌بندی شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد شهروندان اصفهانی ابعاد هفده‌گانه کیفیت زندگی را در پنج سطح زیستی، فرهنگی، آموزشی، مدنی و مدرن متمایز می‌کنند. در اولین سطح که بعد زیستی نامیده شده است مهمترین اولویت‌های شهروندان اصفهانی به ترتیب شغل و درآمد، مسکن، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت و کیفیت آب و هوا است. همچنین شهروندان شرکت‌کننده‌، کیفیت زندگی شهری در اصفهان را در قالب سه مضمون فراگیر مطلوبیت شهر (تمیز، زیبا و چشم‌نواز، روشن، ایمن، امن، گذرهای سالم و هموار، زیرساخت‌های شهری سالم، ن...
    
 • کاوشی زمینه‌مند از فرایند‌های منتهی به
         سودمحوری از طریق بازاریابی رسانه‌های
         اجتماعی

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر واکاوی فرایند‌های منتهی به سودمحوری از طریق بازاریابی رسانه‌های اجتماعی است. برای رسیدن به هدف مزبور، نویسندگان مقاله از روش‌شناسی کیفی و رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده کرده‌اند. جامعه‌ هدف، مدیران بازاریابی شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی بودند که با نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعداد 15 نفر آن‌ها جهت اخذ مصاحبه عمیق انتخاب شد. فرایند نمونه‌گیری در این تحقیق تا مرحله اشباع اطلاعات ادامه یافت به شکلی که مصاحبه جدید تاثیری در پیشبرد نظریه نهایی نداشت. داده‌های جمع آوری شده در این تحقیق با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد و نتایج آن در قالب 11 مقوله اصلی و 1 مقوله نهایی به همراه مدل پارادایمی، خط داستان و مدل نظری ارائه شد. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن بود که «توسعه بازار فرامکان» به عنوان پدیده مرکزی به دنبال مجموعه‌ای از عواملی چون، تعامل آنلاین با مشتریان، نیروی انسانی متخصص در بازاریابی، توسعه تحقیقات بازاریابی، استراتژی‌های بازاریابی، سرمایه‌گذاری بر روی تبلیغات و کیفیت مطلوب وب‌سایت به همراه مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر ایجاد می‌شو...
    
 • متن کامل مقالات سال سی‎ و سوم، شماره
         پیاپی (88)، شماره چهارم، زمستان 1401

  •  
 • امنیت و سرمایه‌گذاری: مدل معادلات
         ساختاری احساس رضایتمندی سرمایه‌گذاران
         از نیروی انتظامی

  • Abstract: نخبگان اقتصادی و سرمایه های آنها یکی از بنیادی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی جامعه محسوب می شود. بنابراین، تأمین رضایت و امنیت خاطر آنها برای سرمایه گذاری از وظایف کلیه نهادها و احاد مردم است. در میان نهادها، پلیس از کلیدی ترین نهادهای جامعه در تأمین امنیت سرمایه گذاران به شمار می آید. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس و مدلسازی عوامل مرتبط با آن تدوین شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری سرمایه‌گذاران آذربایجان شرقی هستند که تعداد آنها برابر با 8794 نفر بوده است. براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از نوع قرعه‌کشی از 368 نفر سرمایه‌گذاران اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه گردآوری شده و بوسیله نرم افزارSPSS و LIZREL نیز تحلیل شده‌اند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس متوسط به بالا بوده و مدل برازش شده توانسته است 53 درصد از تغییرات رضایتمندی سرمایه‌گذاران از پلیس را تبیین نمایند. بیشترین اثرمستقیم و غیرمستقیم در مدل نهایی به ترتیب به متغیر امنیت روانی و عدالت رویه‌ای تعلق داشته است. همچنین بیشترین اثرکل نیز به متغیرهای عدالت اطلاعاتی و امنیت روان...
    
