A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1904-7975 - ISSN (Online) 1604-3405
Published by Statsbiblioteket Homepage  [6 journals]
 • Sygdommens etik – en introduktion

  • Authors: Torsten Risør, Bjørn Hofmann
   Pages: 7 - 15
   Abstract: Vi lever i en brydningstid, hvor de etiske aspekter af sundhedsarbejdet bliver til- tagende synlige i det daglige kliniske arbejde. De store bevægelser i verdenssam- fundets udvikling med pandemier, krige og flygtningsstrømme – og de markante demografiske ændringer med aldrende befolkninger og centraliseringer, der ska- ber supersygehuse såvel som hospitalstomme udkantsområder – både viser og konsoliderer grundlæggende etiske spørgsmål om, hvad mennesker opfatter som godt, sandt, rigtigt og forkert i forhold til lidelse. Tidens mange og store problemer anskues typisk som determinanter for fremtidens sygdom og lidelse (Baer, Singer & Susser, 2003), og vi har naturligt nok en trang til at finde løsninger på denne li- delse på det strukturelle og samfundsmæssige plan. Alligevel er det i patienternes levede liv og i deres konkrete møder med sundhedsvæsenets aktører, at lidelsen bliver synlig, fortalt, fortolket, håndteret og løst. Samfundets værdier, vurderin- ger og prioriteringer træder for alvor frem her og bliver til små etiske praksisser i hverdagen og i klinikken. Det er disse praksisser – der forholder sig til det store i det små – som vi ønsker at sætte fokus på med dette temanummer.
   PubDate: 2022-06-25
   DOI: 10.7146/tfss.v19i36.133047
   Issue No: Vol. 19, No. 36 (2022)
    
 • Den kliniska etikens dimensioner – en översikt

  • Authors: Rolf Ahlzén
   Pages: 17 - 26
   Abstract: En svårhanterlig paradox ryms i vårt sätt att tala och tänka om medicinsk etik i relation till klinisk praxis. Ofta beskriver vi etiken som något som, så att säga, ska tillföras medicinen utifrån, en ”bit” som ska fogas till de många andra pus- selbitarna som tillsammans utgör medicinens kunskapsbas. Vi vill ”ha in” etiken på utbildningarna, vi vill ha ”etisk reflektion” utöver de förment rena medicinskaövervägandena.
   PubDate: 2022-06-25
   DOI: 10.7146/tfss.v19i36.133046
   Issue No: Vol. 19, No. 36 (2022)
    
 • Social inequalities in health: The need for a new concept of health

  • Authors: Kristine Bærøe,
   Pages: 27 - 38
   Abstract: In this paper, we discuss how the World Health Organisation’s concept of health can direcly or indirectly function as a cultural determinant of health and increase or maintain social inequalities in health. This goes against the sustainable development goals of the United Nations and accentuates a need to replace or complement the existing health definition. The paper concludes with what an alternative definition should include.
   PubDate: 2022-06-25
   DOI: 10.7146/tfss.v19i36.133048
   Issue No: Vol. 19, No. 36 (2022)
    
 • Informationens ironi: Patienters frie adgang til sundhedsdata

  • Authors: Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, Benedikte Møller Kristensen, John Brandt Brodersen
   Pages: 39 - 57
   Abstract: Med indførslen af sundhed.dk har borgere i Danmark fået digital adgang til deres egne helbredsoplysninger såsom test- og screeningsvar, journalnotater osv. Den stigende trans- parens i sundhedsvæsenet påstås at fremme medinddragelse og mulighed for at engagere sig i eget helbred. I denne artikel fokuserer vi derfor på, hvad der sker i praksis, når forskellige mennesker tilgår deres helbredsoplysninger på sundhed.dk. Sammensat af to etnografiske studier og et interviewstudie viser vi, hvordan testsvar for deltagerne er svære at forstå, og hvordan abnorme testsvar, selv uden klinisk betydning, skaber bekymring og angst – også længe efter at svaret er givet og en eventuel behandling ovre. Med udgangspunkt i en teoretisk diskussion af hvordan det postmoderne informationssamfund beror på troen på oplysning, argumenterer vi for, at målet om at skabe mere tryghed gennem adgang til egen helbredsjournal, faktisk for nogle i stedet kan skabe utryghed, og ligefrem skade den enkelte, det vi kalder informationens ironi. Ved at bruge dette begreb diskuterer vi, hvordan di- gitale helbredsjournaler som sundhed.dk ikke i sig selv fremmer demokratiske rettigheder som inddragelse og adgang til egne data, men ligefrem kan skade. Vi argumenterer derfor for, at digitale helbredsinitiativer også underlægges en etisk afvejning af gavn og skade.
   PubDate: 2022-06-25
   DOI: 10.7146/tfss.v19i36.133049
   Issue No: Vol. 19, No. 36 (2022)
    
