Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 601 - 354 of 354 Journals sorted alphabetically
Villanova Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 39)
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Vniversitas     Open Access  
Waikato Law Review: Taumauri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment     Open Access   (Followers: 2)
Washington and Lee Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Washington Law Review     Free   (Followers: 2)
Washington University Global Studies Law Review     Open Access   (Followers: 8)
Washington University Journal of Law & Policy     Open Access  
Washington University Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Western Journal of Legal Studies     Open Access   (Followers: 1)
William & Mary Environmental Law and Policy Review     Open Access   (Followers: 2)
William & Mary Journal of Women and the Law     Open Access   (Followers: 2)
William and Mary Law Review     Open Access   (Followers: 5)
Windsor Yearbook of Access to Justice / Recueil annuel de Windsor d'accès à la justice     Open Access  
Wirtschaftsrechtliche Blätter     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics     Open Access  
Yale Journal of Law & the Humanities     Open Access   (Followers: 9)
Yale Journal of Law and Technology     Open Access   (Followers: 12)
Yale Journal on Regulation     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Yale Law Journal     Open Access   (Followers: 66)
Yearbook of European Law     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Yuridika     Open Access  
Zuzenbidea ikasten : Irakaskuntzarako aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Studenckie Zeszyty Naukowe
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1506-8285 - ISSN (Online) 2449-8262
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [26 journals]
 • Strony tytułowe i spis treści

  • Authors: Jarosław Kostrubiec
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku małoletniego w celu
         osiągnięcia korzyści majątkowych przez rodziców-influencerów

  • Authors: Katarzyna Błaszczak
   Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych aspektów prawnych rozpowszechniania wizerunku małoletniego w celu uzyskania korzyści majątkowych przez rodziców, prowadzących działalność internetową jako influencerzy. Teza pracy opiera się na stwierdzeniu, że aktualny stan polskiego ustawodawstwa nie można uznać za zadowalający i wystarczający w obliczu pojawiający problemów praktycznych związanych z utrwalaniem i rozpowszechnianiem wizerunku dziecka w celu zarobkowym przez jego przedstawicieli ustawowych. W opracowaniu omówiono kolejno definicje wizerunku, zasady rozpowszechniania wizerunku osoby poniżej 18 roku życia oraz dokonano analizy zjawisk sharentingu, commercial sharentingu oraz parental trollingu. W artykule wskazano również możliwe sposoby ochrony małoletnich przed nadużyciami ze strony rodziców z wykorzystaniem instrumentów postępowania cywilnego oraz prawa pracy. W celu kompleksowego omówienia  tematu oraz wykazania postawionej tezy, w pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz teoretyczno-prawną.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Postulat ochrony interesów małoletnich w świetle przepisów
         dotyczących spraw o przysposobienie

  • Authors: Marta Cichalewska
   Abstract: Procedura adopcyjna, której ramy wyznaczają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego opiera się o zasadę ochrony dobra małoletniego. Niemal każda czynność wymagana podczas przeprowadzania tego procesu wymaga zabezpieczenia jego interesu. Powyższe wpisuje się w zakres badań objętych niniejszym artykułem i sprowadza się do identyfikacji wyzwań związanych z urzeczywistnieniem praw i obowiązków uczestników postępowania adopcyjnego w myśl ochrony interesu małoletniego. Przedstawiony problem badawczy istotny jest przede wszystkim ze względu na pozycję prawną przysposabianego dziecka. Celem publikacji jest przeprowadzenie wartościującej oceny sposobów i form ochrony interesu małoletnich analizowanych w oparciu o przepisy dotyczące postępowania cywilnego. Metodologia badawcza zastosowana w artykule w zasadniczej większości opiera się o metodę dogmatyczno-prawną polegającą na językowo-logicznej analizie tekstów prawnych. Skutkiem jej wdrożenia jest uzyskanie właściwego znaczenia interpretowanego tekstu prawnego pod kątem języka, w jakim tekst ten jest sformułowany. Zastosowanie tej metody stanowi podstawę przeprowadzonych badań w oparciu, o które wyciągnięte zostaną obiektywnie przyjęte wnioski. Przyjmując powyższe założenia problemu badawczego oraz zastosowane metody badawcze, na potrzeby niniejszego artykułu przyjęta została teza, iż ustawodawca chroni interes małoletnich w procedurze adopcyjnej opartej o regulacje Kodeksu postępowania cywilnego. 
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Ciemna triada a orzekanie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego w
         procesach rozwodowych

