A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Built Environment Inquiry Journal
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2651-1177 - ISSN (Online) 2651-1185
Published by Khon Kaen University Homepage  [10 journals]

 •        แนวทางการพัฒนาบ้านโคกกระชาย
         อำเภอครบุรี
         จังหวัดนครราชสีมา
         

  • Authors: การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
   First page: 1
   Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวิเคราะห์ทุนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่ชุมชนโคกกระชายผ่านการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม วิเคราะห์ศักยภาพและเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งศึกษากลไกการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการสำรวจมรดกทางวัฒนธรรม ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้วยแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจด้านการท่องเที่ยว ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและข้อเสนอแนะในการพัฒนา รวมถึงการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทน    ทุกภาคส่วน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน การพัฒนาบ้านโคกกระชายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นจะต้องดำเนินการดังนี้คือ 1) การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมโดยรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมภายในชุมชน เพื...
   PubDate: 2022-07-21
   DOI: 10.14456/bei.2022.11
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    
 • อ่านและถอดรหัส
         “สัปปายะสภาสถาน”
         จากสื่อนำเสนอ
         แบบประกวดอาคารรัฐสภาไทย
         พ.ศ.2552 (รอบสุดท้าย)

  • Authors: เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร
   Pages: 17 - 38
   Abstract: บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแบบประกวดอาคารรัฐสภาไทย พ.ศ. 2552 ผ่านการ “อ่าน”และ“ถอดรหัส” สัปปายะสภาสถานเพื่อหาความหมายตรง ความหมายแฝงและปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคม โดยกรอบแนวคิดแห่ง สัญวิทยา (Semiology) และปรากฏการณ์วิทยา  (Phenomenology) พบว่า การเกิดขึ้นของความหมายหรือการให้คุณค่าต่อพื้นที่มีทั้งถูกผลิตซ้ำ (reproduced) และถูกสร้างใหม่ (reinvented) ในหลากหลายรูปแบบ จากการตีโจทย์ที่แตกต่างกันต่อการอ่านความคิดและอุดมการณ์ชนชั้นปกครอง ซึ่งการใช้ภาษาทางสถาปัตยกรรมผ่านสัญญะที่เลือกใช้ทั้งที่ผู้ออกแบบจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ได้สำแดงค่านิยม โลกทัศน์ ภายใต้อุดมการณ์ทางสังคมและการเมือง อำนาจของภาษาผ่านวาทกรรมกับมายาคติต่างๆ ที่ดำรงอยู่อย่างแนบเนียนในชีวิตประจำวัน ทำให้พื้นที่ในสังคมมิได้ว่างเปล่าและมีความเป็นกลาง ด้วยความหมายของพื้นที่กับสรรพสิ่งมิได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มเพื่อครอบงำและกำหนดให้ใคร รับรู้อะไร และอย่างไร โดยไม่คิดตั้งคำถามว่าความเป็นจริงเหล...
   PubDate: 2022-07-26
   DOI: 10.14456/bei.2022.12
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: ลักษณา สัมมนานิธิ, สิริวัฒก์ สัมมานิธิ
   Pages: 39 - 56
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตั้ง การเข้าถึง และองค์ประกอบเมืองเก่า 25 พื้นที่เมืองเก่า วิธีการวิจัยใช้การสำรวจวิเคราะห์เรื่องราวเอกสาร การสำรวจและสังเกตการณ์พื้นที่ การพัฒนาฐานข้อมูลที่ตั้งและองค์ประกอบเมืองเก่า ทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันบนระบบภูมิสารสนเทศด้วยแบบจำลองวิเคราะห์พื้นผิว และการซ้อนทับชั้นข้อมูลปัจจัยที่ตั้งเมือง การเข้าถึง และองค์ประกอบเมืองเก่า เช่น แนวกำแพงเมือง คันดิ คูน้ำ ศาสนสถาน สถานที่และองค์ประกอบเมืองสำคัญ ผลวิจัยพบว่า เมืองเก่ามีพัฒนาการของช่วงเวลาสำคัญ ได้แก่ สมัยหริภุญไชย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) สมัยล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 19-23) และสมัยฟื้นฟูบ้านเมืองล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 23 เป็นต้นมา) สถานการณ์เมืองเก่าพบลักษณะกลุ่มเมืองสามลักษณะ ได้แก่ 1) กลุ่มเมืองเก่าสถานการณ์ดี องค์ประกอบเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างเหมาะสม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตในบริทเมืองและชุมชน เช่น เมืองหริภุญไชย เมืองเชียงใหม่ เวียงกุมกาม และเวียงท่ากาน 2) กลุ่มเมืองเก่าสถานกา$...
   PubDate: 2022-07-26
   DOI: 10.14456/bei.2022.13
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: ปัทมพร วงศ์วิริยะ
   Pages: 57 - 71
   Abstract: จากปรากฏการณ์การพึ่งพาระบบขนส่งส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองของประเทศไทย นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้เมืองจำนวนมากต้องเผชิญกับความท้าทายในการวางแผนจัดการการขนส่งเมือง โดยการศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมืองภายใต้แนวคิดการจัดการความต้องการในการเดินทาง (Transportation Demand Management: TDM) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองขอนแก่น โดยเน้นศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ขนส่งสาธารณะเมืองประเภทรถซิตี้บัส การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เดินทางในเมืองขอนแก่น จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ (Safety) ความสะ...
   PubDate: 2022-07-26
   DOI: 10.14456/bei.2022.14
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    

