A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Archaeologia Baltica
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2351-6534
Published by Klaipeda University Homepage  [4 journals]
 • Pratarmė / Preface

  • Authors: Ligita Šimanskienė
   Abstract: PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • The Trade Component in European Union Development Policy

  • Authors: Simant Shankar Bharti
   Abstract: The study aims to define trade as one of the important components of European Union (EU) development policy. This has emergedsince the establishment of the European Community, but it has formed along with development throughout the growth of the EU.Furthermore, this debate presents an example from South Asia to test the applicability of trade aspects in EU development assistance.Historical methods helped here to assess the EU’s overall aid and trade instrument of the EU, and its compatibility with developmentpolicy. In this discourse, there is a need to find the EU’s motive behind the trade component with development, where the 2007Lisbon Treaty referred to it as complementary treatment for third countries. The finding mainly indicated that trade facilitation is acentral backbone of development, so it is a two-way process of facilitations and opportunities.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Institucinių veiksnių sąveikos ir jų veiklos poveikis klimato kaitos
         švelninimo procesams

  • Authors: Žilvinas Drabavičius; Remigijus Čiegis
   Abstract: Straipsnyje pateikiamas klimato kaitos švelninimo nuostatų įgyvendinimo procesus veikiančių institucinių veiksnių sąveikos ir jųveiklos poveikio šių procesų plėtros kontekstui problematiką atskleidžiantis teorinis tyrimas, grindžiamas nepakankamu klimatokaitos švelninimo nuostatų įgyvendinimo procesus veikiančių institucinių veiksnių struktūrinės sąveikos bei jų veiklos suvokimušalies ekonominės veiklos valdymo lygmeniu. Tyrimo tikslas – atskleisti klimato kaitos švelninimo nuostatų plėtros įgyvendinimoprocesų tendencijas formuojančių institucinių veiksnių struktūrinės sąveikos ir jų veiklos aspektus. Tyrimo rezultatai atskleidžia,kad instituciniai veiksniai yra svarbūs klimato kaitos švelninimo plėtros procesuose, nuo jų sąveikos ir veiklos suvokimo valdymoekonominės veiklos lygmeniu priklauso šių procesų įgyvendinimo veiksmingumas.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Benefitting from the Development of the Bioeconomy: the Case of Bulgaria

  • Authors: Maria Kotseva-Tikova
   Abstract: The bioeconomy is a concept predominantly addressing industries producing and processing biological products with the aim ofmaking them contribute to the transformation of modern economies into more sustainable, green, circular and climate-neutral economies.The aim of the article is to study the benefits of the development of the bioeconomy in Bulgaria, seen as economic, securityand climate change impacts. All of these require a balanced management of biomass application, especially for non-food purposes,in order to obtain positive impacts and avoid the degradation of the ecosystem. For these reasons, different approaches to the governanceof the bioeconomy are adopted worldwide. Bioeconomic industries in Bulgaria are vulnerable to climate change, and needinvestment to adapt to it. The main bioindustries are agriculture and food processing with respect to value added and employment,as they are of low efficiency in comparison with EU results. These sectors show resilience in the case of health risks and need technologicalmodernisation and efficiency improvement through new supply chains and approaches to waste management. Renewableenergy generation was stable during Covid-19 lockdowns, and impacted positively the decrease in greenhouse emmissions. Alongwith the ecological benefits, RES increases energy diversification and contributes to national security.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Demokratijos legitimumas krizės sąlygomis: teorinis
         požiūris

