Subjects -> EDUCATION (Total: 2346 journals)
    - ADULT EDUCATION (24 journals)
    - COLLEGE AND ALUMNI (10 journals)
    - E-LEARNING (38 journals)
    - EDUCATION (1996 journals)
    - HIGHER EDUCATION (140 journals)
    - INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS (4 journals)
    - ONLINE EDUCATION (42 journals)
    - SCHOOL ORGANIZATION (14 journals)
    - SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION (40 journals)
    - TEACHING METHODS AND CURRICULUM (38 journals)

ADULT EDUCATION (24 journals)

Showing 1 - 23 of 23 Journals sorted alphabetically
Adult Learning     Hybrid Journal   (Followers: 33)
Aikuiskasvatus     Open Access   (Followers: 1)
Andragoška spoznanja     Open Access   (Followers: 1)
Career and Technical Education Research     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Concept : The Journal of Contemporary Community Education Practice Theory     Open Access   (Followers: 4)
EJA em Debate     Open Access  
Empirical Research in Vocational Education and Training     Open Access   (Followers: 16)
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)     Open Access   (Followers: 4)
European Journal of Training and Development     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Higher Education, Skills and Work-based Learning     Hybrid Journal   (Followers: 40)
International Journal of Adult Education and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Journal of Adult and Continuing Education     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Journal of Adult Theological Education     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Assistive Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Journal of Music, Technology and Education     Hybrid Journal   (Followers: 11)
New Horizons in Adult Education and Human Resource Development     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Nordic Journal of Vocational Education and Training     Open Access   (Followers: 2)
Pedagogia Social. Revista Interuniversitaria     Open Access   (Followers: 1)
Recruiting & Retaining Adult Learners     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Revista Brasileira de Orienta     Open Access   (Followers: 1)
Teaching in Lifelong Learning : a journal to inform and improve practice     Open Access   (Followers: 21)
Teknologi Kejuruan     Open Access  
Widening Participation and Lifelong Learning     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Similar Journals
Journal Cover
Andragoška spoznanja
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1318-5160 - ISSN (Online) 2350-4188
Published by U of Ljubljana Homepage  [17 journals]
 • Izobraževanje in digitalna preobrazba: vloga IKT v izobraževanju
         prihodnosti

  • Authors: Marko Radovan
   Pages: 3 - 10
   Abstract: Tokratna tematska številka Andragoških spoznanj se posveča digitalizaciji izobraževanja in vključevanju sodobnih tehnologij v procese učenja. To temo smo v reviji že večkrat obravnavali – z razlogom. Uvajanje IKT v izobraževalni proces je namreč področje in proces, ki se nenehno razvija – teoretsko, pa tudi v praksi –, spoznanja pa se hitreje kot v različne strategije vpeljujejo kar v samo prakso poučevanja. »Digitalna preobrazba« je pojem, s katerim se predvsem na politični, odločevalski ravni opisujejo različni procesi in priporočila vladam glede vključevanja tehnologije v šole. V zadnjem času te procese usmerja zlasti Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki ga pripravlja Evropska komisija (2021). V tej in podobnih strategijah je treba ločevati med procesi »digitizacije« (angl. digitisation), digitalizacije in pa »digitalne preobrazbe« (Schmidt in Tang, 2020).
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10791
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Pedagoški odnosi v digitalnem izobraževanju odraslih

  • Authors: Bernhard Schmidt-Hertha, Marius Bernhardt
   Pages: 11 - 24
   Abstract: Izobraževanje se zaradi pandemije covida-19 sooča z novimi izzivi in hkrati odpira vrata novim priložnostim. Eden velikih izzivov tega časa je pedagoški odnos med učitelji in učečimi. Številne publikacije so se že posvetile pomenu pedagoških odnosov v osnovnih in srednjih šolah, ne pa tudi v izobraževanju odraslih. Članek ponuja bližnji pogled na pedagoške odnose v izobraževanju odraslih in na vpliv, ki ga imajo ti odnosi na (uspešno) poučevanje tako v analognem kot digitalnem okolju. Na posameznika osredotočen pristop, strokovna bližina in distanca so na tem področju izredno relevantni pojmi. Spoštljivo sodelovanje in spodbujanje enakopravnega dialoga med učitelji in učečimi sta izredno pomembna elementa poučevanja, ki se osredotoča na posameznika. Pomena odnosov med učitelji in učečimi v izobraževanju odraslih ne gre podcenjevati – tudi ko gre za grajenje dobrih odnosov med izobraževanjem na daljavo.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10558
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Visokošolsko izobraževanje na Madžarskem med pandemijo

