Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3841 journals)
    - ACCOUNTING (145 journals)
    - BANKING AND FINANCE (329 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1411 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (232 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (255 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (146 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (66 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (634 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (125 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (42 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)                     

Showing 1 - 97 of 97 Journals sorted alphabetically
Africa Development     Open Access   (Followers: 33)
African Evaluation Journal     Open Access  
African Journal of Economic and Sustainable Development     Hybrid Journal   (Followers: 20)
African Journal of Sustainable Development     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Afrique contemporaine : La revue de l'Afrique et du développement     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Annals of Humanities and Development Studies     Open Access   (Followers: 7)
Asia Policy     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Asian Education and Development Studies     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Campbell Systematic Reviews     Open Access   (Followers: 3)
Canadian Foreign Policy Journal     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Capacity.org     Free   (Followers: 1)
Cuadernos de Trabajo Hegoa     Open Access  
Desarrollo y Sociedad     Open Access   (Followers: 3)
Desenvolvimento em Questão     Open Access  
Developing Country Studies     Open Access   (Followers: 7)
Development Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Development Management     Open Access   (Followers: 2)
Development Studies Research     Open Access   (Followers: 8)
DRd - Desenvolvimento Regional em debate     Open Access  
Economia & Região     Open Access  
Economic History of Developing Regions     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Economic Journal of Development Issues     Open Access   (Followers: 1)
Economic Journal of Emerging Markets     Open Access   (Followers: 2)
Economics and Rural Development     Open Access   (Followers: 5)
Economics Development Analysis Journal     Open Access   (Followers: 6)
Economics of Development     Open Access   (Followers: 1)
Economies     Open Access   (Followers: 1)
Emerging Economy Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Environmental Development     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Finance & Development     Free   (Followers: 10)
Forum for Development Studies     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Ghana Journal of Development Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Iberoamerican Journal of Development Studies     Open Access   (Followers: 1)
Indian Growth and Development Review     Hybrid Journal  
Indian Journal of Human Development     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Innovation and Development     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Insight on Africa     Hybrid Journal   (Followers: 3)
International Affairs and Global Strategy     Open Access   (Followers: 11)
International Development Policy : Revue internationale de politique de développement     Open Access  
International Economics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
International Journal of Agricultural Management and Development     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Developing Societies     Open Access   (Followers: 5)
International Journal of Development Issues     Hybrid Journal   (Followers: 10)
International Journal of Energy Economics and Policy     Open Access   (Followers: 14)
International Journal of Peace and Development Studies     Open Access   (Followers: 22)
International Journal of Regional Development     Open Access   (Followers: 1)
International NGO Journal     Open Access   (Followers: 5)
International Review of Environmental and Resource Economics     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
IZA Journal of Labor & Development     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies     Open Access  
Journal of African Studies and Development     Open Access   (Followers: 5)
Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies     Hybrid Journal  
Journal of Asian Development     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Business and Social Review in Emerging Economies     Open Access  
Journal of Contemporary Integrative Ideas     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Developing Economies     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Development and Administrative Studies     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Development Policy and Practice     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Economic Development Policy     Open Access   (Followers: 8)
Journal of Economic Issues     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Journal of Environmental Economics and Policy     Partially Free   (Followers: 4)
Journal of Global Responsibility     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Journal of Illicit Economies and Development     Open Access  
Journal of International Business Studies     Hybrid Journal   (Followers: 49)
Journal of Management for Global Sustainability     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Social and Economic Development     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Journal of Sustainable Development Studies     Open Access   (Followers: 18)
Journal of Sustainable Finance & Investment     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of the Indian Ocean Region     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan     Open Access   (Followers: 1)
Markets, Globalization & Development Review : The Official Journal of the International Society of Markets and Development     Open Access   (Followers: 1)
MediaTrend     Open Access  
Membership Management Report The     Hybrid Journal  
New African Magazine     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Organizations and Markets in Emerging Economies     Open Access   (Followers: 4)
QA : Rivista dell’Associazione Rossi-Doria     Full-text available via subscription  
Regional Formation and Development Studies     Open Access   (Followers: 1)
Review of Development and Change     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Review of Economics and Development Studies     Open Access   (Followers: 2)
Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo     Open Access  
Revista Perspectivas do Desenvolvimento     Open Access  
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna     Open Access  
Scholedge International Journal of Management & Development     Open Access   (Followers: 6)
Social Development Issues     Full-text available via subscription  
Special Events Galore     Hybrid Journal  
St Antony's International Review     Full-text available via subscription  
Stability : International Journal of Security and Development     Open Access   (Followers: 8)
Studies in Comparative International Development     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Successful Fundraising     Hybrid Journal  
Technological and Economic Development of Economy     Open Access   (Followers: 6)
Tropicultura     Open Access  
Volunteer Management Report     Full-text available via subscription  
World Development Perspectives     Hybrid Journal   (Followers: 4)
World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development     Hybrid Journal   (Followers: 6)
World Journal of Science, Technology and Sustainable Development     Hybrid Journal   (Followers: 3)

