Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3570 journals)
    - ACCOUNTING (132 journals)
    - BANKING AND FINANCE (306 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1248 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (212 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (595 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)

Showing 1 - 61 of 61 Journals sorted alphabetically
Acciones e Investigaciones Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales     Open Access  
Arbeiderhistorie     Full-text available via subscription  
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
Asia Pacific Public Relations Journal     Open Access   (Followers: 1)
Australian Bulletin of Labour     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Çalışma İlişkileri Dergisi     Open Access  
Capital and Class     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Class, Race and Corporate Power     Open Access   (Followers: 2)
Coaching : Theorie & Praxis     Open Access   (Followers: 3)
Economic & Labour Market Review     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Economic and Labour Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Estudios del Trabajo : Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET)     Open Access  
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Forskning & Forandring : Research and Change     Open Access  
Giornale di Diritto del Lavoro e relazioni industriali     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi     Open Access  
Indian Journal of Labour Economics     Hybrid Journal  
International Journal of Business Reflections     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Collaborative Enterprise     Hybrid Journal  
International Labor Rights Case Law     Hybrid Journal   (Followers: 7)
International Labour Law Reports Online     Hybrid Journal   (Followers: 11)
IZA Journal of Labor & Development     Open Access   (Followers: 4)
IZA Journal of Labor Economics     Open Access   (Followers: 17)
IZA Journal of Labor Policy     Open Access   (Followers: 5)
Journal for Labour Market Research     Open Access   (Followers: 11)
Journal of Collective Bargaining in the Academy     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Employment Counseling     Partially Free   (Followers: 2)
Journal of Human Resources     Full-text available via subscription   (Followers: 46)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Labor Economics     Full-text available via subscription   (Followers: 88)
Journal of Participation and Employee Ownership     Hybrid Journal  
Labor e Engenho     Open Access  
Labor History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Labor Studies Journal     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Laboreal     Open Access  
Labos : Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social     Open Access   (Followers: 2)
Labour & Industry     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Labour & Law Issues     Open Access   (Followers: 6)
Lan Harremanak : Revista de Relaciones Laborales     Open Access  
Management and Labour Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MIX : Jurnal Ilmiah Manajemen     Open Access  
Mundo do Trabalho Contemporâneo     Open Access  
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access  
Nowadays and Future Jobs     Open Access   (Followers: 1)
Población y Sociedad     Open Access  
Project Leadership and Society     Open Access   (Followers: 1)
Quaderni di Economia del Lavoro     Full-text available via subscription  
Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social     Open Access  
Revista Gestão e Desenvolvimento     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology     Open Access   (Followers: 3)
Social and labour relations : Theory and Practice     Open Access  
Sociohistórica     Open Access  
Sociología del Trabajo     Open Access   (Followers: 1)
Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies)     Open Access  
Tidsskrift for Arbejdsliv     Hybrid Journal  
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Travail et Emploi     Open Access   (Followers: 5)
Similar Journals
Journal Cover
Economic & Labour Market Review
Number of Followers: 13  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Print) 1751-8326 - ISSN (Online) 1751-8334
Published by Springer-Verlag Homepage  [2469 journals]
 • Türkiye’deki Sağlık Harcamalarının Sosyal Tüketim Harcaması
         Niteliği: Kuramsal Temelli Bir Değerlendirme

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Esra DOĞAN
   Abstract: Bu çalışmanın amacı kamu harcaması niteliğindeki sağlık harcamalarının kapitalist üretim biçimi dahilindeki işlevini, James O’Connor’ın Devletin Mali Krizi adlı çalışmasından hareketle değerlendirmektir. Söz konusu çalışmada kapitalist üretim ilişkileri dahilinde devletin konumu incelenmekte ve buna bağlı olarak da devletin işlevlerinin devlet bütçesine yansıması ortaya koyulmaktadır. Devlet bütçesindeki bu yansıma devletin işlevleri bağlamında kamu harcama kalemlerinin kategorizasyonu ile açıklanmaktadır. O’Connor tarafından devlet bütçesi kapsamındaki kamu harcama kalemlerinin bütün olarak sınıflandırılması yapılmakla birlikte, yapılan bu sınıflandırmada harcama kalemleri alt düzeyleri itibariyle kesin bir ayrıma da tabi tutulmamaktadır. Ancak sağlık harcaması gibi birtakım harcama kalemlerinin kategorisine ilişkin de doğrudan ve dolaylı göndermeler bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ise O’Connor’ın yaptığı bütçe kalemleri arasındaki kategorizasyonuna göre Türkiye’deki sağlık harcamalarının kategorisini belirleyebilmek amacıyla Türkiye’deki sağlık sisteminin genel yapısı ve bu yapı bağlamında genel bütçe kapsamındaki sağlık harcamalarının değerlendirmesi yapılmaktadır. Genel bütçe kapsamındaki sağlık harcamalarının ise merkezi yönetim bütçesi ve SGK bütçesi olmak üzere iki farklı yapı dahilinde bulunması, Türkiye’deki sağlık harcamalarının tek bir kategori altında sınıflandırılamamasına neden olmaktadır. Bu çalışma ile de genel bütçe kapsamındaki söz konusu ayrımın, sağlık harcamaları kapsamındaki önemi ortaya koyularak, sağlık harcamalarının toplumsal refah harcaması olduğu şeklindeki genel kabulün sorgulanmasına yol açılmaktadır.
   PubDate: Wed, 30 Jun 2021 00:00:00 +030
    
