Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 845 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (179 journals)
    - JUDAIC (23 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (21 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (564 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (33 journals)

BUDDHIST (14 journals)

Showing 1 - 14 of 14 Journals sorted alphabetically
Buddhist Studies Review     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Buddhist-Christian Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Contemporary Buddhism: An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Dhammadhara Journal of Buddhist Studies     Open Access  
e-Journal of East and Central Asian Religions     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Buddhist Studies     Open Access  
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University     Open Access  
Journal of Dharma Studies     Hybrid Journal  
Journal of Global Buddhism     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College     Open Access  
Journal of Graduate Studies Review     Open Access  
Journal of the International Association of Buddhist Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Religions of South Asia     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Buddhist Studies
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1905-534X - ISSN (Online) 2697-3995
Published by Mahachulalongkornrajavidyalaya University Homepage  [5 journals]

 •        

  • Authors: พระมหาดวงรัตน์ ฐิตวฑฺฒโน, สมบูรณ์ ตาสนธิ, เทวัญ เอกจันทร์, สุนทรี สุริยรังสี, ปรุตม์ บุญศรีตัน
   Abstract: งานวิจัยเรื่อง “นิพพานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษานิพพานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และ 2) เพื่อศึกษาการตีความนิพพานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า ชื่อหรือไวพจน์ของนิพพานมีปรากฏในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะใน อนาสาวทิสูตร และคัมภีร์อภิธาน มีจำวน 46 บท ที่ปรากฏในอรรถกถาและฎีกายังมีจำนวนมากกว่านี้  ที่ใช้ในพระไตรปิฎกจำนวนมาก ได้แก่ นิโรธ นิพพาน อสังขตะ โดยสภาวะ 2 ประเภท คือ  สอุปาทิเสสนิพพาน กิเลสตายชีวิตยังไม่ตาย และ อนุปาทิเสสนิพพาน กิเลสตายชีวิตตาย การตีความนิพพานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มี 4 ประเภท คือ 1) พยัญชนะ  2) สอุปาทิเสสนิพพาน  3) อนุปาทิเสสนิพพาน และ 4) อุปมา กล่าวเปรียบเทียบสภาพแห่งนิพพาน  แท้จริงนิพพานเป็น โลกุตตระไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาโลกได้ พระพุทธเจ้าจึงพยายามอธิบายได้ด้วยภาษาแห่งโลกิยะ อันเป็นกุศโลบายให้สรรพสัตว์เข้าไปสู่โลกุตตระคือนิพพาน
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในล้านนา
         : การวิเคราะห์จากคัมภีร์
         และหลักฐานทางโบราณคดี