 • تبیین کنشگری فردی و مدنی در حمایت از
         تنوع‌زیستی با تاکید بر سازوکارِ گفتگوی
         جمعی

  • Abstract: در این مقاله کنشگری محیط زیستی در دو سطح فردی و جمعی مورد بررسی قرار گرفته است و برای تبیین آن علاوه بر نظریه‌های رایج هنجار-فعال‌سازی(NAT)، رفتار برنامه‌ریزی شده(TPB)، ارزش-باور-هنجار(VBN)، مولفه جدیدی بر مبنای نظریه‌های اینگلهارت و تورن در خصوص تاثیر بحث و گفتگوهای گروهی و گسترش فضاهای مجازی بر شکل‌گیری کنش‌های مدنی جدید اضافه شده است. برای آزمون این نظریه از طریق پیمایش آنلاین عمل شد و تعداد 393 پرسشنامه مربوط به رفتارهای تنوع زیستی در بین دانشجویان گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان داد، شکل‌گیری نظام ارزشی و هنجاری تقویت‌کننده کنش‌های مدنی تنوع زیستی منوط به وجود فرصتهای گفتگویی است. هر چه امکان گفتگو و شبکه‌سازی مجازی در بین دانشجویان بیشتر باشد، تبدیل و درک موضوع تنوع زیستی به یک مساله محلی، ملی و جهانی بیشتر بوده است. با افزایش آگاهی و دانش تنوع زیستی و در جاییکه نظام ارزشی و هنجاری با درک و ارزیابی ذهنی کنشگران همراه و همسو بوده است، فرصت کنشگری مدنی نیز بیشتر شده است. همچنین نتایج نشان داد کنشگری مدنی محیط زیستی صرفاً امری ذهنی نیست بلکه تحقق آن در گرو فراهم بودن بسترهای نهادی و قانونی برای تشکیل سازمانهای داوطلبانه محیط ...
    
 • پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان سرپرست
         خانوار از حمایت های اجتماعی

  • Abstract: زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که برخلاف روند افزایشی سرپرستی خانوارها توسط زنان، کیفیت و کمیّت حمایت‌های اجتماعی از ایشان ارتقاء نیافته است؛ این امر به بروز و تشدید مشکلات و آسیب‌هایی فردی و اجتماعی دامن زده‌است. از این‌رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با واکاوی در تجربه زیسته ایشان از حمایت‌های اجتماعی و شناخت عمیق مسائل و معضلات این قشر در معرض آسیب است.روش: این پژوهش با روش پدیدار‌شناسی و مصاحبه با 21 زن سرپرست خانوار شهر مشهد که به شیوه هدفمند و با روش‌های نمونه‌گیری ملاکی و بیشینه پراکنش انتخاب شده بودند، اجرا گردید. داده‌ها توسط مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شد و سپس با روش کُلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: زنان سرپرست خانوار حمایت‌های اجتماعی را در چهار مضمون(تجربه زیسته از حمایت، عزت نفس، رفتار حمایت‌کننده و پیوندهای اجتماعی) ادراک می‌کنند. حمایت‌ها برای عده‌ای موجب رشد عزت نفسشان ‌می‌شود؛ در مقابل، گروهی معتقدند که عزت نفسشان کاهش می‌‌یابد. همچنین بر اساس اینکه این حمایت‌ها توسط چه کسانی و با چه هدفی صورت می‌گیرد، ادراک آنان در قالب مضامین دیگری تجربه می‌شود. برخی معتقدند که این حمایت‌ها پیوندهای ...
    
 • در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی
         چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در
         بستر باروری پایین در شهر اصفهان

  • Abstract: در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، بیشتر یک تصمیم برنامه‌ریزی‌شده و پیچیده است که زوجین از‌ یک‌سو برمبنای ملاحظۀ وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود و از‌سوی دیگر با در‌نظر‌گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه آن را اتخاذ می‌کنند. کدام ملاحظه‌ها و چالش‌های کنونی خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورت‌بندی می‌کند؟ در پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش، کوشش شده است فهم کنش فرزندآوری و چالش‌های آن در بستر خانوادۀ ایرانی در شهر اصفهان بررسی شود. داده‌های پژوهش با استفاده از رویکرد نظریۀ زمینه‌ای، نمونه‌گیری نظری و مصاحبۀ عمیق با 30 زن و مرد مشارکت‌کننده گردآوری و داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از کد‌گذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه‌و‌تحلیل شد و در‌نهایت، بیست مقولۀ اصلی به دست آمد و بر‌اساس جمع‌بندی مفاهیم و مقوله‌ها، مقولۀ هسته با عنوان «گذار ارزشی از فرزند‌آوری» معرفی شد. نتایج نشان داد که بیم و هراس‌های اقتصادی، آینده‌هراسی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دغدغه‌های انباشته، تصمیم به فرزندآوری را درگیر محاسبات مبتنی بر عقلانی‌بودن ابزاری می‌کند. چنین محاسباتی نه‌تنها انواع راهبردها را در خان...
    
 • کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایۀ
         آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و
         سیاسی

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از‌نوع کیفی‌بوده و روش استفاده‌شده، پدیدارشناختی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت‌معلم، اعضای هیئت علمی گروه علوم‌اجتماعی، علوم‌سیاسی و علوم‌تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از‌نوع گلوله‌برفی است. به‌گونه‌ای که 30 نفر تا رسیدن به اشباع داده‌ها با مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته در پژوهش شرکت داده شدند. اعتبار‌پذیری کدگذاری‌های انجام‌شده از‌ روش بازبینی اعضا و بررسی همکار صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد شایستگی‌های پایۀ آموزگاران در تربیت اجتماعی و سیاسی شامل دانش اجتماعی و سیاسی (سواد اجتماعی و سواد سیاسی)، بینش اجتماعی و سیاسی (ارزش‌ها و تمایل‌های فردی، ارزش‌ها و تمایل‌های جمعی، ارزش‌های وطنی و فراوطنی) و رفتار اجتماعی و سیاسی (عاملیت فردی، عاملیت جمعی و عاملیت سیاسی) است. بر‌اساس نتایج پژوهش توصیه می‌شود، این شایستیگی‌ها به‌مثابۀ راهنمای عمل برای طراحی و برنامه‌ریزی برنامه‌های تربیت‌معلم و آموزش‌های ضمن خدمت آموزگاران اس...
    
 • بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانۀ
         دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

  • Abstract: در مقالۀ حاضر هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در‌میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن است. روش تحقیق استفاده‌شده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعۀ آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم‌انسانی، علوم‌پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری است که در پاییز 1397 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در‌مجموع، 400 نفر بررسی شدند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و تصادفی ساده بود. برای تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های دومتغیره و چندمتغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین افزایش سن و تحصیلات دختران، با نگرش‌های برابری‌خواهانه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ به‌طوری‌ که با افزایش سن و سطح تحصیلات نگرش‌های برابری‌خواهانه نیز در آنها افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، میان تمایل به ازدواج، نگرش به رابطۀ دوستی دختر و پسر و نگرش‌های برابری‌خواهانه نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که نتایج تحقیق نشان می‌دهد، میان فردگرایی و نگرش‌های برابری‌خ&...
    
 • رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی
         و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی
         دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان
         خوانسار

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را کلیۀ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 254 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ مشارکت ‌ورزشی، اضطراب اجتماعی اندام و انگیزۀ مشارکت ورزشی بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی‌تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تحلیل شدند. نتایج نشان داد، بین انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام رابطۀ منفی معنادار، بین انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و مشارکت ‌ورزشی رابطۀ مثبت و معنادار و بین اضطراب اجتماعی اندام و مشارکت ‌ورزشی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، انگیزۀ مشارکت (297/0) در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام (335/0-) پیش‌بین مناسبی برای مشارکت ‌ورزشی دانشجویان دختر بود.
    
 • نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی
         در شهر یزد

  • Abstract: شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی که در نهاد خانواده اثر‌گذار است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده از‌سوی والدین، پویایی جامعه را به همراه دارد. با‌توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش حاضر، کیفی و از‌نوع تحلیل مضمون است. همچنین، داده‌ها با 20 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته در شهر یزد جمع‌آوری شد و در‌نهایت، کد‌گذاری با شش مرحلۀ تحلیل مضمون صورت گرفت. نتایج در پنج مضمون نهایی با عنوان، پذیرش نقش مادرانگی، مدیریت اقتصادی، پذیرش نقش زنانگی، راهبردهای تعاملی-حمایتی و کنار‌گذاشتن کلیشه‌های فرهنگی مطرح شد. یافته‌های پژوهش نشان داد موقعیتی که به‌وجود‌آورندۀ شادکامی خانواده از‌سوی زنان است با پذیرش و ایفای نقش مادرانگی و زنانگی انجام می‌‌شود. همچنین، کنار‌گذاشتن کلیشه‌های فرهنگی و مقابله با چالش‌های اقتصادی در رویارویی با اعضا باعث افزایش شادکامی خانواده می‌شود. زنان با ایجاد راهبردهای تعاملی و حمایتی خویش در خانواده و ایجاد فضای گفتمانی صمیمی در‌پی ایجاد افزایش شادکامی در خانواده هستند. به این معنا که زنان پژوهش حاضر همۀ توان خویش را به &...
    
 • بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد
         نوآورانه به‌واسطۀ نقش میانجی
         پنهان‎‍سازی دانش

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه، به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش است. جامعۀ پژوهش را معلمان ناحیۀ دو شیراز به تعداد 1945نفر تشکیل می‌دهند، که با استفاده از روش نمونه‎‍گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 319 معلم از این جامعه انتخاب شد. برای جمع‎‍آوری داده‎‍ها از پرسشنامه‎‍های رهبری استثماری اشمید و همکاران (2019)، پنهان‎‍سازی دانش کانلی و زویگ (2015) و عملکرد نوآورانۀ هوانگ و لی (2018) استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آنها به‌ترتیب 97/0، 94/0 و 92/0 به دست آمد. روایی سازۀ‎‍ پرسشنامه‎‍ها نیز به‎‍وسیلۀ تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده‎‍ها با استفاده از مدل‎‍سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم‎‍افزار Spss و lisrel انجام شد. یافته‎‍های پژوهش نشان داد رهبری استثماری رابطۀ منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ پنهان‎‍سازی دانش نیز رابطۀ منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ رهبری استثماری به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش رابطۀ غیرمستقیم، منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه دارد. درنهایت برای ارتقای خلا...
    
 • شناسایی و ارزیابی محرکهای بروز طلاق
         عاطفی در میان زوجین تهرانی از دیدگاه
         متخصصان با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ
         گروهی

  • Abstract: طلاق عاطفی ازجمله مهم​ترین آسیب​های خانوادگی است که فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد؛ طوری که آثار این وضعیت پرتنش گاهی تا مدت​ها بر جای می​ماند. باوجود تعدد بروز طلاق عاطفی، این نوع طلاق کماکان پدیده‌ای ناشناخته است و از آن در بسیاری از پژوهش‌های علمی به مرحلۀ موقت طلاق رسمی یاد می‌شود. در سال اخیر گزارش​ها و آمارهای رسمی حاکی از افزایش میزان طلاق در شهر تهران است که به‌زعم کارشناسان، سهم طلاق عاطفی بیش از طلاق رسمی است؛ از این​ رو انجام پژوهش دربارۀ محرک​های بروز طلاق عاطفی میان زوجین ضرورت می‏یابد. این مقاله در قالب پژوهشی کاربردی و پیمایشی، با هدف ارائۀ چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی محرک​های بروز طلاق عاطفی در میان زوجین تهرانی ازنظر متخصصان نگارش یافته است. داده​های موردنیاز با دو دسته پرسش‌نامۀ محقق​ساخته از نمونۀ 37 نفره از جامعه‌شناسان، صاحب​نظران علوم​ اجتماعی، متخصصان جمعیت​شناسی و مشاوران مجرب خانواده و زوج‌درمان در تهران گردآوری شد که به شیوۀ گلوله​برفی انتخاب شدند؛ سپس داده​ها با آزمون آماری t تک جامعه و روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی تجزیه​وتحلیل شدند. نتایج حاکی از شن&...
    
 • دلایل و تعیین‌کننده‌های تأخیر در
         ازدواج در ایران

  • Abstract: علیرغم اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون برای کاهش سن ازدواج و تشویق افراد به ازدواج در یک دهه گذشته، میانگین سن ازدواج همچنان روندی افزایشی دارد. مطالعه حاضر به بررسی دلایل و تعیین‌کننده‌های تأخیر در ازدواج در میان زوجین تازه ازدواج‌کرده در ایران پرداخته است. به این منظور داده‌های پیمایش ملی ازدواج متشکل از 8349 نفر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. مطالعه حاضر به روش کمی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه انجام شده است. میانگین سن زنان و مردان در هنگام اولین ازدواج به ترتیب برابر با 6/23 و 4/27 سال و میانگین سن ایده‌آل ازدواج آن‌ها 23 و 26 سال بود. میانگین سن ازدواج در بین افراد شهرنشین، اهل تشیع، شاغل، بی‌سواد و گیلک‌ها و مازندرانی‌ها بالاتر بود. به طور کلی حدود 40 درصد افراد دیرتر از سن ایده‌آل مورد نظرشان ازدواج کرده بودند. برای مردان، "مشکلات اقتصادی" و برای زنان، "نیافتن فرد مناسب" دلیل اصلی تأخیر در ازدواج بیان شد. برخلاف انتظار، تأخیر در ازدواج در میان مردان بلوچ‌، عرب‌ و کُرد در مقایسه با مردان فارس در سطح بالاتری قرار داشت. مسائل اقتصادی و بیکاری دلیل اصلی این تأخیر از سوی این افراد عنوان شده است که با سطح توسعه اقتصادی پ...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.81.25.170
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-