A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SCIENCES: COMPREHENSIVE WORKS (Total: 374 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-6889 - ISSN (Online) 2013-3987
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Distribució de macrolíquens a Catalunya amb noves dades corològiques
         sobre líquens protegits

  • Authors: Antonio Gómez-Bolea, Artur Lluent
   Abstract: En el present treball s'aporten noves dades coroŀlògiques de 39 tàxons liquènics entre ells la primera cita per Catalunya de Nephroma tangeriense. S'afegeixen noves localitats per Seirophora lacunosa, considerada com en perill d'extinció al catàleg de flora amenaçada de Catalunya i també per 16 de les 20 espècies de líquens incloses com a vulnerables. Per a cada espècie s'ha elaborat un mapa on es mostren les localitats conegudes fins ara i les que s'afegeixen en aquest treball.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • L'associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni
         a Catalunya

  • Authors: Lluís Vilar i Sais, Jordi Bou Manobens
   Abstract: Els prats dels sorrals fixats del litoral del Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, constitueixen una comunitat de gran interès naturalístic per la seva singularitat. La distribució coneguda fins el moment a Catalunya es limitava al Baix Llobregat, on Bolòs (1962) va descriure l'associació a partir d'un sol inventari fet el 1950. En el decurs d'un estudi de la vegetació dunar de les comarques de Girona s'han trobat noves localitats per aquesta associació a l'Alt Empordà i el Baix Empordà, arribant així a un total de sis localitats. L'escrit presenta 12 inventaris inèdits que permeten analitzar la comunitat des dels punts de vista fitosociològic i ecològic. Aquests prats de rereduna tenen una distribució i extensió molt limitada degut a la destrucció de l'hàbitat i a la pèrdua de les dinàmiques naturals. La variabilitat de l'associació permet diferenciar fins a tres varietats ecològiques noves, sempre marcades per la presència d'espècies dels Thero-Brachypodietea. Es tracta d'una comunitat efímera, de transició entre les unitats dunars de l'Ammophilion arundinaceae i la vegetació mediterrània llenyosa, amb un elevat interès de conservació i un alt grau d'amenaça. Mitjançant les observacions i inventaris fets, l'escrit posa en rellevància aquests prats i la necessitat d'aprofundir en el seu coneixement per tal de poder preservar-los dins d'un litoral profundament transformat.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Dos noves espècies del gènere Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977
         (Coleoptera: Leiodidae: Leptodirini)

  • Authors: Jordi Comas i Angelet
   Abstract: En el present treball, es descriuen dues noves espècies del gènere Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977, que han restat confoses amb Parvospeonomus urgellesi (Español, 1965): Parvospeonomus garrigai n. sp. i Parvospeonomus cruillensis n. sp., per la similitud de la seva morfologia dels habitus. Són mostrades imatges, de les diferències morfològiques entra les tres espècies estudiades.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Actualització de la informació sobre la població de Saponaria glutinosa
         (Caryophyllaceae) a l'Alt Urgell (Catalunya)

  • Authors: Albert Tarragó
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sclerodermus versus Scleroderma (Hymenoptera: Bethylidae)

  • Authors: Josep Muñoz Batet, Juli Pujade i Villar, Amador Viñolas, Denis J. Brothers, Celso O. Azevedo
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat.
         V.

  • Authors: Pere Aymerich i Boixader
   Abstract: S'aporten noves dades per a la flora regional de les conques superiors dels rius Segre i Llobregat (Pirineus orientals, Catalunya). Destaquem el conjunt de localitats que precisen la distribució de l'endemisme d'àrea restringida i mal conegut Alchemilla cadinensis. Una part notable de les citacions correspon a plantes introduïdes, al·lòctones al conjunt de Catalunya o bé a la zona d'estudi, de les quals destaquen les primeres observacions en aquesta àrea de la invasora Impatiens glandulifera.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • La xinxa de l'eucaliptus, Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé,
         nou heteròpter exòtic per a Catalunya (Hemiptera: Thaumastocoridae)

  • Authors: Adrià Miralles Núñez, Jan Tomàs, Adrián Necoechea
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Diversitat, distribució i fenologia de les cigales (Hemiptera: Cicadidae)
         a Catalunya (NE Península Iberica)

