Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 601 - 354 of 354 Journals sorted alphabetically
Villanova Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 39)
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Vniversitas     Open Access  
Waikato Law Review: Taumauri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment     Open Access   (Followers: 2)
Washington and Lee Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Washington Law Review     Free   (Followers: 2)
Washington University Global Studies Law Review     Open Access   (Followers: 8)
Washington University Journal of Law & Policy     Open Access  
Washington University Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Western Journal of Legal Studies     Open Access   (Followers: 1)
William & Mary Environmental Law and Policy Review     Open Access   (Followers: 2)
William & Mary Journal of Women and the Law     Open Access   (Followers: 2)
William and Mary Law Review     Open Access   (Followers: 5)
Windsor Yearbook of Access to Justice / Recueil annuel de Windsor d'accès à la justice     Open Access  
Wirtschaftsrechtliche Blätter     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics     Open Access  
Yale Journal of Law & the Humanities     Open Access   (Followers: 9)
Yale Journal of Law and Technology     Open Access   (Followers: 12)
Yale Journal on Regulation     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Yale Law Journal     Open Access   (Followers: 66)
Yearbook of European Law     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Yuridika     Open Access  
Zuzenbidea ikasten : Irakaskuntzarako aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Toruńskie Studia Polsko-Włoskie
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2083-1986 - ISSN (Online) 2391-7865
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy w sporach o prawa
         socjalne funkcjonariuszy służb mundurowych

  • Authors: Marta Derlatka
   Abstract: W niniejszym artykule poddano analizie, w jaki sposób polskie sądy stosują przepisy Konstytucji z 1997 r. w rozstrzyganiu indywidualnych spraw i kontrowersji. Jako przykład posłużą roszczenia emerytalne środowiska policjantów i innych tzw. formacji mundurowych. Istnieje kilka technik stosowania przepisów konstytucyjnych przez sądy cywilne, karne i administracyjne. Najczęstszą, również w zakresie prezentowanym w niniejszym artykule, jest technika współstosowania przepisów konstytucyjnych i ustawowych. W praktyce często oznacza to, że sąd dokonuje reinterpretacji ustawy w celu zapewnienia jej zgodności z wymogami konstytucyjnymi. Taka "harmonijna wykładnia" może uratować konstytucyjność danej ustawy, ale może również skutkować odejściem od jej pierwotnego tekstu. Podobne techniki mają zastosowanie do interpretacji ustaw w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również w świetle prawa UE. Ostatnie orzecznictwo w sprawach emerytalnych stanowi dobrą ilustrację wykładni harmonijnej i jej kreatywności. Stanowiska wypracowane przez lokalne sądy zostały ostatecznie potwierdzone przez Sąd Najwyższy. Niezależność "zwykłych sądów" w interpretacji konstytucji wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu lat z powodu trwającego kryzysu wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Niniejszy artykuł jest jednym z przykładów tego trendu, który ostatecznie może poddać w wątpliwość kontynuację kelsenowskiego modelu kontroli konstytucyjności w Polsce.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • „Nieredukowalne dożywocie” - kilka uwag na temat nowej instytucji
         zakazu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary
         dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym

  • Authors: Natalia Daśko
   Abstract: Niniejszy artykuł dotyczy zakazu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności, który został wprowadzony do polskiego kodeksu karnego. Tzw. „Nieredukowalne dożywocie” jest naruszeniem zakazu nieludzkiego traktowaniem w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, o czym wielokrotnie przypominał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Autorka przedstawia wybrane orzecznictwo Trybunału w tym zakresie i analizuje je pod kątem polskich rozwiązań. W efekcie dochodzi do wniosku, że przyjęte rozwiązania są nie tylko sprzeczne z Konwencją, ale również nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego przy systematycznie spadającej przestępczości w Polsce, stanowiąc tylko i wyłączenia realizację nowej, represyjnej i populistycznej polityki kryminalnej.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Wyjątek szczególny od zasady równego traktowania ze względu na
         religię lub przekonania.

