Subjects -> POLITICAL SCIENCE (Total: 1097 journals)
    - CIVIL RIGHTS (16 journals)
    - INTERNATIONAL RELATIONS (148 journals)
    - POLITICAL SCIENCE (898 journals)
    - POLITICAL SCIENCES: GENERAL (35 journals)

POLITICAL SCIENCE (898 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 281 of 281 Journals sorted alphabetically
Strategic Survey     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review     Open Access  
Studia Białorutenistyczne     Open Access  
Studia Orientalia Electronica     Open Access  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Studies in Conflict & Terrorism     Hybrid Journal   (Followers: 390)
Studies in Ethnicity and Nationalism     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Studies in Indian Politics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies of Transition States and Societies     Open Access   (Followers: 1)
Swiss Political Science Review     Hybrid Journal   (Followers: 10)
TalTech Journal of European Studies     Open Access  
Tangent     Hybrid Journal  
Tapestries : Interwoven voices of local and global identities     Open Access  
TEKA of Political Science and International Relations     Open Access  
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoaméricanos     Open Access  
Temas y Debates     Open Access  
Temiminós Revista Científica     Open Access  
Tensões Mundiais     Open Access  
Teoría y Praxis     Open Access  
Terra : Revista de Desarrollo Local     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
Terrorism and Political Violence     Hybrid Journal   (Followers: 295)
Textos y Contextos     Open Access  
The African Review     Full-text available via subscription  
The American Prospect     Free  
The Black Scholar     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Economist - Leaders     Full-text available via subscription   (Followers: 26)
The Economist - United States     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
The Journal of Legislative Studies     Hybrid Journal   (Followers: 13)
The Latin Americanist     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Political Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Review of Black Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 16)
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Washington Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Theoria     Open Access   (Followers: 3)
Theory & Event     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Third World Thematics : A TWQ Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Thought and Practice : A Journal of the Philosophical Association of Kenya     Open Access  
Thunderbird International Business Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Tijdschrift voor HRM     Open Access  
Tla-Melaua : Revista de Ciencias Sociales     Open Access  
Torture Journal     Open Access   (Followers: 1)
Torun International Studies     Open Access  
Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 1)
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transnational Legal Theory     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Trayectorias Humanas Trascontinentales : TraHs     Open Access  
Trenzar : Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century Communism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Twentieth-Century China     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
Undergraduate Journal of Politics and International Relations     Open Access  
Universidad de La Habana     Open Access  
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access   (Followers: 2)
Utilitas     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Utopia y Praxis Latinoamericana     Open Access  
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 59)
Vlast' (The Authority)     Open Access  
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
West African Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
West European Politics     Hybrid Journal   (Followers: 51)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Food Policy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
World Future Review     Hybrid Journal   (Followers: 1)
World Politics     Hybrid Journal   (Followers: 155)
World Today, The     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Youth and Globalization     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung ZeFKo : Studies in Peace and Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Култура / Culture     Open Access   (Followers: 1)
Управление / Upravlenie     Open Access  
Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Studia Białorutenistyczne
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1898-0457 - ISSN (Online) 2449-8270
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Informacje dla Autorów

  • Authors: Agnieszka Goral
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:24 +010
    
 • Плытагонства як архаічны адыходны
         промысел беларусаў і аб'ект сучаснага
         лексікаграфічнага апісання. Плытніцтва:
         тэматычны слоўнік. Рэд. Вераніка
         Курцова. Мінск: Беларуская навука, 2019, 297
         с.

  • Authors: Natalia Snigiriova
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:23 +010
    
 • Беларуская літаратура ў
         грамадска-палітычным кантэксце. Andriej
         Moskwin, Literatury białoruskiej rodowody niepokorne. Białystok:
         Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019, 238 s.

  • Authors: Siergiej Kowalow
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:22 +010
    
 • W poszukiwaniu białoruskiego teatru eksperymentalnego. Татьяна
         Артимович, Экспериментальный театр БССР
         в период «оттепели». Между модернизмом и
         авангардом, Вильнюс: Европейский
         гуманитарный университет. Центр научных
         изданий, 2020, 232 s.

  • Authors: Katarzyna Agata Wasińczuk
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:21 +010
    
 • „Мая Беларусь” нямецкіх гуманітарыяў
         Belarus-Reisen. Empfehlungen aus der deutschen Wissenschaft, hrsg. von
         Thomas M. Bohn und Marion Rutz. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020, 270
         s.