  • Authors: Josep Maria Bas Lay, Daniel Espejo Fraga, Rafael Carbonell Font, Pere Pons Ferran, Martí Franch Rodríguez, Ferran Fontelles, David Funosas, Marc Fusellas, Roger Puig-Gironès, Carles Tobella Roca, Marc Franch Quintana
   Abstract: Les cigales o cicàdids són insectes amb fase juvenil endogea, cicle vital llarg i cants audibles, importants a les xarxes tròfiques d'ecosistemes terrestres. Malgrat l'interès que han despertat arreu, la informació històrica a la península ibèrica, i en particular a Catalunya, és escassa. El catàleg d'hemípters de Martorell y Peña (1879) hi cita set espècies. Després d'aquesta data, les cigales van rebre molt poca atenció fins al segle XXI. La informació acumulada els darrers anys permet estudiar la diversitat, distribució i fenologia del grup. A tal efecte, es va realitzar una cerca bibliogràfica mitjançant cercadors acadèmics, i es van analitzar les dades del portal ornitho.cat pel període 2006-2020 (N=3468 registres). Es presenta el catàleg de cicàdids de Catalunya que conté 12 espècies, un nombre comparable al d'altres territoris europeus: les cigales grossa, del pi, de l'olivera i negra, respectivament Lyristes plebejus Scopoli, 1763, Cicada orni Linné, 1758, C. barbara Stal, 1866 (al·lòctona introduïda) i Cicadatra atra Olivier, 1790; les brunzidores ala-roja, sigiŀlada, de garriga i cotonosa, respectivament Tibicina haematodes Scopoli, 1763, T. quadrisignata Hagen, 1855, T. garricola Boulard, 1983 i T. tomentosa Olivier, 1790; i les cigalelles europea occidental, vespera, culprima i argentada, respectivament Cicadetta petryi Schumacher, 1924, Hilaphura varipes Waltl, 1837, Euryphara dubia Rambur, 1840 i Tettigettalna argentata Olivier, 1790. Es mostren mapes de riquesa i distribució d'espècies en quadrícules UTM de 5 × 5 km, diagrames de distribució altitudinal i fenologia per les espècies més comunes, així com iŀlustracions originals de suport a la identificació. Aquest treball iŀlustra el potencial de la ciència ciutadana per ampliar el coneixement de grups d'insectes poc estudiats i estableix un escenari de referència sobre el que fonamentar futurs estudis de la distribució i ecologia dels cicàdids.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) flavipes (Fieber, 1836), espècie
         reconfirmada per a la fauna ibèrica (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae)

  • Authors: Marta Goula Goula, Rafael Carbonell Font, Jan Tomàs, Elena López Gallego
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Un nou gènere i espècie de Molopina hipogeu del Pirineu Català (Alt
         Urgell, Lleida) (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini)

  • Authors: Jordi Comas i Angelet, Eduard Vives i Noguera
   Abstract: Es descriu un nou gènere i una i nova espècie hipogea de la subtribu Molopina (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini). Speleopidius joanivivesi n. gen. & n. sp., procedent de l'Avenc de la Cabana d'en Garraba, Pont de Bar (L'Alt Urgell, Lleida, Espanya). Es compara la relació del nou gènere i nova espècie amb d'altres Molopina hipogeus de la mediterrània occidental.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • On the presence of a small population of Sargassum trichocarpum J. Agardh
         (Phaeophyceae: Fucales) in Catalonia (Northwestern Mediterranean)

  • Authors: Enric Ballesteros i Sagarra, Boris Weitzmann
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) al Paratge Natural d'Interès Nacional
         de l'Albera (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) amb notes sobre altres
         coleòpters saproxílics interessants

  • Authors: Josep Muñoz Batet, Amador Viñolas, Joaquim Soler
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Revisión de la familia Salpingidae Leach, 1815 en el área
         iberobalear (Coleoptera)