  • Authors: ผศ.ดร.เทพประวิณ จันแรง
   Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เป็นการศึกษาเชิงเอกสารตามหลักฐานคัมภีร์สำคัญและมีการสัมภาษณ์แบบโครงสร้างประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยดังนี้ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากคัมภีร์สำคัญในล้านนา ในสมัยเจ้าแม่นางจามเทวี ปรากฏในคัมภีร์จามเทวีวงศ์พงศาวดารหริภุญชัย  บริเวณดินแดนทางเหนือ หรือแคว้นโยนก มีชุมชนสำคัญที่ตั้งถิ่นฐานมาก่อน ถือเป็นกลุ่มของชนชาติไทยเป็นครั้งแรก คือ เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย และเมืองพะเยา และเมืองต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า เวียง  แหล่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในล้านนา เป็นศาสนสถานในจังหวัดลำพูน เป็นศิลปละโว้ ศาสนสถานในวัดรมณียาราม  วัดพระคง วัดประตูลี้  วัดดอนแก้ว  วัดมหาวัน  วัดสันป่ายางหลวง และวัดจามเทวี ยุคพระยามังรายสร้างเวียงกุมกาม วัดเชียงมั่นและเมืองเชียงใหม่ ยุคพระเจ้ากาวิละเชื้อเจ้าเจ็ดตน ฟื้นฟูวัดวาอารามปรักหักพัง ล้านนารวมเข้าสยามประเทศ วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฯ คัมภีร์จามเทวีวงศ์ กล่าวถึงการนำพระพุทธศาสนามาจากเมืองละโว้ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 500 รูป พระไตร&...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        การสืบทอดและการสร้างงานช่างพุทธศิลป์ล้านนา
         :
         กรณีศึกษางานช่างฝีมือพระเบญจิมิน
         สุตา
         จากงานพุทธศิลป์วัดหาดนาค
         ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: methawee thammachai, พระสถิตย์ โพธิญาโณ, อาภากร ปัญญโญ, จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
   Abstract: การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การสืบทอดและการสร้างงานช่างพุทธศิลป์ล้านนา: กรณีศึกษางานช่างฝีมือพระเบญจิมิน สุตา จากงานพุทธศิลป์วัดหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพุทธศิลป์ในล้านนา ๒. ศึกษาการสืบทอดและการสร้างงานช่างพุทธศิลป์ล้านนา ในวัดหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบว่า                  ประวัติและพัฒนาการพุทธศิลป์ในล้านนา เริ่มจากการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา พบพุทธศิลป์เชียงแสนคือ พระสิงห์ ต่อมาแคว้นหริภุญชัยพระนางจามเทวีได้กลุ่มช่างฝีมือจากเมืองลพบุรีเป็นอิทธิผลการสร้างงานช่างพุทธศิลป์แบบทวาราวดี เมืองเชียงใหม่สมัยพญากือนา พุทธศิลป์ได้รับอิทธิผลจากเมืองสุโขทัย และได้สร้างวัดวาอารามเป็นจำนวนมาก พุทธศิลป์คงมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์และเจ้าขุนมูลนาย ก่อนอาณาจักรล้านนาตกอยู่ใต้อำนาจของพม่า                  การสืบทอดและการสร้างงานช่างพุทธศิลป์ คือ งา...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: suwin mukdai, พระครูสุตพัฒโนดม จารุวณฺโณ, ประดิษฐ์ ปัญญาจีน, พรศิลป์ รัตนชูเดช, พีระพงษ์ ดวงแก้ว
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่องศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์ล้านนาที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและเนื้อหาของคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์(2) เพื่อศึกษาพุทธศิลปกรรมล้านนาในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ และ (3)เพื่อศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลปกรรมล้านนาที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  ประวัติความเป็นมาและเนื้อหาของคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์  เป็นวรรณกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 หมวดศาสนจักร พระรัตนปัญญาเถระ ชาวล้านนา ได้แต่งขึ้นเป็นภาษีบาลี ระหว่าง พ.ศ.2o6o -2o71 ในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ จำแนกการสร้างพุทธศิลป์ออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ ด้านประติมากรรม เป็นงานศิลปะแสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่นลงบนสื่อต่างๆ การสร้างพระพุทธรูปในล้านนา พุทธศิลปกรรมล้านนาที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ได้สื่อ ด้านหลักธรรมและเนื้อหาปรากฏ ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพฤติกรรม จริยธรรม ด้านจิตใจ สติ...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    
 • การศึกษาแนวคิด
         วิธีการปฏิบัติและการสื่อสารทางพุทธิปัญญา
         ของสำนักปฏิบัติธรรม
         ในจังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: บุญมี แก้วตา, พระบุญทรง ปุญฺญธโร, พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก
   Abstract: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดหลักการและวิธีการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารทางพุทธิปัญญาของสำนักปฏิบัติธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารให้เกิดพุทธิปัญญาของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่                  ผลการวิจัย พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมทั้งหมด ใช้การสื่อสารในรูแบบ ผู้ส่งสารเป็นผู้เชี่ยวชาญ
   สารเป็นสารที่มีเนื้อหาเฉพาะต่อกลุ่มที่สนใจ ช่องทางมีการสื่อสารในช่องทางที่จำกัดไม่ครอบคลุมตามรูปแบบกระบวนการมีช่องทางการสื่อสารที่จำกัด ผู้รับสารเน้นผู้ทำมีความพร้อมที่จะศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง รูปแบบการสื่อสารการปฏิบัติธรรมกรรมฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วยรูปแบบสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่สำคัญต้องมีองค์ประกอบของรูปแบบการสื่อสาร คือ เนื้อหาการปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่ถูกต้อง เป็นที่ชอบใจ ทันสมัยและได้ประโยชน์ มีการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย เข้าใจง่าย ผู้สื่อสาระธรรม...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: พระครูสังฆรักษ์ประจวบ วุฑฺฒิจารี, วีรธรรม ปัญจขันธ์
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม 2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทาง                 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่                ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมมีพระธรรมวินัยเป็นข้อกำหนด ด้วยกิจหรือธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยแท้คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ แต่ปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุวัตรตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป              บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่มีมาอย่างยาวนาน พระสงฆ์ในอดีตหลายรูป เป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน อาทิ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย, พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)  เป็นต้น              บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข               สรุปได้ 4 หัวข้อ ดังนี้ (1) ปัญหาการสร้างบุคลากรไว้รองรับงานการพัฒนาในอนาคต ดังนั้นอง...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี
         สำนักศาสนศึกษา
         ในเขตอำเภอเมือง
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: Phra Veesaad
   Abstract: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอน และ 3) เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจำนวน 12 คน ประกอบด้วย พระภิกษุที่เป็นครูสอน จำนวน 8 รูป และพระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียน จำนวน 8 รูป สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความเป็นกันเอง ปัจจัยที่จะทำให้ส่งเสริมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นต้องกระตุ้นจากตัวผู้เรียนเอง 2) อาคารเรียนมีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มีเสียงรถจักรยานยนต์รบกวนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนการสอน 3) ควรพัฒนาห้องเรียนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ควรสอนให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ในการเรียนบาลีจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
         เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

