Subjects -> EDUCATION (Total: 2346 journals)
    - ADULT EDUCATION (24 journals)
    - COLLEGE AND ALUMNI (10 journals)
    - E-LEARNING (38 journals)
    - EDUCATION (1996 journals)
    - HIGHER EDUCATION (140 journals)
    - INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS (4 journals)
    - ONLINE EDUCATION (42 journals)
    - SCHOOL ORGANIZATION (14 journals)
    - SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION (40 journals)
    - TEACHING METHODS AND CURRICULUM (38 journals)

ADULT EDUCATION (24 journals)

Showing 1 - 23 of 23 Journals sorted alphabetically
Adult Learning     Hybrid Journal   (Followers: 33)
Aikuiskasvatus     Open Access   (Followers: 1)
AndragoŇ°ka spoznanja     Open Access   (Followers: 1)
Career and Technical Education Research     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Concept : The Journal of Contemporary Community Education Practice Theory     Open Access   (Followers: 4)
EJA em Debate     Open Access  
Empirical Research in Vocational Education and Training     Open Access   (Followers: 16)
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)     Open Access   (Followers: 4)
European Journal of Training and Development     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Higher Education, Skills and Work-based Learning     Hybrid Journal   (Followers: 40)
International Journal of Adult Education and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Journal of Adult and Continuing Education     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Journal of Adult Theological Education     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Assistive Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Journal of Music, Technology and Education     Hybrid Journal   (Followers: 11)
New Horizons in Adult Education and Human Resource Development     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Nordic Journal of Vocational Education and Training     Open Access   (Followers: 2)
Pedagogia Social. Revista Interuniversitaria     Open Access   (Followers: 1)
Recruiting & Retaining Adult Learners     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Revista Brasileira de Orienta     Open Access   (Followers: 1)
Teaching in Lifelong Learning : a journal to inform and improve practice     Open Access   (Followers: 21)
Teknologi Kejuruan     Open Access  
Widening Participation and Lifelong Learning     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Similar Journals
Journal Cover
Aikuiskasvatus
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0358-6197 - ISSN (Online) 2490-0427
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Pitääkö maahan muuttanut opiskelija luokitella'

  • Authors: Ulpukka Isopahkala-Bouret
   Pages: 102 - 103
   Abstract: Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään työkaluilla, joilla on kannatettavat pyrkimykset, mutta myös sudenkuoppansa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelma ja sen pohjalta valmisteltu korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma tähtäävät maahan muuttaneiden korkeakouluopiskelijoiden määrän lisäämiseen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) mukaan opiskelijat, jotka ovat muuttaneet tai joiden vanhemmat ovat muuttaneet ulkomailta Suomeen, tulee tunnistaa omaksi ryhmäkseen tilastoimalla heidät. Luokittelut kuitenkin tuottavat sosiaalisia ja yhteiskunnallisia asemia. Millaista tulevaisuuden yhteiskuntaa maahan muuttaneiden opiskelijoiden luokittelulla rakennetaan'
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120031
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Vain valkoisille, nuorille, hyvinvoiville naisille'

  • Authors: Lotta Molander, Anne-Mari Souto
   Pages: 104 - 118
   Abstract: Moninaisuuden ja rasismin kysymyksiä on tarkasteltu Suomessa korkeakoulutuksen kentällä niukasti. Analysoimme artikkelissa korkeakoulutuksen hakuoppaiden kuvia ja kysymme, millainen on korkeakoulujen hakuoppaiden välittämä kuva ideaaliopiskelijasta: ketkä näkyvät ja ketkä eivät näy kuvissa' Moninaisuuden osalta tarkennamme katsettamme siihen, kuinka rodullistetuiksi ja ei-rodullistetuiksi asemoituja opiskelijoita oppaiden kuvissa esitetään. Lähestymme kuvia representaation, intersektionaalisuuden sekä rasismintutkimuksen käsitteellisistä viitekehyksistä. Tutkimuksemme aineisto koostuu 12 suomenkielisen korkeakoulun hakuoppaiden kuvista. Hyödynnämme kuvien analysoinnissa sekä määrällistä että laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksemme mukaan korkeakoulujen hakuoppaiden kuvien opiskelijaideaali on valkoihoinen, nuori, hyvinvoiva, iloinen nainen, jolla ei ole fyysisiä toimintarajoituksia tai ulkoisesti näkyvää uskonnollista vakaumusta. Moninaiset erot huomioon ottavalle ja inklusiiviselle opiskelijayhteisölle oppaissa on tilaa vähän, jos laisinkaan. Esimerkiksi vammaiset tai kansalliset vähemmistöt, kuten romanit, ovat näkymättömiä. Korkeakoulutuksen tila on hakuoppaissa normatiivisen valkoinen.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120033
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Kohti ylirajaista lukemista

