Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3570 journals)
    - ACCOUNTING (132 journals)
    - BANKING AND FINANCE (306 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1248 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (212 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (595 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)

Showing 1 - 61 of 61 Journals sorted alphabetically
Acciones e Investigaciones Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales     Open Access  
Arbeiderhistorie     Full-text available via subscription  
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
Asia Pacific Public Relations Journal     Open Access   (Followers: 1)
Australian Bulletin of Labour     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Çalışma İlişkileri Dergisi     Open Access  
Capital and Class     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Class, Race and Corporate Power     Open Access   (Followers: 2)
Coaching : Theorie & Praxis     Open Access   (Followers: 3)
Economic & Labour Market Review     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Economic and Labour Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Estudios del Trabajo : Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET)     Open Access  
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Forskning & Forandring : Research and Change     Open Access  
Giornale di Diritto del Lavoro e relazioni industriali     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi     Open Access  
Indian Journal of Labour Economics     Hybrid Journal  
International Journal of Business Reflections     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Collaborative Enterprise     Hybrid Journal  
International Labor Rights Case Law     Hybrid Journal   (Followers: 7)
International Labour Law Reports Online     Hybrid Journal   (Followers: 11)
IZA Journal of Labor & Development     Open Access   (Followers: 4)
IZA Journal of Labor Economics     Open Access   (Followers: 17)
IZA Journal of Labor Policy     Open Access   (Followers: 5)
Journal for Labour Market Research     Open Access   (Followers: 11)
Journal of Collective Bargaining in the Academy     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Employment Counseling     Partially Free   (Followers: 2)
Journal of Human Resources     Full-text available via subscription   (Followers: 46)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Labor Economics     Full-text available via subscription   (Followers: 88)
Journal of Participation and Employee Ownership     Hybrid Journal  
Labor e Engenho     Open Access  
Labor History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Labor Studies Journal     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Laboreal     Open Access  
Labos : Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social     Open Access   (Followers: 2)
Labour & Industry     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Labour & Law Issues     Open Access   (Followers: 6)
Lan Harremanak : Revista de Relaciones Laborales     Open Access  
Management and Labour Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MIX : Jurnal Ilmiah Manajemen     Open Access  
Mundo do Trabalho Contemporâneo     Open Access  
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access  
Nowadays and Future Jobs     Open Access   (Followers: 1)
Población y Sociedad     Open Access  
Project Leadership and Society     Open Access   (Followers: 1)
Quaderni di Economia del Lavoro     Full-text available via subscription  
Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social     Open Access  
Revista Gestão e Desenvolvimento     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology     Open Access   (Followers: 3)
Social and labour relations : Theory and Practice     Open Access  
Sociohistórica     Open Access  
Sociología del Trabajo     Open Access   (Followers: 1)
Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies)     Open Access  
Tidsskrift for Arbejdsliv     Hybrid Journal  
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Travail et Emploi     Open Access   (Followers: 5)
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1400-9692
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell Gustafsson, Viktoria Liss
   Pages: 3 - 4
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Omorganisationer, kvalitet och arbetsmiljö i hemtjänsten under
         1990-talet

  • Authors: Eric Olsson, Bengt Ingvald
   Pages: 5 - 16
   Abstract: Omorganisationer i form av marknadsorienterade beställar-utförarmodeller och effektivisering har sedan början av 1990-talet fått
   mycket stor omfattning inom offentlig sektor. De startade utan några vetenskapliga stöd för att de nya formerna skulle resultera i
   bättre kvalitet i tjänsterna. Resultat från en tioårig empirisk studie inom hemtjänsten pekar i stort på ingen eller negativ inverkan på
   arbetsmiljön och omsorgsarbetets kvalitet.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Sjukfrånvaro bland invandrare i Sverige

  • Authors: Maria Nilsson
   Pages: 17 - 26
   Abstract: Invandrare har högre sjukfrånvaro än infödda svenskar och dessutom kan effekterna av sjukfrånvaron antas vara värre ur många aspekter. I artikeln' studeras dessa skillnader i sjukfrånvaro under perioden 1981-91. Resultaten visar att skillnaderna i sjukfrånvaro till viss del kan förklaras med hjälp av faktorer som arbetsmiljö och familjesituation, men analysen visar också att det är en betydligt mindre andel av skillnaderna som kan förklaras med hjälp av de observerbara faktorerna än vad som framkommit i tidigare studier.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Arbetslöshetsförsäkringens utformning och gränser

