Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 354 of 354 Journals sorted by number of followers
SASI     Open Access   (Followers: 8)
European Convention on Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 7)
International Cybersecurity Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Kent Law Review     Open Access   (Followers: 6)
Corporate Law & Governance Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Brill Research Perspectives in Comparative Discrimination Law     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Brill Research Perspectives in International Investment Law and Arbitration     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
German Law Journal     Open Access   (Followers: 5)
Revista Internacional CONSINTER de Direito     Open Access   (Followers: 4)
Milan Law Review     Open Access   (Followers: 4)
Erdélyi Jogélet     Open Access   (Followers: 4)
Santé mentale et Droit     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Problems of Economics and Law     Open Access   (Followers: 4)
Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance     Open Access   (Followers: 3)
Review of European and Comparative Law     Open Access   (Followers: 3)
Acta Judicial     Open Access   (Followers: 3)
GRUR International     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 3)
Spanish Journal of Legal Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 3)
China Law and Society Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
European Investment Law and Arbitration Review Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Indonesian Journal of Law and Society     Open Access   (Followers: 2)
European Journal of Privacy Law & Technologies     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Law and Politics Studies     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Cakrawala Hukum     Open Access   (Followers: 1)
De Europa     Open Access   (Followers: 1)
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Australian Year Book of International Law Online     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Revista Jurídica Crítica y Derecho     Open Access   (Followers: 1)
Revista Jurídica : Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurí­dicos e Financeiros     Open Access   (Followers: 1)
Ihering : Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Lawsuit : Jurnal Perpajakan     Open Access   (Followers: 1)
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access  
Revista Interdisciplinar de Direito     Open Access  
MLJ Merdeka Law Journal     Open Access  
Kwartalnik Prawa Podatkowego / Tax Law Quarterly     Open Access  
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Estudios de Derecho     Open Access  
Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos     Open Access  
Pagaruyuang Law Journal     Open Access  
Anuario de la Facultad de Derecho : Universidad de Extremadura (AFDUE)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Erdélyi Jogélet
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2734-7095
Published by Sapientia Hungarian University of Transylvania Homepage  [1 journal]
 • Erdélyi Jogélet 2022/4, előlap

  • Pages: 1 - 2
   PubDate: 2023-05-09
    
 • Erdélyi Jogélet 2022/4, teljes lapszám

  • Pages: 1 - 180
   PubDate: 2023-05-09
    
 • Magyar nyelvű tartalomjegyzék

  • Pages: 3 - 3
   PubDate: 2023-05-09
    
 • Angol nyelvű tartalomjegyzék

  • Pages: 5 - 5
   PubDate: 2023-05-09
    
 • Az elfeledett Alkotmány

  • Authors: Zoltán József Fazakas
   Pages: 7 - 22
   Abstract: A II. világháborút követően a szovjet blokk többi államához hasonlóan Romániában is úgynevezett népi demokratikus alkotmányok kerültek bevezetésre. Ezen alkotmányokat világnézeti szempontból a kommunista eszme értékválasztása és osztályszemlélete jellemezte, így Románia is kénytelen volt elvetni korábbi alkotmányos örökségét. A kommunista korszakban Románia három alkotmányt is elfogadott 1948-ban, 1952-ben és 1965-ben, amelyek közül az 1952. évi Alkotmány különleges metszéspont és egyben történelmi és alkotmányjogi paradoxon. Metszéspont abban az értelemben, hogy az 1948. évi Alkotmánnyal formálisan is megkezdett radikális társadalmi, gazdasági, politikai és jogi átrendeződés első szakaszának betetőzése, egyben átmenet a sajátos román jegyeket is valló 1965. évi Alkotmányhoz vezető úton. Különleges abban az értelemben, hogy a román alkotmánytörténet első olyan alaptörvénye, amely a formális alkotmányozás szabályainak megfelelően került megalkotásra. Tartalmi oldalról pedig értékét az adja, hogy a kommunista ideológia által vallott formális és gazdasági egalitárius társadalomszemlélet és annak erőszakos megvalósítása ellenére a sztálini modell és nemzetiségpolitika alapján a nemzetiségi kérdéseket államszervezeti kérdéssé emelte, bizonyítva, hogy azok figyelembevétele államszervezeti szempontból nem áll szemben az állam területi épségével.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.01
    