  • Authors: Kinga Dróżdż-Chmiel; Agata Dróżdż
   Abstract: Niniejszy artykuł w szczególności dotyczy trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych u osób posiadających cechy społecznie awersyjne, które wchodzą w skład ciemnej triady. Następnie w publikacji zawarto wnioski, jakie wyłoniły się po analizie orzeczeń sądów powszechnych, dotyczących rozstrzygania w przedmiocie wniosku o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego ze współmałżonków, wykazującego cechy społecznie niepożądane, których dotyczy niniejsza publikacja.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Przedstawicielstwo ustawowe jako forma ochrony interesów osób
         małoletnich w postępowaniu cywilnym

  • Authors: Karolina Agnieszka Jankowska
   Abstract: Przedstawicielstwo ustawowe stanowi jedną ze zinstytucjonalizowanych form reprezentacji strony na gruncie postępowania cywilnego. Ponadto instytucja ta odgrywa znaczącą rolę względem dzieci, z uwagi na umożliwienie ich rodzicom, opiekunom lub kuratorom podejmowania czynności procesowych w ich imieniu. Przedmiot niniejszego artykułu stanowi przedstawienie przedstawicielstwa ustawowego jako jednej z form ochrony interesów małoletnich na gruncie postępowania cywilnego. W tym celu wykorzystana została metoda prawno-dogmatyczna, której przedmiot stanowiły odnoszące się do omawianej kwestii unormowania zawarte w ustawie z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Za jej pomocą przeanalizowane zostały przepisy dotyczące zdolności sądowej i procesowej małoletniego oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego instytucji przedstawicielstwa ustawowego. Ponadto przedstawione zostały najważniejsze czynności, jakie może podejmować przedstawiciel ustawowy w celu ochrony interesów małoletniego podczas postępowania cywilnego. 
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Zasada nierozdzielania rodzeństwa na tle prawa rodzinnego

  • Authors: Maja Magdalena Kazana
   Abstract: Niniejsza praca traktuje na temat realizacji wprowadzonej przez ustawodawcę zasady nierozdzielania rodzeństwa w polskim systemie prawa rodzinnego w kontekście ochrony interesów małoletniego w polskim systemie prawnym. W ramach artykułu dokonano analizy racji usystematyzowania przedmiotowej zasady w polskim systemie prawa rodzinnego oraz jej konkretyzacji w ramach instytucji prawa rodzinnego takich jak rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, wykonywania władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno, opieki, pieczy zastępczej i przysposobienia. Omówione rozwiązania mają swe źródła w szczególności w ustawie z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020.0.1359) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2022.0.447).
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
         małoletniego

  • Authors: Michał Krzaczek
   Abstract: Artykuł stanowi kompleksową analizę przepisów ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez małoletniego, przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Autor omawia aktualny stan prawny, wskazuje na szczególnie problematyczne kwestie związane m.in. z działalnością nierejestrową i ze statusem małoletniego udziałowca lub akcjonariusza w spółkach kapitałowych oraz opisuje kierunek zmian legislacyjnych, które zliberalizują ograniczenia w działalności młodego przedsiębiorcy.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Ochrona dobra dziecka w postępowaniu cywilnym - uprawnienia i obowiązki
         procesowe dotyczące małoletniego w postępowaniu nieprocesowym