  • Authors: Anetta Bacsa-Bán
   Pages: 25 - 42
   Abstract: Spomladi 2020 je pandemija covida-19 svetu prinesla nove izzive. V prvi polovici marca so se izpraznile učilnice in predavalnice, fakultete, kampusi in drugi univerzitetni prostori. Skoraj čez noč so visokošolske ustanove morale narediti prehod na izobraževanje prek spleta, torej na daljavo. Prispevek predstavlja rezultate raziskave, ki je bila ob koncu drugega semestra šolskega leta 2019/20 opravljena med (tako madžarsko kot angleško govorečimi) študenti in visokošolskimi učitelji o njihovih izkušnjah s spletnim izobraževanjem med pandemijo. V analizi se osredotočamo na nekatere vidike izobraževanja na daljavo, ki se nam zdijo še posebej pomembni, primerjamo pa tudi poglede študentov in učiteljev. Rezultati kažejo, da je prehod na povsem spletno obliko poučevanja med epidemijo potekal relativno brez težav, vendar pa to obdobje ni bilo brez izzivov v procesu učenja in poučevanja, dostopu do učnih gradiv, pri digitalnih kompetencah študentov in preobremenjenosti učiteljev. Kljub temu je v visokem šolstvu odnos do digitalizacije danes, poleg tega, da je ta neizogibna, osredotočen na prednostno nalogo učenja iz preteklih izkušenj pri določanju prihodnjih usmeritev.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10526
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Evalvacija izkušenj visokošolskih učiteljev zdravstvene nege,
         pridobljenih na digitalnem modularnem tečaju

  • Authors: Sabina Ličen, Igor Karnjuš, Mirko Prosen
   Pages: 43 - 55
   Abstract: Pandemija covida-19 je prinesla nov izziv za uvajanje IKT v izobraževanje. Hkrati se je pokazala tudi potreba izobraževalnih ustanov po razvijanju standardov in na podlagi teh zagotavljanju kakovosti pri načrtovanju uporabe digitalne tehnologije. Namen raziskave je bil evalvirati izkušnje visokošolskih učiteljev zdravstvene nege v Sloveniji, pridobljene na devettedenskem modularnem spletnem tečaju o oblikovanju, izvajanju in vrednotenju spletnih učnih enot, ki je bil pripravljen na podlagi standarda kakovosti za digitalno izobraževanje. Uporabljen je bil pristop mešanih metod dela. Evalvacija izkušenj učiteljev zdravstvene nege je potekala s kvantitativno (presečna raziskava) in kvalitativno (fokusna skupina) metodo. Cronbachov koeficient alfa za celoten vprašalnik je bil 0,921, kar nakazuje na odlično notranjo skladnost vprašalnika, razvitega za namen evalvacije. Na podlagi tematske analize smo opredelili tri teme. Ob zaključku tečaja so učitelji zdravstvene nege izrazili željo po dodatnih tečajih, na katerih bi pridobili in poglobili znanje o pripravi, izvedbi in evalvaciji izobraževalne enote s pomočjo digitalne tehnologije.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10547
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Virtualna priprava na porod in starševstvo

  • Authors: Metka Skubic, Tita Stanek Zidarič
   Pages: 57 - 71
   Abstract: Epidemiološke razmere v Sloveniji so vplivale tudi na izobraževalni proces, saj je bilo treba del izobraževalnega in svetovalnega procesa prenesti iz predavalnice in simulacijskega kabineta v spletno – virtualno okolje. V študijskem letu 2020/2021 je bil tako na Oddelku za babištvo izveden pilotni projekt z naslovom Virtualna priprava na porod in starševstvo. Gre za prvi poskus načrtovanja, oblikovanja, izvedbe in evalvacije virtualnega izobraževalnega programa na področju babištva, ki so ga izvedli študenti pod mentorstvom s prisotnostjo udeležencev – bodočih staršev. Poseben izziv je bilo dejstvo, da so bili študenti babištva postavljeni v dve vlogi, in sicer v vlogo študenta in vlogo zdravstvenega strokovnjaka, ki prvič samostojno (pod mentorstvom) izvaja virtualni izobraževalni program za bodoče starše za pridobitev lastnih strokovnih kompetenc. Velik poudarek je bil namenjen evalvaciji projekta in izvedbe nastopa na način kvalitativnega raziskovanja z uporabo fokusnih skupin. Rezultati kažejo, da se študenti zavedajo pomena in zahtevnosti oblikovanja virtualnega učnega okolja. Želijo si več časa za pripravo izobraževalnega progama, več usmeritev in več možnosti za izvedbo generalke pred nastopom. Posebej izpostavljeno je bilo stresno svetovalno delo pri odgovarjanju na vprašanja bodočih staršev, ki je potekalo po končani izvedbi v živo on-line.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10534
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Kako uporabno je mikroučenje v visokošolskem
         izobraževanju'