  • Authors: Zhanna Nekrashevich-Karotkaja
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:20 +010
    
 • Białoruskojęzyczne komentarze na forum internetowym Tut.by

  • Authors: Anna Berenika Siwirska
   Abstract: Artykuł jest poświęcony charakterystyce białoruskojęzycznych komentarzy zamieszczanych na forum Tut.by. W tym celu sprawdzono, na ile popularny jest język białoruski wśród użytkowników forum: autor artykułu zestawił liczbę białorusko- i rosyjskojęzycznych komentarzy pod najczęściej komentowanymi artykułami zamieszczonymi na portalu Tut.by. W wyniku przeprowadzonej analizy udowodniono, że chociaż język rosyjski dominuje na omawianym forum, to białoruskojęzyczne komentarze są obecne pod każdym z wybranych artykułów. Ponieważ głównym celem artykułu jest charakterystyka białoruskojęzycznych komentarzy, a wyszukiwanie pojedynczych wypowiedzi wydawało się mało efektywnym sposobem gromadzenia materiału, zdecydowano się na stworzenie korpusu tekstów składającego się z 50 ostatnich wpisów 13 internautów, którzy w dniach 1 stycznia – 31 marca 2019 r. zamieścili na forum Tut.by przynajmniej jeden białoruskojęzyczny post. W ten sposób stworzono zbiór tekstów składający się z 890 unikalnych segmentów (wypowiedzi), które oceniono pod względem ich sprawności i poprawności językowej. W efekcie przeprowadzonego badania stwierdzono, że białoruskojęzyczne komentarze są bardzo różnorodne ze względu na ich treść i formę. Większość autorów białoruskojęzycznych wpisów prezentowało wspólne postawy, uczestniczyli oni w internetowych dyskusjach poświęconych rozmaitym tematom, aczkolwiek ich komentarze bardzo odbiegały od siebie pod wglądem poprawności językowej, predyspozycji posługiwania się językiem stosownie do sytuacji i celu, poziomem emocjonalności, sposobem werbalizacji znaków niewerbalnych oraz kulturą konwersacji. Analiza ukazała, że odmiana języka białoruskiego funkcjonującego na forum Tut.by charakteryzuje się różnorodnością stylistyczną, a decydującą rolę w jej formie odgrywają przede wszystkim indywidualne umiejętności i preferencje każdego internauty.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:18 +010
    
 • Charakterystyczny leksemy związane zrolnictwem i gospodarstwem domowym
         (na przykładzie gwar obwodu brzeskiego)

  • Authors: Yury Charnyakievich
   Abstract: Badania terenowe przeprowadzone w obwodzie brzeskim na Białorusi ujawniają wiele synonimów w słownictwie gwarowym związanym z rolnictwem i gospodarstwem domowym (jest to słownictwo najstarsze i najbardziej archaiczne). Tym niemniej do tej pory wiele faktów leksykalnych, które funkcjonują w codziennej komunikacji mieszkańców obwodu brzeskiego, nie zostało wprowadzonе do obiegu naukowego, nie przypadkowo więc badacze kierują uwagę do tak tematycznie zakrojonego słownictwa.Rozpowszechnienie jednostek leksykalnych najbardziej obrazowo można przedstawić za pomocą regionalnej geografii językowej. Dlatego w artykule zamieszczono mapy językowe sporządzone na podstawie analizy licznych materiałów odnotowanych osobiście przez autora w około 70 osadach wiejskich obwodu brzeskiego. Wyróżniające się leksemy, które po raz pierwszy zostają wprowadzone do użytku naukowego w tym artykule, ponownie potwierdzają wnioski innych badaczy o bogactwie językowym badanego regionu (i całego Polesia), z pewnością mogą znacznie poszerzyć podstawę materiałową dialektologii słowiańskiej.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:15 +010
    
 • O poziomowym programie nauczania języka białoruskiego jako
         obcego

  • Authors: Radosław Kaleta
   Abstract: W artykule przeanalizowano projekt poziomowego programu nauczania języka białoruskiego jako obcego, który dotyczy głównie gramatyki, choć także kwestii wymowy, pisowni, słowotwórstwa, składni i leksyki. Jest to pierwsza tego typu propozycja podziału materiału według poziomów biegłości językowej, opracowana w Katedrze Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego według wzorów europejskich. Na Białorusi taki program nauczania dla obcokrajowców dopiero jest przygotowywany i wkrótce powinien ukazać się drukiem. Jest on bardzo ważny, gdyż bez niego nie jest możliwe opracowywanie poziomowych materiałów glottodydaktycznych i pisanie poziomowych podręczników dla obcokrajowców.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:14 +010
    
 • Elementy badań językoznawczych w starobiałoruskich utworach
         polemiki religijnej

