Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 354 of 354 Journals sorted by number of followers
SASI     Open Access   (Followers: 8)
Santé mentale et Droit     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Kent Law Review     Open Access   (Followers: 7)
European Convention on Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
International Cybersecurity Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Brill Research Perspectives in International Investment Law and Arbitration     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Revista Internacional CONSINTER de Direito     Open Access   (Followers: 4)
Milan Law Review     Open Access   (Followers: 4)
Erdélyi Jogélet     Open Access   (Followers: 4)
Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance     Open Access   (Followers: 3)
Review of European and Comparative Law     Open Access   (Followers: 3)
Corporate Law & Governance Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Acta Judicial     Open Access   (Followers: 3)
Brill Research Perspectives in Comparative Discrimination Law     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Spanish Journal of Legal Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Problems of Economics and Law     Open Access   (Followers: 3)
European Investment Law and Arbitration Review Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 2)
German Law Journal     Open Access   (Followers: 2)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 2)
European Journal of Privacy Law & Technologies     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Law and Politics Studies     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Cakrawala Hukum     Open Access   (Followers: 1)
GRUR International     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
China Law and Society Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revista Jurídica Crítica y Derecho     Open Access   (Followers: 1)
Indonesian Journal of Law and Society     Open Access   (Followers: 1)
Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurí­dicos e Financeiros     Open Access   (Followers: 1)
Ihering : Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Lawsuit : Jurnal Perpajakan     Open Access   (Followers: 1)
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access  
Revista Jurídica : Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales     Open Access  
Australian Year Book of International Law Online     Hybrid Journal  
Revista Interdisciplinar de Direito     Open Access  
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription  
De Europa     Open Access  
MLJ Merdeka Law Journal     Open Access  
Kwartalnik Prawa Podatkowego / Tax Law Quarterly     Open Access  
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Estudios de Derecho     Open Access  
Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos     Open Access  
Pagaruyuang Law Journal     Open Access  
Anuario de la Facultad de Derecho : Universidad de Extremadura (AFDUE)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Kwartalnik Prawa Podatkowego / Tax Law Quarterly
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1509-877X
Published by U of Lodz Homepage  [22 journals]
 • Rola artykułu 3(2) Modelu Konwencji OECD w procesie interpretacji
         międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

  • Authors: Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
   Pages: 9 - 20
   Abstract: Postanowienia Modelu Konwencji OECD (Model Tax Convention on Income and on Capital) zawierają wiele definicji pojęć, którymi dokument ten operuje. Ponieważ przepisy umów opartych na nim są stosowane w różnych jurysdykcjach, gdzie terminologia podatkowa dotycząca relewantnych pojęć może być odmienna, pojęcia tożsame ideowo mogą mieć inny zakres. Wspomniane definicje zawarte są w słowniczku pojęć użytych w treści Modelu (i w traktatach na nim wzorowanych), który dołączono do art. 3(1) Modelu Konwencji, bądź też w przepisach dotyczących rozmaitych kwestii merytorycznych. Artykuł 3(2) Modelu Konwencji OECD stanowi: „Przy stosowaniu niniejszej konwencji przez umawiające się państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa”. Artykuł poświęcony jest analizie cytowanego wyżej przepisu i konsekwencjom praktycznym, jakie pociąga za sobą jego stosowanie.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.01
    
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych a przyszłość
         światowych norm podatkowych

  • Authors: Krzysztof Lipka
   Pages: 21 - 40
   Abstract: Badając źródła globalnych rozwiązań dotyczących podatków, dostrzec można zjawiska prowadzące do powstawania pozapaństwowego systemu normatywnego. Rodzi to pytania o potrzebę sterowania (governance) tymi procesami, a w konsekwencji o cechy podmiotu władnego sprawować funkcję zarządczą. Dotychczas do roli takiej aspirowała przede wszystkim OECD. Jednak ewolucja rozwiązań związanych z projektami opodatkowania dochodów e-commerce wykazała, że organizacja ta napotyka problemy w skutecznym wywiązywaniu się z tego zadania. Jednocześnie pojawiły się pewne inicjatywy ONZ wskazujące, że może być ona zainteresowana zwiększeniem swojego zaangażowania w sferze globalnych podatków. Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy możliwe byłoby przyjęcie roli lidera procesów tworzenia światowego porządku podatkowego przez ONZ, a jeżeli tak, to na jakich warunkach. Konkluzją artykułu jest sugestia współpracy ONZ i OECD, opartej na podziale ról, w której ta pierwsza organizacja wyznacza kierunki światowej polityki podatkowej i kształt stanowiących ją standardów, a druga odpowiada za opracowanie strony merytorycznej rozwiązań.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.02
    
 • Znaczenie cywilistycznego pojęcia „gospodarstwo rolne” dla potrzeb
         zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowizn

  • Authors: Joanna Mikołajczyk, Ireneusz Nowak
   Pages: 41 - 67
   Abstract: Publikacja poświęcona jest cywilistycznemu pojęciu „gospodarstwo rolne” z art. 55³ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w świetle przesłanek zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Autorzy postulują wprowadzenie definicji gospodarstwa rolnego z Kodeksu cywilnego także w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym razie wciąż pozostaną „zastrzeżenia” natury prawnej względem tzw. standardów legislacyjnych na „styku” rolnoprawnych aspektów regulacji kodeksowej i prawa podatkowego.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.03
    
 • Najem i odpłatne zbycie nieruchomości przez osoby fizyczne a
         działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
         dochodowym od osób fizycznych w świetle orzecznictwa sądów
         administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

  • Authors: Anna Miernik
   Pages: 69 - 96
   Abstract: Zagadnienie kwalifikacji przychodów z najmu i odpłatnego zbycia nieruchomości do odpowiedniego źródła przychodów od lat jest przedmiotem rozważań w orzecznictwie sądów administracyjnych. Konstrukcja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określających katalog źródeł przychodów opodatkowanych tym podatkiem, utrudnia wskazanie precyzyjnych przesłanek, które należy uwzględniać, dokonując oceny, w jakich przypadkach przychody z najmu i odpłatnego zbycia nieruchomości powinny zostać zaliczone do źródła przychodu, jaki stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza. Ustalenia przedmiotowych przesłanek nie ułatwia także treść definicji działalności gospodarczej sformułowanej w niniejszej ustawie.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.04
    
 • O potrzebie respektowania norm konstytucyjnych w przypadku braku
         przepisów intertemporalnych w ustawach podatkowych

  • Authors: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Jacek Obidowski
   Pages: 97 - 115
   Abstract: Częste zmiany przepisów podatkowych powodują destabilizację utrwalonych oraz ukształtowanych stosunków prawnych. Kierując się normami konstytucyjnymi, ustawodawca powinien stworzyć takie zasady wprowadzania zmian w ustawach podatkowych, aby podatnicy nie byli nimi zaskakiwani i by zapewniono im działanie w zaufaniu do państwa i prawa. Ograniczenie ryzyka naruszenia tej zasady powinno następować poprzez wprowadzenie reguł intertemporalnych przy zmianie stanu prawnego, a negatywne skutki zmian muszą być niwelowane przez ochronę praw nabytych i interesów w toku oraz uzasadnionych oczekiwań. Brak takich reguł nie usprawiedliwia organów podatkowych i sądów w pomijaniu wydanych wcześniej interpretacji oraz utrwalonej wykładni i praktyki. Tak więc przy tego rodzaju lukach prawnych organy podatkowe, w pełni respektując zasady legalizmu, równości i powszechności opodatkowania, powinny kierować się zasadą zaufania.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.05
    
 • „Zasoby” kadrowe i organizacyjne Ministerstwa Finansów

  • Authors: Ireneusz Nowak
   Pages: 117 - 143
   Abstract: Artykuł poświęcony jest szeroko rozumianym aspektom kadrowo-płacowym dotyczącym pracowników/funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz wybranym obszarom struktury organizacyjnej tej instytucji.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.06
    
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października
         2022 r., sygn. III FSK 1364/21

  • Authors: Bogumił Brzeziński
   Pages: 145 - 152
   Abstract: Glosa zawiera krytyczne uwagi do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2022 r., sygn. III FSK 1364/21. Podstawowym zastrzeżeniem wobec wyroku sądu jest nieuwzględnienie konstytucyjnego aspektu oceny sprawy będącej przedmiotem rozstrzygania.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.07
    
 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia
         31 stycznia 2022 r., sygn. I SA/Gl 1340/21

  • Authors: Jędrzej Owoc
   Pages: 153 - 162
   Abstract: Glosa porusza problematykę powstania zagranicznego zakładu podatkowego dla przedsiębiorstwa w przypadku zatrudniania przez nie na terenie innego państwa pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują w trybie zdalnym. Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stanowi jedno z pierwszych odnoszących się do tej kwestii orzeczeń w polskiej judykaturze. Jego omówienie jest uzasadnione z uwagi na rosnącą popularność transgranicznego wykonywania pracy w systemie home office, szczególnie wskutek pandemii COVID-19. W ramach glosy przeprowadzona została analiza przesłanek powstania zakładu podatkowego, uwzględniająca poglądy piśmiennictwa oraz doświadczenia praktyki międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcono przesłance dysponowania placówką gospodarczą przez przedsiębiorstwo w kontekście możliwości ukonstytuowania zakładu podatkowego w przestrzeni prywatnej pracownika. Zdaniem autora w tym aspekcie kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy przedsiębiorstwo wymaga od swojego pracownika korzystania w toku wykonywania obowiązków z konkretnej przestrzeni. W świetle dokonanej analizy koncepcja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotycząca powstania na terytorium Polski zakładu podatkowego została poddana krytyce.
   PubDate: 2023-05-30
   DOI: 10.18778/1509-877X.2023.02.08
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.230.152.133
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-