           

Similar Journals
Journal Cover
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2353-1428
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Wprowadzenie

  • Authors: Paweł Churski
   Pages: 5 - 9
   Abstract: Przedstawiamy Państwu numer 52 czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi on czwarty zeszyt serii poświęconej wyzwaniom rozwojowym naszego regionu. Dostrzegając niedostatek aktualnych opracowań dotyczących problemów społecznych i ekonomicznych Wielkopolski, Redakcja, przy aprobacie wówczas Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, postanowiła, że począwszy od 2016 r. każdy czwarty w danym roku zeszyt naszego czasopisma będzie miał charakter tomu zbierającego wyniki badań regionalnych odnoszących się do naszego województwa. Zakładamy, że podjęta inicjatywa przyczyni się do powstania cennego poznawczo zbioru wyników analiz, których zakres przestrzenny będzie dotyczył województwa wielkopolskiego. W numerze tym zebraliśmy aż 15 artykułów, których problematyka obejmuje zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski, zagadnienia osadnicze i demograficzne regionu, czynniki lokalizacji działalności przemysłowej,  zróżnicowanie działalności rolniczej, wyzwania środowiskowe oraz możliwości wykorzystania turystycznego zasobów środowiskowych i kulturowych województwa.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.01
    
 • PKB i TFP w powiatach województwa wielkopolskiego. Oszacowanie i
         ocena zróżnicowania

  • Authors: Barbara Dańska-Borsiak
   Pages: 11 - 28
   Abstract: W prezentowanych badaniach oszacowano poziom PKB i łączną produktywność czynników produkcji (TFP) dla powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2008–2018 oraz dokonano analizy ich zróżnicowania pod tym względem. W szczególności zbadano występowanie zależności przestrzennych w rozkładach obu zmiennych. Na podstawie wartości globalnych i lokalnych statystyk Morana wskazano powiat miasto Poznań jako tzw. hot-spot, a więc region o wysokich wartościach PKB oraz TFP, pozytywnie oddziałujący na region sąsiedni. Zależności przestrzenne w skali globalnej (całego województwa) praktycznie nie występują, natomiast zauważalne są różnice w zależności od dominującego profilu gospodarczego powiatu.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.02
    
 • Rozwój społeczno-gospodarczy a aktywność społeczności lokalnych w
         województwie wielkopolskim

  • Authors: Iwona Józefowicz, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
   Pages: 29 - 42
   Abstract: Aktywność obywatelska zależna jest zarówno od cech społeczno-demograficznych, jak i sytuacji gospodarczej obszaru, w jakim jest realizowana. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (określonego na podstawie wybranych wskaźników) a stopniem aktywności społecznej mieszkańców (określonej liczbą stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego) w gminach województwa wielkopolskiego. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metody matematyczno-statystyczne (m.in. algorytm k-średnich). Badania wykazały, że w województwie wielkopolskim występuje polaryzacja gmin pod względem społeczno-gospodarczym. Szczegółowe analizy potwierdziły istnienie zależności pomiędzy aktywnością mieszkańców mierzoną współczynnikiem aktywności lokalnej (Wal) a wybranymi cechami gospodarczymi. W przypadku cech o charakterze społecznym zależność nie występowała. Wartości wskaźnika były również w pewnym stopniu zależne od poziomu zurbanizowania gminy. Wykazano, że mieszkańcy gmin wiejskich byli bardziej aktywni w zakresie działań na rzecz rozwoju lokalnego. Biorąc pod uwagę aktywność na rzecz rozwoju lokalnego oraz sytuację społeczno-gospodarczą, dzięki zastosowaniu metody k-średnich uchwycono podobieństwa gmin i przedstawiono to zjawisko w ujęciu przestrzennym. Rezultaty badań wskazały istnienie grupy gmin podobnych do siebie w strefie oddziaływania aglomeracji poznańskiej. Podobieństwem wyróżniały się także gminy zlokalizowane w północnej oraz wschodniej części badanego obszaru (głównie gminy wiejskie).
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.03
    
