Subjects -> POLITICAL SCIENCE (Total: 1097 journals)
    - CIVIL RIGHTS (16 journals)
    - INTERNATIONAL RELATIONS (148 journals)
    - POLITICAL SCIENCE (898 journals)
    - POLITICAL SCIENCES: GENERAL (35 journals)

POLITICAL SCIENCE (898 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 281 of 281 Journals sorted alphabetically
Stability : International Journal of Security and Development     Open Access   (Followers: 7)
State Politics & Policy Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Statistics and Public Policy     Open Access   (Followers: 4)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Survey     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review     Open Access  
Studia Białorutenistyczne     Open Access  
Studia Orientalia Electronica     Open Access  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Studies in Conflict & Terrorism     Hybrid Journal   (Followers: 377)
Studies in Ethnicity and Nationalism     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Studies in Indian Politics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies of Transition States and Societies     Open Access   (Followers: 1)
Swiss Political Science Review     Hybrid Journal   (Followers: 10)
TalTech Journal of European Studies     Open Access  
Tangent     Hybrid Journal  
Tapestries : Interwoven voices of local and global identities     Open Access  
TEKA of Political Science and International Relations     Open Access  
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoaméricanos     Open Access  
Temas y Debates     Open Access  
Temiminós Revista Científica     Open Access  
Tensões Mundiais     Open Access   (Followers: 1)
Teoría y Praxis     Open Access  
Terra : Revista de Desarrollo Local     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
Terrorism and Political Violence     Hybrid Journal   (Followers: 304)
Textos y Contextos     Open Access  
The African Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The American Prospect     Free  
The Black Scholar     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Economist - Leaders     Full-text available via subscription   (Followers: 28)
The Economist - United States     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
The Journal of Legislative Studies     Hybrid Journal   (Followers: 13)
The Latin Americanist     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Political Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Review of Black Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 16)
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Washington Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Theoria     Open Access   (Followers: 3)
Theory & Event     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Third World Planning Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Third World Thematics : A TWQ Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Thought and Practice : A Journal of the Philosophical Association of Kenya     Open Access  
Thunderbird International Business Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Tijdschrift voor HRM     Open Access  
Tla-Melaua : Revista de Ciencias Sociales     Open Access  
Torture Journal     Open Access   (Followers: 1)
Torun International Studies     Open Access  
Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 1)
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transnational Legal Theory     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Trayectorias Humanas Trascontinentales : TraHs     Open Access  
Trenzar : Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century Communism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Twentieth-Century China     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
Undergraduate Journal of Politics and International Relations     Open Access   (Followers: 1)
Universidad de La Habana     Open Access  
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access  
Utilitas     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Utopia y Praxis Latinoamericana     Open Access  
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 58)
Vlast' (The Authority)     Open Access  
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
West African Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
West European Politics     Hybrid Journal   (Followers: 54)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Food Policy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
World Future Review     Hybrid Journal   (Followers: 1)
World Politics     Hybrid Journal   (Followers: 169)
World Today, The     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Youth and Globalization     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung ZeFKo : Studies in Peace and Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Култура / Culture     Open Access   (Followers: 1)
Управление / Upravlenie     Open Access  
Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
TEKA of Political Science and International Relations
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1896-8279 - ISSN (Online) 2544-5103
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [26 journals]
 • Współpraca Rady Europy i Unii Europejskiej w dziedzinie kultury

  • Authors: Liliana Izabela Węgrzyn- Odzioba
   Pages: 7 - 21
   Abstract: Artykuł podejmuje problematykę współpracy Unii Europejskiej i Rady Europy na płaszczyźnie kultury. Omawia podstawowe wspólne programy których celem jest wspieranie kultury jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego; promowanie kultury i dialogu międzykulturowego w pokojowych stosunkach między społecznościami oraz zacieśnianie współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego.
   PubDate: 2022-08-03
   DOI: 10.17951/teka.2021.16.2.7-21
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Wpływ zmian klimatu na zasoby wody

