Subjects -> MUSEUMS AND ART GALLERIES (Total: 56 journals)
Showing 1 - 7 of 7 Journals sorted by number of followers
Archives and Museum Informatics     Hybrid Journal   (Followers: 100)
Archives and Manuscripts     Hybrid Journal   (Followers: 52)
Journal of the Society of Archivists     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Technology and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
Archivaria     Open Access   (Followers: 34)
Journal of Archival Organization     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Land Use Policy     Hybrid Journal   (Followers: 29)
Museum Management and Curatorship     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Journal of the Institute of Conservation     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Museum History Journal     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Journal of Conservation and Museum Studies     Open Access   (Followers: 23)
Museum Anthropology     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Journal of Museum Education     Hybrid Journal   (Followers: 20)
RBM : A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage     Open Access   (Followers: 20)
Museum International     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Curator     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Heritage, Memory and Conflict Journal     Open Access   (Followers: 17)
Journal of the History of Collections     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Museums Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Journal of Educational Media, Memory, and Society     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Journal of Curatorial Studies     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Metropolitan Museum Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Journal of Jewish Identities     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Museum Anthropology Review     Open Access   (Followers: 11)
Museum and Society     Open Access   (Followers: 10)
Museums & Social Issues     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of the South African Society of Archivists     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Archives     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Journal of Fine Arts Campus     Open Access   (Followers: 7)
Tuhinga     Open Access   (Followers: 6)
Museum Worlds : Advances in Research     Open Access   (Followers: 5)
Collections : A Journal for Museum and Archives Professionals     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
AICCM Bulletin     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Museum International Edition Francaise     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Memoirs of the Queensland Museum, Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Acervo : Revista do Arquivo Nacional     Open Access   (Followers: 2)
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (The Journal of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History)     Open Access   (Followers: 1)
Revista del Museo de Antropología     Open Access   (Followers: 1)
ICOFOM Study Series     Open Access   (Followers: 1)
Norsk museumstidsskrift     Open Access   (Followers: 1)
Nordisk Museologi : The Journal Nordic Museology     Open Access   (Followers: 1)
Boletín Científico : Centro de Museos. Museo de Historia Natural     Open Access   (Followers: 1)
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies     Open Access   (Followers: 1)
Uncommon Culture     Open Access   (Followers: 1)
Technè     Open Access  
Revista del Museo de La Plata     Open Access  
MIDAS     Open Access  
Revista de Museología : Kóot     Open Access  
La Lettre de l’OCIM     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2617-7943 - ISSN (Online) 2617-9490
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [14 journals]
 • Перше переселення народів і
         зарубинецька культура

  • Authors: Михайло Гусаков
   Abstract: Стаття присвячена одній події у давній історії, коли німецькі племена – кімври й тевтони – здійснили багаторічне переміщення у просторі Центральної Європи. Це має назву «перше переселення народів», яке багато разів досліджували та коментували. Їх розгромив Рим, але ця подія викликала потужний рух інших племен, особливо в бік Східної Європи, де утворилося багато нових археологічних культур. Серед них особливе місце посідає зарубинецька культура. Метою дослідження є визначення місця зарубинецької культури в історії Східної Європи. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових, спеціальних та міждисциплінарних методів. Наукова новизна. Уперше зарубинецьку культуру Східної Європи розглядають на тлі руху західноєвропейських племен, зумовленого римською експансією. Висновки. Питання про походження зарубинецької культури досі дискусійне. Зараз не викликає особливих заперечень думка, що генезис зарубинецької культури був процесом складним, якиl...
   PubDate: Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Культурні відклади новітнього часу в
         контексті археологічних досліджень:
         стратиграфічний «баласт» чи історична
         цінність

  • Authors: Андрій Москаленко
   Abstract: Стаття (жанр – наукова полеміка) є продовженням дискусії, розпочатої раніше у фаховому середовищі. Автор обстоює позицію уважнішого ставлення до культурних нашарувань новітнього часу в процесі проведення археологічних розкопок. Проблема полягає в невизначеності статусу культурних нашарувань XX ст. Мета статті – виявити історичне значення культурних відкладів новітнього часу. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи. Застосовано також типологічний метод, зокрема під час класифікації культурних відкладів XX ст. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше в українській історіографії системно обґрунтовується історична цінність культурних нашарувань новітнього періоду. Висновки. Історична цінність культурних відкладів новітньої доби полягає в тому, що вони щонайменше є історичними джерелами, пам’яткою епохи. Окрім наукової, окремі предмети чи комплекси з культурних нашарувань новітнього часу можуть мати художню, естетичну, музейну, туристи&...
   PubDate: Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Спекуляція терміном «музей» у назвах
         суб’єктів споживчої інфраструктури та
         на сторінках періодичної преси