  • Authors: Aleksandra Magdalena Krzysiak
   Abstract: Temat uprawnień i obowiązków małoletniego w postępowaniu nieprocesowym w dalszym ciągu nie jest wystarczająco zbadany w polskiej doktrynie prawa procesowego. Ochrona dobra dziecka, która powinna być urzeczywistniana w przepisach oraz praktyce wymiaru sprawiedliwości, wymaga jeszcze licznych zmian i dopracowania. Planowana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw podkreśla konieczność reform w polskim ustawodawstwie, proponując wprowadzenie zmian w kilku aktach prawnych w celu podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmocnienia ich ochrony, w tym także systemowej ochrony przed skrzywdzeniem. Celem niniejszego opracowania jest zebranie i opisanie głównych obowiązków i uprawnień dziecka w postępowaniu nieprocesowym oraz wskazanie, w jaki sposób przytoczone regulacje realizują ochronę dobra dziecka. Małoletni są uczestnikami postępowania o szczególnych potrzebach, dlatego wymiar sprawiedliwości powinien być gotowy na ich przyjęcie, zapewniając im godne warunki i uwzględniając ich indywidualną sytuację. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz orzecznictwa w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego ukazano pewne braki w obowiązujących mechanizmach oraz wyeksponowano niewystarczającą ilość instytucji procedury cywilnej odpowiedzialnych za ochronę dobra dziecka. Polskie prawodawstwo wymaga takich regulacji, które pozwolą na ukształtowanie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony małoletnich.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Prawo do tożsamości dziecka urodzonego w drodze surogacji

  • Authors: Cezary Kamil Malinowski
   Abstract: Niniejszy artykuł dotyczy prawa do tożsamości dzieci urodzonych w drodze macierzyństwa zastępczego. Jest to przegląd prawa międzynarodowego, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w szczególności Mennesson przeciwko Francji, Labassee przeciwko Francji, Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom, A.M. przeciwko Norwegii), polskiego prawa stanowionego, orzecznictwa i literatury prawniczej, którego celem jest ustalenie: czym jest prawo do tożsamości, jaki jest jego zakres i elementy, a także jaki jest aktualny standard ochrony tożsamości dziecka. Artykuł porusza również problematykę konfliktu między prawem do tożsamości dziecka urodzonego w wyniku ciąży zastępczej, w kontekście prawa do poznania swojego pochodzenia, a prawem do prywatności dawców gamet, którzy chcą zachować swoją anonimowość.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Ochrona interesów małoletnich w prawie rodzinnym na przykładzie
         obowiązku alimentacyjnego

  • Authors: Klaudia Karolina Modrzejewska
   Abstract: Od momentu narodzin aż do osiągnięcia przez dziecko samodzielności w utrzymaniu się rodzice są zobowiązani do jego alimentacji. Jest to obowiązek prawny nałożony przez ustawodawcę w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Słowo alimenty pochodzi z języka łacińskiego alimentum i oznacza żywność. Jest to stosunek rodzinnoprawny, który polega na dostarczaniu nie tylko środków utrzymania, ale i środków wychowania, poprzez zapewnienie mieszkania, wyżywienia, odzieży oraz leczenia, a także zaspokojeniu potrzeb kulturalnych. Ta instytucja prawna jest bardzo złożona i rygorystycznie uregulowana. Chodzi w niej przede wszystkim o dobro dziecka, które jest wartością nadrzędną względem innych. Ma zapewniać byt osobom najsłabszym oraz nieporadnym. Tym, którzy bez pomocy najbliższych nie umieją zaspokoić swoich najbardziej podstawowych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny jest niezbędny, by społeczeństwo mogło właściwie funkcjonować. Co ważne, ten obowiązek nie dotyczy tylko małoletnich, ale w tymże artykule ograniczę swoje rozważania do zagadnień związanych z alimentacją dzieci.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Wysłuchanie małoletniego w postępowaniu cywilnym. Refleksje de lege
         lata i de lege ferenda.

  • Authors: Anna Pietruszewska; Angelika Zaruczyńska
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie z procedurą przesłuchania małoletniego w postępowaniu cywilnym. Zostanie przedstawione umiejscowienie przepisów w prawie polskim oraz międzynarodowym dotyczących: podstawowych norm regulujących prawa dziecka, definicji małoletniego, przysługujących mu praw oraz procesu wysłuchania go przez sąd. Wskazane będą warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby przesłuchanie małoletniego w procesie cywilnym mogło się odbyć. Opisana zostanie procedura wysłuchania przez sąd, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż przesłuchanie osoby dorosłej, ponieważ należy mieć na uwadze dobro małoletniego oraz jego stan psychiczny, który dopiero w wieku dziecięcym się kształtuje, w związku z tym należy zapewnić mu odpowiednie poczucie bezpieczeństwa. Omówione będą kwestie dotyczące zmian, które wynikają z projektu ustawy z dnia 11 maja 2023 r. - o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw mające na celu zapewnienie korzystniejszych warunków małoletniemu niż miało to miejsce dotychczas.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Reprezentacja małoletniego i jej ograniczenia

