A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Applied Sociology
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2008-5745 - ISSN (Online) 2322-343X
Published by U of Isfahan Homepage  [5 journals]
 • نقش زنان در شادکامی خانواده (مطالعه کیفی
         درشهر یزد)

  • Abstract: شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و در نهاد خانواده دارای تاثیر بوده است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده، توسط والدین، می تواند پویایی جامعه را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش کیفی بوده و داده‌ها با 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته در شهر یزد جمع‌آوری و با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج در پنج مضمون نهایی تحت عنوان، پذیرش نقش مادرانگی، مدیریت اقتصادی، پذیرش نقش زنانگی، راهبردهای تعاملی- حمایتی و کنار گذاشتن کلیشه‌های فرهنگی مطرح گردید. یافته های پژوهش نشان داد شرایطی که به وجود آورنده شادکامی خانواده توسط زنان هستند از طریق پذیرش و ایفای نقش مادرانگی و نقش زنانگی انجام می‌پذیرد. همچنین کنار گذاشتن کلیشه‌های فرهنگی و مقابله با چالش‌های اقتصادی در برخورد با اعضا باعث افزایش شادکامی خانواده می‌شود. زنان با ایجاد راهبردهای تعاملی و حمایتی خویش در خانواده و ایجاد فضای گفتمانی صمیمی در پی ایجاد افزایش شادکامی در خانواده هستند. به این معنی که زنان پژوهش حاضر همه توان خویش را به کار می‌گیرند تا محیط خانواد...
    
 • بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانه
         دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

  • Abstract: مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که در پاییز 1397 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع 400 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و تصادفی ساده بوده است. به منظور تحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون‌های دومتغیره و چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، بین افزایش سن و تحصیلات دختران، با نگرش‌های برابری‌خواهانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری‌که با افزایش سن و سطح تحصیلات نگرش‌های برابری‌خواهانه نیز در آن‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، میان تمایل به ازدواج و هم‌چنین نگرش به رابطه دوستی دختر و پسر و نگرش‌های برابری‌خواهانه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که نتایج تحقیق نشان می‌&#...
    
 • در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی
         چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در
         بستر باروری پایین در شهر اصفهان

  • Abstract: در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، معمولا یک تصمیم برنامه‌ریزی شده و پیچیده است که زوجین برمبنای ملاحظه وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود از یکسو و نیز در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه از دیگرسو، آن را اتخاذ می‌کنند. ملاحظات و چالش‌های کنونی که خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورتبندی می‌کنند، کدامند؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر قصد دارد به فهم کنش فرزندآوری و چالش‌های پیرامون آن در بستر خانواده ایرانی در شهر اصفهان بپردازد. داده‌های پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‌ای و نمونه‌گیری نظری، از طریق مصاحبۀ عمیق با 30 زن و مرد مشارکت‌کننده گردآوری شد. تحلیل و کد‌گذاری داده‌ها به روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. بیست مقولۀ اصلی از داده‌ها استخراج و مقوله‌ی هسته، در این مطالعه، "گذار ارزشی از فرزندآوری" مشخص شد. نتایج نشان‌دهنده این بودند که بیم ‌و هراس‌های اقتصادی، آینده‌هراسی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دغدغه‌های انباشته، تصمیم به فرزندآوری را درگیر محاسبات مبتنی بر عقلانیت ابزاری می‌کند. چنین محاسباتی نه‌تنها انواع راهبردها را در خانواده‌ها فعال می‌کند، بلک...
    
 • رابطه انگیزه مشارکت در ورزش‌های همگانی
         و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی
         دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان
         خوانسار

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 254 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه مشارکت‌ورزشی، اضطراب اجتماعی اندام و انگیزه مشارکت ورزشی بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام رابطه‌ منفی معنادار، بین انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و مشارکت‌ورزشی رابطه‌ مثبت و معنادار و بین اضطراب اجتماعی اندام و مشارکت‌ورزشی رابطه‌ منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، انگیزه ‌ مشارکت (297/0) در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام (335/0-) پیش‌بین مناسبی برای مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر بود.
    
