Subjects -> POLITICAL SCIENCE (Total: 1097 journals)
    - CIVIL RIGHTS (16 journals)
    - INTERNATIONAL RELATIONS (148 journals)
    - POLITICAL SCIENCE (898 journals)
    - POLITICAL SCIENCES: GENERAL (35 journals)

POLITICAL SCIENCE (898 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 281 of 281 Journals sorted alphabetically
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne     Open Access  
Stability : International Journal of Security and Development     Open Access   (Followers: 7)
State Politics & Policy Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Statistics and Public Policy     Open Access   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Survey     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review     Open Access  
Studia Białorutenistyczne     Open Access  
Studia Orientalia Electronica     Open Access  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Studies in Conflict & Terrorism     Hybrid Journal   (Followers: 380)
Studies in Ethnicity and Nationalism     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Indian Politics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies of Transition States and Societies     Open Access   (Followers: 1)
Swiss Political Science Review     Hybrid Journal   (Followers: 10)
TalTech Journal of European Studies     Open Access  
Tangent     Hybrid Journal  
Tapestries : Interwoven voices of local and global identities     Open Access  
TEKA of Political Science and International Relations     Open Access  
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoaméricanos     Open Access  
Temas y Debates     Open Access  
Temiminós Revista Científica     Open Access  
Tensões Mundiais     Open Access   (Followers: 1)
Teoría y Praxis     Open Access  
Terra : Revista de Desarrollo Local     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
Terrorism and Political Violence     Hybrid Journal   (Followers: 301)
Textos y Contextos     Open Access  
The African Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The American Prospect     Free  
The Black Scholar     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Economist - Leaders     Full-text available via subscription   (Followers: 29)
The Economist - United States     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
The Journal of Legislative Studies     Hybrid Journal   (Followers: 14)
The Latin Americanist     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Political Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Review of Black Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 10)
The Washington Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Theoria     Open Access   (Followers: 3)
Theory & Event     Full-text available via subscription   (Followers: 16)
Third World Planning Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Third World Thematics : A TWQ Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Thought and Practice : A Journal of the Philosophical Association of Kenya     Open Access  
Thunderbird International Business Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Tijdschrift voor HRM     Open Access   (Followers: 1)
Tla-Melaua : Revista de Ciencias Sociales     Open Access  
Torture Journal     Open Access   (Followers: 2)
Torun International Studies     Open Access  
Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 1)
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transnational Legal Theory     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trayectorias Humanas Trascontinentales : TraHs     Open Access  
Trenzar : Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century Communism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Twentieth-Century China     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
Undergraduate Journal of Politics and International Relations     Open Access   (Followers: 1)
Universidad de La Habana     Open Access  
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access   (Followers: 1)
Utilitas     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Utopia y Praxis Latinoamericana     Open Access  
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 54)
Vlast' (The Authority)     Open Access  
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
West African Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
West European Politics     Hybrid Journal   (Followers: 57)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Food Policy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
World Future Review     Hybrid Journal   (Followers: 1)
World Politics     Hybrid Journal   (Followers: 185)
World Today, The     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Youth and Globalization     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung ZeFKo : Studies in Peace and Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Култура / Culture     Open Access   (Followers: 1)
Управление / Upravlenie     Open Access   (Followers: 10)
Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
TEKA of Political Science and International Relations
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1896-8279 - ISSN (Online) 2544-5103
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [26 journals]
 • Polityka „miękkiej siły” Bidena a dyplomacja przymusu i odpowiedź
         na inwazję Rosji na Ukrainę

  • Authors: Andrzej Marcin Demczuk
   Pages: 7 - 21
   Abstract: Autor w niniejszym artykule analizuje militarny atak Rosji na Ukrainę i proponuje działania zmierzające do zakończenia wojny. Rozpoczyna od analizy stosunków Ameryki z U krainą przed rokiem 2021–2022 i wyjaśnia główne przyczyny ciągłego zainteresowania Rosji inwazją Ukrainy. Na koniec autor analizuje politykę zagraniczną Bidena i określa, jakiego rodzaju strategię należy zastosować, aby przywrócić pokój i stabilność w regionie.
   PubDate: 2023-06-05
   DOI: 10.17951/teka.2022.17.1.23-36
   Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
    
 • Prawomocność w kontekście globalnej rzeczywistości instytucji władzy
         i współczesnych uwarunkowań polityki międzynarodowej

  • Authors: Ryszard Ficek
   Pages: 23 - 36
   Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zagadnień prawomocności władzy, zwłaszcza w odniesieniu do globalnej rzeczywistości instytucji władzy wpisanej w kontekst współczesnych uwarunkowań polityki międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem państw rachitycznych (fragile states) funkcjonujących głównie w obszarze współczesnego „Trzeciego Świata”. Analizowana tutaj kwestia prawowitości władzy ma niewątpliwie istotne implikacje zarówno dla Legitimacy in the Context of the Global Institutions of Power… 33 polityki wewnętrznej państw rachitycznych, regionalnych stosunków dobrosąsiedzkich, ale także dla polityki międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do strategii bezpieczeństwa globalnego. Prezentowany artykuł analizuje powyższe zagadnienia przede wszystkim w kontekście teorii polityki. W tym kontekście pojawia się szereg pytań badawczych: w jakim stopniu i w jaki sposób legitymizacja wpływa na efektywność zastosowanych przez władzę strategii politycznych' Czy brane są pod uwagę także inne czynniki i stymulatory zaangażowania politycznego' Jakie znaczenie posiada legitymacja władzy w kontekście złożonych uwarunkowań niewydolnego politycznie i gospodarczo państwa rachitycznego' Czy legitymacja władzy, poza wymiarem moralnym i ideologicznym, ma istotne znaczenie w zdestabilizowanej rzeczywistości słabych struktur polityczno-gospodarczych upadającego państwa' Przeprowadzona w ten sposób analiza pozwala zreinterpretować i przedstawić szereg istotnych czynników, dla których koncepcja legitymacji władzy odgrywa istotną rolę w refleksji na temat uwarunkowań geopolitycznych współczesnych relacji międzynarodowych zglobalizowanego świata.
   PubDate: 2023-06-05
   DOI: 10.17951/teka.2022.17.1.7-21
   Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
    