  • Authors: Josep Muñoz Batet, Amador Viñolas, José Ignacio Recalde Irurzun
   Abstract: Es realitza una revisió i actualització de la fauna de la família Salpingidae Leach, 1815 a la península Ibèrica i illes Balears, constituïda per 13 espècies pertanyents a 6 gèneres. Juntament amb les claus de separació genèrica i específica es relacionen els exemplars estudiats o revisats, es dóna una breu descripció de cada espècie, es comenta la seva distribució coneguda i s'aporten dades sobre la seva biologia. Es representa l'habitus i el mapa de distribució de cadascuna de les espècies. Així mateix s'estableix la sinonímia d'Aglenus brunneus chilensis Dajoz, 1969 n. syn. amb Aglenus brunneus (Gyllenhal, 1813).
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Erigeron blakei Cabrera (Asteraceae), an alien species confirmed
         for the Iberian Peninsula

  • Authors: Llorenç Sáez i Gonyalons, Lluís Vilar i Sais
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Nova població de l'espècie amenaçada Asphodelus ramosus subsp. ramosus
         (Asphodelaceae) a Catalunya

  • Authors: Llorenç Sáez i Gonyalons, Genís Puig Surroca
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sobre la presència d'Hydropunctaria scabra a la península Ibèrica, i
         notes sobre altres líquens aquàtics de Les Planes de Son i mata de
         València

  • Authors: Pere Navarro-Rosinés, Cristian Romero
   Abstract: S'aporten diverses observacions de líquens hidròfils per a Catalunya, que procedeixen totes de la mateixa localitat dels Pirineus, situada al municipi de l'Alt Àneu (Pallars Sobirà, prov. de Lleida). Aquestes observacions constitueix una addició al catàleg dels líquens de l'àrea que es denominà «Les Planes de Son i mata de València», publicat prèviament en un estudi més ampli i integral de la zona. Es pot destacar la presència d'Hydropunctaria scabra, una espècie que, segons la informació disponible, és citada per primera vegada a la península Ibèrica. Per aquest tàxon s'inclou una descripció detallada, acompanyada d'iconografia fotogràfica i dels comentaris morfològics i corològics oportuns. Verrucaria pachyderma és també una espècie amb interès corològic per Catalunya, ja que anteriorment era només coneguda d'una localitat de la Vall d'Aran.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Noves dades poblacionals sobre Daphne alpina (Thymelaeaceae) a
         Catalunya

  • Authors: Pere Aymerich i Boixader, Albert Tarragó
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Primer hospedador conocido de Aegilips clarimontis Kieffer, 1907
         (Figitidae: Anacharitinae)

  • Authors: Juli Pujade i Villar, Noel Mata Casanova, Juan M. Vanegas Rico
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Nuevos datos sistemáticos y de distribución de Xyletinus(Calypterus)
         bucephalus s. lat. (Coleoptera: Ptinidae: Xyletininae)

  • Authors: Josep Muñoz Batet, Amador Viñolas
   Abstract: Xyletinus (Calypterus) bucephalus s. lat. is a species of Xyletininae with a very wide Palaearctic distribution and closely related to semi-arid areas and with sheep, goats and horses faeces. Species that have such an extensive distribution area, present always a certain individual variability, which has no specific validity. Such variability have made possible describe one subspecies and two new species. After the study of 208 specimens from practically the entire distribution area, it has been possible to verify that there are no specific valid differences for their separation and that the aedeagus, with a very well characterized piece in the internal sac, does not vary in all the studied specimens, so the following taxa are synonymized with Xyletinus (Calypterus) bucephalus: Xyletinus (Calypterus) bucephalus theanus Reitter, 1901 n. syn., Xyletinus (Calypterus) bucephalus omanus Toskina n. syn., 1998, Xyletinus (Calypterus) materliki Toskina, 2002 n. syn. and Xyletinus (Calypterus) lepidus Toskina, 2006 n. syn. The habitus of several of the specimens studied, their aedeagus and those drawn by different authors as well as the Palaearctic distribution of the species are represented.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Neuroterus titou n. sp. from Costa Rica (Cynipidae: Cynipini)

