A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Catalan Historical Review
Journal Prestige (SJR): 0.115
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2013-407X - ISSN (Online) 2013-4088
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Introducció

  • Authors: Albert Balcells
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • El megalitisme a Catalunya: una breu síntesi

  • Authors: Josep Tarrús i Galter
   Abstract: L’estudi del megalitisme de Catalunya, i en especial del de la Catalunya Sud, ha experimentat grans canvis en les darreres quatre dècades (1980-2020), gràcies a algunes excavacions puntuals de gran repercussió, com la del dolmen dels Reguers de Seró (Artesa de Segre) o la del menhir del Pla de les Pruneres (Mollet del Vallès), tots dos amb gravats inèdits, i també, sobretot, gràcies a les campanyes de llarga durada centrades en territoris concrets com l’Alt Empordà, la zona de Tavertet (Osona) o, més recentment, el Maresme - Baix Vallès. Sense oblidar la gran tasca feta a la zona dolmènica occidental, com a Odèn (Solsonès), ni tampoc les noves excavacions i estudis sobre les cistes neolítiques soterrades del Solsonià (Solsonès), que ara veiem integrades en el megalitisme de Catalunya, un període molt més complex, llarg i variat del que imaginàvem fins als anys setanta del segle xx. En efecte, actualment, la cronologia del megalitisme català s’estén des del Neolític mitjà inicial (4500 aC) fins als inicis de l’edat del bronze (1800 aC), més de 2.500 anys a través de grups culturals neolítics, calcolítics i de l’edat del bronze, units pel costum d’enterrar els morts en tombes pètries més o menys monumentals, que són el seu tret distintiu. I, al costat de les sepultures, aquestes darreres dècades ens han permès conèixer, finalment, alguns dels poblats on vivien els seus constructors, com el de Ca n’Isac (Palau-saverdera, Alt Empordà); s’han descobert nous menhirs i també recintes o cromlecs fets de menhirs o al voltant de menhirs a prop de les zones d’hàbitat; i ha aparegut una nova estatuària megalítica, com la de Ca l’Estrada (Canovelles, Granollers, Vallès Oriental), que ens apropa al món megalític del sud-est francès i alhora enriqueix els registres coneguts en relació amb l’art megalític de les nostres terres, molt centrat fins ara en els gravats esquemàtics antropomorfs i geomètrics d’alguns sepulcres megalítics de l’Alt Empordà, el Rosselló i el Conflent.
   Paraules clau: Catalunya Sud, Neolític mitjà - bronze antic, dòlmens, menhirs i art megalític
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • La Catalunya carolíngia i la natura pública del gran domini segons els
         documents judicials dels segles ix i x

  • Authors: Josep Maria Salrach
   Abstract: Amb l’edició, a Catalunya carolíngia, de tots els documents catalans anteriors a l’any mil, la investigació d’aquest període avançarà en molts fronts. L’article ho mostra mitjançant l’estudi dels documents judicials, que permeten conèixer els grups socials i els seus conflictes i observar com els governants, a través de les viles i del control dels béns i drets públics que hi exercien, organitzaven el govern, capturaven l’excedent i creaven el gran domini antecedent de la senyoria.
   Paraules clau: vila, béns i drets públics, servitium, fisc, alou, domini, aprisió
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • La memòria personal als països de parla catalana (segles
         xvi-xix)

  • Authors: Òscar Jané
   Abstract: La tradició escrita del sud d’Europa és quelcom més que una afirmació quan ens apropem als escrits personals de la societat moderna. Són els de tota una societat, benestant en el seu conjunt, però tant urbana com especialment rural, que transcriuen una memòria personal fonamental per entendre’n la vida quotidiana i els fets que, també col·lectivament, van afectar la societat. Catalunya i el conjunt de territoris de parla catalana conserven una quantitat molt important —si ho comparem amb la resta d’Europa— d’escrits de particulars i d’altres que mereixen una atenció especial pel seu contingut i per l’ús que se’n pot fer.
   Paraules clau: egodocuments, escrits personals, alfabetització, cultura escrita, dones
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • La cultura del piano a Catalunya (1788-1901): dels inicis a la
         pianomania