  • Authors: Justyna Krzywkowska
   Abstract: Ustawodawca unijny w dyrektywie 2000/78/WE nakazuje poszanowanie autonomii kościołów i innych związków wyznaniowych, jak również zachowanie równowagi pomiędzy wolnością religijną a zasadą równego traktowania. Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 22 marca 2017 r., I Ca 75/15 dotyczący naruszenia przez diecezję zasady równego traktowania poprzez dyskryminację pośrednią powoda ze względu na prezentowany przez niego światopogląd, a mianowicie popieranie związków partnerskich na portalu społecznościowym. Powód swoje roszczenie wywodził z przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Zdaniem Sądu drugiej instancji skoro powód wykonywał działalność zawodową na podstawie łączącej strony umowy cywilnoprawnej, to miały zastosowanie w powyższej sprawie przepisy tzw. ustawy równościowej. Ponadto w ocenie Sądu Okręgowego nie zaszły okoliczności uzasadniające wyłączenie stosowania w/w ustawy, o czym mowa w art. 5 pkt 7. Odmiennego zdania był Sąd Rejonowy, który uznał, że zerwanie współpracy między stronami z powodu popierania przez powoda R.R. związków partnerskich nie stanowiło przejawu dyskryminacji z uwagi na powszechnie znaną naukę Kościoła Katolickiego w tym zakresie.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 28 kwietnia 2022
         r., sygn. akt SK 88/20

  • Authors: Dorota Lis-Staranowicz
   Abstract: Sprawa zawisła przed TK dotyczyła ważnego społecznie problemu. Jak zauważył Sejm, będący uczestnikiem postępowania przed TK: „[…] istniejący stan prawny, ograniczający zakres ochrony opiekuna na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej inwalidztwem, nie daje się pogodzić z obowiązkami państwa, wynikającymi z art. 71 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władzy publicznych «Pomoc ta powinna mieć charakter szczególny», a więc wykraczający poza zakres zwykłych potrzeb. W analizowanej sprawie oczywiste jest, że ustawodawca nie zapewnił opiekunom prawa do zabezpieczenia społecznego na wypadek powstania inwalidztwa. Nie zapewnił tym samym ochrony socjalnej rodziny na wypadek utraty zdrowia lub życia żywiciela rodziny.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Prawne oraz polityczne aspekty umowy o małym ruchu granicznym między
         Polską a Rosją

  • Authors: Marcin Kazimierczuk; Wojciech Kotowicz
   Abstract: Polsko-rosyjska umowa o małym ruchu granicznym była w pewnym stopniu zwieńczeniem, z jednej strony wieloletniego procesu związanego z rozwojem współpracy Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, z drugiej zaś podsumowaniem pragmatycznego etapu relacji polsko-rosyjskich, realizowanych na poziomie międzynarodowym. W polskim dyskursie naukowym i publicznym podkreślana była idea rozwijania szczególnych stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Celem publikacji jest z jednej strony przeanalizowanie miejsca małego ruchu granicznego w relacjach polsko-rosyjskich, jak również zbadanie szerszego polityczno-prawnego mechanizmu MRG, szczególnie w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań relacji polsko-rosyjskich oraz zawieszenia funkcjonowania mechanizmu w lipcu 2016 roku.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Dyskryminacja w szachach' - problem nierównego traktowania kobiet i
         mężczyzn w świetle przepisów Konstytucji RP

  • Authors: Marcin Dąbrowski
   Abstract: Na najwyższym poziomie szachowym istnieją bardzo duże dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami grającymi w szachy. Najlepsza szachistka uplasowana jest na 98 miejscu światowego rankingu. Natomiast wśród 500 najlepszych zawodników znajduje się zaledwie 8 kobiet. W konsekwencji FIDE oraz krajowe federacje szachowe stworzyły dwa systemy rozgrywek jeden otwarty - przeznaczony dla wszystkich graczy niezależnie od płci i drugi przeznaczony wyłącznie dla kobiet. W opracowaniu przedstawione są przykłady rozróżnienia statusu wyczynowych szachistek oraz szachistów. Autor udziela odpowiedzi na pytania, czy takie rozdzielenie jest dopuszczalne w świetle konstytucyjnej zasady równości mężczyzn i kobiet oraz czy przypadkiem nie stanowi ono przejawu dyskryminacji ze względu na płeć. Konieczne w tym zakresie okazały się analiza przyczyn różnej siły gry zawodników i zawodniczek oraz stwierdzenie, czy stanowią one wystarczające uzasadnienie dla rozdzielenia statusu profesjonalnych szachistów i szachistek. Autor przedstawił i omówił zasadnicze przyczyny uzasadniające różną siłę gry i w konkluzjach stwierdził, że mają one relewantny charakter.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Konstytucyjne gwarancje wolności od złośliwego niepokojenia