  • Authors: Juli Pujade i Villar, Paul Hanson
   Abstract: Es descriu de Costa Rica una nova espècie de Neuroterus Hartig, 1840 (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini): Neuroterus titou n. sp. Aquesta nova espècie és la segona espècie del gènere Neuroterus registrada a Costa Rica. Neuroterus titou n. sp. indueix gales foliars a Quercus copeyensis CH Mull. (Fagaceae, subgènere. Quercus, sect. Quercus, Alzines blanques, Sèrie Leucomexicanae). Es donen i es discuteixen els caràcters morfològics diagnòstics, la descripció de l'adult i de la gala, i altres dades biològiques d'aquesta nova espècie.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Aportacions a la flora al·lòctona catalana

  • Authors: Ignasi Soriano i Tomàs, Llorenç Sáez i Gonyalons, Pere Aymerich i Boixader
   Abstract: S'aporten dades sobre plantes aŀlòctones, trobades creixent de manera espontània, noves per a Catalunya o poc citades. Quinze tàxons es citen per primera vegada a Catalunya: Abies cephalonica, Abies nordmanniana, Allium tuberosum, Cotoneaster zabelii, Erodium ×variabile, Jasminum mesnyii, Larix decidua, Limonium caesium, Malus toringo, Pistacia vera, Puschkinia scilloides, Pyracantha crenulata, Robinia viscosa, Thuja plicata i Viburnum rhytidophyllum. Tres altres plantes ja havien estat indicades, però s'havien confós amb tàxons pròxims: Gaillardia ×grandiflora, Juglans ×intermedia i Salvia lavandulifolia subsp. gallica. Es confirma també la naturalització local de Berberis julianae, Cotoneaster divaricatus i Elaeagnus angustifolia, tres espècies xineses que fins ara es coneixen com a al·lòctones casuals
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sobre la variabilitat de Pedicularis pirenaica i la presència de
         Pedicularis mixta (Orobanchaceae) als Pirineus orientals

  • Authors: Ignasi Soriano i Tomàs, Llorenç Sáez i Gonyalons, Pere Aymerich i Boixader
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i
         àrees properes (nord-est de Catalunya) - III

  • Authors: Josep Gesti Perich, Lluís Vilar i Sais
   Abstract: Aportem dades sobre diversos tàxons aŀlòctons observats a l'àrea oriental de les Guilleries, on no hi havien estat indicats prèviament i que són rars o poc coneguts al nod-est de Catalunya. Indiquem Acalypha rhomboidea i Pleioblastus simonii per primera vegada a Catalunya i donem noves localitats d'Aspidistra elatior, Cardamine occulta, Celosia cristata, Guizotia abyssinica, Hemerocallis fulva, Koelreuteria paniculata, Lupinus albus, Persicaria orientalis, Sedum palmeri, Silene pseudoatocion i Soleirolia soleirolii.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Principals resultats de la campanya micològica russo-catalana als
         Pirineus catalans occidentals: prats alpins i subalpins i buscos subalpins
         

  • Authors: Xavier Llimona i Pagès, Tania Jiménez Palomar, Jordi Vila, Olga Morozova, Anna Fedosova
   Abstract: Es va organitzar una visita de dos micòlogues de l'Institut Komarov (Sant Petersburg), que va coincidir amb unes condicions especialment favorables per a l'estudi dels fongs de comunitats alpines i subalpines, especialment prats i rasos. Entre la vall de Ribes (Pardines i Núria, Girona) i l'alta vall de la Noguera Pallaresa (Lleida), es prospectaren nombroses localitats, entre 1300 i 2200 m s.n.m. Una selecció de les espècies més interessants és la següent: Bryoglossum gracile, Hodophilus foetens, Entoloma azureopallidum, E. aranense, E. catalaunicum, E. glaucobasis, E. glaucodubium, E. linkii, E. minutigranulosum, E. montanum, E. muscoalpinum, E. porphyrogriseum, Hygrocybe turunda, Rhizomarasmius epidryas, Rhodophana nitellina.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Primeros registros de Nigrotipula nigra nigra (Linnaeus, 1758) para la
         Península Ibérica (Diptera: Tipulidae)

  • Authors: Jorge Mederos López, Adrià Miralles Núñez, Eduard Marquès Mora
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sobre la gairebé absència de Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) al Pla
         d'Urgell i algunes anomalies fenològiques interessants

