A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for ungdomsforskning
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1502-7759 - ISSN (Online) 1894-1036
Published by Oslo Metropolitan University Homepage  [9 journals]
 • Forfatteromtaler

  • Authors: Viggo Vestel
   Abstract: Forfatteromtaler
   PubDate: 2019-02-11
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Bokmeldinger

  • Authors: Rachel Jakhelln, Tonje Fjogstad Langnes, Hanne Sæthren Mostafa, Kristin Walseth
   Abstract: Bokmeldinger
   PubDate: 2019-02-11
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Tidsskrift for Ungdomsforskning skal bli til Nordisk Tidsskrift for
         Ungdomsforskning

  • Authors: Viggo Vestel
   Abstract: Undertegnede har vært ansvarlig redaktør siden 2012. Det er derfor med et visst vemod at jeg sier takk for meg, og overlater vervet til de nye ansvarlige redaktørene, Anders Bakken og Ingrid Smette.
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Hele nummeret

  • Authors: Redaktør Viggo Vestel
   Pages: 1 - 187
   Abstract: Hele nummeret
   PubDate: 2019-02-11
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Hele nummeret

  • Authors: Viggo Vestel
   Pages: 1 - 172
   Abstract: Hele nummeret
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Ungt medborgerskap

  • Authors: Kristinn Hegna, Guro Ødegård, Idunn Seland
   Pages: 7 - 27
   Abstract: Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring,
   sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med
   sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer for
   demokratiets forvitring. Artiklene i dette temanummeret bygger på data fra
   ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study), gjennomført
   blant skoleelever mellom 14 og 15 år. I denne artikkelen beskrives hva vi
   legger i begrepene citizenship og citizenship education, og viktige perspektiver
   og resultater fra artiklene oppsummeres. Hvilken betydning har kunnskap
   om demokrati og hva er viktige sosialiseringsprosesser for et aktivt medborgerskap
   blant unge'
   Et sentralt utgangspunkt for artiklene er at utdanning til medborgerskap
   og demokratisk forståelse ikke kan begrense seg til kvalifisering, men at et
   mer praksisorientert syn på medborgerskap må ligge til grunn. Studien bidrar
   til kunnskap om medborger-sosialiserende prosesser som finner sted både i
   og utenfor skolen. Disse kan bidra til danningen av en annen type medborgerskapsrolle,
   og gir ungdom mulighet til å utøve medborgerskap i praksis før de
   når myndighetsalder og får stemmerett.
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre"

  • Authors: Marianne Hovet Steig, Siren Mathisen Nodeland, Eirik Abildsnes
   Pages: 23 - 44
   Abstract: Denne artikkelen bygger på fokusgruppeintervjuer med ungdom som har stått
   utenfor videregående opplæring, og deres erfaringer med nå å være i gang
   igjen. Formålet med studien var å få kunnskap om hva ungdommene vektla
   som betydningsfullt for å gjenoppta utdanning og arbeid. Vi gjennomførte to
   fokusgruppeintervjuer med til sammen 15 ungdommer. I presentasjon av
   funnene har vi vektlagt å få frem ungdommenes stemmer. Selvbestemte valg,
   opplevelse av å føle seg tilstrekkelig kompetent, støtte og tilrettelegging fra
   betydningsfulle andre var viktige elementer for at ungdommene gjenopptok
   videregående opplæring.
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Generasjon prestasjon'

  • Authors: Anders Bakken, Mira Aaboen Sletten, Ingunn Marie Eriksen
   Pages: 45 - 75
   Abstract: Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ungdom. Et mindretall opplever press på mange områder og rundt en av ti har betydelige problemer med å takle press i hverdagen. Jenter er mer utsatt for press enn gutter og flere jenter enn gutter har problemer med å takle høyt press. Sammenhengen mellom hvor mye press ungdom opplever og problemer med å takle press er aller sterkest blant de som bruker mye tid på sosiale medier. Funnene i artikkelen, som er basert på ungdataundersøkelser gjen-nomført over hele landet (N=159 520), bidrar til å nyansere forestillingen om en ungdomsgenerasjon der flertallet er utsatt for et massivt press og som ikke har den nødvendige kapasiteten til å håndtere presset de er utsatt for.
   PubDate: 2019-01-28
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Jenter på brett