  • Authors: Maryna Svistunova
   Abstract: W ujęciu tradycyjnym analiza językowa zabytków piśmiennictwa starobiałoruskiego bazuje na materiale wyekscerpowanym z rękopiśmiennych i drukowanych gramatyk, w tym glos i odwołań. Oprócz wymienionych źródeł, bogatego materiału badawczego dostarczają prace religijne i polemiczne z przełomu XVI i XVII w. W niniejszym artykule przedmiotem opisu są wybrane aspekty lingwistyczne fragmentów następujących utworów: Synod Brzeski Piotra Skargi, Apocrisis Chrystofora Filaleta, Antirresis Hypaсego Pocieja oraz Palinodia Zachariasza Kopysteńskiego. Na podstawie przeanalizowanego materiału ustalono, że cechy językowe wybranych zabytków piśmiennictwa starobiałoruskiego najczęściej ujawniają się w praktykach przekładowych: poszczególne wyrazy i związki wyrazowe są tłumaczone na marginesach, gdzie niejednokrotnie podawane są wersje oryginalne oraz informacje dodatkowe dotyczące aspektów semantycznych, gramatycznych i słowotwórczych w parach przekładowych. Analiza zapisanej w badanych urywkach terminologii językoznawczej wykazała, że funkcjonujące w dawnych czasach nazwy pojęć lingwistycznych pochodzenia greckiego lub łacińskiego (np. антонνмія, арѳра, арѳронъ, женский родъ, имя, мѣстоимение, началное имя, сенсъ, синонима, члонки грамматичныи), jak i inne terminy (np. прекладанье, прекладане, перекладъ, переложити) nawiązują do tradycji polskojęzycznej. Udowodniono także związek utworu Apocrisis Chrystofora Filaleta z polemicznym dziełem biskupa anglikańskiego Salisbury Johna Jewela. Przebadane pod kątem językoznawczym fragmenty, świadczące o wysokim stopniu rozwoju ówczesnej myśli filologicznej, pozwalają powiązać początki rodzimego przekładoznawstwa ze starobiałoruskimi utworami polemiczno-religijnymi.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:11 +010
    
 • Kolor niebieski we frazeologicznym obrazie świata
         Białorusinów i Czechów

  • Authors: Inna Kalita
   Abstract: Artykuł został poświęcony analizie komparatystycznej prezentacji koloru niebieskiego w białoruskiej i czeskiej frazeologii. Podstawę do analizy stanowią frazeologizmy z koloronimem (сіні/modrý). Głównym założeniem było synchroniczno-diachroniczne porównanie frazeologizmów dwóch języków w celu ukazania ekwiwalentów i luk oraz opisanie ich narodowo-kulturowej specyfiki. Wykorzystane zostały metody z zakresu komparatystyki, uzupełnione etymologicznymi i lingwokulturoznawczymi komentarzami, a także metoda ekscerpcji materiału z wielkich słowników frazeologicznych. Badania nad rozwojem semantyki koloru niebieskiego potwierdzają ideę ambiwalentności semantycznej dowolnej barwy. Frazeologizmy, w których koloronim metaforyzował się, odzwierciedlają zjawiska socjalne, których twórcą jest człowiek. W „niebieskiej frazeologii” obydwu języków przeważają jednostki przestarzałe. Neologiczne procesy związane są z trendami globalizacji oraz realiami wewnątrznarodowymi. Analiza wykazała, że zarówno w białoruskim, jak i czeskim języku kolor niebieski nie odgrywa roli dominującej, ale we frazeologicznym zasobie leksykalnym zajmuje swoją niszę i niesie konkretny semantyczny ładunek. Artykuł jest wkładem w rozwój białorusko-czeskiej komparatywistyki w badaniach nad frazeologią, a zaprezentowana w nim analiza porównawcza koloru niebieskiego w języku białoruskim i czeskim nie była dotąd badana.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:08 +010
    
 • Kreowanie metaforyczne dychotomii „pion-poziom” w cyfrowym dyskursie
         politycznym (na przykładzie korpusu memów o spotkaniu Putina i
         Łukaszenki w Soczi)

  • Authors: Żanna Sładkiewicz
   Abstract: Memy internetowe są definiowane jako główna jednostka strukturalna współczesnej przestrzeni medialnej (A. Kwiat), posiadająca wysoki potencjał perswazyjny. Postrzegane są nie tylko jako natychmiastowa reakcja użytkowników na wydarzenia, ale także jako sposób wyrażania poglądów politycznych. Celem artykułu jest analiza metaforycznego kreowania relacji „pionowych” w cyfrowym dyskursie politycznym na przykładzie korpusu memów na temat spotkania prezydentów W. Putina i A. Łukaszenki w Soczi w 2020 roku. Mem interpretuję jako złożony kompleks znaczeniowy zdolny do natychmiastowej replikacji, zwykle o wyrazie werbalno-ikonicznym, odnoszącym się do różnych sfer-źródeł, które adresat musi zidentyfikować. W tym aspekcie wysoka intertekstualna gęstość memów internetowych jest ich cechą konstytutywną, a kluczowym wymogiem ich adekwatnej percepcji jest wspólna baza apercepcyjna komunikujących się i zdolność odbiorcy do dostrzegania znaków kulturowych w memie. W refleksji nad złożonymi relacjami międzypaństwowymi w memetyce politycznej aktualizuje się konceptualna metafora wasalstwa. Do rozwiązania problemów badawczych zastosowano metody analizy interpretacyjnej i intersemiotycznej, główne założenia teorii metafory pojęciowej G. Lakoffa i M. Johnsona, a także teorii integracji pojęciowej (amalgamatów pojęciowych) G. Fauconniera i M. Turnera. Nacisk jest położony na analizę komponentu ikonicznego. W wyniku badań zidentyfikowano i opisano sloty amalgamatu „Łukaszenka wasalem Putina” reprezentowane przez memy, z uwzględnieniem powiązania tego metaforycznego konstruktu z innymi fragmentami zbiorowej przestrzeni kognitywnej. Sem „podległości i zależności”, który spowodował kreację amalgamatu pojęciowego, eksplikuje się poprzez integrację sfery polityki z konceptualnymi przestrzeniami innych asymetrycznych relacji (rodzina, feudalizm, związek miłosny). Analiza korpusu memów wyraźnie wykazała ich charakterystyczną właściwość – realizację walencji. Ze względu na aktualność, anonimowość i skalę rozpowszechnienia memów internetowych można je traktować jako wskaźnik nastrojów publicznych i sposób kształtowania mentalnych postaw społeczeństwa.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:05 +010
    