  • Authors: Antoni Mayoral i Arqué
   Abstract: S'ha realitzat un estudi fenològic de Rosmarinus officinalis durant prop de set anys (octubre 2014-juny 2021) a la comarca del Pla d'Urgell i altres contrades properes (depressió de l'Ebre, W Catalunya). La floració d'aquesta espècie al llarg dels mesos més freds, la seva localització als vessants S de les zones enlairades dels tossals més elevats i la feble exposició als vents més freds i secs del NW, ens porten a suggerir les temperatures mínimes molt baixes amb fortes gelades que es donen a l'hivern en situacions d'inversió tèrmica, com el principal factor que explicaria la seva absència a les zones més planes i baixes de la resta de la comarca. La segona part d'aquest article tracta de la floració inusual de Stipa offneri i altres espècies, detectada entre novembre de 2014 i juny de 2015, període en què les estacions meteorològiques del Pla d'Urgell també varen enregistrar importants anomalies
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Aportacions al coneixement de la flora vascular del sector oriental del
         massís del Montseny (Catalunya, NE de la península Ibèrica)

  • Authors: Josep Gesti Perich, Pere Barnola Echenique, Josep Maria Panareda Clopés
   Abstract: Aportem dades sobre 43 tàxons de plantes vasculars (13 autòctons i 30 aŀlòctons) observats al massís del Montseny i que no hi havien estat citats anteriorment. Així mateix, donem informació sobre la distribució de 57 tàxons més (36 autòctons i 21 aŀlòctons), dels quals en constatem la presència al sector oriental i/o a la zona basal d'aquest massís, on no havien estat indicats fins el moment.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Gales i organismes cecidògens de Ponent de la col·lecció
         Antoni Ribes

  • Authors: Juli Pujade i Villar, Berta Caballero-López, Aitor Martínez Romero, Antoni Ribes Escolà
   Abstract: La coŀlecció de gales d'Antoni Ribes i Escolà s'ha revisat, catalogat i fotografiat. La coŀlecció conté representants de 134 espècies, que pertanyen als següents ordres: Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera i Acariformes. Els organismes cecidògens han produït les gales sobre 56 espècies d'hostatgers vegetals de 23 famílies diferents, sent les fagàcies, les asteràcies i les salicàcies les que tenen una major representació entre les mostres. S'han identificat 10 espècies no citades anteriorment per a la península Ibèrica: 4 dípters (Asphondylia baudysi Vimmer, 1937, Lasioptera ephedricola Cockerell, 1902, Rabdophaga degeerii (Bremi, 1847) i Stefaniella cecconii (Kieffer, 1909)), 2 himenòpters (Pontania kriechbaumeri (Konow 1901) i Euura viminalis (Linnaeus 1758)) i 4 àcars (Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890), Aceria cephalonea (Nalepa, 1922), A. myriadeum (Murray, 1877) i A. salviae (Nalepa, 1891)). Es citen per primer cop a Catalunya 16 espècies, 13 Diptera (Asphondylia conglomerata Stefani, 1900; Lipara lucens Meigen, 1830; Oedaspis fissa Löw, 1862; Probruggmanniella phillyreae (Tavares, 1907); Psectrosema tamaricis (Stefani, 1902); Rabdophaga clavifex (Kieffer, 1891); R. rosaria (Loew, 1850); Rhopalomyia ambrosinae Gagne, 2004; R. producticeps Kieffer, 1912; R. tubifex (Bouché, 1847); Stefaniella brevipalpis Kieffer, 1898; Stefaniola bilobata (Kieffer, 1913) i Xerephedromyia ustjurtensis Fedotova, 1992), 2 Hemiptera (Hayhurstia atriplicis (Linnaeus, 1761) i Pemphigus immunis Buckton, 1896) i un Hymenoptera (Diastrophus mayri Reinhard, 1876).
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sobre la distribución de especies de la familia Ciidae Leach, 1819
         (Coleoptera) en la Península Ibérica no contempladas en el nuevo
         Catálogo Paleártico

  • Authors: Josep Muñoz Batet, Amador Viñolas
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • L'home part de la biosfera: 50 anys d'un article seminal de
         Ramón Margalef

  • Authors: Narcís Prat Fornells
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.234.244.181
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SCIENCES: COMPREHENSIVE WORKS (Total: 374 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.234.244.181
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-