A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SCIENCES: COMPREHENSIVE WORKS (Total: 426 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-6889 - ISSN (Online) 2013-3987
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Distribució de macrolíquens a Catalunya amb noves dades corològiques
         sobre líquens protegits

  • Authors: Artur Lluent
   Abstract: En el present treball s'aporten noves dades coroŀlògiques de 39 tàxons liquènics entre ells la primera cita per Catalunya de Nephroma tangeriense. S'afegeixen noves localitats per Seirophora lacunosa, considerada com en perill d'extinció al catàleg de flora amenaçada de Catalunya i també per 16 de les 20 espècies de líquens incloses com a vulnerables. Per a cada espècie s'ha elaborat un mapa on es mostren les localitats conegudes fins ara i les que s'afegeixen en aquest treball.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • L'associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni
         a Catalunya

  • Authors: Jordi Bou Manobens
   Abstract: Els prats dels sorrals fixats del litoral del Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, constitueixen una comunitat de gran interès naturalístic per la seva singularitat. La distribució coneguda fins el moment a Catalunya es limitava al Baix Llobregat, on Bolòs (1962) va descriure l'associació a partir d'un sol inventari fet el 1950. En el decurs d'un estudi de la vegetació dunar de les comarques de Girona s'han trobat noves localitats per aquesta associació a l'Alt Empordà i el Baix Empordà, arribant així a un total de sis localitats. L'escrit presenta 12 inventaris inèdits que permeten analitzar la comunitat des dels punts de vista fitosociològic i ecològic. Aquests prats de rereduna tenen una distribució i extensió molt limitada degut a la destrucció de l'hàbitat i a la pèrdua de les dinàmiques naturals. La variabilitat de l'associació permet diferenciar fins a tres varietats ecològiques noves, sempre marcades per la presència d'espècies dels Thero-Brachypodietea. Es tracta d'una comunitat efímera, de transició entre les unitats dunars de l'Ammophilion arundinaceae i la vegetació mediterrània llenyosa, amb un elevat interès de conservació i un alt grau d'amenaça. Mitjançant les observacions i inventaris fets, l'escrit posa en rellevància aquests prats i la necessitat d'aprofundir en el seu coneixement per tal de poder preservar-los dins d'un litoral profundament transformat.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Dos noves espècies del gènere Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977
         (Coleoptera: Leiodidae: Leptodirini)

  • Authors: Jordi Comas i Angelet
   Abstract: En el present treball, es descriuen dues noves espècies del gènere Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977, que han restat confoses amb Parvospeonomus urgellesi (Español, 1965): Parvospeonomus garrigai n. sp. i Parvospeonomus cruillensis n. sp., per la similitud de la seva morfologia dels habitus. Són mostrades imatges, de les diferències morfològiques entra les tres espècies estudiades.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Actualització de la informació sobre la població de Saponaria glutinosa
         (Caryophyllaceae) a l'Alt Urgell (Catalunya)

  • Authors: Albert Tarragó
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sclerodermus versus Scleroderma (Hymenoptera: Bethylidae)

  • Authors: Celso O. Azevedo
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat.
         V.

  • Authors: Pere Aymerich i Boixader
   Abstract: S'aporten noves dades per a la flora regional de les conques superiors dels rius Segre i Llobregat (Pirineus orientals, Catalunya). Destaquem el conjunt de localitats que precisen la distribució de l'endemisme d'àrea restringida i mal conegut Alchemilla cadinensis. Una part notable de les citacions correspon a plantes introduïdes, al·lòctones al conjunt de Catalunya o bé a la zona d'estudi, de les quals destaquen les primeres observacions en aquesta àrea de la invasora Impatiens glandulifera.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • La xinxa de l'eucaliptus, Thaumastocoris peregrinus Carpintero &
         Dellapé, nou heteròpter exòtic per a Catalunya (Hemiptera:
         Thaumastocoridae)

  • Authors: Adrián Necoechea
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Diversitat, distribució i fenologia de les cigales (Hemiptera: Cicadidae)
         a Catalunya (NE Península Iberica)