 • Gramatyka białoruska Antoniego Łuckiewicza a uzus językowy w okresie
         „Naszej Niwy” (wariantywność morfemów fleksyjnych w odmianie przez
         przypadki rzeczowników białoruskich deklinacji pierwszej)

  • Authors: Hermann Bieder
   Abstract: Rękopiśmienna Gramatyka białoruska Antona Łuckiewicza (Wilno 1916 r.), jedna z pierwszych prób kodyfikacji nowego białoruskiego języka literackiego początku XX w., stanowi krótki i niezakończony opis uzusu językowego tzw. okresu „Naszej Niwy”. Autor artykułu podjął próbę analizy wariantywności i konkurencji morfemów fleksyjnych w zakresie odmiany przez przypadki rzeczowników deklinacji pierwszej. Z analizy materiału źródłowego wynika, że autor gramatyki nie potrafił jednak rzetelnie udokumentować i dokładnie skodyfikować ówczesny uzus językowy. Jego normy form fleksyjnych w zakresie odmiany przez przypadki zgadzały się ze zwyczajem językowym tylko wtedy, gdy w ówczesnym piśmiennictwie już istniał pewien ustabilizowany uzus, poparty przez system poszczególnych gwar ludowych. Natomiast w wypadku, gdy konkurowały różne końcówki fleksyjne i ich warianty, zaproponowane przez Łuckiewicza normy końcówek rzeczownikowych nieraz nie zgadzały się z rzeczywistością językową z powodu albo błędnej oceny zwyczaju językowego, albo niewystarczającej znajomości zróżnicowania gwarowego, jak również niedocenienia analogicznych procesów wewnątrzjęzykowych oraz obcojęzycznych tendencji asymilacyjnych zachodzących w obrębie odmiany przez przypadki. Zastosowanie błędnych kryteriów metodycznych podczas analizy końcówek fleksyjnych prowadziło niejednokrotnie do nieprawidłowej oceny zjawisk językowych.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:02 +010
    
 • #EVAlucja białoruskiej poezji protestu

  • Authors: Natalia Rusiecka
   Abstract: Artykuł został poświęcony poezji białoruskiej, powstałej w 2020 r. na fali oporu społecznego. Analizę wierszy o wydźwięku społecznym i politycznym przedstawiono na tle życia kulturalnego Białorusi, którego cechą szczególną było powstanie takich projektów, jak kultprotest i #evalucja. Materiałem do danego opracowania posłużyły zarówno białoruskojęzyczne, jak i rosyjskojęzyczne wiersze autorów białoruskich. Wśród twórców, które odreagowały poetyckim słowem na wydarzenia bieżące, są przedstawiciele starszego pokolenia (Uładzimir Niaklajeu, Antanina Chatenka), średniego (Dmitrij Strocew, Siarhiej Pryłucki, Aksana Sprynczan, Tacciana Swietaszowa, Wolha Hronskaja), a także najmłodsi, całkiem nowe nazwiska w literaturze białoruskiej (Kaciaryna Hluchouska (Ioffe), Artur Kamarouski). Teksty poddane analizie w niniejszym artykule pochodzą przede wszystkim z portali internetowych oraz nielicznych publikacji na łamach niezależnej prasy białoruskiej. W pierwszej kolejności zwraca się uwagę na najczęściej wykorzystywane przez poetów motywy, wśród których ważne miejsce zajmują symbole i barwy narodowe. Cechą charakterystyczną poezji protestacyjnej z 2020 r. jest również obecność różnego rodzaju „dialogów” z klasykami literatury białoruskiej. Flaga biało-czerwono-biała, Pogoń, hymny, cytaty z utworów Janki Kupały tworzą świat przedstawiony białoruskiej poezji oporu, właściwy dla tekstów powstałych zarówno w języku białoruskim, jak i rosyjskim. Osobno zwraca się uwagę na takie chwyty stylistyczne, jak forma reportażowa czy tworzenie neologizmów autorskich.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:47:00 +010
    