  • Authors: Estel Marín, Oriol Brugarolas
   Abstract: En l’últim quart del segle xix, el piano s’havia convertit en un fenomen cultural, social i comercial de primer ordre i es trobava profundament arrelat en la societat catalana. N’és una prova la intensificació de la producció de pianos i del consum de música per a aquest instrument, la facilitat d’accés al repertori per part del públic català, la consolidació de l’ensenyament pianístic i, finalment, la presència massiva d’aquest instrument en sales de concert, exposicions universals, cafès, ateneus, casinos, teatres i salons privats. El present article aporta noves dades que expliquen el procés d’implantació i de difusió del piano des de la seva arribada a Catalunya l’últim quart del segle xviii fins a final del segle xix, quan es converteix en l’instrument més popular i en la icona cultural de referència, tal com ho evidencia el sorgiment de pianistes de relleu internacional com ara Tintorer, Granados o Albéniz. L’estudi comprèn referències a constructors i venedors de pianos com ara F. Bernareggi i M. Guarro, a comerços de venda de partitures com el de F. España, a intèrprets i professors com J. B. Pujol, a material pedagògic i centres docents de música implicats, així com als espais públics i privats compromesos en la recepció sonora de l’instrument. Aquestes dades confirmen i evidencien l’alt desenvolupament de l’activitat i de la cultura del piano a la Catalunya vuitcentista.
   Paraules clau: piano, segle xix, sociabilitat, ensenyament a Catalunya, cultura musical, indústria i comerç del piano
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • El tradicionalisme polític antiliberal: els carlins catalans

  • Authors: Lluís Ferran Toledano González
   Abstract: El carlisme català és una de les versions més rellevants de l’antiliberalisme i la contrarevolució europea. En l’article discutim en profunditat sobre la naturalesa tradicional i/o moderna dels moviments socials; la relació entre religió, política i identitat, i l’impacte de les guerres civils en la construcció dels estats nació, l’exercici del poder i de la violència. En un context de fàbriques i obrers, el carlisme construirà la cultura insurreccional guerrillera de més llarga durada a tot Europa i esdevindrà teatre d’operacions de la «internacional blanca».
   Paraules clau: carlisme, contrarevolució, guerrilla, guerra civil, catalanisme, internacional blanca

   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Mercè Rodoreda, la narradora catalana més traduïda

  • Authors: Neus Real
   Abstract: Mercè Rodoreda és l’autora més traduïda de la literatura catalana. La plaça del Diamant, traslladada a trenta-set llengües i objecte de desenes de traduccions, la situa davant de narradors tan internacionals com Jaume Cabré o Albert Sánchez Piñol. Aquesta novel·la simbòlica sobre la condició humana, entronitzada per la crítica i molt valorada per públics diversos, és especialment representativa deltalent, l’ambició i la trajectòria literàries de l’autora i es pot considerar, per la seva altíssima qualitat, un gran clàssic del segle xx.
   Paraules clau: literatura catalana, traducció, narrativa, Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • In memoriam

  • Authors: Tomàs Martínez Romero, Albert Balcells
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Semblança del nou membre de la Secció
         Històrico-Arqueològica

  • Authors: Miquel Molist
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-16
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Foreword

  • Authors: Albert Balcells
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Megalithism in Catalonia: A brief overview

  • Authors: Josep Tarrús i Galter
   Abstract: The study of megalithism in Catalonia, especially southern Catalonia (south of the Pyrenees), has changed considerably in the past four decades (1980-2020) thanks to several extraordinarily important excavations. They include the dolmen in Els Reguers de Seró (Artesa de Segre) and the menhir in El Pla de les Pruneres (Mollet del Vallès), both of which yielded heretofore unseen engravings, and most importantly the long-term campaigns focused on specific regions, such as the Alt Empordà, Tavertet (Osona) and, more recently, Maresme-Baix Vallès. Also worth noting is the work done on the western dolmen region, such as in Odèn (Solsonès), and the new excavations and studies on underground Neolithic cists from the Solsonian (Solsonès), which have now been included in megalithism in Catalonia, a much more complex, long and varied period than we imagined back in the 1970s. Indeed, the timeline of Catalan megalithism currently stretches from the early middle Neolithic (4500 BC) to the onset of the Bronze Age (1800 BC), that is, more than 2500 years through Neolithic, Chalcolithic and Bronze-Age cultural groups which shared the custom of burying their dead in more or less monumental stone graves, their hallmark. Alongside the graves, these recent decades have also finally revealed some of the settlements where their builders lived, such as the one in Ca n’Isach (Palau-saverdera, Alt Empordà); new menhirs and sites or cromlechs consisting in menhirs or built around menhirs near the habitat areas have been discovered; and new megalithic statuary, such as the one from Ca l’Estrada (Canovelles, Granollers). These are similar to the megalithic world in southeast France, while also enriching the known megalithic art records here in Catalonia, which until now were primarily centred around schematic anthropomorphicand geometric engravings in some megalithic graves in the Alt Empordà/Roussillon/Conflent.
   Keywords: Southern Catalonia, middle Neolithic-old Bronze Age, dolmens, menhirs and megalithic art