  • Authors: Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
   Abstract: Konstytucyjne gwarancje wolności od złośliwego niepokojenia można zrekonstruować z kilku przepisów aktualnie obowiązującej konstytucji (między innymi z art 47, 50 i 51). Ochrona miru domowego, tajemnicy komunikowania się czy ochrony prywatności przewiduje gwarancje wolności od złośliwego niepokojenia osób fizycznych. Część uprawnień przysługuje także przedsiębiorcom (osobom prawnym). Wolność od złośliwego niepokojenia znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Mimo wielu regulacji faktycznie ochrona przed złośliwym niepokojeniem jest niewystarczająca i fragmentaryczna.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Koncepcja praw naturalnych Johna Mitchella Finnisa jako filozoficzne
         podłoże praw człowieka

  • Authors: Małgorzata Augustyniak
   Abstract: Niniejszy artykuł koncentruje się na historii źródeł praw człowieka i ich filozoficznych podstawach. Główna odpowiedzialność za realizację praw człowieka spoczywa na państwie i społeczności międzynarodowej. Odpowiedzialność społeczności międzynarodowej ma jednak charakter drugorzędny. Źródła praw człowieka można rozumieć na dwa sposoby: w kategoriach formalnych i materialnych. Pierwszy odnosi się do sposobów, w jakie prawo zostało wyrażone i gdzie istnieje. Perspektywa materialna wiąże się z okolicznościami i czynnikami, którym prawa i ustawy zawdzięczają swoje istnienie. Poszanowanie praw człowieka oznacza zaangażowanie państwa w różne sfery życia. Dotyczy to w szczególności ochrony gospodarczej, społecznej, kulturowej i środowiskowej. Ponadto ochrona praw człowieka wspiera działalność krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Wraz z doktrynalnym rozwojem wolności praw człowieka nastąpiła faza ich implementacji. O ile filozoficznie wartości poszanowania praw jednostki pojawiały się już w starożytności, o tyle realizacja tych praw w konkretnych normach regulacyjnych i praktyce życia społecznego nastąpiła znacznie później. Jedną z najważniejszych współczesnych teorii prawa naturalnego jest teoria Johna M. Finnisa, który obok Germaina Griseza, Josepha Boyle'a, Williama Maya i Roberta George'a stał się ważnym przedstawicielem tzw. nowej szkoły prawa naturalnego.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Wybrane zagadnienia dotyczące statusu prawnego oraz ubezpieczeń
         społecznych małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  • Authors: Bogna Przybyszewska-Szter
   Abstract: Ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono  do  ubezpieczeń  społecznych  i zdrowotnego  nowy tytuł  ubezpieczeń – małżonka  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule poddano analizie zmiany wprowadzone ww. ustawą odnoszące się do wybranej problematyki ustrojowej i zabezpieczenia społecznego małżonka Prezydenta RP. W niniejszym opracowaniu zdefiniowano pojęcie małżonka Prezydenta RP na tle nowych rozwiązań przewidziane ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Analizie poddano także wybrane zagadnienia dotyczące statusu prawnego oraz ubezpieczeń społecznych małżonka Głowy Państwa, mianowicie: zadania, jakie wykonuje będąc małżonkiem przedstawiciela państwa, finansowanie i wysokość składek oraz podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Polskie próby wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
         2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób
         zgłaszających naruszenia prawa Unii

  • Authors: Monika Giżyńska
   Abstract: Celem jaki w tej pracy postawiła sobie autorka jest ukazanie polskich prób wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dążeniem dla jakiego powstały te rozwiązania jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii Europejskiej w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Polska do chwili obecnej nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku wdrożenia prawa unijnego. Ostatecznie gotowe prawo o ochronie sygnalistów miało wejść w życie najpóźniej 17 grudnia 2021 roku. Obecnie (stan na 1 grudnia 2022) Polska dysponuje jedynie projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa – wciąż trwa proces legislacyjny.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • La "quarantena" delle norme costituzionali polacche
         nell'era del COVID-19