 •        พิณผู้ไทยจากวัสดุเหลือใช้:
         สถานภาพนักดนตรี
         การสร้างสรรค์
         และการถ่ายทอด

  • Authors: Kittanut Yanpisit, Jiraprapa Wongsawat, Prapaporn Khamjunthuek, Noppaton Kulnasatian
   Pages: 73 - 90
   Abstract: บทความเรื่องพิณผู้ไทยจากวัสดุเหลือใช้: สถานภาพนักดนตรี การสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดนำเสนอสถานภาพปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีผู้ไทย   การสร้างสรรค์พิณผู้ไทยจากวัสดุเหลือใช้ และกระบวนการถ่ายทอดพิณผู้ไทยจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบทความจากงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง แบบประเมินโดยใช้มาตรประมาณค่า  และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วยผู้รู้ จำนวน 3คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผู้ปฏิบัติเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ได้มาโดยการเลือกแบบสโนว์บอลล์และเยาวชน รวมจำนวน 12คนได้มา โดยการเลือกแบบใช้เกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าสถานภาพปราชญ์ชาวบ้านในด้านประวัติปราชญ์ชาวบ้านที่เล่นพิณของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยเป็นผู้ชายและมีอายุเฉลี่ย 52.4ปี โดยส่วนใหญ่เริ่มเรียนดนตรีผู้ไทยตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้เครื่องดนตรีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเคร&#...
   PubDate: 2022-07-26
   DOI: 10.14456/bei.2022.15
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    

 •        การประเมินความพึงพอใจการใช้พื้นที่บริการนักท่องเที่ยว
         และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
         

  • Authors: ศุภชัย เปรมสมิทธ์, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
   Pages: 91 - 108
   Abstract: บทคัดย่อ การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้พื้นที่บริการนักท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสภาพปัญหาของพื้นที่เขตบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยวน้ำตกเหวนรกและน้ำตกเหวสุวัต (3) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทางกายภาพรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยวิธีการสำรวจพื้นที่ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใช้งานและองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อกำหนดขั้นตอนการวิจัย ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลทางสถิติจำนวนทั้งสิ้น 360 คน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ (1) ด้านบรรยากาศ แสดงให้เห็นว่า บริเวณพื้นที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณและสัตว์ป่า รว...
   PubDate: 2022-08-12
   DOI: 10.14456/bei.2022.16
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    

 •        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดน้อย
         กรุงเทพมหานคร

  • Authors: สุพรรณสา ฉิมพาลี, กฤตพร ห้าวเจริญ
   Pages: 109 - 127
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการและความเป็นมาของชุมชนตลาดน้อย รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาสรุปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดน้อย ที่ได้วิเคราะห์ผ่านลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดน้อยเป็นชุมชนการค้าเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานในช่วงสมัยอยุธยาจากการอพยพเข้ามาของกลุ่มชาวจีน และเริ่มมีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการค้าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และได้กลายเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองหลังจากมีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นช่วงที่กิจกรรมการค้าเป็นไปอย่างคึกคักและดึงดูดให้ผู้คนเข้ามายังชุมชนเป็นจำนวนมาก ต่อมามีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ส่งผลให้บทบาทของแม่น้ำลำคลองลงน้อยลง รวมถึงการขยายตัวของเมืองความเจริญเริ่มไปสู่พื้นที่อื่น และมีการเกิดขึ้นของย่านการค้าแห่งใหม่ ทำให้การค้าขายในชุมชŨ...
   PubDate: 2022-08-12
   DOI: 10.14456/bei.2022.17
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    

 •        

  • Authors: กรรณิกา ศรีภูมี, มนสิชา เพชรานนท์
   Pages: 129 - 143
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอถึงพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขต
   เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อยถึงรายได้น้อยจำเป็นต้องอาศัย
   สวัสดิการของภาครัฐทำให้มีโอกาสในการเลือกการเดินทางน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีที่รายได้สูงหรือกลุ่มคนอื่นๆ โดยใช้
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้สูงอายุจำนวน 400 คนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
   ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเดินทางหลักของผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อยถึงรายได้น้อย
   เลือกใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในการเดินทางหลักและในทุกๆ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง มีเป้าหมายเดินทาง
   หลักเพื่อไปออกกำลังกายหรือไปตลาด/ร้านค้า/ซุปเปอร์มาเก็ตระยะทางที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ยแต่ละครั้งไม่เกิน
   15 นาที ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุเลือกเดินทางมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่เวลา 05.00-9.00 น. และจะเลือกใช้
   ระบบขนส่งสาธารณะในกรณีที่เป็นการเดินทางที่ไม่ปกติหรือเป้าหมายอยู่ไกลจากละแวกท...
   PubDate: 2022-08-15
   DOI: 10.14456/bei.2022.18
   Issue No: Vol. 21, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.95.84
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-