  • Authors: พระมหาศุภวัฒน์ บุญทอง, นพวรรณ วิเศษสินธุ์
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ 2) เสนอแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นักวิชาการ และ   นักบริหาร จำนวน 10 รูป/คน ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา              ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คือ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และโบราณวัตถุ เหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนา วรรณคดี และประเพณี นอกจากนี้ ยังมีศิลา 1,440 แผ่น ที่จารึกสรรพวิชาต่าง ๆ ถึง 6 หมวดด้วยกัน โดยเฉพาะตำราการนวด และตำราสมุนไพร ที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก และ 2) แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ข&#...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: ประจิณ ปัญโญ, สัญญา สะสอง, พระครูศรีวรพินิจ คมฺภีรญาโณ, พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการพึ่งพาตนเองของวัยรุ่นตามหลักพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการพึ่งพาตนเองของวัยรุ่นตามโครงการบูรณาการช่างลงรักปิดทอง และ 3) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองเชิงพุทธของวัยรุ่นผ่านโครงการบูรณาการช่างลงรักปิดทอง ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการพึ่งพาตนเองของวัยรุ่นตามหลักพระพุทธศาสนานาถกรณธรรม 10 ประการ โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1) ให้เห็นชัดแจ้ง 2) จูงใจให้เห็นจริง 3) เร้าใจให้แกล้วกล้า 4) ชโลมใจให้แช่มชื่น ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ด้านความก้าวหน้าทางการเรียนรายบุคคลมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลสัมฤทธิ์โดยการทดสอบที (t-test) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 4) ผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ผลสัมฤทธิ์การประเมินผลงานด้านคุณภาพ พบว่า มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 6) ผลสัมฤทธิ์การประเมินผลงานด้านปริมาณ พบว่า มีระดับ...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับพระนิสิต
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
         วิทยาเขตเชียงใหม่

  • Authors: Phrakrusamumanit Yanadharo Sitha, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาบริบทการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่. 3) เพื่อเสนอแนวทางประยุกต์หลักพุทธธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่                  ผลการวิจัยพบว่า การบริโภคสื่อสังคมออนไลน์โดยขาดการควบคุมเอาใจใส่ดูแล ย่อมส่งผลต่อภาวะจิตใจ ทั้งยังมีผลกระทบระยะยาวต่อตัวผู้บริโภคนั้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด จิตแพทย์เผย สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อสุขภาพจิตผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เช่น เว็บไซท์ที่มีความรุนแรง (Violent), โป้ –เปลือย (Sex), การพนัน (Glambling), เกมส์ (Games),ฯลฯ  ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ทำให้เกิดผลกระทบทางลบ โดยตรงและทางอ้อมแก่สังคม พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่ ผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน                    การวิจัยครั้งนี้เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนในประเด็นการ...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
         อำเภอแม่วาง
         จังหวัดเชียงใหม่

  • Authors: จันทร์จิจา แก้วเมืองมา
   Abstract: สารนิพนธ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ รวม 17 คน ทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า                 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและด้านการวางแผนดำเนินงาน  สถานศึกษาควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านที่เกี่ยวกับผู้เรียนและการบริหารจัดการให้ชัดเจน ควรมีการสำรวจความต้องการของผู้บริหาร ครู ในการวางแผนการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  แต่งตั้งทีมงานสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกฝ...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    
 • เมื่อชาง :
         เซียมซีฉบับใบลานล้านนา