  • Authors: Maciej Serowaniec; Katarzyna Jachimowicz
   Abstract: L'epidemia del virus SARS-CoV-2 che causa la COVID-19 è un fenomeno che colpisce le relazioni sociali, la stabilità economica e la possibilità di realizzare i diritti umani fondamentali. A causa dell'entità della minaccia alla sicurezza dei cittadini e per la preoccupazione della stabilità del sistema economico dello Stato, si è resa necessaria l'introduzione di norme giuridiche per contrastare efficacemente gli effetti della COVID-19. Il presente documento cerca di rispondere a un'importante questione costituzionale. Si tratta di valutare la compatibilità delle misure introdotte dalle autorità pubbliche in Polonia per prevenire, contrastare e combattere il COVID-19 con gli standard adottati dalla Costituzione.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Lekcje z przeszłości: Znaczenie niezawisłości sądów i rządów prawa
         z perspektywy historycznych i niedawnych kryzysów konstytucyjnych w
         Stanach Zjednoczonych i Polsce

  • Authors: Cindy G. Buys
   Abstract: We wczesnych latach istnienia Stanów Zjednoczonych, raczkujący Sąd Najwyższy USA wciąż definiował i ustanawiał swoją rolę w nowo tworzonym systemie rządów. Wydarzenia prowadzące do sprawy Marbury przeciwko Madison mają wiele podobieństw do kryzysu konstytucyjnego w Polsce, który rozpoczął się w 2015 r. i koncentrował się wokół zasad funkcjonowania polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno amerykański kryzys konstytucyjny z początku XIX wieku i jego następstwa, jak i niedawne wydarzenia w Polsce ilustrują znaczenie niezawisłości sądów i rządów prawa dla prawidłowego funkcjonowania silnych demokratycznych systemów prawnych.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Prawa człowieka wobec wyzwań współczesności -
         kilka uwag konferencyjnych

  • Authors: Andrzej Szmyt
   Abstract: Poniższe opracowanie krótko nawiązuje do uwag, które Autor miał okazję wygłosić jako przewodniczący końcowej sesji IX kolokwium polsko-włoskiego w Lublinie (1-3.09.2022), zorganizowanego – po stronie polskiej – wspólnie przez Katedry Prawa Konstytucyjnego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolokwium to poświęcone zostało obradom o prawach człowieka w obliczu wyzwań współczesności (na tle doświadczeń polskich i włoskich), okazując się znaczącym intelektualnie wydarzeniem, mieszczącym się – jak i poprzednie tego rodzaju kolokwia – w kręgu problemów najistotniejszych dla aksjologicznej i instytucjonalnej transformacji państw europejskich.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Il cibo fra diritti e doveri: uno sguardo all’Italia

  • Authors: Tanja Cerruti
   Abstract: Il contributo prende in esame la duplice valenza del cibo. Annoverato, seppur non con la stessa eco nei diversi ordinamenti, fra i diritti, con la possibilità di assumere molteplici accezioni, il cibo deve rappresentare anche un dovere. A questo proposito, se la delineazione di un dovere al cibo verso se stessi appare controversa, più lineare si prospetta la sua proiezione verso l’esterno, che deve vedere impegnati sia i singoli individui, sia i livelli di governo a promuovere misure che, contrastando gli sprechi, si preoccupino di garantire una più equa distribuzione delle risorse alimentari nel presente e un loro più sostenibile utilizzo nell’interesse delle generazioni future.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Wpływ delegowania sędziów na realizację prawa do
         sądu

  • Authors: Aleksandra Szydzik
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu delegowania sędziów na realizację prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż problem dopuszczalności powierzenia Ministrowi Sprawiedliwości kompetencji do delegowania sędziów był już wcześniej podnoszony w doktrynie i orzecznictwie, to jednak wprowadzenie istotnych zmian w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak również ukształtowana w ostatnim czasie praktyka delegowania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości uzasadniają konieczność ponownego przeanalizowania tej problematyki. Rozważania podjęte w artykule prowadzą do wniosku, że instytucja delegowania sędziego może być mechanizmem uzależnienia sądu od władzy wykonawczej, zaś fakt zasiadania w składzie sędziowskim sędziego delegowanego przez Ministra Sprawiedliwości poddaje pod wątpliwość atrybuty sądu w postaci jego właściwości, niezależności, niezawisłości oraz bezstronności.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony praw i wolności
         jednostki w Polsce