 • Az állami vállalatok felelős vállalatirányítása Romániában

  • Authors: Zsolt Fegyveresi
   Pages: 23 - 37
   Abstract: A corporate governance (felelős vállalatirányítás) a gazdaság hatékonyságának és növekedésének, valamint a befektetői bizalom erősítésének egyik kulcseleme az OECD értékelése szerint. Ez az állítás egyaránt igaz az állami és a magántulajdonban lévő vállalatokra. A tanulmány célja jogi szempontból áttekinteni a romániai állami vagy állami irányítás alatt álló vállalatok felelős vállalatirányítására vonatkozó politikák alakulását, a vállalatirányítási tapasztalatokat a jelenleg hatályban lévő, a tárgyban 2011-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet alapján, és górcső alá venni azt a 2022. évi jogszabálytervezetet, amely a szóban forgó jogszabály módosításával „forradalmasítani” kívánja a hatályos rendszert.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.02
    
 • Az EU 2019/452. rendelete és a közvetlen külföldi befektetések
         átvilágításának rendszere Csehországban és Szlovákiában

  • Authors: Andrea Gerőcs-Tóth
   Pages: 39 - 65
   Abstract: A külföldi közvetlen befektetések kiemelten jelentősek a gazdasági fejlődés szempontjából, a kapitalizáció és technológiai transzfer ezek hiányában nem lenne lehetséges. Mindazonáltal nem szabad szem elől tévesztenünk kockázataikat sem, különösképpen amikor a beruházások az állam számára nemzetbiztonsági szempontból érzékeny gazdasági tevékenységeket érintenek. E kockázatok tudatában, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452. rendelete egységesen kívánja megteremteni a közvetlen külföldi befektetések nemzetbiztonsági szempontú átvilágításának kereteit. E tanulmányban az említett rendelet szem előtt tartásával elemezzük a Cseh és a Szlovák Köztársaságban nemrégiben megalkotott, illetve megreformált normákat a közvetlen külföldi befektetések terén. Megállapítjuk, hogy mindkét állam az EU által meghatározott közös minimumhoz képest magasabb elvárási szintet támasztó átvilágítási kritériumokat szabott, ezzel megerősítve az állami kontrollt a közvetlen külföldi befektetések terén.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.03
    
 • Magyarországi szokásjog alkalmazása a visszatért keleti és erdélyi
         országrészeken

  • Authors: László Ádám Joó
   Pages: 67 - 80
   Abstract: A második bécsi döntés által 1940-ben visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek egyesíttettek a Magyar Királysággal. A magyar kormány több olyan rendeletet fogadott el, amellyel kiterjesztette a magyar magánjog hatályát ezekre a területekre. A legtöbb komoly különbség a házassági vagyonjog és az öröklési jog tekintetében mutatkozott a kodifikálatlan magyar magánjog és az 1853 óta alkalmazott Osztrák Polgári törvénykönyv között. A kezdeti aggodalmak ellenére a jogászok magabiztosan alkalmazták a magyar jogforrásokat (többnyire a bírói gyakorlatot). Ebben a tanulmányban az írott szokásjog alkalmazását emeltem ki, amely számos ítéletben tükröződött. 1944 őszén a román és a szovjet hadsereg elfoglalta az említett területeket, és a román Polgári törvénykönyv hatálya 1945-től ezekre is kiterjedt.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.04
    
 • Emberi jogok a nemzetközi beruházásvédelemben: védekezéshez is
         kevés'