 • بدنمندی و تجربه‌ی خود در سینمای ایران:
         مطالعه‌ی پدیدارشناختیِ شش فیلم از دهه 60
         تا 90

  • Abstract: تجربه‌ی ‌زیسته در زیست‌جهان مفهومی است که بر اساس آن درکِ جامعه‌شناختیِ فیلم با رهیافت پدیدارشناسی امکان‌پذیر می‌شود. این پژوهش با هدف فهمِ بدنمندی و تجربه‌ی خود در زیست‌جهان نمادینِ فیلم با روش پدیدارشناسی توصیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. شش فیلم سینمایی ایرانی از دهه 60 تا 90 از طریق نمونه‌گیری موارد حاد انتخاب شدند که در آنها بدنمندی و تجربه‌یخودِ سوژه‌ها به عنوان ایده فلسفی و مسأله‌مند به تصویر درآمده است که عبارتند از؛ شاید وقتی دیگر، هامون، مسافران، کاغذ بی‌خط، شب‌های روشن و رگ خواب. طبق نتایج پژوهش، سوژه‌ خودش را در دوگانه‌ی خود/دیگری تجربه می‌کند و بدنمندی واسطه‌ای است برای بازیابی خود یا استحاله در دیگری. در دهه 60 این دوگانه‌ شکل فردی دارد، بدن زن ساحتِ مستقلی ندارد و در چارچوب ذهنی دیگریِ ابزورد (مرد) قوام می‌یابد. بدن زن ابژه‌ای است که زیر نگاه دیگری خاموش می‌شود و خود به واسطه دیگری بازیابی می‌شود. در دهه 70 دوگانه‌ی خود/دیگری به ساحتِ جمعی برکشیده می‌شود و سوژه‌ها در دوگانه‌ی تکنیک/بین‌الاذهانِ جمعی قوام می‌یابند. بدن و خود در قاب بین‌الاذهان جمعی بازیابی می‌شوند و ماهیتِ تکنیک در جعلِ سوژه‌ها برملا ...
    
 • تحلیل جامعه شناختی اثر شاخص های اقتصادی
         بر قتل در ایران در دوره 1397-1374 به روش سری
         های زمانی

  • Abstract: قتل به عنوان هولناک ترین جرم خشن، یک مساله مهم اجتماعی است که می تواند متاثر از شاخص های کلان اقتصادی نیز باشد اما این رابطه در ایران کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش حاضر تلاش کرده است اثر شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم، و ضریب نفوذ اینترنت را با قتل مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از نوع سری زمانی است و طی آن رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در دوره 1397-1374مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، با بهبود شاخص های اقتصادی تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ اینترنت، از میزان قتل کاسته شده است اما با بهبود مشارکت زنان در نیروی کار نرخ قتل رو به افزایش گذاشته است. با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری می شود که قتل ها در ایران متاثر از شاخص های اقتصادی کلان می باشند. البته ملاحظاتی هم در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند که به آنها اشاره شده است.
    
 • سناریوی چندجانبه چالش‌های زنان
         خانه‌دار در دوره شیوع کروناویروس
         (مطالعه زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر
         بروجرد)