  • Authors: Marianne Blomsterberg
   Pages: 27 - 38
   Abstract: Två övergripande frågeställningar rörande arbetslöshetsförsäkringen behandlas i den här artikeln. Den första gäller människors inställning till en föreslagen sänkning av ersättningsbeloppen efter en viss tid. Den andra rör attityder till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan eller bör vidtas då en person som är arbetslös uppnått den maximala tidsgränsen för när ersättning från arbetslöshetskassa kan utgå.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Om design, globalisering och nya jobb

  • Authors: Casten von Otter
   Pages: 39 - 46
   Abstract: Designåret är slut. Det blev en framgångsrik uppvisning i vad svensk design kan åstadkomma, men samtidigt kunde man inte undgå att som designintresserad samhällsforskare bli besviken. Design är svaret - men hur var frågan'
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Henrietta Huzell: Management och motstånd Offentlig sektor i
         omvandling- en fallstudie

  • Authors: Egil J Skorstad
   Pages: 47 - 50
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Marie Nordberg: Jämställdhetens spjutspets Manliga arbetstagare i
         kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och
         heteronormativitet och Per Ek.strand: "Tarzan och Jane" Hur män som
         sjuksköterskor formar sin manliga identitet

  • Authors: Hans Robertsson
   Pages: 51 - 56
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell
   Pages: 65 - 66
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Är kvinnor mer rörliga på arbetsmarknaden än
         män'

  • Authors: Anita Nyberg
   Pages: 67 - 81
   Abstract: "Genom en effektiv matchning av arbetssökande och lediga jobb tas resurser tillvara och förutsättningarna för hög sysselsättning, låg arbetslöshet och ekonomisk tillväxt förbättras. Detta förutsätter att de arbetssökande är rörliga såväl mellan yrken som mellan olika regioner." Detta är ett citat från en statlig utredning från år 2003.Trots att kvinnor och män i hög grad finns på olika arbetsmarknader och har olika arbetsvillkor granskas rörlighet sällan ur ett könsperspektiv.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Flyktingars jobbchanser

  • Authors: Pieter Bevelander, Christer Lundh
   Pages: 83 - 97
   Abstract: I denna studie undersöks om den koncentration av utländsk arbetskraft till vissa kommuner som 1950- och 1960-talens arbetskraftsinvandring gav upphov till har bestående effekter på flyktingars möjligheter att få jobb idag. Studien baseras på individdata från SCB för 2003 och visar att det finns ett positivt statistiskt samband mellan å ena sidan den utländska arbetskraftens relativa storlek i kommunen 1973 och 2003 och å andra sidan den enskilde flyktingens sannolikhet att ha jobb 2003.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Kommunal aktiveringspolitik

  • Authors: Katarina Hjertner Thorén
   Pages: 99 - 114
   Abstract: Under 1990-talet utvecklades en mängd kommunala aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare. Generellt innebär dessa att man ställer högre krav på olika former av aktivering för att socialbidragstagarna ska bli självförsörjande; därmed ska kommunernas socialbidragskostnader sänkas. I dagsläget vet vi mycket lite om den praktiska utformningen av de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna, i artikeln* redogörs för en studie som studerar den praktiska implementeringen av den kommunala aktiveringspolitiken och hur den utformas när personalen möter klienterna.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Det samhällsbyggande ledarskapet

  • Authors: Therese Nordlund
   Pages: 115 - 125
   Abstract: I det svenska brukssamhället fanns en stark knytning mellan företaget, "bruket", och lokalsamhället. En stor del av den sociala och ekonomiska omsorgen ombesörjdes i paternalistisk anda av bruksägaren och hans familj. Hur förändrades detta av industrialiseringens snabba expansion' Hur såg relationen ut mellan storföretagen och lokalsamhället' Fanns det över huvud taget någon sådan relation' Kunde den utformas på olika sätt, och vad påverkade i så fall detta'
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell, Anna Hellstadius
   Pages: 133 - 134
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Bra och dålig flexibilitet - en litteraturöversikt

  • Authors: Jan Ch Karlsson
   Pages: 135 - 146
   Abstract: Mycket står skrivet om flexibilitet och dess inverkan på arbetslivets processer. Den samhällsvetenskapliga litteraturen beskriver oftast flexibilitet som något positivt för organisationen och arbetsgivaren. Men vad menas med flexibilitet och vem tjänar egentligen på flexibilitet, arbetsgivare eller arbetstagare' Är forskningen på området heltäckande eller finns det utvecklingsområden'
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Ett arbetsliv i rörelse