  • Authors: Bálint Kovács
   Pages: 81 - 106
   Abstract: A tanulmány a nemzetközi beruházásvédelmi, bilaterális és multilaterális egyezmények tartalma, illetve a velük kapcsolatban kialakult választottbírósági joggyakorlat szemszögéből vizsgálja az emberi jogok és beruházásvédelem ütközésének határterületeit. Megállapítást nyer, hogy a beruházásvédelmi egyezmények főszabály szerint nem rendelkeznek emberi jogi tartalommal, azonban egyes választottbíróságok ilyen tartalom implicit alkalmazását vonatkozásukban nem vetik el. A tanulmány több esetet sorol fel, amelyben tapasztalható a beruházásvédelembe integrálható emberi jogi tartalmak figyelembevétele, megjegyezve, hogy további, elsősorban multilaterális egyezmények szükségesek a hatékony alapjogvédelem beruházásvédelemmel való összeegyeztetésére.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.05
    
 • Baráti és családi viszonyok Cicero leveleiben I.

  • Authors: Tamás Nótári
   Pages: 107 - 119
   Abstract: A szerző egy kétrészes tanulmánysorozat keretében vizsgálja Cicero levelezését, annak felfedésére, hogy abban a családi és baráti viszonyok miképpen nyilvánulnak meg személyes, gazdasági és politikai értelemben egyaránt. A cikksorozat ezen első részében, Cicero levelezésének általános bemutatása után a szerző a barátság ebből felsejlő koncepcióját ismerteti. Ezután Cicero és Atticus levelezésének bemutatására tér ki, az ebben jelentkező főbb motívumok ismertetésével és kifejtésével.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.06
    
 • Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága, a céhes élet szabályozása
         Bethlen Gábor idején, különös tekintettel a modern kori
         szabályozással kapcsolatos párhuzamokra

  • Authors: Pál Szentpáli-Gavallér
   Pages: 121 - 138
   Abstract: A tanulmány célja, hogy vázlatos képet adjon Erdély fejedelemkori gazdaságáról. A tanulmány kitér a jogi és gazdasági szempontokra, de a lehetséges mikro- és művészettörténeti összefüggésekre is. Az utóbbi szempontot az indokolja, hogy Bethlen Gábor az egyik csizmadiacéh működését és életét szabályozó oklevelet adott ki. A csizmadiacéh szabályzatának fejedelmi oklevélben való kiadása azért is érdemes az elemzésre, mert számos párhuzam fedezhető fel a mai szabályozással kapcsolatosan.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.07
    
 • Gondolatok a sportesemények biztonságának
         kérdéseiről

  • Authors: Nikolett Ágnes Tóth
   Pages: 139 - 152
   Abstract: Jelen tanulmányomban arra keresem a választ, hogy melyek a futballhuliganizmus okai, illetve hogy milyen előzmények, tragikus események, stadionkatasztrófák történtek az elmúlt évtizedekben, amelyek felhívták a rendezvénybiztosításban közreműködők figyelmét arra, hogy változtatni kell a kialakult gyakorlaton, és szükséges új jogi normák megalkotása is. Hiszen a rend minden társadalom számára alapvető érték, a teljes biztonság garantálása azonban sajnos nem képzelhető el, mégis a sportrendezvények biztosítása során közreműködők törekednek ennek megvalósítására.
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.08
    
 • Hozzászólás dr. Veress Emőd Dr. Óvári Elemér kolozsvári ügyvéd
         életéről és haláláról című írásához

  • Authors: Péter Sas
   Pages: 153 - 157
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.09
    
 • Szerződési jog Kelet-Közép-Európában

  • Authors: Előd Bartis
   Pages: 159 - 161
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.10
    
 • Kelet-Közép-Európa mint jogtörténeti tér

  • Authors: Bence Zsolt Kovács
   Pages: 163 - 167
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.11
    
 • Az 1959. évi IV. törvény a polgári jogi kodifikáció történetének
         tükrében

  • Authors: Kinga Ilyés
   Pages: 169 - 171
   PubDate: 2023-05-09
   DOI: 10.47745/ERJOG.2022.04.12
    
 • E lapszám szerzői

  • Pages: 173 - 174
   PubDate: 2023-05-09
    
 • Szerzői útmutató

  • Pages: 175 - 178
   PubDate: 2023-05-09
    
 • Impresszum

  • Pages: 180 - 180
   PubDate: 2023-05-09
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.181.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-