A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Artes Humanae
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2449-6340
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Autor absolutny. Życie i twórczość Hansa Blumenberga

  • Authors: Łukasz Wrzeszcz
   Abstract: Celem artykułu jest przyjrzenie się z bliższej perspektywy życiu i twórczości Hansa Blumenberga, powszechnie uznawanego za jednego z najważniejszych filozofów w powojennych Niemczech. Posłuży ku temu biografia intelektualna napisana przez Rüdigera Zilla – Der absolute Leser. Eine intellektuelle Biographie, która ukazała się w setną rocznicę urodzin Blumenberga. Za jej pomocą zostanie odzwierciedlony świat przeżywany (Lebenswelt – rozumiany przeze mnie w aksjologiczny sposób) filozofa, stanowiący przykład tego, jak doświadczenie życiowe i filozoficzna teoria splatają się ze sobą. Jednocześnie namysłowi zostanie poddany sam gatunek biografii intelektualnej i jego przydatność w rozumieniu filozofii sensu stricto.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:39 +020
    
 • Człowiek wobec prawa

  • Authors: Michał Stachurski
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:39 +020
    
 • Contemporary Challenges and Values 2: Value Conflicts / Współczesne
         wyzwania a wartości 2: Konflikty wartości

  • Authors: Leszek Kopciuch
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:39 +020
    
 • Od Redakcji

  • Authors: Leszek Kopciuch
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Wymuszona współczesna transformacja postaw pacjentów

  • Authors: Florence Wai-man Choi
   Abstract: Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii medycznych postawy pacjentów ulegają obecnie silnym przemianom. Choć wydaje nam się, że te zaawansowane i sprawdzające się technologie przynoszą nam pewną słuszną nadzieję, to jednak istnieją niewiadome, które pacjenci muszą znosić. Jeżeli za przykład weźmiemy pandemię COVID-19, to pacjenci są poddawani wielu niewiadomym spowodowanym przecenianiem pozytywnych rezultatów bieżących ba-dań klinicznych itp. W takiej sytuacji pacjenci nie tylko że cierpią nie z własnej woli, ale też stają przed nowymi wyzwaniami wywoływanymi przez niepewność. Musza zmieniać własne postawy poprzez refleksję nad swoimi doświadczeniami. Odwołując się do argumentu Havi Carel i Iana Jamesa Kidda, zgodnie z którym doświadczenia związane z cierpieniem są bardziej transformujące, komentuję ten argument i szczegółowo opisuję wymuszoną transformację pacjentów. Na koniec wskazuję, w jaki sposób koncepcja mówiąca o wyjaśnianiu, co należy lub nie należy do nas, pomaga pacjentom w określeniu ich pragnień i zmianie postaw.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Błąd naturalistyczny a problem praktyki

  • Authors: Piotr Jaskółka
   Abstract: Artykuł zawiera krytyczną analizę wzmianki D. Hume’a z Traktatu o naturze ludzkiej  oraz teorii błędu naturalistycznego G. E. Moore’a, zawartej w Zasadach etyki. Ani stanowisko Hume’a, ani Moore’a nie mogą, ze względu na wskazane braki, stanowić zadowalającej teorii błędu naturalistycznego. O ile wzmianka Hume’a jest na marginesie jego rozważań raczej wyrazem pewnej intuicji, o tyle diagnoza niepowodzeń Moore’a, którego stanowisko aspiruje do miana teorii błędu, jest następująca: tzw. błąd naturalistyczny polegać może na nieuprawnionym zniesieniu podziału na teorię i praktykę. Teoretyczne próby Moore’a stanowią w istocie ilustrację bezsilności teorii w próbach ujęcia dobra. Odrzucenie przez Moore’a podziału na teorię i praktykę, związane z psychologiczną interpretacją Kanta (dominującą w owym czasie), sprawiło, że próba Moore’a była z góry skazana na niepowodzenie. Jeśli diagnoza jest słuszna, należy poszukiwać nowej teorii błędu naturalistycznego, uwzględniającej podział na filozofię teoretyczną i praktyczną.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Religijna transformacja jako rozwiązanie aksjologicznych dylematów
         współczesności w filozofii Jiddu Krishnamurtiego

  • Authors: Robert Trochonowicz
   Abstract: W artykule przedstawione są wybrane elementy myśli współczesnego indyjskiego filozofa Jiddu Krishnamurtiego (1895–1986) w kontekście wyzwań aksjologicznych, jakie przed człowiekiem stawia współczesność. Prezentowana postać podejmuje problem kryzysu wartości i upadku starych form, które od wieków organizowały życie społeczeństwa i nadawały znaczenie działaniom jednostki. Stawia krytyczną diagnozę obecnego stanu rzeczy i proponuje radykalne rozwiązanie, które zasadza się na wewnętrznej przemianie jednostki. Filozof przekonuje, że prawdziwe odnowienie ma początek tylko w głębokiej religijnej transformacji, w której odrzucone zostają zdezaktualizowane formy życia duchowego człowieka. Te stare formy nadające poczucie bezpieczeństwa i przynależności powodują, że ani jednostka, ani grupa w nie uwikłana nie jest w stanie spontanicznie reagować na gwałtownie zmieniające się warunki życia współczesnego świata. W opinii Krishnamurtiego, rozwiązaniem tego dylematu nie jest rezygnacja z religijności i wewnętrznej przemiany na rzecz kolektywnej emancypacji, ale sukcesywne odrzucanie starych form i zastępowanie ich niestrudzonym dążeniem do wewnętrznej przemiany jednostki.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Teoria wartości w filozofii Andrzeja Chmieleckiego