 • Pobożność i pasja: poezja Walanciny Aksak

  • Authors: Arnold McMillin
   Abstract: Subtelne, ale jednocześnie tajemnicze i ekspresywne teksty Valianciny Aksak obejmują szeroki zakres tematów, w tym aspekty chrześcijańskie (Kościół i wiara), kwestie związane z tożsamością białoruską, gorzkie refleksje dotyczące zdrady wartości narodowych, wino, muzyka, kwiaty, a także sam język, którym poetka operuje z właściwym sobie mistrzostwem . Wiersze Aksak są finezyjne i refleksyjne, jak również realistyczne: poetka opisuje w nich ludzi i miejsca, a także ulubiony trunek: wino. Poezja Aksak często opiera się na efektach muzycznych, odwołuje się do muzyki klasycznej. Jej twórczość, zwłaszcza poświęcona rodzinie (zarówno dzieciom, jak i rodzicom) jest bardzo wzruszająca. Jest poetką, której twórczość zasługuje na lepsze poznanie.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:57 +010
    
 • Poetycki model prozy Iwana Ptasznikaua (na przykładzie opowieści
         Łonwa)

  • Authors: Beata Siwek
   Abstract: Artykuł poświęcony jest zagadnieniu poetyckości prozy Iwana Ptasznikaua, które zostało zilustrowane na przykładzie  jednego z najbardziej znaczących tekstów białoruskiego twórcy – opowieści Łonwa (1964). Powieść ta, obudowana wokół problematyki historycznej (wydarzenia drugiej wojny światowej i jej konsekwencje), stanowi doskonały przykład świadomego kształtowania języka narracji oraz dialogów i monologów postaci na fundamencie strategii i technik typowych dla tekstów poetyckich. Świadczą o tym nie tylko liczne metafory i porównania, za którymi białoruski pisarz ukrywa bolesną rzeczywistość wojny, ale też doskonała organizacja składniowa, która uwydatnia nowe płaszczyzny semantyczne utworu. Iwan Ptasznikau w sposób niezwykle umiejętny łączy w obrębie stosunkowo krótkich odcinków tekstu różnorodne typy powtórzeń (anafory, epifory, konkatenacje), wykorzystuje wartości brzmieniowe płynące z powtarzalności określonych głosek i sylab, dzięki którym kreuje sugestywne, nasycone  barwami, dźwiękami i zapachami przestrzenie, które stanowią nie tyle tło dla ukazania postaci i zdarzeń, ale współuczestniczą w kształtowaniu sensów i znaczeń wyłaniających się z fabuły. Interesującym wydaje się fakt, łączenia poprzez zabiegi brzmieniowe i składniowe, swoistą nadorganizację językowo-stylistyczną, płaszczyzny narracyjnej z płaszczyzną fabularną. Pojedyncze słowa, nawracające frazy, a także systematycznie nawracające strategie i chwyty składniowe (zwłaszcza te tworzące tzw. poetykę atmosfery) spajają te dwie płaszczyzny tekstu i jednocześnie poszerzają jego pole interpretacyjne.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:54 +010
    
 • Białorusini w utworach Michała K. Pawlikowskiego

  • Authors: Grzegorz Pełczyński
   Abstract: Przedmiotem badań autora artykułu są Białorusini w powieściach, esejach i artykułach Michała K. Pawlikowskiego. Pawlikowski był polskim pisarzem, który dzieciństwo i młodość przeżył na ziemiach wschodniej Białorusi. Ostatnie trzydzieści lat swego życia był emigrantem i mieszkał w Ameryce. Tam zajmował się literaturą. W Polsce jego utwory nie były znane. Jego powieści i eseje wydaje się tu od dziesięciu lat. Autor od tego czasu prowadzi badania nad twórczością Pawlikowskiego. Jako antropolog zauważa w niej wiele ciekawych rzeczy. An­tropologia literatury interesuje się także opisami różnych ludów. W utworach Pawlikowskiego znajdują się między innymi opisy Białorusinów. Autor je wyszukał i uporządkował. To zajęcie nie było łatwe, bo niewielkie wzmianki o Białorusinach są rozproszone w różnych pracach pisa­rza. Pawlikowski w Białorusinach widzi głównie chłopów. Jest on zafascynowany ich językiem i kulturą. W małym stopniu dostrzega ich aspiracje narodowe. Zauważa jednak, że zgodnie żyli z Polakami.