  • Authors: Alvyda Obrikienė; Saulius Šiliauskas
   Abstract: XXI amžiaus demokratinėje realybėje atotrūkis tarp piliečių lūkesčių ir tikrovės gilėja. Demokratija neatitinka demokratijos idealo,jos plėtra yra sudėtinga ir stringanti. Demokratinė politinė tvarka ir demokratijos legitimacija priklauso nuo suvereniteto, atstovavimo,dalyvavimo ir lygybės principų įgyvendinimo. Kai demokratijai kyla šių principų užtikrinimo problemų, ja imama abejoti ir jąkritikuoti tiek visuomenėje, tiek moksliniame diskurse. Visuomenės nuomonės tyrimai vis dar rodo piliečių pritarimą pagrindinėmsdemokratijos vertybėms, bet neveiksmingos institucijos kelia grėsmę demokratijai. Siekiant įgyvendinti tikslą, taikytas mokslinėsliteratūros analizės metodas. Straipsnyje pristatomi debatai dėl demokratijos krizės, įvertinant demokratijos legitimaciją, taikantmetodologinę politinės filosofijos prieigą. Straipsnį sudaro trys dalys, pirmiausia peržvelgiant bendrąsias šiuolaikinės demokratijosraidos tendencijas bei debatus dėl demokratijos krizės, aptariant suvereniteto, atstovavimo ir didėjančios nelygybės visuomenėje deformacijas,užbaigiama trečia straipsnio dalimi, kur pasitelkus visuminio legitimumo analitinę perspektyvą įvertinamas demokratijoskrizės diskurso įžvalgų poveikis normatyviniam demokratijos legitimumui, t. y. piliečių moralinei savivokai.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Vadovų požiūrio į darbuotojų asmenines ir organizacines
         pasipriešinimo technologiniams pokyčiams priežastis kokybinis tyrimas

  • Authors: Birutė Paulikienė; Julius Paulikas
   Abstract: Organizacijų gebėjimas sklandžiai diegti technologinius pokyčius savo veikloje yra vienas esminių veiklos sėkmės veiksnių. Technologiniųpokyčių diegimo nesėkmes dažnai lemia ne technologiniai, o žmogiškieji aspektai. Straipsnyje tiriamas viešojo keleiviniotransporto įmonių vadovų požiūris į jų organizacijų darbuotojų pasipriešinimo technologiniams pokyčiams priežastis, analizuojamiasmeninių ir organizacinių pasipriešinimo pokyčiams priežasčių skirtumai. Kokybinio tyrimo – organizacijų vadovų interviu – rezultataiatskleidė, kad pagrindinės pasipriešinimo pokyčiams priežastys priklauso nuo asmenybės, o svarbiausias pasipriešinimoimpulsas – nerimas ir baimė, pabrėžta amžiaus ir išsilavinimo svarba šiam poveikiui. Atlikus tyrimą nustatyta, kad organizacinėspriešinimosi pokyčiams priežastys yra ne pačios svarbiausios, nes darbuotojams užtikrinus esmines darbo sąlygas, nesant baimėsbūti atleistiems, smulkūs darbo organizavimo pokyčiai darbuotojų pasipriešinimo technologiniams pokyčiams neskatina.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros
         paslaugų kokybė

  • Authors: Daiva Purauskienė; Rimantas Stašys
   Abstract: Straipsnyje tiriama ir analizuojama Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Tyrimo tikslas – išanalizavussveikatos priežiūros paslaugų kokybės teorinius vertinimo metodus, įvertinti Klaipėdos miesto pirminės asmens sveikatos priežiūrosteikiamų paslaugų kokybę paslaugų gavėjų ir jų teikėjų aspektais. Siekiant šio tikslo, analizuota mokslinė literatūra, atlikta anketinėapklausa, duomenys apdoroti taikant statistinius metodus, įvertinti rezultatai, suformuoti apibendrinimai. Kokybiška sveikatos priežiūrospaslauga – tai visapusiškas paciento sveikatos poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į jo lūkesčius ir prioritetus. Atlikus Klaipėdosmiesto pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą ir išanalizavus gautus rezultatus, nustatyta, kad Klaipėdossveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybė vertinama 8,47 balo iš 10. Šios paslaugos tenkina tiek paslaugų gavėjų, tiek jųteikėjų poreikius. Tyrimas leido nustatyti ir esminius trūkumus. Paslaugos gavėjai prasčiausiai įvertino vizito pas gydytoją laukimolaiką, konsultacijos laiko trukmę, personalo pasiekiamumą, nuotolinių paslaugų teikimą. Gydytojai nepatenkinti konsultacijos laikotrukme, per dideliu darbo krūviu. Jų manymu, turėtų būti daugiau šeimos gydytojų, didesnė slaugytojų kompetencija. Be to, teigta,kad gaunama alga neatitinka darbo krūvio, geriau turėtų būti organizuota darbo sistema.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Daugiabučių namų administravimas Klaipėdos miesto
         savivaldybėje