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wsparcia inwestycji lokalnych w
         województwie wielkopolskim

  • Authors: Alina Walenia
   Pages: 43 - 58
   Abstract: Celem artykułu jest analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i finansowych współpracy sektora publicznego, głównie samorządowego, z sektorem prywatnym dotyczącej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego. Współpraca ta określana jest jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i stanowi formę pozyskiwania kapitału przez samorząd terytorialny, z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych, szczególnie świadczenia usług publicznych. Oceny i uwagi sformułowane zostały z wykorzystaniem materiałów empirycznych, wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 50 jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 60 podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie ankietowanych gmin województwa wielkopolskiego. Podjęta problematyka badawcza pozostaje ciągle aktualna, ponieważ zakres planowanych zadań publicznych bardzo często przewyższa możliwości finansowe samorządu lokalnego. Władze samorządowe poszukują zatem finansowego wsparcia wśród partnerów z sektora prywatnego. Z wykorzystaniem wyników badań ankietowych wyszczególnione zostały czynniki ograniczające współpracę w ramach PPP, tj. sektora samorządowego z prywatnym, w zakresie finansowania inwestycji komunalnych. Do oceny zjawiska PPP w województwie wielkopolskim użyte zostały dane publikowane na stronie platformy PPP, zawierającej bazy zamierzeń inwestycyjnych, bazy projektów PPP z zawartymi umowami, bazy umów rozwiązanych, nierealizowanych (bazy te są aktualizowane w okresach miesięcznych lub kwartalnych).
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.04
    
 • Rozplanowanie małych miast wschodniej Wielkopolski. Analiza zmian w
         świetle teorii składni przestrzeni

  • Authors: Mariusz Lamprecht
   Pages: 59 - 79
   Abstract: Artykuł zawiera wyniki badań nad konfiguracją przestrzeni małych miast wschodniej Wielkopolski. Postępowanie badawcze oraz wnioskowanie oparte zostało na teorii i narzędziach składni przestrzeni (space syntax). Dotychczasowe badania utrzymane w tym nurcie wskazują, że ujęcie charakterystyczne dla składni przestrzeni wprowadza wartościowe wątki do badań nad funkcjonowaniem społeczeństw miejskich. Dowiedziono m.in. związków pomiędzy konfiguracyjnymi własnościami przestrzeni a ruchem pieszym, segregacją przestrzenną mieszkańców oraz lokalizacją przedsiębiorstw i aktywnością gospodarczą. Na arenie polskiej takie podejście do morfologii osiedli miejskich jest stosunkowo rzadkie. Prezentowany artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki. Przedstawione rozważania koncentrują się na konfiguracji przestrzeni najmniejszych miast wschodniej Wielkopolski oraz ocenie zmian ich rozplanowania w okresie ostatnich 100 lat, w świetle integracji, jednej z kluczowych miar składni przestrzeni. Analizy wykazały, że w rozplanowaniu badanych miast zaszły w analizowanym okresie istotne zmiany. Niemal wszystkie badane ośrodki rozwinęły swoje układy, niezależnie od zmiany stanu ludnościowego. Skala przeobrażeń przestrzennych nawiązuje do sytuacji demograficznej, zwłaszcza w miastach, które powiększyły swój potencjał ludnościowy.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.05
    
 • Urban Sprawl of Poznań: Morphological and Microeconomic Profile

  • Authors: Piotr Lityński
   Pages: 81 - 99
   Abstract: Celem artykułu jest ocena urban sprawl Poznania z perspektywy morfologii przestrzeni oraz sytuacji finansowej podmiejskich gospodarstw domowych. Ocena morfologiczna wykorzystuje metodę opartą na dwóch siatkach kwadratów o boku: 1 km, 500 m oraz danych o lokalizacji zabudowy z GUGiK. Natomiast ocena gospodarstw domowych przeprowadzona została w oparciu o bazę Budżetów Gospodarstw Domowych GUS. Rezultaty badań wskazują, że analizowane gminy na obszarze poznańskim charakteryzują się umiarkowanym stopniem bezładu struktury przestrzennej. Brak jest gmin o specyfice całkowicie zwartej, brak jest również gmin o bezwzględnie wysokim stopniu bezładu przestrzennego. Gospodarstwa powodujące urban sprawl Poznania to jednostki, które dla maksymalizacji preferencji mieszkaniowych ponoszą umiarkowane straty finansowe.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.06
    