  • Authors: Gunilla Bergström
   Pages: 147 - 160
   Abstract: Många lever idag ett liv präglat av resor; det är resor mellan hemmet och arbetsplatsen, resor för att göra inköp, resor till olika fritidsaktiviteter, semesterresor och så vidare. Stor del av fritiden ägnas helt enkelt åt att resa mellan olika platser. Inom samhällsforskningen diskuteras flitigt vad det här resandet innebär för människors välbefinnande och det finns såväl positiva som negativa tolkningar av den rörliga livsstilens konsekvenser. Men den tilltagande rörligheten omfattar inte bara fritiden - även arbetslivet har alltmer kommit att präglas av resor och en angelägen fråga för arbetslivsforskningen blir då vad det innebär att ha den rörliga livsstilen som arbetsvillkor.Vad betyder resandet för välbefinnande i arbetet. Är resandet en faktor som främjar eller missgynnar tillfredsställelsen i arbetet'
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • De långsiktiga konsekvenserna av att växa upp i ett segregerat
         område

  • Authors: Hans Grönqvist
   Pages: 161 - 170
   Abstract: Trots att flera nyligen genomförda studier har givit viktiga insikter i hur etnisk segregation påverkar invandrares arbetsmarknadsutfall saknas studier av hur invandrarbarn påverkas av segregation. Denna studie bidrar till den existerande litteraturen genom att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av att växa upp i ett segregerat område för framgången på arbetsmarknaden och i skolan. Resultaten visar att etnisk segregation negativt påverkar invandrarbarns sannolikhet att ta examen från högre studier men inte tycks påverka långsiktiga arbetsmarknadsutfall.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Anders Olshov (red): Svenska strukturproblem kontra dansk dynamik

  • Authors: Casten von Otter
   Pages: 171 - 177
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson & Ulf
         Lundberg: Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya
         arbetslivet

  • Authors: Karen Albertsen, Roger Persson
   Pages: 178 - 182
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Introduktion

  • Authors: Ulla Arnell, Anna Hellstadius
   Pages: 189 - 190
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Kommunal lönemarknad under hundra år

  • Authors: Nils Elvander
   Pages: 191 - 205
   Abstract: I denna artikel ges en översikt över lönemarknadens uppkomst och utveckling inom primärkommuner och landsting med tonvikt på
   parternas organisationer, regelsystem och förhandlingsformer samt kollektivavtalens och deras föregångares inriktning och huvudresultat. Historiken bildar en full cirkel:från lokal autonomi och fragmentariska förhandlingsformer kring förra sekelskiftet, över ökande centralisering i regi av mäktiga centralorganisationer och förhandlingskarteller, särskilt under perioden 1945-85, och sedan tillbaka till decentralism - nu i den nya formen av individuell lönesättning.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Nätverksrekrytering

  • Authors: Caroline Tovatt
   Pages: 207 - 222
   Abstract: En stor del av alla tjänster tillsätts via sociala nätverk eller informella rekryteringsförfaranden. Hur sker detta i praktiken' Hur ser processerna ut' Och vad betyder de för reproduceringen av ojämlikhetsstrukturen på arbetsmarknaden' I artikeln redovisas resultaten från en kvalitativ studie av ungdomars sociala nätverk och
   arbetsmarknadsinträde.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Den etniska omgivningen och skolresultat

  • Authors: Ryszar Szulkin
   Pages: 223 - 239
   Abstract: En viktig förutsättning för individens framgång i arbetslivet är skolresultatoch utbildningsnivå. Hur påverkas detta av i vilken skola
   man går' Speciellt analyseras i artikeln vilken betydelse den etniska skolsegregationen har i detta sammanhang.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Sysselsättningsproblemet: räcker antalet arbetsgivare till'

  • Authors: Kristina Nyström, Dan Johansson
   Pages: 241 - 250
   Abstract: En sällan diskuterad fråga är om det inom överskådlig framtid kommer att finnas tillräckligt många nya och växande företag för att
   sysselsättningen ska öka' Vår slutsats i artikeln* är att detta kräver radikala förbättringar av företagsklimatet och att det är tveksamt
   om det ekonomiskt önskvärda är det politiskt möjliga. Risken är därför att vi kommer att få leva med bristande sysselsättning under
   lång tid framöver.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Den nordiska modellen och det sociala Europa

  • Authors: Jonas Pontusson
   Pages: 251 - 265
   Abstract: Varför har Europa sedan 1990-talet haft en sämre ekonomisk utveckling än USA' Har det att göra med överdrivna jämlikhetssträvanden, starka fack och generösa socialförsäkringssystem' Nej, menar författaren i denna artikel, och hävdar att den nordiska modellen - där dessa förhållanden ingår som väsentliga delar - står sig väl vid en jämförelse med såväl övriga Europa som USA.
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 • Nils Elvander: Minnen från sju decennier

  • Authors: Anders Björklund
   Pages: 267 - 269
   PubDate: 2022-04-05
   Issue No: Vol. 28, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.176.80
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-