Subjects -> RELIGION AND THEOLOGY (Total: 749 journals)
    - BUDDHIST (14 journals)
    - EASTERN ORTHODOX (1 journals)
    - HINDU (6 journals)
    - ISLAMIC (148 journals)
    - JUDAIC (22 journals)
    - OTHER DENOMINATIONS AND SECTS (4 journals)
    - PROTESTANT (22 journals)
    - RELIGION AND THEOLOGY (500 journals)
    - ROMAN CATHOLIC (32 journals)

BUDDHIST (14 journals)

Showing 1 - 15 of 15 Journals sorted by number of followers
Buddhist Studies Review     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Contemporary Buddhism: An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Religions of South Asia     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Buddhist-Christian Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Journal of the International Association of Buddhist Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
e-Journal of East and Central Asian Religions     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Global Buddhism     Open Access   (Followers: 1)
Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Chan Buddhism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Dharma Studies     Hybrid Journal  
Journal of Graduate Studies Review     Open Access  
Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College     Open Access  
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University     Open Access  
Journal of Buddhist Studies     Open Access  
Dhammadhara Journal of Buddhist Studies     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Dhammadhara Journal of Buddhist Studies
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2408-1892 - ISSN (Online) 2651-2262
Published by DCI Center for Buddhist Studies Homepage  [1 journal]

 •        

  • Authors: สุทัศน์ อร่ามรัตน์, ประเวศ อินทองปาน
   Pages: 3 - 58
   Abstract: งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำเนิดและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก ผลการวิจัยพบว่า ช่วงก่อนพุทธปรินิพพาน เป็นการท่องจำเนื้อหาคำสอนโดยพระสงฆ์ที่ได้รับฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกเนื้อหาเหล่านั้นว่า “พระธรรมวินัย” เมื่อพระพุทธเจ้าทยอยบัญญัติสิกขาบท ก็มีการท่องจำถ่ายทอดกันในกลุ่มพระสงฆ์สายพระอุบาลี เป็นกลุ่มภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระวินัยเรียกว่า พระวินัยธร ส่วนพระธรรม จัดเป็นกลุ่มเนื้อหาแบบนวังคสัตถุสาสน์ท่องจำถ่ายทอดโดยกลุ่มพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระสูตร ซึ่งเป็นพระสงฆ์สายพระอานนท์ที่เรียกว่า พระสุตตันติกะ แล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า พระธรรมกถิกะ มีการสนทนาธรรม คือ ต้นเค้าของพระอภิธรรม ภายหลังพระสารีบุตรได้อ้างเหตุจากการแตกกันของศิษย์นิครนถ์นาฏบุตร จึงขออนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธิตวิธีการรวบรวมจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยขึ้น
   ช่วงหลังพุทธปรินิพพาน พบว่า การสังคายนาครั้งที่ 1 ใช้เพียงคำว่า ”พระธรรมและวินัย” เท...
   PubDate: 2022-07-22
   Issue No: Vol. 8, No. 2 (2022)
    

 •        จารึกรอยพุทธบาทจากอานธรประเทศ:
         

  • Authors: U-tain Wongsathit
   Pages: 61 - 90
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์จารึกรอยพุทธบาทจากอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 9 ด้วยวิธีการทางจารึกศึกษาโดยพิจารณาถึง อักษร ภาษา วัสดุ สถานที่ และสารัตถะ
   ผลการศึกษาพบว่า จารึกดังกล่าวจารึกด้วยอักษรพราหมีแบบอินเดียใต้สมัยราชวงศ์วิษณุกุณฑิน เป็นภาษาปรากฤตที่ใกล้เคียงกับภาษาบาลีมาก วัสดุที่จารึกเป็นรอยพุทธบาทคู่ที่แกะสลักจากหินพบที่โบราณสถานที่เป็นมหาวิหารในบริเวณนาครชุนโกณฑะ สารัตถะแสดงถึงหลักฐานพระพุทธศาสนานิกายวิภัชชวาทที่ต่อมาพัฒนาเป็นเถรวาทและแสดงถึงความสัมพันธ์กับสำนักมหาวิหารในประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานแสดงถึงเครือข่ายสมณทูตที่ถูกส่งไปในสมัยพระเจ้าอโศก จารึกหลักนี้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยที่ปรากฏรอยพุทธบาทคู่และลวดลายศิลปะอมราวดี ที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และความทรงจำของพระสงฆ์สมัยสุโขทัยที่เดินทางไปไหว้สถูปอมราวดี ประเทศอินเดีย
   PubDate: 2022-07-22
   Issue No: Vol. 8, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: arunee Sujetnan
   Pages: 93 - 131
   Abstract: บทความวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านกัลยาณมิตรด้วยหลักพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพบ้านกัลยาณมิตรและแนวคิดความเข้มแข็งของชุมชน 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3) เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านกัลยาณมิตร และ 4) เพื่อนำเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “การบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านกัลยาณมิตรด้วยหลักพุทธธรรม” งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่จำเป็น (Field Work) โดยทำการศึกษารวบรวมเอกสารทางวิชาการ ศึกษาหลักธรรมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถาพระพุทธศาสนา ข้อมูลจากตำราวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ที่อยู่ในส่วนก่อตั้งโครงการบ้านกัลยาณมิตร รวม 3 รูป/คน 2) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านกัลยาณมิตร รวม 8 รูป/คน 3) ผู้รอบรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม รวม 4 รูป/คน และ 4) บุคคลที่เข้าร่วมโครงการบ้านกัลยาณมิตร รวม 10 คน และเสวนากลุ่ม (Focus Gro...
   PubDate: 2022-07-22
   Issue No: Vol. 8, No. 2 (2022)
    