 • Programowanie działań rewitalizacyjnych – przykład
         Konina

  • Authors: Edyta Masierek
   Pages: 101 - 121
   Abstract: Artykuł prezentuje aktualnie obowiązujące zasady programowania rewitalizacji w Polsce na przykładzie Konina, który w latach 2015–2019 realizował jeden z projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. W publikacji przedstawiono, w jaki sposób w praktyce wygląda planowanie rewitalizacji oraz na jakie trudności napotykają koordynatorzy tego procesu. Artykuł ma także zwrócić uwagę na endogeniczne uwarunkowania Konina oraz jego szansę na wykorzystanie rewitalizacji w procesie scalania prawo- i lewobrzeżnej części miasta.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.07
    
 • Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności na obszarach
         wiejskich województwa wielkopolskiego

  • Authors: Małgorzata Polna
   Pages: 123 - 139
   Abstract: W artykule przedstawiono poziom i przestrzenne zróżnicowanie starości demograficznej oraz dynamikę procesu starzenia się ludności na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Ukazano ją na tle przebiegu tego procesu w miastach. Badania dotyczą lat 1995–2019. Analizę przeprowadzono w ujęciu gmin. W badaniach wykorzystano miary starości demograficznej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Obszary wiejskie charakteryzują się postępującym procesem starzenia się, przy czym stopień zaawansowania starości demograficznej oraz dynamika tego procesu są niższe niż w miastach województwa. Względnie niski poziom zaawansowania starości demograficznej obszarów wiejskich wykazuje znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Obok gmin, które można nazwać demograficznie starymi, występują jednostki o relatywnie wolniej postępującej starości oraz takie, w których ma miejsce odmładzanie populacji.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.08
    
 • Wielkość i kierunki migracji na pobyt stały w województwie
         wielkopolskim w latach 2002–2017

  • Authors: Dariusz Ilnicki
   Pages: 141 - 160
   Abstract: Celem opracowania jest próba wyjaśnienia zróżnicowania wielkości oraz kierunków migracji na pobyt stały pomiędzy jednostkami poziomu NUTS 5 podziału terytorialnego. W oparciu o przemieszczenia w układzie wieś–miasto, miasto–wieś zostały zidentyfikowane odpowiednio obszary zlewni migracyjnych oraz obszary atrakcyjności migracyjnej. Podstawową jednostką odniesienia przestrzennego prowadzonych analiz były miasto i gmina (NUTS 5). Wielkość migracji zostanie ukazana w układzie czterech kierunków migracji (miasto–miasto; miasto–wieś; wieś–miasto; wieś–wieś). W opisie wielkości i kierunków migracji zastosowany zostanie sumaryczny przepływ, a w przypadku wyznaczenia obszarów emigracji i imigracji miast największy przepływ. Jakkolwiek migracje na pobyt stały są aktem jednorazowym, to ich  powtarzalność, wielkość, obecność „relacji powrotnych” pozwala wnioskować o wzmacnianiu powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastami a ich otoczeniem. W konsekwencji migracje tego typu mogą być wykorzystywane do delimitacji obszarów powiązanych ze sobą funkcją miejsca zamieszkania, miejsca pracy – obszarów funkcjonalnych miast.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.09
    
 • Czynniki oraz efekty lokalizacji zakładu Volkswagena w powiecie
         wrzesińskim

  • Authors: Wojciech Dyba
   Pages: 161 - 180
   Abstract: W artykule przedstawiona została analiza czynników i efektów lokalizacji zakładu produkcyjnego Volkswagen Crafter w Białężycach koło Wrześni. Uzyskane wyniki oparte są na wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstwa i władz samorządowych oraz z mieszkańcami. Badanie pozwoliło wykazać, że w zakresie czynników lokalizacji – obok kosztowych (związanych z terenem inwestycji i ulgami podatkowymi) – znaczenie miały też czynniki zaopatrzeniowe (m.in. oczekiwana wydajność pracy) oraz „miękkie” (m.in. dobry wizerunek regionu, współpraca z władzami lokalnymi). Wśród korzyści dla powiatu wrzesińskiego, jakie wynikają z inwestycji i działań podejmowanych przez władze zakładu, są przede wszystkim: utworzenie nowych miejsc pracy, sponsoring lokalnych imprez i wydarzeń, finansowanie akcji prośrodowiskowych, a także wzrost obrotów w lokalnym sektorze usługowym, napływ mieszkańców i lokalizowanie firm współpracujących z Volkswagenem.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.10
    
 • Ewolucja typów rolnictwa w województwie wielkopolskim na
         przełomie XX i XXI w.