 • Indsattes ret til sundhed: Etiske udfordringer i danske fængslers

  • Authors: Mathilde Carøe Munkholm
   Pages: 59 - 74
   Abstract: Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til sundhed på lige fod med personer i det omgivende samfund. Da der i kriminalforsorgens institutioner gælder retlige såvel som praktiske foranstaltninger i forhold til sikkerhed og strafforhold må fængslets sundhedsper- sonale foretage etiske overvejelser, som på flere måder adskiller sig fra sundhedspersonalets praksis i det øvrige sundhedsvæsen. Spørgsmålet er, hvordan vilkår forbundet med straf- fuldbyrdelse påvirker sundhedspersonalets etiske handlerum' Spørgsmålet besvares ved hjælp af kvalitative metoder i form af etnografisk feltarbejde bestående af observationer af konsultationer (N=37) i forskellige regimer inden for kriminalforsorgen og feltsamtaler med personale (N=19). Feltarbejdet er suppleret med dybdegående kvalitative interviews (N=4) med fængslets sundhedspersonale. Det empiriske grundlag vil illustrere sundheds- personalets etiske udfordringer i mødet med indsatte og andre personalegrupper. Analysen finder, at sundhedspersonalet i deres praksis må tage højde for fængselsregimets sikkerheds- og kontrolhensyn, når de gælder indsatte adgang til sundhedsydelser, egen sikkerhed ogordination af specifikke typer medicin.
   PubDate: 2022-06-25
   DOI: 10.7146/tfss.v19i36.133054
   Issue No: Vol. 19, No. 36 (2022)
    
 • Relationskompetence som etisk praksis

  • Authors: Cæcilie Hansen
   Pages: 75 - 92
   Abstract: Denne artikel undersøger hvordan relationskompetence kan være til gavn for at praktise- rende læger kan handle i overensstemmelse med deres etiske forpligtelser, der er en grund- læggende del af almen praksis som institution. Lægeforeningens etiske principper beskriver de forudsætninger alle slags læger har for at handle i overensstemmelse med etiske forplig- telser i deres medicinske virke, såvel som praktiserende læger. I denne artikel udforsker vi hvordan begrebet relationskompetence kan anvendes i almen praksis som institution for praktiserende læger, hvori det beskrives hvordan etiske forpligtelser omsættes til hand- ling. Vi bruger konversationsanalyse (CA), samtidig med at vi bruger relationskompetence som teori i en kombineret analysemetode for at kunne udpege relationskompetente handlin- ger. Resultaterne peger på, at relationskompetence kan anvendes for praktiserende læger, hvor asymmetrien i læge-patientforholdet er en betingelse i almen praksis som institution. Artiklen konkluderer at relationskompetence er brugbart for at skabe etisk praksis, uden at den asymmetriske betingelse er en hæmning, og at relationskompetence som teori kan bruges til at udpege handlinger, der støtter praktiserende læger i at leve op til deres etiske forpligtelser. Artiklen udpeger, at anerkendelse og accept kan udpeges gennem det konver- sationsanalytiske begreb præference, og at anerkendelse af egne reaktioner og oplevelser, som en del af en professionel autenticitet, kan ses gennem det konversationsanalytiske be- greb evalueringer.
   PubDate: 2022-06-25
   DOI: 10.7146/tfss.v19i36.133051
   Issue No: Vol. 19, No. 36 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.175.107.185
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-