A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Archaeologia Baltica
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2351-6534
Published by Klaipeda University Homepage  [4 journals]
 • Pratarmė / Preface

  • Authors: Ligita Šimanskienė
   Abstract: PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Skaitmeninių technologijų integravimas į mokyklos, kaip organizacijos,
         procesus ir praktikas: teorinis modelis

  • Authors: Aleksandra Batuchina; Julija Melnikova
   Abstract: Mokslinio straipsnio tikslas – pristatyti kuriamą teorinį modelį, kuris apibūdintų pagrindinius mokyklų tobulinimo pasitelkus skaitmenines technologijas elementus ir leistų atskleisti mokyklų skirtumus bei nustatyti jų geriausią praktiką ir iššūkius. Modelis projektuojamas tokių teorijų, kaip, pvz., mokyklos tobulinimo, edukacinių inovacijų, besimokančios mokyklos, pagrindu, integruojant naujausias skaitmeninių technologijų vaidmens edukacijoje ir mokyklos vadyboje teorijas. Modelio pagrindą sudaro šeši pagrindiniai elementai, apibūdinantys inovatyvią skaitmeninę mokyklą: mokyklos vizija, lyderystė, mokymo(si) procesas, besimokanti bendruomenė, veiklos kokybės užtikrinimas, skaitmeniniai ištekliai. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių technologijų taikymo galimybėms, atsakant į klausimą, kaip jos prisideda tobulinant pedagoginę ir vadybinę praktiką. Sukurtas inovatyvios skaitmeninės mokyklos teorinis modelis bus tolesnio tyrimo pagrindas, leisiantis mokykloms apmąstyti, suprasti ir tobulinti savo praktikas, siekiant pasitelkus skaitmenines technologijas siekti tvarių pedagoginių ir vadybinių pokyčių.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • The Strategic Partnership Between India and the United States of America
         and How China’s Influence Challenges the India-Us Alliance in the
         Indo-Pacific Region

  • Authors: Mukesh Shankar Bharti
   Abstract: The purpose of this research is to find out the main approaches and rationale for bilateral India-US cooperation. India relies on theUnited States for security in the Indo-Pacific and its neighbourhood. Furthermore, India has serious security threats in its neighbourhoodon the northern and Himalayan borders. The research investigates the bilateral cooperation between both countries. Why isthe USA more important to India for the purpose of the security and defence sectors in South Asia and the Indo-Pacific region' Theinvestigation of this study uses the empirical method with an analytical approach. As result, the India-US strategic partnership is onthe right track, and there is no conflict of interest in the Indo-Pacific or at a global level. Furthermore, this research recommends thatIndia needs to win the hearts of its South Asian neighbourhood to limit the Chinese involvement in these countries.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • F. A. von Hayek’o knyga „Kelias į vergovę“: jos gimimo aplinkybės
         ir aktualumas

  • Authors: Remigijus Čiegis; Žilvinas Drabavičius
   Abstract: Straipsnyje aptariamos F. A. von Hayek’o knygos „Kelias į vergovę“ gimimo aplinkybės ir jos realaus aktualumo šiandien teorinistyrimas. Jis grindžiamas nuostata, kad visos pastangos suprasti šiuolaikinę visuomenę verčia rimtai pasidomėti idėjų ir visuomeniųistorija. Atliekant tyrimą siekiama atskleisti knygos gimimo aplinkybes, svarbiausius jos turinio momentus bei parodyti knygospoveikį tuometiniams ir šiandieniniams politiniams-ekonominiams procesams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad posūkis į vergovęprasideda nepastebimai, ir vargu ar galimas geresnis pagalbininkas tai atpažinti nei „Kelias į vergovę“.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Didelės gamybos įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos
         modelis

  • Authors: Algirdas Giedraitis; Rimantas Stašys
   Abstract: Šiame straipsnyje pateikiama priemonė, leisianti tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą didelėse gamybos įmonėse, siekiantveiklos efektyvumo. Tyrimo tikslas – išanalizavus žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos praktikas ir pasekmes, pateikti žmogiškųjųišteklių valdymo sistemos tobulinimo modelį. Remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize ir atliktu kokybiniu tyrimu (16 informantų– vidutinio lygio vadovų) didelėse gamybos įmonėse Klaipėdos apskrityje, sukurtas žmogiškųjų išteklių valdymo sistemostobulinimo didelėje gamybos įmonėje modelis. Jame pateikti trys pagrindiniai žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos etapai, nurodant,kad sistemą sudarančių priemonių rinkiniu siekiama veiksmingumo. Modelis apima griežtai reguliuojamą ir lankstų požiūrį įžmogiškųjų išteklių valdymą. Derinant bendruosius gamybos įmonės poreikius ir darbuotojų siekius, vykdomi organizaciniai procesai,užtikrinant kiekvieno darbuotojo tobulėjimą ir organizacijos veiklos efektyvumą.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Tvarių investicijų tendencijos