  • Authors: Riitta Jytilä, Niina Kekki
   Pages: 119 - 132
   Abstract: Artikkelissa käsitellään lukupiiriä aikuisten maahanmuuttaneiden yhteisöllisen oppimisen menetelmänä. Lähtökohtana oli suomen kielen oppimisen edistäminen ja näkemys kielestä kulttuurin erottamattomana osana. Aineistona ovat korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden lukupiirin keskustelut, lukupäiväkirjat ja loppuhaastattelut. Korostamme dialogisuutta painottavaa oppimiskäsitystä: oppiminen on sosiaalista toimintaa. Lähestymme dialogisuutta ylirajaisuuden kautta: se haastaa kulttuurien vastakkainasettelua tai niiden näkemistä toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. Hyödynnämme kirjallisuuspedagogiikkaa ja kirjallisuuden ylirajaisuuden teoriaa sekä feminististä pedagogiikkaa, joka painottaa paikantumista sekä eroja ja valtasuhteita tiedontuotannossa. Kehittelemämme ajatus ”ylirajaisesta lukemisesta” ottaa huomioon osallistujien erilaiset kielelliset taustat ja lähtömaat. Pohdimme lukemisen ylirajaisuutta ensin yhteisöllisen oppimisympäristön edistämisen kannalta. Tutkimme ’oletetun lukijan’ avulla kulttuuristen erontekojen hankaluuksia ja lukupiirin tuottamia tai purkamia rajanvetoja ’meidän’ ja ’muiden’ välillä. Lopuksi keskitymme lukupiirikirjan valintakriteereihin kielen oppimisen kannalta ja avaamme näkökulmaamme kaunokirjallisuuden hyötyyn kielen oppimisessa.  
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120034
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista'

  • Authors: Anuleena Kimanen, Sirkku Varjonen, Tiina Sotkasiira, Elina Nivala, Sanna Ryynänen
   Pages: 133 - 145
   Abstract: Artikkelissa analysoidaan turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevien ammattilaisten kulttuuripuhetta ja tarkastellaan sitä kulttuurienvälisen oppimisen näkökulmasta. Aineisto koostuu turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisen haastatteluista (N = 15), joita analysoitiin diskursiivisesti. Aineistosta tunnistettiin seuraavat kulttuuria koskevat puhetavat: 1) eroja ja etäisyyttä tuottava kulttuuri, 2) opittava suomalainen kulttuuri ja 3) ylläpidettävä turvapaikanhakijan kulttuuri. Puhetavoissa turvapaikanhakijat ja ammattilaiset asemoituivat toisinaan kulttuurienvälisiksi oppijoiksi, harvoin kuitenkaan yhdessä oppijoina. Kulttuurienvälistä osaamista pidettiin ammattitaidon tärkeänä osana. Kulttuurieroista kuitenkin puhuttiin toistuvasti kulttuurienvälisen oppimisen kannalta ongelmallisen kulttuuristavasti, kulttuurieroja ja kulttuurin pysyvyyttä ja määräävyyttä korostaen. Suomalaisen kulttuurin oppiminen asetettiin usein itsestään selvästi turvapaikanhakijoiden velvollisuudeksi, ja ammattilaisen ja turvapaikanhakijan välille rakennettiin yksisuuntainen opettajan ja sopeutujan suhde. Silloin kun suhde rakentui vastavuoroiseksi ja yhteistä tulkintaa etsiväksi, kulttuuri oli tyypillisesti näkyvää, kuten ruokailua.  
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120038
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Innovaatiopedagogiikkaa kehittämässä

  • Authors: Taru Konst
   Pages: 146 - 153
   Abstract: Innovaatiopedagogiikka tukee opiskelijan kokonaisvaltaista kasvua työelämän asiantuntijaksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja motivaatiota toimia yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sen toteutus vaatii aikaa, koko koulutusyhteisön osallistumista ja johdon sitoutumista. Innovaatiopedagogiikan käytäntöön vieminen ja kehittäminen on jatkuva prosessi, jolla vastataan kestävän tulevaisuuden haasteisiin.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120036
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Krishnamurti ja sanojen tyhjyys

  • Authors: Eeva K. Kallio
   Pages: 158 - 159
   Abstract: Intialainen ajattelija Jiddu Krishnamurti väittää, että sanat eivät ole tie totuuteen, koska tietä ei ole: ”Totuus on poluton maa.” Hän avaa mahdollisuuden nähdä erilaisten näkökulmien taustalle ja irralleen niistä.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120039
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Idea Euroopasta läpivalaisussa

  • Authors: Severi Hämäri
   Pages: 160 - 161
   Abstract: Nimestään huolimatta Eurooppa – Poliittisen yhteisön historia ei oikeastaan kerro poliittisen yhteisön eikä edes Euroopan historiaa. Ennemminkin se kertoo Euroopan idean historiasta. Kirjassa kysytään, mistä ja miten ajatus Euroopasta poliittisena yhteisönä syntyi. Mitkä ovat ne palaset, joista tämä idea muodostuu' Miten eurooppalaisen poliittisen yhteisön piirissä toimivat perustelivat yhteisöä itselleen ja toisille'  
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120040
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Arviointi katsoo tulevaisuuteen