  • Authors: Ayla Novruzova
   Pages: 23 - 35
   Abstract: W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się duże zainteresowanie kwestią zmian klimatycznych. Stwierdzono ich bezpośredni wpływ na otaczający świat, w tym na zasoby wodne. Wzrost temperatury związany ze zmianami klimatu powoduje ogólny spadek opadów w postaci śniegu, a w konsekwencji skrócenie czasu trwania pokrywy śnieżnej na wielu obszarach. Przejście od wiosennego topnienia śniegu do spływu zimowego ma wpływ na czas przepływu strumienia na takich obszarach. Odnotowano również, że w przyszłości wzrośnie liczba ludzi żyjących w krajach z niedoborem wody. Zmiany te zagrażają jakości wody pitnej, podnoszącemu się poziomowi wody i wysychaniu, co ma również wpływ na jakość życia i produkcję żywności. Wszystkie powyższe kwestie mają niszczycielski wpływ na nasz ekosystem. Należy zauważyć, że wpływ zmian klimatycznych na zasoby wodne oznacza także wpływ na społeczeństwa (m.in. bezpieczeństwo zdrowotne, byt w przyszłości). Naukowcy zgodnie twierdzą, że wszelkie zmiany klimatyczne są wynikiem działalności człowieka.
   PubDate: 2022-08-03
   DOI: 10.17951/teka.2021.16.2.23-35
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku
         publicznego – wybrane zagadnienia

  • Authors: Barbara Bonisławska
   Pages: 37 - 48
   Abstract: Bezpieczeństwo i porządek publiczny są podstawowymi wartościami potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania państwa oraz rozwoju społeczeństwa; zapewnienie tych wartości należy do władz publicznych (rządowych i samorządowych). Rolą administracji samorządowej jest zagwarantowanie bezpiecznego życia społeczności lokalnej, która zamieszkuje na terenie danej gminy, powiatu czy województwa. Jednym z czynników warunkujących takie życie jest realizowanie ustawowych zadań nałożonych na samorząd terytorialny dotyczący bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kształtowanie bezpiecznych przestrzeni przez plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające kartę przestrzeni publicznej. W opracowaniu omówiono tylko niektóre (wybrane) zadania nałożone ustawowo i realizowane przez samorząd terytorialny z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Poczucie bezpieczeństwa danej społeczności wynika z profesjonalnej realizacji zadań nałożonych ustawowo w tym zakresie na samorząd terytorialny.
   PubDate: 2022-08-03
   DOI: 10.17951/teka.2021.16.2.37-48
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Koncepcje dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej do
         Polski w myśli politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach
         2001–2005

  • Authors: Michał Paszkowski
   Pages: 49 - 62
   Abstract: Budowa bardziej zróżnicowanej struktury dostaw ropy naftowej do krajowych rafinerii była w odmienny sposób traktowana przez poszczególne partie polityczne w P olsce. Dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej kluczowym elementem służącym bezpieczeństwu energetycznemu była potrzeba zapewnienia stałych, po jak najniższej cenie, dostaw surowca, a nie dywersyfikacji źródeł i kierunków importu tego surowca. Dlatego też rząd SLD prowadził rozmowy w sprawie uregulowania tranzytowego położenia Polski (inicjatywa strony rosyjskiej), ale jednocześnie podnosił potrzebę budowy rurociągu Odessa–Brody–Płock. Celem artykułu była analiza myśli politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w zakresie zapewnienia alternatywnych, w stosunku do Federacji Rosyjskiej, źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej oraz określenie potencjalnych konsekwencji formułowanych poglądów i podejmowanych decyzji. Zasadniczym założeniem było twierdzenie, iż w koncepcji SLD dostawy z Federacji Rosyjskiej odgrywały najważniejszą rolę, ale współpraca z innymi eksporterami ropy naftowej stwarzała szansę na budowę bardziej zróżnicowanej struktury importu tego surowca do Polski. Podjęcie badanego tematu było istotne, z uwagi na brak opracowań, w których można znaleźć efekty autorskich studiów dotyczących stanowiska partii politycznych w kontekście budowy zróżnicowanej struktury dostaw ropy naftowej, a także budowy rurociągu Odessa–Brody–Płock.
   PubDate: 2022-08-03
   DOI: 10.17951/teka.2021.16.2.49-62
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Recenzja: Magdalena Molendowska, Martyna Ostrowska, Paweł Górski,
         Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa. Wymiar europejski i
         krajowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, ss. 216

  • Authors: Ewelina Szrek
   Pages: 63 - 66
   PubDate: 2022-08-03
   DOI: 10.17951/teka.2021.16.2.63-66
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.230.154
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-