   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:51 +010
    
 • Problemy atrybucji poetyckiego szkicu dramaturgicznego Atwieczerek

  • Authors: Mikałaj Chaustowicz
   Abstract: Artykuł analizuje problem atrybucji obrazka dramatycznego Adwiaczorak: Akazija u karczmie pad Falkowiczami [Podwieczorek: Okazja w karczmie pod Falkowicami] na podstawie znanych i mało znanych publikacji. Hipotezę dotycząca H. Marcinkiewicza jako autora utworu wysnuł R. Ziamkiewicz. Nie miał dokładnych informacji (błędnie podał podtytuł sztuki), ale przekazał ją innym: poinformował F. Alachnowicza i A. Szlubskiego. M. Pijatuchowicz wyraził inny punkt widzenia na autorstwo Adwiaczorka... Jednak w przedmowie do planowanej publikacji rękopisów A. Rypinskiego nie poruszył kwestii autorstwa, choć w wykładach skierowanych do studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego stwierdził, iż obrazek napisał A. Wiaryha-Dareuski (wiadomo na podstawie późniejszych artykułów A. Adamowicza). M. Łarczanka i L. Fihłouskaja, najwyraźniej nie wiedząc nic o rękopisach A. Rypinskiego, odkryli podczas kwerendy w archiwach/bibiotekach w ówczesnym Leningradzie sztukę Adwiaczorak… napisaną przez niejakiego Sazanowicza. Co ciekawe, badacze dość ogólnie scharakteryzowali temat utworu – „życie chłopów pańszczyźnianych”, co generalnie odpowiada tematowi tekstu z rękopisów A. Rypinskiego. Po publikacji w 1988 r. Adwiaczorka… większość badaczy (W. Rahojsza, H. Kisialou, U. Marchel) jednoznacznie opowiedzieli się za autorstwem H. Marcinkiewicza, chociaż W. Skałaban sugerował, aby nie spieszyć się z ostatecznymi wnioskami. Analiza literatury przedmiotu oraz niektóre okoliczności życia literackiego w Witebsku na przełomie lat 50. i 60. XIX w. świadczą, że jest bardzo wątpliwe, iż obrazek dramatyczny Adwiaczorak: Akazija u karczmie pad Falkowiczami napisany jest przez H. Marcinkiewicza. Tymczasem A. Wiaryhę-Dareuskiego lub niejakiego Sazanowicza nie można wykluczyć jako prawdopodobnego autora obrazka.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:49 +010
    
 • Białoruskie i polskie zamowy: od paraleli do wspólnej
         przestrzeni fabularnej

  • Authors: Tatsiana Valodzina
   Abstract: Krótkie słowne zaklęcia zwane zamowami stanowią integralną część folkloru zachodniej Białorusi. Cechuje je bogactwo linii fabularnych, motywów i wątków obecnych od dawna w białoruskiej kulturze ludowej. Jednak hierarchia poszczególnych składowych oraz ich zbadanie wykazują obraz nieco niejednorodny, mimo że stanowią pewną całość. W niniejszym artykule poddano analizie pochodzące z folkloru polskiego formuły, postacie, motywy ludowe, które są rozrzucone w otoczeniu białoruskim i które nadal notujemy w osobnych punktach w regionach zamieszkanych przez ludność wyznania katolickiego. Jednocześnie niektóre motywy oraz ich zespoły funkcjonujące w zamowach na pograniczu nie występują. Poprzez polską tradycję zaklęć słownych do białoruskiej przedostały się elementy zachodnioeuropejskie, tymczasem bezpośrednie zapożyczenia z folkloru polskiego należą do rzadkości. Przeprowadzone studium porównawcze dowodzi tezy o istnieniu wspólnej polsko-białoruskiej przestrzeni fabularnej zamów i zaklęć ludowych.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:46 +010
    
 • Pragmatyka tekstów mitologicznych w białoruskiej tradycji
         folklorystycznej początku XXI w.

  • Authors: Ina Shved
   Abstract: W artykule zaprezentowano wyniki pragmatycznej analizy synchronicznej mitologicznych tekstów ludowych, które funkcjonują obecnie w różnych regionach Białorusi. Podczas analizy materiału źródłowego uwzględniono jego specyfikę tematyczną, językową oraz sytuacyjną. Ustalono, iż teksty folklorystyczne funkcjonujące w życiu codziennym człowieka, a także utrwalone w kulturze gatunki obrzędowe, odzwierciedlają stereotypy ludzkich zachowań. Ukierunkowane na pierwszy człon opozycji „norma – antynorma” ujawniają zasady, nakazy, zakazy oraz konsekwencje ich łamania. Mimo że formuły zakazów, zasad postępowania, zaleceń często nie są składnikami analizowanych tekstów, są one czytelne dla odbiorcy, „nosiciela” tradycji, dzięki znajomości szerszego kontekstu kulturowego, który pomaga mu je odkryć. Przy tym wnioski mogą dotyczyć różnorodnych sfer: wiedzy mitologicznej, praktycznych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz sytuacjach ekstremalnych, moralnoetycznych i religijnych idei oraz norm. W zależności od indywidualnych dyspozycji odbiorcy teksty mitologiczne nie tylko przekonują słuchacza o istnieniu sił nadprzyrodzonych oraz istot pozaziemskich, o możliwości przekraczania granicy świata realnego i fantastycznego, o dyfuzji tego i tamtego świata, stwierdzają jedność żywych i zmarłych członków rodu oraz pozwalają wizualizację, „odczucie” przedstawicieli świata pozaziemskiego. Poza dominującą funkcją fatyczną, mitologiczne teksty ludowe pełnią także funkcję informacyjną, dydaktyczną, terapeutyczną oraz związaną z wymienionymi emocjonalną.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:44 +010
    