  • Authors: Agnieszka Gajda
   Abstract: Instytucja Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce istnieje już od 35 lat i wciąż cieszy się zaufaniem społeczeństwa podejmując interwencje w obronie jednostki w razie zagrożenia jej wolności lub praw. Autorka twierdzi, że polskie regulacje prawne odnoszące się do ombudsmana są względnie stabilne, choć ulegają wpływom prawa międzynarodowego i unijnego. Uchwalane nowelizacje nie zmieniają diametralnie jego pozycji ustrojowej ani zakresu działania. Pomimo tego, sposób działania rzecznika ulega ciągłym zmianom. Każdy kolejny rzecznik wykonuje swoje zadania w innej rzeczywistości politycznej, społecznej i prawnej. Elastyczność regulacji prawnej pozwalała im na wykonywanie funkcji zgodnie z przyjętą wizją tego organu. Troska o tzw. praworządność jest jednak stałym elementem prowadzonych przez nich działań.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Odmowa świadczenia w świetle konstytucyjnej zasady równego traktowania
         i zakazu dyskryminacji.

  • Authors: dr Iwona Ewa Wróblewska; Wojciech Włoch
   Abstract: Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia wpływu konstytucyjnej zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji na stosunki o charakterze umownym. Umowy są podstawowym narzędziem regulującym prawa i obowiązki jednostek w sferze ich życia społecznego i gospodarczego. Tytułowe zagadnienie jest zatem aspektem szerszej problematyki związanej z wpływem konstytucyjnych wolności i praw na stosunki prywatnoprawne.  Jak wiadomo, modelową cechą charakteryzującą kształtowanie stosunków między podmiotami prywatnymi jest zasada autonomii woli. Jednym z jej przejawów jest swoboda umów, zgodnie z którą strony mogą - w granicach określonych przez prawo - ułożyć stosunek prawny zgodnie z własną wolą. Wśród konkretnych elementów kształtujących treść swobody umów tradycyjnie wymienia się swobodę co do zawarcia umowy, wyboru kontrahenta, kształtowania treści umowy oraz wyboru formy. W poniższych uwagach interesować nas będzie przede wszystkim ten aspekt swobody umów, który odnosi się do wyboru kontrahenta. Spróbujemy ustalić, jakie ograniczenia w zakresie odmowy zawarcia umowy z określonym podmiotem wynikają dla uczestników obrotu cywilnoprawnego z konstytucyjnej zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji. Zagadnienie to zostanie przedstawione w kontekście prawnoporównawczym ukazującym doświadczenia polskiego i niemieckiego sądownictwa konstytucyjnego. Celem artykułu będzie próba zrekonstruowania - na podstawie tez orzeczniczych wypracowanych w ramach wykładni art. 32 Konstytucji RP oraz art. 3 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec - modelu rozstrzygania spraw, w których konieczne jest rozstrzygnięcie kolizji pomiędzy swobodą wyboru strony a prawem do równego traktowania i zakazem dyskryminacji.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • Il ruolo delle assemblee parlamentari nella protezione dei diritti
         fondamentali: brevi spunti di riflessione sul Parlamento italiano
         nell'applicazione della CEDU

  • Authors: Piero Gambale
   Abstract: Il presente articolo, dopo aver descritto brevemente le evoluzioni del c.d. ‘sistema Cedu’ nella tutela multilivello dei diritti fondamentali, si sofferma sulle sue ricadute nell’ordinamento italiano, in particolare per quanto concerne il ruolo del Parlamento. Da alcuni decenni, infatti, il Parlamento italiano ha adottato alcuni strumenti e percorsi procedurali per attuare la CEDU, sia ex ante che ex post. Alla luce della prassi applicativa, l’articolo evidenzia come permangano ancora alcune criticità nel dare ‘seguito parlamentare’ alla CEDU: si avanza pertanto l’ipotesi, sul modello inglese, di commissioni parlamentari specializzate nel controllo di “convenzionalità”.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • The Right to a Clean Environment or the Right to Energy Security – the
         Change of Constitutional Priorities