  • Authors: Benicjusz Głębocki, Tomasz M. Kossowski, Ewa Kacprzak
   Pages: 181 - 196
   Abstract: W artykule dokonano porównania dwóch typologii rolnictwa, odnosząc je do obszaru województwa wielkopolskiego. Pierwsza z nich to efekt prac prowadzonych na początku lat 70. ubiegłego wieku przez J. Kostrowickiego i R. Szczęsnego oraz innych współpracowników w Zakładzie Geografii Rolnictwa IGiPZ PAN w Warszawie. Z 13 typów rolnictwa indywidualnego, zidentyfikowanych wówczas w skali kraju, na terenie dzisiejszego województwa wielkopolskiego występowało 5. Druga typologia rolnictwa została opracowana przez autorów niniejszej publikacji w 2019 r. Wyróżniono 20 typów polskiego rolnictwa. Na terenie województwa wielkopolskiego wykształciło się 9 typów. Mimo różnic w metodologii badawczej oraz dostępności materiałów statystycznych w rozkładzie przestrzennym wyróżnionych typów zauważono duże podobieństwa. W obu momentach czasowych stwierdzono trwałe oddziaływanie uwarunkowań historycznych, choć po przystąpieniu Polski do UE obserwuje się systematyczne zacieranie różnic pomiędzy obszarami dawnego zaboru rosyjskiego i pozostałą częścią województwa wielkopolskiego. Zastosowana przez autorów metoda, z uwagi na możliwość wykorzystania bardzo dużej liczby cech diagnostycznych, ma charakter uniwersalny i może być stosowana w różnych regionach.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.11
    
 • Znaczenie konkurencyjności produkcji mleka w ujęciu regionalnym na
         przykładzie wielkopolskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji
         mleka

  • Authors: Paulina Luiza Wiza
   Pages: 197 - 217
   Abstract: Znaczenie konkurencyjności w wymiarze regionalnym nasiliło się szczególnie w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, co znajduje odbicie także w badaniach naukowych. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji na temat wybranych zagadnień teorii i metodologii regionalnych badań dotyczących konkurencyjności oraz ocena konkurencyjności gospodarstw mlecznych w Polsce w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wielkopolskich gospodarstw rolnych. Oceny konkurencyjności gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka dokonano w zakresie czasowym od 2002 do 2018 r. w oparciu o dane GUS oraz na podstawie danych zebranych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Badania miały na celu określenie pozycji konkurencyjnej wielkopolskich gospodarstw mlecznych pod względem produkcji mleka na tle Polski.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.12
    
 • Wpływ zielonej infrastruktury na warunki termiczne miast północnej
         Wielkopolski oraz jej miejsce w lokalnej polityce klimatycznej

  • Authors: Piotr Lupa
   Pages: 219 - 233
   Abstract: Zielona infrastruktura (ZI) obszarów zurbanizowanych dostarcza wielu regulacyjnych usług ekosystemowych. Jej istotny wpływ na rozkład temperatury powietrza w mieście i regulację obiegu wody ma strategiczne znaczenie dla adaptacji miast do zmian klimatu i zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców. Celem pracy jest rozpoznanie ilościowe ZI w miastach województwa wielkopolskiego położonych na północ od Poznania (31 obiektów) w kontekście wpływu na warunki termiczne. Jednocześnie podjęto próbę oceny uwzględnienia koncepcji ZI w polityce klimatycznej miast poprzez analizę zapisów zawartych w wybranych dokumentach strategicznych. Wykorzystując zdjęcie satelitarne Landsat 8 oraz metody GIS, wyliczono wartości wskaźnika NDVI (ang. normalized difference vegetation index – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji) oraz opracowano rozkłady temperatury radiacyjnej. Posłużyły one do pośredniej oceny roli ZI w regulacji temperatury powietrza w miastach. Uzyskane w ten sposób wyniki
   odniesiono do zapisów dokumentów miejskich w zakresie lokalnej polityki klimatycznej. W toku badań potwierdzono znaczny i zróżnicowany przestrzennie wpływ ZI na obniżanie temperatury radiacyjnej w miastach. W tych samych warunkach atmosfery różnice wysokości średniej temperatury radiacyjnej obliczonej dla miast różniących się udziałem ZI przekraczały nawet 5°C. Tak ważna rola ZI nie znalazła jednak bezpośredniego przełożenia na politykę klimatyczną miast, w której wyżej pozycjonowane są działania inwestycyjne w szarej infrastrukturze, a powiązania między szarą, niebieską i zieloną infrastrukturą są w wielu przypadkach pomijane.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.13
    
 • Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania

  • Authors: Julia Jęch, Małgorzata Stępniewska
   Pages: 235 - 248
   Abstract: Do najważniejszych wyzwań środowiskowych na terenach zurbanizowanych należy zapewnienie dobrego klimatu akustycznego. Wynika to ze znaczącego natężenia aktywności będących źródłem hałasu, a także z dużej liczby ludności potencjalnie narażonej na negatywny wpływ hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Celem artykułu jest rozpoznanie społecznej percepcji ochrony przed hałasem na przykładzie Poznania. W badaniach wykorzystano kwestionariusz internetowy, skierowany do mieszkańców miasta. Zebrane informacje pozwoliły określić opinie respondentów na temat poziomu hałasu, jego najważniejszych źródeł, a także dostrzeganych oraz preferowanych działań naprawczych. Wyniki badań mogą być interesujące dla wielu miast, które stoją przed wyzwaniem identyfikacji potrzeb mieszkańców w procesie wyboru priorytetów i sposobów kształtowania klimatu akustycznego.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.14
    
 • Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa
         wielkopolskiego

  • Authors: Klaudia Nowicka
   Pages: 249 - 264
   Abstract: Celem opracowania jest określenie sposobu, w jaki władze lokalne postrzegają turystykę i jej rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zrealizowanie tak postawionego celu wymagało dokonania analizy dostępnych, aktualnych dokumentów strategicznych dla wybranych jednostek administracyjnych przy wykorzystaniu analizy komputerowej oraz kontekstowej (computer-assisted context analysis, text mining) wszystkich dostępnych opracowań. Łącznie badaniem objęto 7500 stron. Szczegółowej analizie poddano wybrane rozdziały dokumentów dotyczące celów strategicznych i operacyjnych, jak również analizy SWOT. Badanie obejmowało wyłącznie te cele oraz elementy analizy SWOT, które w sposób bezpośredni odnoszą się do rozwoju turystyki w gminie. Ponadto analiza pozwoliła na określenie, w jakim stopniu strategie rozwoju gmin wiejskich województwa wielkopolskiego są narzędziem przydatnym w długookresowym planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego pod kątem rozwoju branży turystycznej. Niestety większość poddanych analizie dokumentów nie spełnia wymagań stawianych strategiom jako narzędziom efektywnego planowania rozwoju turystyki. Poziom ogólności zapisów, brak odniesień do konkretnych miejsc realizacji założonych celów, niedostrzeganie korzyści we współpracy z innymi jednostkami to główne niedostatki analizowanych strategii. Natomiast zdecydowanym atutem planowania strategicznego w analizowanych jednostkach jest zwrócenie się ku turystyce aktywnej i krótkookresowej, zwłaszcza w gminach niemających znaczącego potencjału turystycznego.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.15
    
 • Kuchnia ochweśnicka narzędziem promocji regionu

  • Authors: Izabela Chudzyńska
   Pages: 265 - 274
   Abstract: Współczesne jedzenie nabrało nowego, szerszego wymiaru. To nie tylko sposób na zaspokojenie głodu, wyrażenie swojej pozycji społecznej czy określenie narodowej bądź regionalnej tożsamości, współczesne jedzenie to jedzenie świadome, sposób na ekspresję posiadanego światopoglądu, to część współczesnej etyki. Jedzenie to również doskonałe narzędzie do promocji miasta bądź regionu. Celem opracowania jest analiza zagadnień związanych z kuchnią regionalną na przykładzie kuchni ochweśnickiej jako narzędzia skutecznie promującego region. Metodę badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu ściśle dopasowano do jego celów. Wykorzystano analizę danych zastanych, tzw. desk research, w tym pięć strategii propagowania etnicznych/lokalnych kuchni opracowanych przez Long (2015). Wykazano, że badana kuchnia chociaż ma wszystkie cechy „nowego” jedzenia, opisane przez Lucy Long, które wywołują zainteresowanie konsumentów, nie stała się skutecznym narzędziem promującym regio.
   PubDate: 2020-12-30
   DOI: 10.14746/rrpr.2020.52.16
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.218.88
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-