  • Abstract: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی نظریه مبنایی، فرآیند تغییر نقش «خانه‌دار» را در دوران شیوع بیماری کرونا بررسی نموده است. جامعه مورد مطالعه، زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد بوده‌اند. نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها به روش مصاحبه عمیق نیز تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است به طوری که از میان 30 مصاحبه انجام‌گرفته، 22 مصاحبه کدگذاری و تحلیل شده‌اند. اعتبار با استفاده از نظر اساتید و همچنین شیوه «اعتبار اعضا» یعنی تأیید نتایج تحقیق توسط مشارکت‌کنندگان، و پایایی با محاسبه «توافق درون‌موضوعی»(88٪) به دست آمده است. یافته‌های حاصل از سه مرحله کدگذاری نشان می‌دهد که پدیده «چندگانگی نقش فزاینده» بر اثر شرایط علّی(مکانیزم-های پیشگیری، مراقبت، همیاری، آموزش، درمان، دورکاری، تحصیل) ظهور یافته است که کنشگران در مواجهه با آن، راهبرد «تغییر نقش خانه‌دار» (خانه‌کار، خانه‌بار، خانه‌یار) را تحت تأثیر شرایط زمینه‌ای(ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، نرخ شیوع بیماری کرونا) و شرایط مداخله‌گر (ویژگی‌های روان‌شناختی، جامعه‌پذیری جنسیتی، مهارت سایبری، حمایت اجتماعی، حمایت دولتی) اتخاذ نموده‌اند که بسته به نوع آن، توا&...
    
 • کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند
         پرداخت مالیات

  • Abstract: مالیات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی عواملی که در افزایش اعتماد و مشارکت مودیان در پرداخت مالیات نقش دارند انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای انجام شد. جامعه هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های تولیدی بزرگ در شهر یزد بودند که از طریق مصاحبه با 13 نفر از آنان، اطلاعات جمع‌آوری شد. بعد از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، یک مقوله هسته تحت‌عنوان «وارونگی ارزشی بسترمند مالیات‌دهی» برساخت شده است. بدین‌معنا که تحت‌تاثیر شرایط ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازنمایی شده مبتنی‌بر یافته‌ها، مالیات‌دهی ارزش و معنای خودش را از دست داده و به ضد ارزش تبدیل شده است که پیامدهایی چون برساخت ملیت قانون‌گریز، بازتولید نارضایتمندی از آنومی سازمانی مولد شکاف طبقاتی، تضرر اجتماعی مشروط به مصارف ملی مالیات، پیشرفت نسبی مالیات‌ستانی-مالیات‌دهی را به‌همراه داشته است.
    
 • بررسی ذهنیت کنشگران به فناوری اطلاعات در
         نظام مالیاتی (با رویکرد نظریه ساخت یابی)

  • Abstract: طرح تحول نظام مالیاتی از طرح‌های محوری اقتصادی است که در اجرای برنامه سوم توسعه، با تاکید بر ایجاد نرم افزار یکپارچه مالیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن تعریف شد. تطویل اجرای این طرح، ابهام در مورد آثار آن و تعارض منافع گروه‌های دخیل در تغییرات فناورانه، موجب شکل‌گیری ذهنیاتی متفاوت در کنشگران نظام مالیاتی شده و مقاومت‌هایی را در برابر تغییرات ایجاد کرده است. شناخت ذهنیات کنشگران و تعارضات و همسویی احتمالی، طراحی و اجرای برنامه‌های فناورانه را تسهیل می‌نماید. در مقاله حاضر ذهنیات سیاستگذاران نظام مالیاتی، مودیان و ماموران مالیاتی -به عنوان کنشگران دخیل در استقرار سامانه‌های مالیاتی- پیرامون تغییرات فناورانه در چارچوب نظریه ساخت‌یابی بررسی شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و متون خبری و برای تحلیل داده‌ها از شیوه روایت پژوهی استفاده شد. با توجه به ذهنیات کنشگران، ساختار بر فناوری اطلاعات اثر گذارده و متقابلا، خود تحت تاثیر ویژگی‌های فناوری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، تغییرات فناوری، ادراک کنشگران از کیفیت رسیدگی‌ها و خدمات مالیاتی را شکل می‌دهد و پیامدهایی چون تمکین در مقابل تصمیمات ساز...
    
 • واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های
         مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلا
         و موف

  • Abstract: مدرسه ساز‌‌و‌‌کاری است که دانش‌آموز از طریق آن به‌تدریج وارد حیات سیاسی-اجتماعی می‌شود و رفتار اجتماعی را می‌آموزد. بنابراین مدرسه و در درون آن کتاب‌های درسی در جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان تاثیر بسزایی دارند. هدف از مطالعه‌ی پیش رو، واکاوی هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره‌ی متوسطه‌ی اول ازمنظر لاکلائو و موف است. این تحقیق در چارچوب تحلیل گفتمان و با رویکرد پساساختارگرایانه می‌پردازد که گفتمان کتاب‌های درسی و آموزشی در آموزش و پرورش به کیستی جمعی دانش‌آموزان پاسخ یا پاسخ‌‌هایی می‌دهند. تحلیل و تفسیر داده‌ها بر مبنای فرآیند مفهوم‌سازی و با تکیه بر روش نشانه‌شناسی گفتمانی سلطانی (1393) صورت گرفته است. نتیجۀ مطالعۀ حاضر حاکی از آن است که اولویت دادن به گفتمان دینی و تعریف هویت ملی بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و ارائۀ تصویری منتقدانه از تمام حکومت‌های پیش از ورود اسلام، ارج نهادن به انقلاب اسلامی، تقویت روحیۀ غرب‌ستیزی و خط‌کشی جهان به اسلامی/غیراسلامی از جمله اموری است که یک دانش آموز تا 15 سالگی از متون کتاب‌های مطالعات علوم اجتماعی در می‌یابد.
    
 • ناهمسانی در حل مسئله، رفتارهای پاندولیک:
         یک نظریه زمینه‌ای از چگونگی حل مسئله در
         بین زوجین یزدی

  • Abstract: با توجه به اینکه نحوه برقراری تعاملات در خانواده‌ها در حل مسائل و تعارضات آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ پژوهش حاضر در پی آن است تا به تبیین فرآیند و چگونگی حل مسائل با تأکید بر حل مسئله به واسطه گفتگو در میان زوجین یزدی بپردازد. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و همچنین نمونه‌گیری نظری استفاده شد و 31 نفر از زوجین خانواده‌های متعارف شهر یزد انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه عمیق صورت پذیرفت. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی در قالب 67 مقوله فرعی و 18 مقوله اصلی دسته‌بندی شد و در قالب یک مقوله هسته‌ای با عنوان « ناهمسانی در حل مسئله، رفتارهای پاندولیک» ارائه گردید. بر همین اساس مدل پارادایمی و طرح واره نظری پژوهش نیز ارائه شد. تبیین نتایج به طور کلی ناهمسانی زوجین در حل مسئله در خانواده را نشان می‌دهد که در زیست جهانی جنسیتی و اقتداگرایانه شکل گرفته و دو راهبرد سازش و خشونت/ اجتناب را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد که باعث می‌شود افراد با استراتژی‌هایی گفتگویانه یا ضدگفتگویانه به حل مسائل در خانواده بپردازند.
    
 • کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایه
         آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و
         سیاسی

  • Abstract: هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده، پدیدارشناختی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت معلم، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی است به گونه‌ای که 30 نفر تا رسیدن به اشباع داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در پژوهش شرکت داده شدند. اعتبار پذیری کدگذاری‌های انجام شده از روش بازبینی اعضا و بررسی همکار صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد شایستگی‌های پایه آموزگاران در تربیت اجتماعی و سیاسی شامل دانش اجتماعی و سیاسی (سواد اجتماعی و سواد سیاسی)، بینش اجتماعی و سیاسی (ارزش‌ها و تمایلات فردی و ارزش‌ها و تمایلات جمعی، ارزش‌های وطنی و فراوطنی) و رفتار اجتماعی و سیاسی (عاملیت فردی، عاملیت جمعی و عاملبت سیاسی) است. بر اساس نتایج پژوهش توصیه می‌شود این شایستیگی‌ها به مثابه راهنمای عمل برای طراحی و برنامه‌ریزی برنامه‌های تربیت معلم و آموزش‌های ضمن خدمت آموزگاران مورد استفاده قرار گیر...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.173.74
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-