  • Authors: Minna Niemi, Merja Sinkkonen
   Pages: 162 - 163
   Abstract: Kehittävä arviointi kasvatusalalla on tutustumisen arvioinen teos. Ensinnäkin Suomessa on paljon kehittämishankkeita, mutta yllättävän vähän tietoa siitä, miten monimutkaisia, inhimillisiä kehittämisprosesseja arvioidaan. Kirja paikkaa aukkoa. Toiseksi teos on hyödyllinen kenelle tahansa itseään kehittävälle yksilölle, sillä se antaa peilauspintoja niin itsen kuin muidenkin edistymistä arvioivalle. Kolmanneksi teos edistää ja monipuolistaa arviointimetodiikkaamme. Kirjoittaja jäsentää lukuisia toimintatapoja, jotka paitsi arvioivat myös kehittävät, kunnioittavat ja osallistavat kohteitaan.  
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120041
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Kriittinen ja raikas katsaus museotyöhön

  • Authors: Nina Hjelt, Iisa Aaltonen
   Pages: 164 - 165
   Abstract: Marginaaleista museoihin -artikkelikokoelma tarkastelee museoiden pyrkimyksiä laajentaa yleisöjä muun muassa tavoittamisen, esittämisen ja kokoelmatyön näkökulmasta sekä museoiden tekemää antirasistista työtä. Se on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka käsittelee kyseisiä teemoja museoalalla monitieteisesti ja ajankohtaisen keskustelun huomioiden.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120043
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Sukellus syväsivistykseen

  • Authors: Tarja Lang
   Pages: 166 - 167
   Abstract: Syväsivistys tulee tarpeeseen. Mikä olisi tärkeämpää kuin ihmiskunnan ekologisen arvopohjan vahvistaminen ja syvyyden hakeminen nykyiseen, välillä pinnalliseen, sivistyskeskusteluun' Björn Wallén käsittelee aihepiiriä lavealla ja persoonallisen luovalla otteella. Lopputulos on maailman taloudellista ja teknistä kehitystä kritisoiva pamfletti. Sen syntyyn ovat vaikuttaneet kirjoittajan syvä henkilökohtainen luontoyhteys, pitkä työkokemus kansansivistyksestä ja kiinnostus sivistysfilosofian traditioihin.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120044
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Aikaa hengittämiseen

  • Authors: Jussi Onnismaa
   Pages: 168 - 169
   Abstract: Teoksen kirjoittajat ovat kokeneita työnohjaajia. He kokoontuivat usean vuoden ajan hautomoiksi nimeämiinsä tapaamisiin pohtimaan työnohjausta ja sen etiikkaa. Mitä työnohjaaja voi ohjauksessa tehdä' Millaista valtaa hänellä on' Mitkä ovat vastuun rajat' Millainen ohjaus tuottaa ohjattaville hyvää, millainen pahaa' Miten lojaalius eri osapuolille – ohjattaville ja heidän asiakkailleen, tilaajalle ja organisaatiolle – toteutuu' Kirja on tarkoitettu työnohjaajille, työyhteisöjen esihenkilöille ja kehittäjille.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120045
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Koneiden tulevaisuus haastaa filosofisiin pohdintoihin

  • Authors: Jenni Huhtasalo
   Pages: 170 - 171
   Abstract: Teos tarttuu tekoälyn, ihmisen ja yhteiskunnan välisiin kysymyksiin usean suomalaisen eturivin tutkijan voimin. Se kattaa laajasti näkemyksiä ihmisen ja teknologian suhteeseen esimerkiksi tieteenfilosofian, yhteiskuntafilosofian, tekniikan filosofian ja kognitiivisen psykologian tulokulmista. Ihmisen, koneen ja yhteiskuntasuhteen tutkimukseen perehtynyt lukija odottaa teokselta uusia avauksia ja näkökulmia. Aihetta tuntematon taas kaipaa kattavaa esitystä aiheesta. Teos täyttää molempien odotukset.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120047
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • ”Aikuislukiot ja aikuislukiolaiset ovat lähellä
         sydäntäni”

  • Authors: Mirva Heikkilä
   Pages: 172 - 173
   Abstract: Kalle Vihtari, 42, on ohjauksen yliopettaja Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Väitöskirjassaan hän osoitti, että aikuisopiskelu tarjoaa mahdollisuuden uramuutoksiin.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120048
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 • Summaries

  • Authors: Esko Clarke Sario
   Pages: 174 - 176
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.33336/aik.120049
   Issue No: Vol. 42, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.107.249
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-