 • Miasto słońca, miasto bólu. Tożsamość miasta wschodnioeuropejskiego
         (na przykładzie Mińska)

  • Authors: Marta Cobel-Tokarska
   Abstract: Obecna sytuacja polityczna na Białorusi, a zwłaszcza protesty obywatelskie w przestrzeni miejskiej Mińska skłaniają do podjęcia refleksji nad krajobrazem kulturowym miasta ukształ­towanego w totalitaryzmie. Celem artykułu jest zatem analiza jednego z nielicznych przedstawień Mińska w literaturze dostępnej polskiemu czytelnikowi: książki Artura Klinaua Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca [Małaja padarożnaja kniżka pa Goradze Sonca]. W analizie wykorzystano perspektywę socjologii literatury. Zwrócono uwagę na specyfikę gatunku tekstu, jakim jest przewodnik turystyczny. Odwołano się również do ustaleń socjologii dzieciństwa oraz kategorii pamięci biograficznej. Aby zrekonstruować i zrozumieć autorską wizję miasta zawartą w książce Klinaua, na początku przedstawiono, w jaki sposób autor opisuje oswajanie architektonicznej utopii Miasta Słońca z perspektywy dziecka. Następnie wspomniano katego­rię walki o przestrzeń, w której orężem są: architektura i założenia urbanistyczne. Przykładową potyczką w tej walce są opisane przez Klinaua losy dzielnicy Niemiga. Podsumowaniem jest przywołanie strategii, do jakich ucieka się autor, broniąc swej biografii przed zawłaszczeniem przez totalitarną utopię.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:41 +010
    
 • Postrzeganie Polski i Polaków w białoruskim dyskursie internetowym w
         latach 2013–2019: jakościowa analiza wypowiedzi imigrantek

  • Authors: Tatiana Kanasz
   Abstract: W ostatnim czasie Polska staje się ważnym krajem emigracji dla wielu Białorusinów. Imigranci publicznie wypowiadają się na temat kraju przyjmującego oraz jego mieszkańców w różnych mediach, wpływając tym samym na etnostereotypy. Ich głos może być ważny dla innych osób rozważających emigrację lub też dla osób, które nie mają bezpośrednich kontaktów z Polakami, a wiedzę na temat sąsiadów czerpią między innymi z przekazów medialnych. Celem badania było ustalenie społeczno-kulturowych wizerunków Polski i Polaków z perspektywy białoruskich emigrantek. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: W jaki sposób przedstawiane jest społeczeństwo polskie w wybranych internetowych mediach białoruskich w wypowiedziach migrantek' Jakie są cechy Polaków podobne lub różniące się od Białorusinów' Jakie są reakcje czytelników zawarte w komentarzach do publikacji prasowych' Badanie zrealizowano metodą jakościową z zastosowaniem analizy dyskursu medialnego. Korpus materiałów, sporządzony w ramach celowego doboru próby, obejmuje 12 relacji pochodzących z dziennikarskich wywiadów opublikowanych w popularnych na Białorusi internetowych wydaniach informacyjnych oraz rozrywkowych w latach 2013–2019. Analizowane odpowiedzi przedstawiają poglądy grupy młodych kobiet z wyższym wykształceniem, mieszkających w dużych miastach, w większości korzystających z Karty Polaka. Obraz Polski przedstawiono w odniesieniu do czterech wymiarów: kulturowo-etnicznego, społeczno-ekonomicznego, wymiaru moralności oraz wymiaru sprawności. Białorusinki pozytywnie postrzegają społeczno-ekonomiczne warunki życia w Polsce, jak również relacje społeczne. Komentarze czytelników są zróżnicowane oraz wskazują na bardziej krytyczne odczytanie pozytywnych wizerunków Polski i Polaków
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:38 +010
    
 • Miejsca pamięci, pamięć traumatyczna i nostalgiczna oraz pamięć
         językowa w życiu rodzinnym powojennych przesiedleńców z
         północnokresowego Nowogródka i okolicy