  • Authors: Marc Franch Quintana
   Abstract: Les cigales o cicàdids són insectes amb fase juvenil endogea, cicle vital llarg i cants audibles, importants a les xarxes tròfiques d'ecosistemes terrestres. Malgrat l'interès que han despertat arreu, la informació històrica a la península ibèrica, i en particular a Catalunya, és escassa. El catàleg d'hemípters de Martorell y Peña (1879) hi cita set espècies. Després d'aquesta data, les cigales van rebre molt poca atenció fins al segle XXI. La informació acumulada els darrers anys permet estudiar la diversitat, distribució i fenologia del grup. A tal efecte, es va realitzar una cerca bibliogràfica mitjançant cercadors acadèmics, i es van analitzar les dades del portal ornitho.cat pel període 2006-2020 (N=3468 registres). Es presenta el catàleg de cicàdids de Catalunya que conté 12 espècies, un nombre comparable al d'altres territoris europeus: les cigales grossa, del pi, de l'olivera i negra, respectivament Lyristes plebejus Scopoli, 1763, Cicada orni Linné, 1758, C. barbara Stal, 1866 (al·lòctona introduïda) i Cicadatra atra Olivier, 1790; les brunzidores ala-roja, sigiŀlada, de garriga i cotonosa, respectivament Tibicina haematodes Scopoli, 1763, T. quadrisignata Hagen, 1855, T. garricola Boulard, 1983 i T. tomentosa Olivier, 1790; i les cigalelles europea occidental, vespera, culprima i argentada, respectivament Cicadetta petryi Schumacher, 1924, Hilaphura varipes Waltl, 1837, Euryphara dubia Rambur, 1840 i Tettigettalna argentata Olivier, 1790. Es mostren mapes de riquesa i distribució d'espècies en quadrícules UTM de 5 × 5 km, diagrames de distribució altitudinal i fenologia per les espècies més comunes, així com iŀlustracions originals de suport a la identificació. Aquest treball iŀlustra el potencial de la ciència ciutadana per ampliar el coneixement de grups d'insectes poc estudiats i estableix un escenari de referència sobre el que fonamentar futurs estudis de la distribució i ecologia dels cicàdids.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) flavipes (Fieber, 1836), espècie
         reconfirmada per a la fauna ibèrica (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae)

  • Authors: Elena López Gallego
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Un nou gènere i espècie de Molopina hipogeu del Pirineu Català (Alt
         Urgell, Lleida) (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini)

  • Authors: Eduard Vives i Noguera
   Abstract: Es descriu un nou gènere i una i nova espècie hipogea de la subtribu Molopina (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini). Speleopidius joanivivesi n. gen. & n. sp., procedent de l'Avenc de la Cabana d'en Garraba, Pont de Bar (L'Alt Urgell, Lleida, Espanya). Es compara la relació del nou gènere i nova espècie amb d'altres Molopina hipogeus de la mediterrània occidental.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • On the presence of a small population of Sargassum trichocarpum J. Agardh
         (Phaeophyceae: Fucales) in Catalonia (Northwestern Mediterranean)

  • Authors: Boris Weitzmann
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) al Paratge Natural d'Interès
         Nacional de l'Albera (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) amb notes
         sobre altres coleòpters saproxílics interessants

  • Authors: Joaquim Soler
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Revisión de la familia Salpingidae Leach, 1815 en el área
         iberobalear (Coleoptera)

  • Authors: José Ignacio Recalde Irurzun
   Abstract: Es realitza una revisió i actualització de la fauna de la família Salpingidae Leach, 1815 a la península Ibèrica i illes Balears, constituïda per 13 espècies pertanyents a 6 gèneres. Juntament amb les claus de separació genèrica i específica es relacionen els exemplars estudiats o revisats, es dóna una breu descripció de cada espècie, es comenta la seva distribució coneguda i s'aporten dades sobre la seva biologia. Es representa l'habitus i el mapa de distribució de cadascuna de les espècies. Així mateix s'estableix la sinonímia d'Aglenus brunneus chilensis Dajoz, 1969 n. syn. amb Aglenus brunneus (Gyllenhal, 1813).
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Erigeron blakei Cabrera (Asteraceae), an alien species confirmed
         for the Iberian Peninsula

  • Authors: Lluís Vilar i Sais
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Nova població de l'espècie amenaçada Asphodelus ramosus subsp.
         ramosus (Asphodelaceae) a Catalunya

  • Authors: Genís Puig Surroca
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sobre la presència d'Hydropunctaria scabra a la península Ibèrica,
         i notes sobre altres líquens aquàtics de Les Planes de Son i mata de
         València