 • จาตุรงคสันนิบาต (1):
         

  • Authors: พงษ์ศิริ ยอดสา, วิไลพร สุจริตธรรมกุล
   Pages: 135 - 172
   Abstract: จาตุรงคสันนิบาต หมายถึง เหตุการณ์ 4 ประการที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคราวพระอรหันต์ขีณาสพผู้มีอภิญญา ได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา จำนวน 1,250 รูป มารวมตัวกันตามธรรมดาของตนไม่มีผู้ใดนัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร จาตุรงคสันนิบาตเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ชาวพุทธไทยรับรู้จากการพระราชกุศลมาฆบูชาคราวรัชกาลที่ 4 ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และส่งต่อมายังราษฎรทั่วไปให้ได้ถือเอากิจกรรมนี้ไปปฏิบัติบูชาในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ
   การพระราชกุศลมาฆบูชาตามที่มาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นการปฏิบัติตามแบบโบราณบัณฑิต มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพระอรรถกถาจารย์ชาวอินเดียและศรีลังกา เนื่องจากมีแบบของโบราณบัณฑิตดังกล่าวให้ข้อมูลที่ตรงกับคัมภีร์อรรถกถา มัชฌิมนิกาย ทีฆนขสูตร และจุดนี้เองนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องจาตุรงคสันนิบาต นอกจากนั้น ยังพบข้อมูลเรื่องจาตุรงคสันนิบาตเพิ่มเติมในคัมภ...
   PubDate: 2022-07-22
   Issue No: Vol. 8, No. 2 (2022)
    
 • ปราสาทนกหัสดีลิงค์:
         

  • Authors: Surachai Phutchu
   Pages: 175 - 217
   Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาและอิทธิพลของปราสาทนกหัสดีลิงค์ที่มีต่อสังคมไทย เป็นการศึกษาเชิงเอกสารจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผลการศึกษาทำให้ทราบว่า นกหัสดีลิงค์ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาหลายเล่ม รวมถึงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ตำนานมูลศาสนา ปัญญาสชาดกเรื่องสุธนชาดกและไตรภูมิพระร่วง ลักษณะของนกมีขนาดใหญ่และกำลังมากเหมือนช้าง 5 เชือก ถิ่นกำเนิดอยู่ในดินแดนคนมีศีลธรรมที่เรียกว่า อุตตรกุรุทวีป แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการสร้างจิตรกรรมและประติมากรรมของเมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ในปัจจุบัน กระทั่งเป็นวัฒนธรรมไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันมา ทั้งทางด้านคติธรรม นิติธรรม วัตถุธรรมและสหธรรม นอกจากนี้ ยังมีปริศนาธรรมเกี่ยวกับการส่งคนตายให้ไปเกิดในสุคติภูมิ องค์ความรู้จากบทความนี้มี 3 ประการ คือ 1) คัมภีร์และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาระบุลักษณะของนกชนิดนี้ไว้เพียงว่า มีขนาดใหญ่และกำลังเท่าช้าง 5 เชือก การที่นกหัสดีลิงค์คาบคนไปเพราะคิดว่า เป็นเหยื่อ แต่ไม่มีเจตน...
   PubDate: 2022-07-22
   Issue No: Vol. 8, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.224.102
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-