  • Authors: Tomas Krikštaponis; Agnė Šneiderienė
   Abstract: Pastaraisiais metais, vykstant sparčiai klimato kaitai, žmonių gyvenimo pokyčiams, ekologijos ir tvarumo temos tampa vis aktualesnės,jaučiamas visų institucijų susirūpinimas, o investuotojai siekia investuoti į švaresnę ir skaidresnę aplinką, net jei tai sumažinajų grąžą. Straipsnyje, taikant mokslinės literatūros palyginamosios analizės, sisteminimo ir apibendrinimo metodus, analizuojamatvarių investicijų svarba, taikant statistinių duomenų analizės metodą – tokios tvarių investicijų tendencijos pasaulyje. Tyrimo tikslas– išanalizuoti tvarių investicijų tendencijas pasaulyje 2016–2022 m. laikotarpiu. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidėaugantį susidomėjimą tvariomis investicijomis. Aptariami investicijų privalumai ir ribojimai, septynios tvaraus investavimo strategijos.Statistinių duomenų analizė atskleidė, kad tvarių investicijų apimtys sparčiai didėja, vis dėlto jos sudaro tik trečdalį visų pasaulioinvesticinių fondų valdomo turto. Priimant tvarius investavimo sprendimus taikomos šios priemonės: trečiųjų šalių reitingai arbaapdovanojimai, emitento, arba bendrovių, ataskaitos.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Ekonominių veiksnių poveikis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai
         2015–2021 metais

  • Authors: Rūtenis Latoža; Henrika Ruginė
   Abstract: Straipsnyje tiriami ir analizuojami ekonominiai veiksniai ir jų poveikis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai 2015–2021 metais. Siekiamanustatyti pagrindinius ekonominius veiksnius ir įvertinti jų įtaką Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) rinkai analizuojamuojulaikotarpiu. Siekiant šio tikslo teoriškai apibrėžiama NT samprata, struktūra ir cikliškumas. Analizuojami ir didžiausią poveikį NTrinkai turintys ekonominiai veiksniai: bendrasis vidaus produktas (BVP), infliacijos ir nedarbo lygis, darbo užmokestis (DU) ir palūkanųnorma. Teorinė analizė atskleidė, kad BVP, DU ir infliacijos didėjimas, nedarbo lygio ir palūkanų normos mažėjimas kelianekilnojamojo turto kainas. NT kainos mažėja, esant atvirkštinei ekonominių veiksnių tendencijai. Tiriamojoje analitinėje dalyjeapžvelgiama Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos ir makroekonominių šalies rodiklių dinamika tiriamuoju laikotarpiu. Atlikta koreliacinė-regresinė analizė atskleidė, kad nekilnojamojo turto rinką labiausiai veikia BVP vienam gyventojui ir darbo užmokestis.Mažiausiai reikšmingas ryšys pastebimas tarp infliacijos ir kitų nagrinėtų nekilnojamojo turto rodiklių.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Transporto įmonių socialinės atsakomybės plėtojimas neapibrėžtumo
         sąlygomis