  • Authors: Tadeusz Lewaszkiewicz
   Abstract: Artykuł nawiązuje do studiów z tzw. pamięcioznawstwa, interdyscyplinarnej dziedziny naukowej, której poświęca się dużo uwagi w ostatnich kilku dziesięcioleciach. Celem artykułu jest ukazanie elementów symbolicznych typów „pamięci” (zasygnalizowanych w tytule artykułu) w pamięci zbiorowej powojennych przesiedleńców z północnokresowego Nowogródka i okolicy. Do zebrania materiału wspomnieniowego zastosowano metodę zapisywania i nagrywania wypowiedzi oraz ekscerpcji korespondencji; materiał językowy zebrano na podstawie długoletniej obserwacji językowej przesiedleńców, odpytywania kwestionariusza i ekscerpcji źródeł pisanych (listów, zeszytów szkolnych, brudnopisów podań i różnych notatek). Pamięć traumatyczna do­tyczy bolesnych wydarzeń z pierwszej wojny światowej i okresu wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), przywoływanych w okresie międzywojennym, z drugiej wojny światowej (wspomnienia o wymordowanych Żydach nowogródzkich) i z dwóch powojennych lat, w których przesiedleńcy musieli opuścić Nowogródek. Pamięć nostalgiczna polegała na tym, że po 1945 r. tęskniono za Nowogródkiem i okolicą jak za ziemią ojczystą, za czymś, co było w życiu cenne, ale zostało utracone. Przejawem pamięci językowej jest przede wszystkim to, że w języku przesiedleńców z Nowogródka i okolicy oraz częściowo w języku ich dzieci (urodzonych nie później niż 10–15 lat po wojnie) zachowało się ponad 200 dobrze znanych kresowizmów leksykalnych, głównie pochodzenia białoruskiego, białorusko-rosyjskiego oraz rosyjskiego
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:35 +010
    
 • Mniejszość bez reprezentacji... Kwestia przedstawicieli środowisk
         białoruskich w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach
         1939–1945

  • Authors: Roman Wysocki
   Abstract: W artykule omówiono próby poszerzenia Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o przedstawicieli ludności białoruskiej w latach 1939-1945. Wspomniany organ powstał w grudniu 1939 r. jako ciało opiniujące działalność Prezydenta i Rządu RP. Wprowadzenie do jego składu reprezentantów Białorusinów miało być aktem traktowania ich jako równoprawnych współobywateli oraz potwierdzeniem trwania władz polskich na uchodźstwie na stanowisku nienaruszalności granicy wschodniej państwa polskiego. Wobec braku szerszego poparcia politycznego dla inicjatywy ze strony ówczesnych polskich partii politycznych i niekonsekwencji działań Rządu RP wszystkie próby wyłonienia przedstawicieli ludności białoruskiej i ściągnięcia ich do Londynu kończyły się porażką. Sposób realizacji planu odsłaniał charakter polityki narodowościowej Rządu RP na uchodźstwie w latach 1939-1945. Niewprowadzenie przedstawiciela Białorusinów do Rady Narodowej RP skutkowało dalekosiężnymi następstwa­mi i miało bezpośredni wpływ na losy regionu i jego mieszkańców.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:32 +010
    
 • Prasa białoruska międzywojennej Łotwy (przegląd
         wydawnictw)

  • Authors: Mirosław Jankowiak
   Abstract: W prezentowanym artykule omówiono prasę białoruską, wydawaną na Łotwie w okresie międzywojennym (w latach 1920–1933). W dostępnych publikacjach zazwyczaj odnajdujemy je­dynie wzmianki o tym, że gazety i periodyki białoruskojęzyczne wychodziły w Rydze czy Dyne­burgu, wymienia się je z nazwy, dając ogólną informację, albo analizuje konkretny aspekt (język tekstów czy wybrane zagadnienie poruszane na łamach prasy). Zamierzeniem autora była prezen­tacja szerszego opisu każdego z drukowanych wydań, z możliwie jak najpełniejszą informacją o jego redakcji, autorach, tematyce czy miejscu wydawania. Drugim ważnym zagadnieniem było ukazanie uwarunkowań polityczno-społeczno-kulturalnych, które wpływały na funkcjonowanie mniejszości białoruskiej na Łotwie i m. in. tworzenie nowych gazet i wydań periodycznych w ję­zyku białoruskim oraz ich druk. Autor przeprowadził w tym celu kwerendę biblioteczną w Rydze (Biblioteka Narodowa Łotwy), w Londynie (Białoruska Biblioteka i Muzeum im. Franciszka Ska­ryny) oraz w Pradze (Biblioteka Słowiańska Biblioteki Narodowej w Czechach). Powoływanie nowych gazet i periodyków, częstotliwość ich wychodzenia uzależnione były przede wszystkim od możliwości finansowych białoruskich organizacji i ich aktywności a także bieżących wydarzeń politycznych (jak np. tzw. „Białoruski proces” czy wprowadzenie w 1934 r. rządów autorytarnych K. Ulmanisa). Największe znaczenie odegrała prasa, której redaktorami byli najbardziej aktywni działacze (m.in. K. Jezawitau i S. Sacharau), a które wydawane były przez największe organizacje białoruskie (np.: Голас беларуса, Беларуская школа ў Латвіі oraz Школьная праца). Większość prasy wychodziło nieregularnie i/lub tylko w jednym lub kilku numerach.
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:29 +010
    
 • Strona tytułowa wraz ze spisem treści

  • Authors: Agnieszka Goral
   PubDate: Sun, 12 Dec 2021 20:46:28 +010
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.114.32
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-