  • Authors: Андрій Бойко-Гагарін; Марія Макаренко
   Abstract: Мета статті – окреслити наявні в сучасному музеєзнавстві актуальні проблеми щодо негативного впливу на суспільне уявлення про музейну діяльність маніпуляції терміном «музей» у назвах суб’єктів споживчої інфраструктури та на сторінках періодичної преси. Методологія дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема історичний, метод аналізу, типологічний, метод аналогій, метод узагальнення. Наукова новизна. Визначено стан і ступінь дослідження спекуляції терміном «музей» у назвах елементів споживчої інфраструктури. Виявлено, що подібне явище не зародилося у ХХІ ст., а наявне ще з дорадянських часів. Визначено, чому процес спекуляції терміном «музей» такий популярний в Україні та за кордоном. Висновки. У статті висвітлено позицію авторів щодо використання терміна «музей» у назвах установ споживчої інфраструктури – кафе, ресторанів, що зазвичай здійснюється з метою застосування авторитету музеїв для приваблення нових клієнтів і споживачів. Н&#...
   PubDate: Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Визначна пам’ятка садово-паркового
         мистецтва Києва та проблеми її
         середовища

  • Authors: Віктор Вечерський
   Abstract: Мета дослідження полягає в пам’яткознавчому аналізі й експертній оцінці пам’ятки садово- паркового мистецтва «Центральний республіканський ботанічний сад» (вул. Тимірязєвська, 1 у м. Києві) та її містобудівного середовища, яке швидко еволюціонує, загрожуючи зазначеній пам’ятці природно-заповідного фонду та розташованим на її території визначним пам’яткам культурної спадщини, що вимагає опрацювання концепції охоронного зонування на прилеглих до пам’ятки територіях задля збереження цієї унікальної культурної і природної спадщини. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема історичного при системному підході, коли сукупність пам’яток, поєднаних спільною територією, та прилегле до них середовище як об’єкт вивчення розглядаються в розвитку, а також порівняльного методу, аналізу й синтезу, дедукції та індукції. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше комплексно проаналізовано зазначену пам’яm...
   PubDate: Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Загальні засади створення військового
         музею (музейного утворення) при
         військовому навчальному закладі

  • Authors: Віра Коткова; Інна Прохацька
   Abstract: Мета статті – систематизувати й упорядкувати чинне законодавство для спрощення алгоритму збору та складання пакета документів з метою створення та реєстрації музею (музейного утворення) при військовому навчальному закладі. Наукова новизна полягає в тому, що зроблена спроба систематизувати та впорядкувати процес формування музейного утворення, а також узгодити й узагальнити чинні законодавчі вимоги до цього процесу. Висновки. Дослідження законодавства та нормативно-правової бази щодо створення, функціонування й обліку музеїв при військових закладах освіти показало складну та заплутану систему нормативно-правових актів, які часто вимагають дублювання певних дій, а іноді є несумісними, що ускладнює процедуру створення музею при військовому навчальному закладі. Систематизація нормативних вимог, структурування їх у порядку виконання, а також класифікація та інвентаризація безпосередньо предметів колекції вимагають наявності спеціаліста з відповідними проф...
   PubDate: Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 • Рецензія на навчальний посібник «Вступ
         до музеєзнавства і пам’яткознавства»

  • Authors: Світлана Іванисько; Павло Шидловський
   Abstract: Навчальний посібник «Вступ до музеєзнавства і пам’яткознавства» під науковою редакцією доктора культурології, професора Олени Миколаївни Гончарової та доктора історичних наук, доцента Сергія Жановича Пустовалова присвячений актуальним питанням музейної та пам’яткоохоронної галузі, історії та теорії музейної справи, викладання археології для музейників, законодавчого забезпечення музейної галузі, експертизи історико-культурних цінностей; представляє погляди провідних українських та світових науковців і практиків щодо розв’язання актуальних проблем зазначеної тематики. Посібник адресований студентам, аспірантам профільних закладів вищої освіти, працівникам музейних та пам’яткоохоронних установ. Уперше в підручнику комплексно викладено основи обох складових спеціальності – як музейної справи, так і пам’яткознавства.
   PubDate: Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.158
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-