 • MINT Ülkelerinde Ara Girdi ve Nihai Talebin İthalat Bağımlılığı:
         Girdi-Çıktı Analizi

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Şahin NAS
   Abstract: Dünyada dış ticaret serbestisi ile uluslararası ticarette hızlı gelişmeler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu hızlı gelişmeler arasındaki en önemli gelişme, mal ve hizmet üretiminde yoğun bir şekilde ithal ara girdinin kullanılmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere küresel piyasaların karşılıklı bağımlılıkları artış göstermiştir. Gelişmekte olan ekonomiler kategorisinde yer alan MINT ülkeleri de uluslararası ticarete entegre olmuş önemli ekonomilerdir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı MINT ülkelerinin mal ve hizmet üretim faaliyetlerinde hem ara girdi hem de nihai talebin ithalat bağımlılığını analiz etmektir. Ayrıca sektörel bağlamda yapılan toplam ihracatın ithalat bağımlılığı da analiz edilmiştir. Çalışmada girdi-çıktı modelleri ile ithalat bağımlılığı analiz edilmiştir. Bu amaçla OECD veri tabanında yer alan ulusal girdi-çıktı tabloları kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre MINT ülkelerinde imalat sanayii başta olmak üzere genel olarak sermaye yoğun sektörlerde ithalat bağımlılığının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Emek yoğun ve düşük teknolojili sektörlerde ise ithalat bağımlılığının düşük olduğu tespit edilmiştir.
   PubDate: Wed, 30 Jun 2021 00:00:00 +030
    
 • Genç Nüfusta İşsizlik Histerisinin Sınanması: Türkiye Örneği

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Nuran COŞKUN
   Abstract: İşsizlik oranları en önemli makroekonomik göstergelerden biridir. Büyüme, refah, gelir gibi diğer makroekonomik göstergeler üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı etkileri olması nedeniyle oldukça çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışmada üniversite mezunu genç nüfusta cinsiyet değişkenini de dikkate alınarak, işsizlik histerisi araştırılmıştır. Genç işsizlerde histerinin araştırılmasında zaman serisi yöntemi kullanılmıştır. 15-24 yaş grubundaki nüfusun cinsiyete dayalı işe katılım oranı ve işsizlik oranı 2014:01-2020:09 arası aylık verileri kapsamaktadır ve elde edilen bulgular, Türkiye’de genç nüfusta ADF test istatistikleri işsizlik histerisini destekler yöndedir. Ani kırılmalar dikkate alındığında (Zivot & Andrews, 1992 ve Narayan & Popp, 2010) yapısalcı yaklaşımın geçerli olduğu sonucu elde edilmiştir. Diğer yandan, yumuşak kırılmalar dikkate alındığında hem yapısalcı yaklaşımı hem de histeri etkisini destekler yönde karışık bulgular elde edilmiştir.
   PubDate: Wed, 30 Jun 2021 00:00:00 +030
    
 • Finansal Gelişmişliğin Ticari Açıklık Üzerindeki Etkisi: Panel
         Eşik Değer Regresyon Modellerinden Kanıtlar

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zühal KURUL
   Abstract: Bu çalışmanın amacı finans-ticaret ilişkisini yeniden incelemek ve finansal gelişmişliğin ticari açıklık üzerinde azaltıcı etkilerinin olup olmadığını test etmektedir. Çalışmada 64 ülkeye ait 1970-2014 dönemini kapsayan verilerle ve statik ve dinamik panel eşik değer regresyon teknikleri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre finansal gelişmişlik ticarete açıklığı belirli bir eşik düzeye kadar artırmakta birlikte bu eşik değerin aşılmasıyla finansal gelişmişlikteki iyileşmeler ticari açıklığın düşmesine neden olmaktadır. Çalışmanın sonuçları finansal gelişmişliğin ticaret azaltıcı etkilerine yönelik olarak güçlü ampirik kanıtlar sunmakla birlikte ticari açıklığı artırıcı yeni ve alternatif yolların geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışma politika yapıcıların ticareti genişletmeye yönelik politikaları yeniden tasarlanması için teşvik edicidir.
   PubDate: Wed, 30 Jun 2021 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.50.252
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-