  • Authors: พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, วิโรจน์ อินทนนท์, พระครูพิพิธสุตาทร สิรินฺธโร, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ คุตฺตสีโล, วันชัย พลเมืองดี
   Abstract: เมื่อชาง : เซียมซีฉบับใบลานล้านนา   เป็นบทความที่เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของงานวิจัย ปี 2560เรื่อง “การสืบค้นและอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดในจังหวัดพะเยา และการสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น” เมื่อชางชุดนี้ พบที่วัดไชยพรหม ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เนื้อหาของคัมภีร์เป็นคำพยากรณ์ ที่จารลงในใบลานขนาดเล็ก  ความกว้าง  4 เซนติเมตร และ ความยาว  10 เซนติเมตร ด้วยอักษรล้านนา คำว่า “เมื่อ”  หมายถึง การพยากรณ์ฤกษ์ยาม  คำว่า  “ชาง”  หมายถึง การเลือกออก, คัดออก ดังนั้น “เมื่อชาง” หมายถึง การพยากรณ์ ด้วยการสุ่มเลือกคำพยากรณ์ออกมา  เมื่อชางชุดนี้ มีใบลานจำนวน 47 ใบ ที่จารไว้เพียงด้านเดียว ร้อยเก็บด้วยสายสยองมีไม้ประกับเรียบทั้ง 2 ด้าน  มีแผ่นไม้แบน ๆ ขนาดเล็ก ห้อยติดกับสายสยอง ผู้ต้องการคำพยากรณ์ใช้เสียบแซกลงไปในปึกใบลาน การคัดเลือกคำพยากรณ์ด้วยวิธีเช่นนี้ เรียกว่า “ชาง” คล้ายกับการเสี่ยงเซียมซี หรือ การแทงศาสตรา ของชาวไทยภาคใต้ คำพยากรณ์มีทั้งดีและร้าย จะใช้นิทานชาดก เลือกเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดพลิกผันชะตาŧ...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: ดร.วิโรจน์ วิชัย, พระครูประวิตรวรานุยุต ธมฺมวโร, พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ
   Abstract: มโนทัศน์ปรัชญาการศึกษาเชิงพุทธ มีความหมาย คือ วิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง มีเนื้อหา ได้แก่ หลักสัจธรรมและหลักปฏิบัติ มีเป้าหมาย คือ อัตถะประโยชน์ 3 การศึกษาเชิงพุทธ ก็คือการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ โดยพิจารณาถึงศักยภาพของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ใช้หลักโพธิศรัทธาเป็นสภาพเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในการศึกษาและมีศูนย์รวมของการศึกษาที่ “ปัญญา” ผ่านกระบวนการปริยัติ, ปฏิบัติ, และปฏิเวธ บุพภาคเริ่มต้นที่สัมมาทิฐิแล้วพัฒนาที่การใช้อินทรีย์  ซึ่งมีปรโตโฆสะกับโยนิโสมนสิการเป็นตัวหนุนผ่านหลักกัลยาณมิตตตา นำสู่สิกขา วิธีการศึกษานั้นใช้หลักไตรสิกขา ผ่านหลักวิธีปฏิบัติที่เรียกว่า อริยมรรค ทำให้เนื้อหาของการศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ คือ อริยบุคคล  และจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับสังคม ทำให้เกิดคุณสมบัติในตัวผู้ได้รับการศึกษา คือ มีปัญญาและกรุณา ในขั้นการประเมินผลใช้หลักภาวนาเป็นตัวชี้วัด
   มีภาวิตกาย เป็นต้น ผู้มีภาวนาครบ ชื่อว่าจบการศึกษา โดยใช้หลักธรรมที่เป็นสาระสำคัญในการอธิบาย เช่น ขันธ์ 5 เป็นต้น เชื่อ&...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    
 • บรรณาธิการบริหาร

  • Authors: พระอธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ
   Abstract: วัตถุประสงค์ วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ
   ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย
   นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม และรัฐศาสตร์
   ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อ
   ตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศาสตร์ศึกษากำหนด ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวา...
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    
 • คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

  • Authors: พระอธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ
   Abstract: คำแนะนำสำหรับผู้เขียน นโยบายการตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ศึกษา วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์  และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
   PubDate: 2019-06-29
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        บทบาทและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา
         ชาเตอร์
         