   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Catalunya carolíngia and the public nature of the great domain according
         to legal documents from the 9th and 10th centuries

  • Authors: Josep Maria Salrach
   Abstract: With the publication of all Catalan documents prior to the year 1000 in Catalunya carolíngia, the research into this period is now set to move forward on many fronts. This article shows this via a study of legal documents which shed light on social groups and their conflicts and reveal how the rulers used the villas and control over the public properties and rights in them to organise the government, capture the surplus and create the great domain that was the forerunner to the seigneuries.
   Keywords: villa, public properties and rights, servitium, fiscum, allodium, domain, aprisio
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • The personal memoir in the Catalan lands (16th-19th centuries)

  • Authors: Òscar Jané
   Abstract: The written tradition in southern Europe becomes more than just a category when we examine personal writings from the Modern Age. They are the writings of an entire society, one that is mostly prosperous but both urban and especially rural, whose authors set downtheir personal memoirs primarily to understand their everyday lives and the events that were affecting society, both individually and collectively. If we compare them to the rest of Europe, Catalonia and all the Catalan lands conserve an important number of memoirs byprivate individuals, along with others that merit special attention because of either their content or the way they can be used.
   Keywords: Egodocuments, personal writings, literacy, written culture, women.
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • The culture of the piano in Catalonia (1788 -1901): On the emergence of
         pianomania

  • Authors: Estel Marin, Oriol Brugarolas
   Abstract: By the last quarter of the 19th century, the piano had become a prime cultural, social and commercial phenomenon and was deeply rooted in Catalan society. Proof of this is the increase in piano manufacturing and the consumption of piano music, the Catalan public’s ready access to the repertoire, the consolidation of piano instruction and the massive presence of this instrument in concert halls, universal expositions, cafés, athenaeums, casinos, theatres and private salons. This article provides new information outlining the process by which the piano took root and spread from its arrival in Catalonia in the last quarter of the 18th century until the late 19th century, when it had become the most popular, iconic instrument, as evidenced by the emergence of internationally renowned pianists like Tintorer, Granados and Albéniz. This study encompasses references to piano builders and vendors such as F. Bernareggi and M. Guarro, shops that sold scores like F. España, performers and instructors like J. B. Pujol, instructional materials and centres that taught music, as well as the public and private spaces committed to welcoming the instrument’s sound. This information confirms and reveals the profound development of piano activity and culture in 19th-century Catalonia.
   Keywords: 19th-century piano, socialisation, teaching in Catalonia, musical culture, piano industry and trade.
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Antiliberal political traditionalism: The Catalan Carlists

  • Authors: Lluís Ferran Toledano González
   Abstract: Catalan Carlism was one of the most prominent versions of European anti-liberalism and counter-revolution. This article delves into a debate on the traditional and/or modern nature of the social movements; the relationship between religion, politics and identity; the impact of the civil wars on the construction of nation-states; and the exercise of power and violence. In a context of factories and workers, Carlism built the longest insurrectional guerrilla culture in all of Europe and became the theatre of operations of the “international white”.
   Keywords: Carlism, counter-revolution, guerrilla, civil war, Catalanism, international white
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Mercè Rodoreda, the most translated author in Catalan fiction

  • Authors: Neus Real
   Abstract: Mercè Rodoreda is the most translated author in Catalan literature. La Plaça del Diamant, which has been translated into 37 languages in dozens of different translations, places her ahead of such internationally famous fiction writers as Jaume Cabré and Albert Sánchez Piñol. This symbolic novel of the human condition, hailed by critics and beloved by a diverse array of readers, is particularly representativ of the author’s literary talent and ambition and can be considered a major 20th-century classic thanks to its extraordinarily high quality.
   Keywords: Catalan literature, translation, fiction, Mercè Rodoreda, La Plaça del Diamant.
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • In memoriam

  • Authors: Tomàs Martínez Romero, Albert Balcells
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Biographical sketch of the new member of the History-Archaeology Section

  • Authors: Miquel Molist
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Historical publications of the Institut d’Estudis Catalans during
         2020

  • Authors: Oficina d'Assessorament Històric
   Abstract: -
   PubDate: 2021-11-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.237.158
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-