Subjects -> POLITICAL SCIENCE (Total: 1097 journals)
    - CIVIL RIGHTS (16 journals)
    - INTERNATIONAL RELATIONS (148 journals)
    - POLITICAL SCIENCE (898 journals)
    - POLITICAL SCIENCES: GENERAL (35 journals)

POLITICAL SCIENCE (898 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 281 of 281 Journals sorted alphabetically
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Survey     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review     Open Access  
Studia Białorutenistyczne     Open Access  
Studia Orientalia Electronica     Open Access  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Studies in Conflict & Terrorism     Hybrid Journal   (Followers: 385)
Studies in Ethnicity and Nationalism     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Studies in Indian Politics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies of Transition States and Societies     Open Access   (Followers: 1)
Swiss Political Science Review     Hybrid Journal   (Followers: 10)
TalTech Journal of European Studies     Open Access  
Tangent     Hybrid Journal  
Tapestries : Interwoven voices of local and global identities     Open Access  
TEKA of Political Science and International Relations     Open Access  
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoaméricanos     Open Access  
Temas y Debates     Open Access  
Temiminós Revista Científica     Open Access  
Tensões Mundiais     Open Access   (Followers: 1)
Teoría y Praxis     Open Access  
Terra : Revista de Desarrollo Local     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
Terrorism and Political Violence     Hybrid Journal   (Followers: 304)
Textos y Contextos     Open Access  
The African Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The American Prospect     Free  
The Black Scholar     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Economist - Leaders     Full-text available via subscription   (Followers: 28)
The Economist - United States     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
The Journal of Legislative Studies     Hybrid Journal   (Followers: 13)
The Latin Americanist     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Political Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Review of Black Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 16)
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 6)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Washington Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Theoria     Open Access   (Followers: 3)
Theory & Event     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Third World Planning Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Third World Thematics : A TWQ Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Thought and Practice : A Journal of the Philosophical Association of Kenya     Open Access  
Thunderbird International Business Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Tijdschrift voor HRM     Open Access  
Tla-Melaua : Revista de Ciencias Sociales     Open Access  
Torture Journal     Open Access   (Followers: 1)
Torun International Studies     Open Access  
Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 1)
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transnational Legal Theory     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Trayectorias Humanas Trascontinentales : TraHs     Open Access  
Trenzar : Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century Communism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Twentieth-Century China     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
Undergraduate Journal of Politics and International Relations     Open Access   (Followers: 1)
Universidad de La Habana     Open Access  
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access   (Followers: 1)
Utilitas     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Utopia y Praxis Latinoamericana     Open Access  
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 58)
Vlast' (The Authority)     Open Access  
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
West African Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
West European Politics     Hybrid Journal   (Followers: 54)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Food Policy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
World Future Review     Hybrid Journal   (Followers: 1)
World Politics     Hybrid Journal   (Followers: 165)
World Today, The     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Youth and Globalization     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung ZeFKo : Studies in Peace and Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Култура / Culture     Open Access   (Followers: 1)
Управление / Upravlenie     Open Access  
Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Култура / Culture
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1857-7717 - ISSN (Online) 1857-7725
Published by MI-AN Publishing Homepage  [1 journal]
 • Низ дистопиското огледало на
         транзицијата: во потрага по изгубениот
         идентитет во современата македонска
         драматиката

  • Authors: Деспина Ангеловска
   Pages: 28 - 36
   Abstract: Оваа студија ќе го разгледува прашањето на репрезентациите и формациите на идентитетот во современата македонска драматика, низ примерите на неколку пиеси на Дејан Дуковски и Жанина Мирчевска. На драмите на Дуковски и Мирчевска во оваа анализа ќе им пристапиме како одраз на една постјугословенска хаотична и насилна (хипер)реалност, следејќи ги во нивото преминување од другата страна на огледалото, во срцето на глобалистичката постисториска дистопија. Врз позадина на еден дезинтегриран и разурнат транзициски пејсаж, нивните ликови, небаре сенишни призвуци на Бекетовите Владимир и Естрагон, талкаат низ празниот град/театар или чекаат заглавени во транзит зоната на меѓународните аеродороми на глобализацијата, во потрага по загубените идентитетски, идеолошки и културни репери. Во еден поствоен, посттрауматски, посткомунистички свет, во кој на транзицијата, како во Бекетовата Крајот на играта, никако конечно да и дојде крајот, деперсонализираните ликови на Друга страна и Празен гра...
   PubDate: 2017-12-10
   Issue No: Vol. 6, No. 14 (2017)
    
 • Идентитет и тероризам од безбедносен
         аспект

  • Authors: Ивана Дрогрешка
   Pages: 32 - 43
   Abstract: Мотив да се пристапи кон изработка на оваа тема е желбата за да се дефинираат релациите кои ги поврзуваат прашањата на идентитетот со терористите и терористичките организации и нивното делување како глобална закана. Фактот дека постои тесна релација помеѓу мотивите за терористички акции со културните вредности и верувањата на терористите, на преден план го поставува прашањето за поврзаноста на културата и идентитетот, прашање кое произлегува од одреден начин на живот на одредени национални култури и религии со кои лицата се поистоветуваат, а кои се во тесна релација со прашањата за безбедноста. Овој труд поаѓа од тез-ата дека за успешно спротиставување на тероризмот потребно е детално разбирање на причините за неговото постоење. За да се разберат постапките на една терористичка орга¬низација потребно е да се добијат сознанија за нејзината историја, култура, фундаментални вредности, кои во основа се маркери на идентитетот/идетитетите и се во корелација со идеологија која ја пропk...
   PubDate: 2017-11-07
   Issue No: Vol. 6, No. 14 (2017)
    
 • Josip Juraj Strossmayer: A Statesman of Culture

  • Authors: Tihomir Živić, Antonija Vranješ
   Pages: 136 - 144
   Abstract: The paper deals with an interpretative upgrade to the existent scientific realizations about the personage and opus of Bishop Josip Juraj Strossmayer while providing for a contemporary, computer-assisted research and critical insight in the correspondent materials from the Anglo-American and Macedonian sources and/or Croatian funds in the English language, less known heretofore. The paper’s intention would be to publicize a text on an interdisciplinary viewpoint on Bishop Strossmayer’s undisputable theological, Maecenas-like, political, and educative role in Croatia, Macedonia, and beyond in the light of the 19th-century Croatian cultural renaissance, whose one of the promoters he was in the Habsburg Monarchy.
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 6, No. 14 (2017)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.72.180
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-