  • Authors: Thawaree Khansamrong, สำราญ ขันสำโรง, พรสุข หุ่นนิรันดร์, สุภาดา คำสุชาติ, สุภกรรณ จันทวงษ์, วัชรินทร์ พอสม
   Abstract:                 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ชาเตอร์ของพระภิกษุและสามเณรที่พำนักในวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ และความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและเกณฑ์การคัดเลือก        วัดพัฒนาตัวอย่างของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นพระภิกษุและสามเณร จำนวน 405 รูป รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (ค่าความเชื่อมั่น: .871) การสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไควสแคว์ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา ช่องทางและความถี่ในการรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ การฉันท์อาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน การรักษาอารมณ์จิตใจให้เป็นปกติ และบทบาทของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ชาเตอร์ ที่ระดับ  .001 และระยะเวลาที่จำพรรษาในวัดปัจจุบันม$...
   PubDate: 2019-05-27
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        แนวทางการพัฒนาครูด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
         อำเภอสันทราย
         จังหวัดเชียงใหม่
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
         เขต 2

  • Authors: ศิษฏ์ชนา ดวงบาล
   Abstract: ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาครูด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน วิธีการวิจัยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม              ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการพัฒนาครูด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูโดยมีการติดตั้งทีวีและคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแต่ยังขาดการนำบุคลากรเหล่านั้นเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศติดตามที่เป็นระบบ วัยวุฒิของครูผู้สอนมีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) แนวทางการพัฒนาครูด้านการ$...
   PubDate: 2019-02-26
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        

  • Authors: ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
   Abstract:             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  คือ  (1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการศาสนาใหม่ (2) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของขบวนการทางศาสนาใหม่ที่เผยแผ่ในจังหวัดเชียงใหม่ (3)เพื่อวิเคราะห์หลักคำสอน การเผยแผ่ การเพิ่มสมาชิก และการเคลื่อนไหวทางศาสนาของขบวนการทางศาสนาใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ตามแนวคิดและทฤษฎีขบวนการทางศาสนาใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับขบวนการทางศาสนาใหม่  5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มราชาโยคะ (2) กลุ่มศาสนาบาไฮ (3) กลุ่มทีเอ็ม (4) กลุ่มมอร์มอน  และ(5) กลุ่มโยเร เน้นการวิเคราะห์เอกสารตามแนวคิดและทฤษฎีขบวนการทางศาสนาใหม่                  ผลการวิจัยพบว่า ขบวนการทางศาสนาใหม่ เป็นคำเรียกใหม่ของกลุ่มองค์กรทางศาสนาที่พัฒนาหรือปรับรูปแบบมาจากศาสนาเดิมที่เป็นศาสนาหลักของโลก เป็นคำที่เรียกแทนคำว่า “ลัทธิ”   แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาขบวนการทางศาสนาใหม่นิยมกันอยู่ 3 วิธีการ (1) แนวการการศึกษาเน้นการอธิบาย   (2) แนวการศึกษาที่เน้นการตีความ  (3) แนวการศึกษาที่เน้นทฤษฎีหลังสมัยใหม่  เพื่อวิเคราะ...
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง
         วัดจองคำ

  • Authors: พลวัจน์ - รุ้งดีสุนทรวงษ์
   Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2.เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดจองคำ อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 3.เพื่อศึกษาคุณค่าและประโยชน์ในการสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดจองคำ อำเภองาวจังหวัดลำปาง ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดจองคำ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 4 รูป  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 1รูปผู้ติดต่อประสานงาน 1 คนวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 1 คน  ช่างทำแบบลวดลาย 1 คน  หัวหน้าช่างก่อสร้าง1 คนและ ผู้มาสักการะพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง 25 คน รวมทั้งหมด35 รูป/คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลจึงใช้การวิเคราะห์พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1.แนวคิดการสร้างเจดียพุทธคยาจำลอง เกิดจากการสร้างถวายเป็นพุทธบูชา สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และอนุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชน2.วิธีการสร้างเจดีย์...
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    

 •        การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิตชั้นปีที่
         1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
         วิทยาเขตเชียงใหม่

  • Authors: วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์, ปั่น อะทะเทพ, ศศินันท์ สรรพกิจจำนง
   Abstract: บทความนี้เรียบเรียงจากรายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ตำราประกอบการสอนจำนวน 5 บทเรียน  แบบทดสอบผลการเรียนรู้แต่ละบทเรียน (Formative tests) และแบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการสอน (Pretest-Posttest) สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหล$...
   PubDate: 2019-02-04
   Issue No: Vol. 10, No. 1 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.227.249.155
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-