  • Authors: Asta Stonienė; Edita Stumbraitė-Vilkišienė
   Abstract: Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas ir administravimas yra sudėtinė valstybės būsto politikos dalis, siekiant gerinti gyventojųgyvenamąją aplinką. Straipsnyje, taikant mokslinės literatūros lyginamosios analizės, sisteminimo ir apibendrinimo metodus, nagrinėjamosdaugiabučių namų administravimo teisinio reglamentavimo nuostatos ir daugiabučių namų valdymo formos, identifikuojamospagrindinės su administravimu susijusios problemos. Daugiabučių namų administravimo situacija Klaipėdos miesto savivaldybėje analizuojama,remiantis viešai prieinamuose šaltiniuose pateikta informacija, siekiant atskleisti savivaldybės, kaip institucijos, vaidmenį,vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų priežiūrą ir kontrolę. Atliekant kokybinį tyrimą gautų rezultatų pagrindu, taikant išdalies struktūruoto interviu metodą, apklausus Klaipėdos miesto daugiabučių namų valdytojus, t. y. savivaldybės paskirtus daugiabučiųnamų administratorius, nustatytos pagrindinės daugiabučių namų administravimo problemos, taikomi gyventojų įtraukimo į daugiabučionamo valdymą (administravimą) būdai ir priemonės bei daugiabučių namų administravimo tobulinimo kryptys.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Savanorių pritraukimo į ne pelno siekiančias organizacijas
         priemonės

  • Authors: Jolanta Vaicekavičienė; Arnoldas Petrulis
   Abstract: Ne pelno siekiančių organizacijų vykdomų veiklų sėkmė daugeliu atvejų priklauso nuo savanorių. Straipsnyje aptariamos ne pelnosiekiančios organizacijos ir savanorystė. Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, pateikiamos ne pelno siekiančių organizacijų irsavanoriškos veiklos sampratos, skiriami savanorių pritraukimo vadybiniai aspektai, į kuriuos atsižvelgus pasirinkti tyrimo atlikimokriterijai. Nustatyta, kad savanorių patiriamų pagrindinių išlaidų kompensavimas paskatintų juos įsitraukti į ne pelno siekiančiųorganizacijų veiklą. Apibendrinus savanorių ir organizacijų darbuotojų (ekspertų) tyrimo duomenis, atskleisti savanorių pritraukimoį organizacijos veiklą motyvuojantys veiksniai.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 • Odontologijos klinikų pacientų įgalinimo prielaidos

  • Authors: Mantė Vaitkutė; Egidijus Skarbalius
   Abstract: Siekiant gerinti asmenų burnos sveikatos būklę pasaulyje kalbama apie odontologijos klinikų pacientų įgalinimą. Atliktas tyrimas,kurio tikslas – nustatyti tokių pacientų įgalinimo prielaidas. Vykdyta apklausa raštu, naudojant Pacientų įgalinimo klausimyną (PEI).Odontologijos klinikos pacientų bendras įgalinimo balo vidurkis yra 7,6 balo. Didesnis įgalinimas susijęs su moteriška pacientų lytimi,jaunesniu amžiumi, turimomis burnos sveikatos problemomis bei žinių, susijusių su burnos sveikatos problemomis, kaupimu.Pacientų įgalinimą didina ir gydytojo pažinojimas, pakankamas jo skiriamas laikas ir dėmesys pacientui.PDF  XML
   PubDate: Thu, 13 Oct 2022 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.56.9
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-