  • Authors: Cristian Romero
   Abstract: S'aporten diverses observacions de líquens hidròfils per a Catalunya, que procedeixen totes de la mateixa localitat dels Pirineus, situada al municipi de l'Alt Àneu (Pallars Sobirà, prov. de Lleida). Aquestes observacions constitueix una addició al catàleg dels líquens de l'àrea que es denominà «Les Planes de Son i mata de València», publicat prèviament en un estudi més ampli i integral de la zona. Es pot destacar la presència d'Hydropunctaria scabra, una espècie que, segons la informació disponible, és citada per primera vegada a la península Ibèrica. Per aquest tàxon s'inclou una descripció detallada, acompanyada d'iconografia fotogràfica i dels comentaris morfològics i corològics oportuns. Verrucaria pachyderma és també una espècie amb interès corològic per Catalunya, ja que anteriorment era només coneguda d'una localitat de la Vall d'Aran.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Noves dades poblacionals sobre Daphne alpina (Thymelaeaceae) a
         Catalunya

  • Authors: Albert Tarragó
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Primer hospedador conocido de Aegilips clarimontis Kieffer, 1907
         (Figitidae: Anacharitinae)

  • Authors: Juan M. Vanegas Rico
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Nuevos datos sistemáticos y de distribución de Xyletinus(Calypterus)
         bucephalus s. lat. (Coleoptera: Ptinidae: Xyletininae)

  • Authors: Amador Viñolas
   Abstract: Xyletinus (Calypterus) bucephalus s. lat. is a species of Xyletininae with a very wide Palaearctic distribution and closely related to semi-arid areas and with sheep, goats and horses faeces. Species that have such an extensive distribution area, present always a certain individual variability, which has no specific validity. Such variability have made possible describe one subspecies and two new species. After the study of 208 specimens from practically the entire distribution area, it has been possible to verify that there are no specific valid differences for their separation and that the aedeagus, with a very well characterized piece in the internal sac, does not vary in all the studied specimens, so the following taxa are synonymized with Xyletinus (Calypterus) bucephalus: Xyletinus (Calypterus) bucephalus theanus Reitter, 1901 n. syn., Xyletinus (Calypterus) bucephalus omanus Toskina n. syn., 1998, Xyletinus (Calypterus) materliki Toskina, 2002 n. syn. and Xyletinus (Calypterus) lepidus Toskina, 2006 n. syn. The habitus of several of the specimens studied, their aedeagus and those drawn by different authors as well as the Palaearctic distribution of the species are represented.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Neuroterus titou n. sp. from Costa Rica (Cynipidae: Cynipini)

  • Authors: Paul Hanson
   Abstract: Es descriu de Costa Rica una nova espècie de Neuroterus Hartig, 1840 (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini): Neuroterus titou n. sp. Aquesta nova espècie és la segona espècie del gènere Neuroterus registrada a Costa Rica. Neuroterus titou n. sp. indueix gales foliars a Quercus copeyensis CH Mull. (Fagaceae, subgènere. Quercus, sect. Quercus, Alzines blanques, Sèrie Leucomexicanae). Es donen i es discuteixen els caràcters morfològics diagnòstics, la descripció de l'adult i de la gala, i altres dades biològiques d'aquesta nova espècie.
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Sobre la variabilitat de Pedicularis pirenaica i la presència de
         Pedicularis mixta (Orobanchaceae) als Pirineus orientals

  • Authors: Pere Aymerich i Boixader
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 • Aportacions a la flora al·lòctona catalana

  • Authors: Pere Aymerich i Boixader
   Abstract: S'aporten dades sobre plantes aŀlòctones, trobades creixent de manera espontània, noves per a Catalunya o poc citades. Quinze tàxons es citen per primera vegada a Catalunya: Abies cephalonica, Abies nordmanniana, Allium tuberosum, Cotoneaster zabelii, Erodium ×variabile, Jasminum mesnyii, Larix decidua, Limonium caesium, Malus toringo, Pistacia vera, Puschkinia scilloides, Pyracantha crenulata, Robinia viscosa, Thuja plicata i Viburnum rhytidophyllum. Tres altres plantes ja havien estat indicades, però s'havien confós amb tàxons pròxims: Gaillardia ×grandiflora, Juglans ×intermedia i Salvia lavandulifolia subsp. gallica. Es confirma també la naturalització local de Berberis julianae, Cotoneaster divaricatus i Elaeagnus angustifolia, tres espècies xineses que fins ara es coneixen com a al·lòctones casuals
   PubDate: 2021-11-12
   Issue No: Vol. 85 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 54.225.48.56
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-