 • Współpraca wojskowa Chin z państwami Ameryki
         Łacinskiej w XXI wieku

  • Authors: Michał Stelmach
   Pages: 37 - 55
   Abstract: Celem artykułu jest analiza uwarunkowań i różnych wymiarów współpracy wojskowej Chin z państwami Ameryki Łacińskiej w XXI wieku. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej kolejności autor nakreśla stosunki chińsko-latynoamerykańskie w szerszej perspektywie, przedstawiając uwarunkowania i cele chińskiej obecności w A meryce Łacińskiej i na Karaibach oraz syntetycznie omawiając najważniejsze obszary współpracy politycznej i gospodarczej. W drugiej części analizie poddano uwarunkowania i znaczenie współpracy wojskowej, wskazując na czynniki sprzyjające rozwojowi współpracy oraz motywy i rolę dyplomacji wojskowej Chin w regionie Ameryki Łacińskiej. W trzeciej części przybliżono najważniejsze formy współpracy. Autor skupił się na spotkaniach ministrów obrony i dowódców wojsk, szkoleniach, wspólnych ćwiczeniach i handlu bronią. Priorytetowym zamierzeniem autora jest ukazanie ewolucji współpracy wojskowej Państwa Środka z A meryką Łacińską oraz jej znaczenia dla układu sił w regionie.
   PubDate: 2023-06-05
   DOI: 10.17951/teka.2022.17.1.37-55
   Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
    
 • Konsekwencje procesów uchodźczych wywołanych konfliktami zbrojnymi dla
         państw przyjmujących

  • Authors: Patrycja Głogowska
   Pages: 57 - 72
   Abstract: Konflikty zbrojne wywołują wiele negatywnych konsekwencji, do których można zaliczyć procesy uchodźcze. Ludność uciekająca przed prześladowaniem znajduje miejsce bezpieczne w innych państwach. Celem artykułu jest ukazanie korelacji pomiędzy procesami uchodźczymi a państwami przyjmującymi. Pierwsza część zostanie poświęcona teoretycznym rozważaniom odnośnie do definicji uchodźcy oraz konfliktu politycznego. W drugiej części zostaną przedstawione możliwe konsekwencje dla państwa przyjmującego. Trzecia część artykułu dotyczy rozważań w kwestii przemiany państwa przyjmującego z biernego aktora konfliktu do pozycji czynnego gracza.
   PubDate: 2023-06-05
   DOI: 10.17951/teka.2022.17.1.57-72
   Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
    
 • Suwerenny naród a społeczeństwo w czasach demokracji szlacheckiej i
         współcześnie – w świetle konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

  • Authors: Renata Agnieszka Olesiejuk
   Pages: 73 - 87
   Abstract: W niniejszym artykule podjęto próbę porównania rozumienia i zastosowania pojęcia „naród” funkcjonującego de facto w dobie „złotej wolności szlacheckiej” i w ramach regulacji Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Podczas analizy problemu przedstawiono podłoże historyczne w zakresie realizacji dążeń demokratycznych w okresie od XV do XVIII w., jak też nawiązano do współcześnie obowiązujących zasad ustrojowych (z. demokratycznego państwa prawnego, z. suwerenności narodu). Podczas zestawienia wyników analizy i wyciągania wniosków wzięto pod uwagę, iż demokracja szlachecka rodziła się oddolnie, z potrzeby wyzwolenia się społeczeństwa spod władzy króla, a obecnie wynika z wdrażania w życie naczelnej idei ustroju i zasady konstytucyjnej demokratycznego państwa prawnego. W toku analizy uwzględniono podobieństwa i różnice w pojmowaniu analizowanego pojęcia oraz innych pojęć odnoszących się do ludności zamieszkującej terytorium państwa. Podczas badań zastosowano analizę porównawczą i historyczną oraz metodę dogmatyczno-prawną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aksjologię polskiej ustawy zasadniczej w zakresie normowań ustrojowych.
   PubDate: 2023-06-05
   DOI: 10.17951/teka.2022.17.1.73-87
   Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
    
 • Status prawny prosumenta odnawialnych źródeł energii w wybranych
         aspektach prawa krajowego oraz prawa wtórnego Unii Europejskiej na
         przykładzie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z
         dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze
         źródeł odnawialnych

  • Authors: Karolina Świeca
   Pages: 91 - 101
   Abstract: Temat przewodni artykułu stanowi analiza koncepcji demokracji energetycznej, której podstawowym elementem są prosumenci OZE . Co więcej nie sposób opisywać zalet, nie wspominając o wadach występujących na tej płaszczyźnie, które również zostały poruszone przez autora. Celem artykułu jest ukazanie złożoności definicji prosumenta w prawie krajowym i wtórnym UE, a tym samym problematyki związanej z regulacją praw oraz obowiązków, występujących na płaszczyźnie prosumenckiej.
   PubDate: 2023-06-05
   DOI: 10.17951/teka.2022.17.1.91-101
   Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.175.107.142
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-