  • Authors: Aleksandra Poślednik; Michał Janik
   Abstract: Reprezentacja małoletniego jeden z elementów władzy rodzicielskiej rodziców nad dzieckiem, razem z pieczą nad jego osobą i majątkiem. Przedmiotem tego artykułu jest uregulowanie aspektów reprezentacji małoletniego w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i jej ograniczenia. Z uwagi na zasadę dobra dziecka, mającej charakter zasady nadrzędnej w polskim prawie rodzinnym, unormowania dotyczące reprezentacji dziecka powinny być tworzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, jako że w bezpośredni sposób wpływają one na sytuację prawną małoletniego. Zastosowana została metoda dogmatyczna z wykorzystaniem analizy orzecznictwa i unormowań międzynarodowych zawartych w Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dziecka. W podsumowaniu autorzy dokonują też analizy i oceny planowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w porównaniu do przepisów obowiązujących. Stwierdzić należy, że pomimo odpowiednich uregulowań zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które nie tylko zabezpieczają interes dziecka, ale i czynią zadość wymaganiom stawianym przez Europejską konwencję o wykonywaniu praw dzieci.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Prawo dziecka do poszanowania wizerunku a zjawisko sharentingu

  • Authors: Magdalena Reps
   Abstract: Postęp technologiczny przyczynił się do rozwoju mediów społecznościowych. Skutkiem tego zwiększenie zainteresowania kontaktami pomiędzy ludźmi za pośrednictwem komunikatorów internetowych, ale również publikacją różnych treści. Współcześnie większa część społeczeństwa posiada profile na portalach społecznościowych, na których publikuje zarówno własne zdjęcia, jak również wizerunek swoich dzieci. Rodzice decydując się na rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań z własnymi pociechami, nie zdaje sobie sprawy, że dopuszczają się naruszenia ich prawa do ochrony prywatności oraz wizerunku. Ochrona cywilnoprawna nieletnich przed zjawiskiem sharentingu jest jednym z podstawowych zadań władzy państwowej. Obowiązkiem organów władzy publicznej jest objęcie ochroną jednostek, które w sposób samodzielny nie mogą podjąć działań przeciwko osobom dopuszczającym się naruszenia ich prawa do prywatności. Autorka zdecydowała o wyborze tego tematu, ponieważ współcześnie wielu rodziców dopuszcza się zjawiska sharentingu i nie respektuje prawa małoletnich dzieci do prywatności. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy prawnych regulacji dotyczącej cywilnoprawnej ochrony dzieci przed zjawiskiem sharentingu. W pracy wykorzystana została metoda dogmatyczno-prawna oraz analiza orzecznictwa sądowego.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Sytuacja prawna małoletnich przedsiębiorców na tle
         propozycji zmian w prawie

  • Authors: Jakub Suchański
   Abstract: Niniejsze rozważania dotyczą problematyki podejmowania działalności gospodarczej przez osoby małoletnie.  Celem artykułu jest przeanalizowanie statusu osób małoletnich w kontekście możliwości uzyskania przymiotu przedsiębiorcy. Postawiono dwie zasadnicze tezy. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że przymiot przedsiębiorcy może przysługiwać osobom o co najmniej ograniczonej zdolności prawnej. Druga teza zakłada, że projektowane zmiany w prawie mają na celu wprowadzenie całkiem nowych rozwiązań dotyczących małoletnich przedsiębiorców. W przeprowadzonej analizie wykorzystano poglądy doktryny, judykatury oraz obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowo badaniu poddano projekt ustawy zawierający potencjalne zmiany stanu prawnego. Artykuł podzielono na sekcje tematyczne skupiające się odpowiednio na definicji przedsiębiorcy, statusie prawnym małoletniego, możliwości występowania małoletniego jako przedsiębiorcy w obecnym stanie prawnym oraz potencjalnych zmianach ustawodawstwa. Całość rozważań zwieńcza zakończenie, w którym zostały zawarte najważniejsze wnioski.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Ochrona interesów małoletniego w prawie medycznym