  • Authors: Anne Tjønndal
   Pages: 76 - 106
   Abstract: Skateboard har stått på utsiden av den organiserte idretten siden 70-tallet. Dette er nå i endring, og skateboard er i ferd med å bli en del av den organiserte ungdomsidretten. De strukturelle endringsprosessene dette inne-bærer gjør skateboard til en særskilt interessant arena for å studere inno-vasjon med henblikk på å styrke sosial inkludering i norsk idrett. Artikkelen er basert på et feltarbeid av aktivitetstilbudet Jenteskate i en skateboard-klubb og er en empirisk undersøkelse av dette inkluderingstiltaket for jenter. Artikkelen presenter empiri som viser hvilke forhold som gjør Jenteskate til et innovativt alternativ til annen organisert ungdomsidrett for deltakerne.
   PubDate: 2019-01-28
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Sårbarhedens komedie

  • Authors: Steen Beck
   Pages: 107 - 138
   Abstract: Den norske netdrama-serie SKAM har fejret store triumfer i hjemlandet Norge og de øvrige skandinaviske lande. Med udgangspunkt i en socio-eksistentiel tilgang, som forener sociologiens interesse for samfundsmæssige vilkår og processer med en eksistentialistisk tilgang til unges dannelses-processer, vises det i artiklen, at serien på nuanceret vis behandler spørgs-målet om social integration og personlig afklaring i relationen mellem individ og gruppe. Via en fiktionsanalytisk genreanalyse påvises det yder-ligere, at SKAM fortæller historien om ungdomslivets genvordigheder på en optimistisk måde, som har tydelige rødder i den europæiske dannelses-roman.
   PubDate: 2019-01-28
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Å ha lite der de fleste har mye

  • Authors: Ola Melbye Pettersen, Mira Aaboen Sletten
   Pages: 139 - 170
   Abstract: Oslo er byen med flest inntektsfattige i Norge. Nærmere ett av fem barn, og to av fem barn med innvandrerbakgrunn, lever i vedvarende lavinntekt (SSB 2017a). Det er samtidig store variasjoner i levekår mellom de ulike bydelene og foreldrenes sosioøkonomiske status vil i stor grad påvirke hvor barna vokser opp (Ljunggren 2017). Så hvordan er det å vokse opp i ulike deler av Oslo for ungdom som har mindre enn de fleste' Er den subjektive opp-levelsen av fattigdom sterkere i nabolag der de fleste har mye' Og hvilken betydning har andelen unge med innvandrerbakgrunn i bydelen for disse sammenhengene' Artikkelen undersøker dette med utgangspunkt i 12 000 ungdomsskoleelevers svar på undersøkelsen «Ung i Oslo 2015».
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2019)
    
 • Fra redaktøren

  • Authors: Viggo Vestel
   Abstract: Fra redaktøren
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Innhold

  • Authors: Kristinn Hegna
   Abstract: Innhold
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Opppsummering

  • Authors: Kristinn Hegna
   Abstract: Oppsummering
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Nye tall om ungdom

  • Authors: Lihong Huang, Jens Bruun, Jonas Lieberkind, Cecilia Arensmeier
   Abstract: Ungdoms syn på sin samtid og sin framtid gir oss informasjon om deres bilde
   av samfunnet, og i denne artikkelen beskrives14-åringers oppfatninger gjennom
   ICCS-studien fra Danmark, Norge og Sverige. På en side beskriver
   artikkelen de unges institusjonelle tillit og mellom-menneskelige tillit, og på
   en annen side beskrives deres oppfatning av framtiden og dens utfordringer
   og problemer, både når det gjelder samfunnets framtid i Europa og verden,
   og egne framtidsutsikter til arbeid og andre muligheter. Framstillingen er
   først og fremst beskrivende, og vi undersøker både i hvilken grad de
   skandinaviske ungdommene skiller seg fra ungdommer i andre deler av
   verden, og om det er likheter og forskjeller mellom skandinaviske land. Ved å
   sammenligne med tidligere undersøkelsesresultater ser vi dessuten på utviklingen
   i de unges oppfatninger over tid.
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Literacy som aspekt ved norske elevers demokratikunnskap

  • Authors: Idunn Seland, Lihong Huang
   Abstract: Norske elever som skårer høyt i kunnskapstesten om demokrati i International
   Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i 2016, har også høye karakterer
   i samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk. Et sentralt spørsmål i
   demokratiforskningen er om slik kunnskap skyldes trekk ved undervisningen
   eller ved elevenes bakgrunn. Vi undersøker hvordan læreplanenes innhold
   kan sannsynliggjøre elevenes resultat i ICCS’ kunnskapstest gjennom å øve
   elevene i skriftkyndighet (literacy). Betydningen av literacy er tidligere kjent
   fra forskning om demokratikunnskap, men ICCS-studien måler ikke literacy
   på individnivå. Vår karakteranalyse drøftet i lys av literacy-begrepet bidrar
   til å styrke en konklusjon om at skolens undervisning bidrar til elevers demokratikunnskap.
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse
         autoriteter i samfunnet