  • Authors: Jurgita Paužuolienė; Ieva Kaveckė
   Abstract: Transportas vaidina pagrindinį vaidmenį vystantis beveik kiekvienai šaliai. Veiksmingos transporto sistemos teigiamai veikiasocialinio vystymosi ir ekonomikos augimą, bet gali ir neigiamai veikti aplinką bei žmonių sveikatą. Transportas, kaip paslaugųpramonės dalis, ypač priklauso nuo klientų pasitikėjimo ir prekės ženklo įvaizdžio. Šiuo aspektu įmonių socialinė atsakomybė(ĮSA) ypač svarbi. Vis daugiau vartotojų domisi įmonių aplinkosauginiais ir socialiniais klausimais, tad jos priverstos į tai atsižvelgtiir imtis atitinkamų veiksmų prisiimdamos socialinę atsakomybę. Atsižvelgiant į neseniai vykusios pasaulinės pandemijos sukeltussutrikimus bei karą Ukrainoje, atlikta JT Pasaulinio susitarimo narių Europos Sąjungoje transporto įmonių ataskaitų analizė.Aiškintasi, kokių veiksmų įmonės imasi neapibrėžtumo sąlygomis įgyvendindamos socialiai atsakingą veiklą. Ataskaitų analizėatskleidė, kad įmonės dėjo dideles pastangas kovodamos su pandemija, nemaža dalis jų sureagavo ir į Rusijos karą prieš Ukrainą.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Vertikaliosios integracijos galimybės ir modeliai žemės
         ūkio sektoriuje

  • Authors: Julius Ramanauskas; Gediminas Radzevičius
   Abstract: Žemės ūkio verslas susiduria su alternatyvaus pasirinkimo tolesniam struktūriniam rinkodaros kanalų plėtojimui problema. Ieškanttinkamo sprendimo, išryškėjo dvi galimybės: a) didinti tarpininkų vaidmenį rinkodaros kanaluose, intensyviau dalyvaujant galutiniųproduktų pridėtinės vertės kūrimo ir didinimo procese; b) aktyvinti vertikaliosios integracijos (toliau – VI) procesus, siekiant išvengtibereikalingų tarpininkų, mažinti sandorių išlaidas ir, svarbiausia, suteikti ūkininkams galimybę dalyvauti kuriant pridėtinę vertę savožaliavoms, pasinaudoti kitais VI privalumais. Tyrimu siekta išanalizuoti ir įvertinti žemės ūkio produkcijos gamintojų ir jos tiekėjųbei perdirbėjų integracijos poreikius ir galimybes bei parengti priemones, kurios galėtų būti panaudotos žemės ūkio plėtrai, siekiantužtikrinti išmatuojamą ir tvarų poveikį žemės ūkio verslui. Tuo tikslu išnagrinėta šalies ir Austrijos, Lenkijos, Vokietijos, Ukrainospatirtis bei atliktas kokybinis tyrimas. Žemės ūkio produkcijos augintojams / gamintojams priimtiniausi keli vertikaliosios žemėsūkio verslo integracijos modeliai, būtent: sutartiniai santykiai („švelni integracija“), asociacijos, korporacijos, rinkodaros kooperatyvai,žemės ūkio klasteriai. Tad rekomenduojama: įteisinti komandinių kooperatyvų steigimą, sukurti žemės ūkio produkcijosaugintojų / gamintojų ir kooperatyvų integravimo į perdirbimo įmones mechanizmą.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 • Daugiabučių namų modernizavimas Klaipėdos miesto
         savivaldybėje

  • Authors: Alma Stonienė; Edita Stumbraitė-Vilkišienė
   Abstract: Didžioji dalis Lietuvos gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose, kurie pradėti statyti XX a. šeštajame dešimtmetyje. Senstantis gyvenamųjųpastatų fondas ir gyventojų patiriamos didelės šildymo sąnaudos aktualizuoja daugiabučių namų modernizavimo problemą.Straipsnyje, taikant mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės, sisteminimo bei apibendrinimo metodus, nagrinėjamos daugiabučiųnamų modernizavimo priežastys ir poreikis darnaus vystymosi kontekste bei daugiabučių namų modernizavimo modeliai. Daugiabučiųnamų modernizavimo situacija Klaipėdos miesto savivaldybėje analizuojama, remiantis oficialiose interneto svetainėse, dokumentuoseir teisės aktuose pateikta informacija, siekiant atskleisti modernizavimo patirties raidą ir specifiką. Atlikus kokybinį tyrimą gautų rezultatųpagrindu, taikant iš dalies struktūruoto interviu metodą apklausus Klaipėdos miesto daugiabučių namų valdytojus, t. y. savivaldybėspaskirtus daugiabučių namų administratorius, įvertinta gyvenamųjų pastatų būklė, nustatytos valstybės paramos daugiabučių namųrenovacijai silpnosios ir stipriosios pusės, modernizavimą skatinantys veiksniai, problemos bei modernizavimo nauda.PDF  XML
   PubDate: Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.207.90
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-