  • Authors: Marta Sylwia Telak
   Abstract: Niniejszy artykuł został poświęcony tematyce ochrony interesów małoletniego w prawie medycznym. Celem artykułu jest omówienie stosunków między rodzicami a dziećmi w kontekście zgody i sprzeciwu co do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdrowie i życie człowieka stanowią jego dobra osobiste, które pozostają pod szczególną ochroną prawa cywilnego. Do kategorii dóbr osobistych niewątpliwie należy ochrona autonomii decydowania, która jest podstawą „rozporządzenia” własnym ciałem, a zatem również zdrowiem i życiem. W przypadku małoletnich to przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę lub sprzeciw na wykonanie świadczeń zdrowowtnych. Jednak sąd opiekuńczy może wkraczać w wykonywanie władzy rodzicielskiej każdorazowo w sytuacji, w której dobra małoletniego są zagrożone.
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 • Problematyka naruszania dóbr osobistych małoletniego poprzez
         udostępnianie jego wizerunku w Internecie

  • Authors: Paulina Magdalena Wójcik; Martyna Anna Dobrowolska
   Abstract: Naruszanie dóbr osobistych osób małoletnich przez ich rodziców lub opiekunów prawnych w kontekście publikacji wizerunku w przestrzeni internetowej jest problemem społecznym, który zdaniem autorek wymaga szczególnej uwagi i wnikliwej analizy. Wielu rodziców jest nieświadomych konsekwencji publikacji wizerunku ich dzieci w sieci, co może prowadzić do potencjalnego zagrożenia ich prywatności, bezpieczeństwa i reputacji. W niniejszym opracowaniu autorki podjęły się omówienia problematyki naruszania dóbr osobistych osób małoletnich przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy bez ich zgody dopuszczają się publikacji ich wizerunku w Internecie. Tekst jest próbą znalezienia odpowiedzi na kluczowe w dzisiejszych czasach pytanie: „Czy obecne regulacje prawne w sposób należyty chronią osoby małoletnie przed naruszeniem dóbr osobistych poprzez udostępnianie ich wizerunku w Internecie'” Do odpowiedzi na to pytanie oraz udowodnienia postawionej tezy wykorzystana zostanie prawno-dogmatyczną oraz prawno-porównawczą analizę danych zastanych. Postawiona na wstępie teza, że małoletni na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają prawo do dochodzenia roszczeń względem rodziców, którzy bez ich zgody dopuścili się publikacji ich wizerunku w Internecie, zostaje skonfrontowana z dotychczasową linią orzeczniczą oraz przepisami krajowymi, które stanowią wstęp do rozważań i kompleksowego omówienia tytułowej problematyki. 
   PubDate: Wed, 27 Mar 2024 13:46:44 +010
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.121.7
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 601 - 354 of 354 Journals sorted alphabetically
Villanova Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 39)
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Vniversitas     Open Access  
Waikato Law Review: Taumauri     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment     Open Access   (Followers: 2)
Washington and Lee Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Washington Law Review     Free   (Followers: 2)
Washington University Global Studies Law Review     Open Access   (Followers: 8)
Washington University Journal of Law & Policy     Open Access  
Washington University Law Review     Open Access   (Followers: 2)
Western Journal of Legal Studies     Open Access   (Followers: 1)
William & Mary Environmental Law and Policy Review     Open Access   (Followers: 2)
William & Mary Journal of Women and the Law     Open Access   (Followers: 2)
William and Mary Law Review     Open Access   (Followers: 5)
Windsor Yearbook of Access to Justice / Recueil annuel de Windsor d'accès à la justice     Open Access  
Wirtschaftsrechtliche Blätter     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics     Open Access  
Yale Journal of Law & the Humanities     Open Access   (Followers: 9)
Yale Journal of Law and Technology     Open Access   (Followers: 12)
Yale Journal on Regulation     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Yale Law Journal     Open Access   (Followers: 66)
Yearbook of European Law     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Yuridika     Open Access  
Zuzenbidea ikasten : Irakaskuntzarako aldizkaria     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.121.7
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-