  • Authors: Janicke Heldal Stray, Lihong Huang
   Abstract: Med dagens politiske situasjon og utdanningspolitikk som bakteppe, er formålet
   med denne artikkelen å undersøke ungdomsskoleelevers holdninger til
   og vektlegging av religion. Gjennom en analyse av datamaterialet fra ICCSundersøkelsene
   fra 2009 og 2016, belyses ungdoms aksept for religiøse autoriteter
   i samfunnet. Vi undersøker i første omgang om det er sammenheng
   mellom religionstilhørighet og aksept for religiøs autoritet i samfunnet, samt
   hvordan elevene stiller seg til religiøse leveregler og religiøse lederes
   autoritet i samfunnet, som et alternativ til politisk valgte ledere. Vi er også
   interessert i hvorvidt det er sammenheng mellom slike holdninger og bakgrunnsfaktorer
   som kjønn, foreldres utdanningsnivå, familiens innvandrerbakgrunn
   og ungdommenes demokratikunnskaper. Avslutningsvis diskuteres
   resultatene innenfor rammene av demokratipedagogikk.
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til
         2016'

  • Authors: Kristinn Hegna
   Abstract: Likebehandling og likeverd mellom mennesker er grunnleggende prinsipper i
   demokratiske samfunn. En viktig side av det å være en medborger i samfunnet
   er derfor hvilke holdninger man har til medborgerrettigheter. I International
   Civic and Citizenship Study (ICCS) har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter
   en selvfølgelig plass, både i 2009 og i 2016, noe som gir muligheter
   til å beskrive hvilke holdninger elever på 9. trinn har til likeverd og likhet i
   rettigheter mellom kjønnene, og mellom ulike grupper i samfunnet og
   sammenligne over tid.
   I artikkelen sammenlignes gutter og jenter og ungdom med og uten innvandrerbakgrunn
   sine holdninger til kjønnslikestilling, til etniske minoriteters
   rettigheter og til innvandreres rettigheter i det norske samfunnet. Har det
   skjedd endringer i disse holdningene fra 2009 til 2016, og har disse endringene
   har skjedd i samme takt for alle de fire gruppene' Kan man tolke endringene
   som uttrykk for sterkere grad av assimilering mellom ulike grupper
   av unge i 2016 enn i 2009'
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 -
         2016

  • Authors: Kristinn Hegna
   Abstract: I motsetning til tidligere stereotypier om ungdom, synes det riktigere å betegne
   ungdom av i dag som «konvensjonelle» enn «opprørske» – noe som er blitt
   tolket av flere kommentatorer som at ungdom har lavere politisk engasjement
   enn tidligere. Likevel viser valgforskningen høy valgdeltakelse blant førstegangsvelgere
   og ungdommer som har fått lov å delta i prøveordningen med
   stemmerett for 16-åringer. Hvor engasjerte og aktive i samfunnspolitikken er
   dagens ungdom' I denne artikkelen spør vi om det har skjedd en polarisering
   i ungdoms samfunnspolitiske deltakelse og engasjement fra 2009 til 2016, slik
   at de som mestrer skolen og kommer fra ressurssterke familier også er de
   samfunnspolitisk aktive, mens en økende gruppe passiviseres. Er de sosiale
   ulikhetene i deltakelse og engasjement stor og økende' Analysene er basert
   på ICCS-studien i 2009 og 2016.
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 • Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere'

  • Authors: Guro Ødegård, Vegard Svagård
   Abstract: Norske elever ligger på verdenstoppen i kunnskap om demokrati. Men bidrar
   slik kunnskap til å mobilisere elever til aktiv politisk deltakelse'
   Gjennom ICCS-undersøkelsen 2016 er 9. klassinger spurt om de i framtiden
   kommer til å delta i politiske aktiviteter gjennom valgdemokratiet, partiog
   foreningskanalen og gjennom ytringer og aksjoner. I artikkelen studerer vi
   sammenhengen mellom disse deltakelsesformene og ulike faktorer som kan
   bidra til å mobilisere ungdom til deltakelse; deres demokratikunnskap, troen
   på at de vil mestre politiske prosesser og erfaring med interessepolitiske organisasjoner.
   Hvilke av disse faktorer har størst betydning for unges politisk mobilisering'
   Funnene gir relevante innspill på hvordan norsk skole bør legge opp
   sin demokratiopplæring for ikke bare å styrke elevers demokratikunnskap, men
   også deres handlingskompetanse.
   PubDate: 2018-10-23
   Issue No: Vol. 18, No. 2 (2018)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.214.184.223
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-