  • Authors: Andrzej Niemiec
   Abstract: Filozofia Andrzeja Chmieleckiego jest wciąż bardzo słabo poznana. System ontologii integralnej, który stworzył, jest niezwykle rozbudowany i zawiera w sobie bardzo wiele rozwiązań wartych uwagi. Częścią tej ontologii jest także oryginalna teoria wartości. Autor artykułu stara się pokazać, jak ów system odpowiada na pytania zasadnicze nie tylko w aksjologii, ale także w ontologii. Najważniejsze kwestie poruszane w artykule to m.in. sposób istnienia wartości, możliwość ich hierarchizacji i rozpoznania przez człowieka. Omawiane jest również miejsce, jakie w ogólnej strukturze bytów zajmują wartości i wartościowania, oraz czym różnią się jedne od drugich. Autor prezentuje także możliwości uzasadniania w etyce, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia wartości i sądów oraz ocen wartościujących. Wykorzystane materiały to teksty źródłowe, tj. monografie i artykuły Andrzeja Chmieleckiego traktujące o poruszanych w artykule kwestiach.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Konstrukcja i dekonstrukcja antropocentryzmu: drzewa życia, krzewy,
         kłącza, korale, szeregi i kladogramy

  • Authors: Adam Nobis
   Abstract: Miejsce człowieka wśród istot żywych i świat przyrody przedstawiane są czasem w postaci graficznej. Grafiki pojawiają się w pracach naukowych, gdzie w skróconej formie prezentują badania i koncepcje. Na wielu rysunkach widoczna jest uprzywilejowana pozycja człowieka, którą określić można mianem antropocentryzmu. Dominuje on zwłaszcza w przypadku starszych prac naukowych z XIX wieku a także z pierwszej połowy XX wieku. Wśród tych grafik spotkać można i takie, na których trudno dostrzec antropocentryzm. Dotyczy to szczególnie nowszych badań naukowych z końca XX i początku XXI wieku. Te pozbawione antropocentryzmu przedstawienia nowych badań są często polemiką antropocentryzmu tych starszych. Antropocentryzmowi towarzyszy aksjologia, w której to człowiek jest uznawany za najważniejszą wartość. Wtedy inne wartości uznawane są za takie albo uzyskują swój aksjotyczny charakter w rezultacie powiązań czy uczestnictwa w najważniejszej wartości człowieka. Polemika z antropocentryzmem przybiera charakter jego dekonstrukcji, której czasem towarzyszy prezentacja innego, alternatywnego ujęcia. Czy tej alternatywie antropocentryzmu towarzyszy także alternatywna aksjologia' Jakie wartości się w niej pojawiają' To pytania, na które chciałbym odpowiedzieć w tym tekście.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Tożsamość i wartości. O ciążeniu wojen
         kulturowych ku polaryzacjom

  • Authors: Łukasz Rozwadowski
   Abstract: Stanowisko wyrażone w artykule jest bliskie podejściu wrocławskiego kulturoznawstwa: wartości nie są prostą ekspresją tożsamości jakiegokolwiek podmiotu społecznego i nie powinny być sprowadzane do społecznego kontekstu. „Socjologizacja” wartości jest charakterystyczna dla tak zwanych wojen kulturowych i skutkuje potężnymi polaryzacjami w sferze publicznej, gdy na przykład „wartości liberalne” przeciwstawia się „konserwatywnym”. Jednak również humanistyka i nauki społeczne „socjologizują” wartości, kiedy analizują fenomeny w świecie ludzkim przez pryzmat niektórych schematów odnoszących się do porządku społecznego, jak swojskie – obce. Celem artykułu jest odróżnienie sfery kulturowej (jako aksjosfery) od sfery społecznej. Pozwala to wykroczyć poza tożsamości spetryfikowane w wojnach kulturowych.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 • Wpływ panteizmu na politykę

  • Authors: Jacek Breczko
   Abstract: W artykule tym przedstawiam – w sposób bardzo ogólny – wpływ różnych odmian panteizmu na szeroko rozumianą sferę polityki. Wyróżniam – szkicując tło historyczne – trzy odmiany panteizmu: harmonijną, dynamiczną i emanacyjną. Twierdzę, że po klęsce panteizmu dynamicznego, którego pokłosiem politycznym był nazizm i komunizm, mamy obecnie do czynienia z jakościowym przewrotem w cywilizacji i kulturze Zachodu, któremu – od strony światopoglądowej – patronuje nowa odmiana panteizmu harmonijnego.  Jest ona spoiwem (częścią wspólną i integrującą) trzech silnie oddziałujących kulturowych strumieni w ramach tak zwanej „kultury wysokiej”: radykalnej filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej, nowej duchowości oraz post-humanizmu. Fala ta uderza ze szczególną siłą w główne składniki (wyróżniam pięć) nowożytnego paradygmatu platońsko-chrześcijańsko-oświeceniowego (i – związanego z tym ostatnim – liberalizmu w polityce). Wyrażam obawę, że walcząc z wadami starego paradygmatu i zastępując go nowym, opartym na harmonijnym panteizmie (skłaniającym do myślenia utopijnego i antyindywidualistycznego), „wylewamy dziecko z kąpielą” i „wpadamy z deszczu pod rynnę”.
   PubDate: Sun, 31 Jul 2022 23:21:37 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.85.190
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-