  • Authors: Lea Bregar, Jasna Dominko Baloh
   Pages: 73 - 93
   Abstract: V zadnjem desetletju in pol je razmah mobilnih in digitalnih tehnologij omogočil razvoj mikroučenja, ki sega prek prvotnega koncepta učenja kratkih vsebin zaradi boljšega pomnjenja. Namen prispevka je raziskati potenciale tehnološko podprtega mikroučenja za visokošolsko izobraževanje; v primerjavi z usposabljanjem v podjetjih je namreč mikroučenje v visokošolskem izobraževanju manj raziskovano in manj razširjeno. Naše raziskovanje, ki temelji na pregledu literature ter lastnem raziskovalno-razvojnem in pedagoškem delu, v ospredje postavlja dva vidika potencialne uporabnosti mikroučenja za visokošolsko izobraževanje. Prvič, mikroučenje omogoča avtentično učno izkušnjo, ki je blizu realnim problemom in zdajšnjemu načinu usposabljanja v podjetjih ter načinu pridobivanja in uporabe informacij v digitalni družbi. Drugič, z ustreznim pedagoškim pristopom in smiselno integracijo tehnologije lahko učeči se z mikroučenjem pridobivajo poleg osnovnih tudi bolj kompleksne kompetence. Preliminarno raziskovanje avtorjev kaže, da je za razvoj kompleksnih kompetenc in motiviranje študentov posebej obetaven pristop, ki temelji na samostojnem študentskem kreiranju mikroučnih virov.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10563
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani

  • Authors: Corinne Brion
   Pages: 95 - 115
   Abstract: Kultura je prevladujoča sila v življenju ljudi, ki vpliva na učenje in tako na prenos znanja. Ker je delo v mednarodnem okolju postalo ustaljena norma in se po svetu vsako leto milijarde dolarjev porabijo za strokovno učenje, je ključnega pomena, da organizacije razumejo vlogo kulture pri prenosu znanja. V članku je predstavljena kvalitativna študija, ki znotraj pojmovnega okvira večdimenzionalnega modela prenosa znanja in modela šestih dimenzij nacionalne kulture v obliki študije primera raziskuje vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani v Zahodni Afriki. Opravljeni so bili intervjuji z 20 ravnatelji, ki so se udeležili vodstvenega strokovnega izpopolnjevanja v Gani in Burkini Faso, zbiranje podatkov pa je vključevalo tudi opazovanje in analizo dokumentov. Rezultati so pokazali, da pri teh dveh narodih na prenos znanja vpliva več kulturnih dejavnikov, in sicer v začetni in naknadni fazi. Na podlagi rezultatov so bila pripravljena tudi priporočila.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/9990
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih
         učencev

  • Authors: Sabina Ograjšek, Nuša Balažic, Monika Mithans
   Pages: 117 - 132
   Abstract: Učitelj velja za kompetentnega strokovnjaka na svojem predmetnem področju, zato je pomembno, da svoje znanje vseskozi nadgrajuje in posodablja. S tem v zvezi smo želeli ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka pridobivajo znanja o nadarjenih učencih, ali čutijo potrebo po (dodatnih) izobraževanjih na področju poučevanja nadarjenih ter kakšna je vloga šole pri zagotavljanju tovrstnih izobraževanj. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2020/21. Sodelovalo je 107 učiteljev razrednega pouka. Rezultati kažejo, da učitelji največ znanja o nadarjenih učencih pridobijo s poklicnim udejstvovanjem in branjem strokovne literature. Najmanj znanja o nadarjenih so učitelji pridobili v času študija. Odgovori učiteljev nakazujejo, da so največ znanja o nadarjenih učencih z različnimi načini poklicnega razvoja pridobili starejši učitelji in učitelji z višjimi strokovnimi nazivi. Ugotavljamo še, da večina učiteljev razrednega pouka čuti potrebo po dodatnih izobraževanjih na področju poučevanja nadarjenih učencev, sploh ker po njihovem mnenju šole v celoti ne izkoriščajo vseh možnosti, ki se jim ponujajo pri zagotavljanju tovrstnih izobraževanj.
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10419
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina
         Sabine Jelenc Krašovec

  • Authors: Barbara Samaluk
   Pages: 133 - 134
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10626
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Development of Adult Thinking: Interdisciplinary Perspectives on Cognitive
         Development and Adult Thinking

  • Authors: Sanja Zgonec
   Pages: 135 - 136
   PubDate: 2022-04-14
   DOI: 10.4312/as/10648
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.107.249
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-