  • Authors: Kamila Doktór-Bindas
   Abstract: Celem artykułu jest pokazanie, jak w praktyce zmieniają się priorytety konstytucyjne państwa. Na podstawie przykładu dwóch konstytucyjnych wartości, czyli prawa do czystego środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego, zostało ukazane, jak nagła zmiana realiów funkcjonowania państwa, wpływa na ich postrzeganie w przestrzeni publicznej (polityce, odbiorze społecznym, przestrzeni działalności Unii Europejskiej). Autor artykułu próbuje przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy ochrona środowiska, musi bezwzględnie ustępować założeniom polityki państwa w sferze bezpieczeństwa energetycznego, czy jednak oba te priorytety mogą funkcjonować „równolegle”.
   PubDate: Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +020
    
 • ALESSANDRO MANZONI A SPRAWA WŁOSKA: POGLĄDY NA KWESTIĘ JĘZYKA
         NARODOWEGO WŁOCHÓW W WYBRANYCH PISMACH FILOZOFICZNO-JĘZYKOWYCH NA
         PRZYKŁADZIE TRAKTATU DELL'UNITÀ DELLA LINGUA E DEI MEZZI DI DIFFONDERLA
         (1868) I JEGO PRZEKŁADU NA JĘZYK POLSKI

  • Authors: Łukasz Jan Berezowski; Joanna Ciesielka
   Abstract: Celem artykułu jest nakreślenie poglądów Alessandra Manzoniego na kwestię języka narodowego Włochów w oparciu o jego piśmiennictwo filozoficzno-językowe. W pierwszej części autorzy przybliżają sylwetkę wieszcza z Mediolanu i przedstawiają założenia teoretyczne koncepcji pochodzenia mowy ludzkiej w ogóle oraz źródła inspiracji tychże zaczerpnięte przeważnie z dokonań francuskich filozofów doby oświeceniowej (J. J. Rousseau, É. de Condillaca, C. De Brosses) oraz ich włoskich zwolenników i adwersarzy (M. Cesarottiego, A. Cesariego, V. Montiego). Następnie zarysowano ogólną systematykę publikacji Manzoniego poświęconych tematyce językoznawczej z podziałem na pozycje ogłoszone i nieogłoszone drukiem. W końcowej części zsyntetyzowane zostały najważniejsze tezy Manzoniego eksponowane w traktacie Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla [O jedności języka i sposobach jego rozpowszechniania] stanowiące sprawozdanie z prac komisji parlamentarnej do sprawy języka narodowego z 1868 roku, którego autorski przekład na język polski stanowi integralną część przedmiotowego artykułu.
   PubDate: Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 +020
    
 • ALESSANDRO MANZONI DELL'UNITÀ DELLA LINGUA E DEI MEZZI DI
         DIFFONDERLA

  • Authors: Łukasz Jan Berezowski; Joanna Ciesielka
   Abstract: Alessandro Manzoni Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla: tłumaczenie
   PubDate: Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.140.218
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 601 - 354 of 354 Journals sorted alphabetically
Villanova Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 39)
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Vniversitas     Open Access  
Waikato Law Review: Taumauri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment     Open Access   (Followers: 2)
Washington and Lee Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Washington Law Review     Free   (Followers: 2)
Washington University Global Studies Law Review     Open Access   (Followers: 8)
Washington University Journal of Law & Policy     Open Access  
Washington University Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Western Journal of Legal Studies     Open Access   (Followers: 1)
William & Mary Environmental Law and Policy Review     Open Access   (Followers: 2)
William & Mary Journal of Women and the Law     Open Access   (Followers: 2)
William and Mary Law Review     Open Access   (Followers: 5)
Windsor Yearbook of Access to Justice / Recueil annuel de Windsor d'accès à la justice     Open Access  
Wirtschaftsrechtliche Blätter     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics     Open Access  
Yale Journal of Law & the Humanities     Open Access   (Followers: 9)
Yale Journal of Law and Technology     Open Access   (Followers: 12)
Yale Journal on Regulation     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Yale Law Journal     Open Access   (Followers: 66)
Yearbook of European Law     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Yuridika     Open Access  
Zuzenbidea ikasten : Irakaskuntzarako aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.140.218
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-