Subjects -> MANUFACTURING AND TECHNOLOGY (Total: 363 journals)
    - CERAMICS, GLASS AND POTTERY (31 journals)
    - MACHINERY (34 journals)
    - MANUFACTURING AND TECHNOLOGY (223 journals)
    - METROLOGY AND STANDARDIZATION (6 journals)
    - PACKAGING (19 journals)
    - PAINTS AND PROTECTIVE COATINGS (4 journals)
    - PLASTICS (42 journals)
    - RUBBER (4 journals)

PLASTICS (42 journals)

Showing 1 - 39 of 39 Journals sorted by number of followers
Journal of Applied Polymer Science     Hybrid Journal   (Followers: 134)
Polymer     Hybrid Journal   (Followers: 88)
European Polymer Journal     Hybrid Journal   (Followers: 42)
Plastic and Polymer Technology     Open Access   (Followers: 40)
Plastic and Reconstructive Surgery     Hybrid Journal   (Followers: 31)
Additives for Polymers     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Reinforced Plastics     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Polymer Engineering & Science     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Advances in Polymer Technology     Open Access   (Followers: 13)
ACS Applied Polymer Materials     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Chinese Journal of Polymer Science     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Acta Polymerica     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Polymer Bulletin     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Polymer Research     Hybrid Journal   (Followers: 6)
International Journal of Polymeric Materials     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Polymer Science Part C : Polymer Letters     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Polymer-Plastics Technology and Materials     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Advanced Industrial and Engineering Polymer Research     Open Access   (Followers: 5)
Polymer Science Series B     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Polymer Science, Series A     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Polymer Science Series C     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Polymer Science Series D     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Iranian Journal of Polymer Science and Technology     Open Access   (Followers: 1)
Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Microplastics and Nanoplastics     Open Access   (Followers: 1)
High Performance Polymers     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Polymers and the Environment     Hybrid Journal   (Followers: 1)
International Polymer Processing     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Plastic Film and Sheeting     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Plastics Engineering     Partially Free   (Followers: 1)
Polymers from Renewable Resources     Hybrid Journal  
International Journal of Biobased Plastics     Open Access  
Polymers and Polymer Composites     Hybrid Journal  
SPE Polymers     Open Access  
Majalah Kulit, Karet, dan Plastik     Open Access  
Cirugia Plastica Ibero-Latinoamericana     Open Access  
Journal of Elastomers and Plastics     Hybrid Journal  
Journal of Cellular Plastics     Hybrid Journal  
Similar Journals
Journal Cover
Iranian Journal of Polymer Science and Technology
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1016-3255 - ISSN (Online) 2008-0883
Published by Iran Polymer and Petrochemical Institute Homepage  [2 journals]
 • تخمین و بهینه‌سازی خواص فیزیکی لایه
         نانولیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی
         لاکتیک‌ گلیکولیک‌ اسید(PLGA)

  • Abstract: فرضیه: خصوصیات فیزیکی لایه نانولیفی الکتروریسی شده تاثیر بسزایی بر رفتار لایه در تعامل با سطوح دیگر همچنین بر کارایی آن در کاربردهای مختلف دارد. بنابراین تعیین و پیش‌بینی این خصوصیات ساختاری با استفاده از عامل‌های قابل کنترل در فرایند الکتروریسی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روابط ریاضی به تخمین هر یک از خواص ساختاری لایه نانولیفی شامل تخلخل لایه، قطر، تخلخل و آرایش یافتگی الیاف پرداخته شد. همچنین با استفاده از روش رویه پاسخ، یک مدل آماری جهت پیش‌بینی و بهینه‌سازی عامل‌های ورودی و مقدار تخلخل لایه و لیف ارائه گردید.روش‌ها: برای تولید لایه‌های نانولیفی از پلیمر پلی‌لاکتیک‌گلایکولیک اسید استفاده شد. پس از تعیین و بهینه‌سازی مجموعه عوامل اثرگذار فرایند الکتروریسی بر خواص لایه، هجده نوع لایه نانولیفی تهیه شد. با در نظر گرفتن اثر ترکیبی 3 عامل الکتروریسی شامل غلظت محلول، سرعت خطی جمع‌کننده و رطوبت محیط، از شیوه رویه پاسخ جهت بهینه‌سازی و شیوه رگرسیون جهت مدل‌سازی و تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد.یافته‌ها: در بررسی روابط ریاضی حاصل بین عامل‌های ورودی و مشخصه‌های ساختار...
    
 • مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف سفکسیم از
         محلول‌های آبی با استفاده از غشا
         PVDF/g-C3N4/Chitosan به روش رویه پاسخ

  • Abstract: فرضیه: ترکیبات دارویی، مواد دارویی و متابولیت‌های آن‌ها توسط فاضلاب‌های خانگی، بیمارستانی و صنایع دارویی وارد محیط‌زیست می‌شوند. فناوری‌های متداول قادر به تصفیه کامل چنین پساب‌هایی نبوده و لذا این ترکیبات به‌وفور در آب یافت می‌شوند. تاکنون از روش‌های مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیست‌شناختی برای حذف ترکیبات دارویی از محلول‌های آبی استفاده‌شده است. در این تحقیق ابتدا غشا PVDF/g-C3N4/Chitosan به عنوان یک غشا جدید و با پتانسیل بالا تهیه‌شده و کارایی آن در حذف سفکسیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش رویه پاسخ بررسی شد.روش‌ها: غشای PVDF/g-C3N4/Chitosan با غوطه‌ور کردن غشای PVDF/g-C3N4 در محلول حاوی غلظت‌های مختلفی از کیتوسان تهیه شد. برای بررسی کارایی غشا PVDF/g-C3N4/Chitosan در حذف سفکسیم از محلول‌های آبی، از روش رویه پاسخ بر اساس طرح ترکیب مرکزی استفاده شد. چهار متغیر درصد کیتوسان، مقدار g-C3N4، pH محلول و غلظت سفکسیم به‌عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شدند. برای محاسبه چهار متغیر وابسته از الگوی درجه دوم استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که از بین متغیرهای بررسی‌شده، کیتوسان به دلیل تبدیل غشای پلی وینیلیدن فلوراید به نوع آب‌دوست، تأثیر عمده‌ای بر خصوصیات ساختاری غشا PVDF/g-C3N4/Chitosan تهیه‌&...
    
 • سنتز پلی بوتن-1 تک سوآرایش با کاتالیزگر
         زیگلر-ناتا

  • Abstract: فرضیه: بوتن-1 مازاد در واحدهای پلی‌اولفین ایران وجود دارد. با توجه به خواص پلی‌بوتن-1 تک‌سوآرایش، شامل مقاومت زیاد در برابر خزش، مقاومت در برابر ترک‌های ناشی از تنش محیطی، بازگشت‌پذیری کشسان عالی و مقاومت خوب در برابر خوردگی شیمیایی نیاز به بومی‌سازی آن در کشور وجود دارد. روش‌ها: با استفاده از کاتالیزگر زیگلر-ناتای صنعتی، پلی‌بوتن-1 با روش پلیمرشدن کوئوردیناسیونی بوتن-1 به‌کمک کاتالیزگر تری‌اتیل‌آلومینیم (TEAL) درون هگزان سنتز شد. از الکترون‌دهنده خارجی سیکلوهگزیل متیل دی‌متوکسی سیلان استفاده شد. با تغییر فشار مونومر از 1bar تا  1.7bar و مقدار هیدروژن از 0.01L  تا  0.13L گستره‌ای از خواص برای نمونه‌های سنتزشده به‌دست آمد. یافته‌ها: بیشترین مقدار فعالیت و شاخص تک‌سوآرایشی در مقدار 0.06L  هیدروژن و فشار مونومر 1.4bar ، به‌ترتیب برابر با 24.76kgPB-1/gTi.barB-1 و %97 به‌دست آمد. نمونه‌هایی با متوسط وزن مولکولی وزنی 149500g/mol تا  913000g/mol، شاخص پراکندگی وزن مولکولی 2.49تا 4.29، شدت جریان مذاب 0.19g/10 min تا بیش از  100g/10 min، چگالی 0.876g/cm3 تا 0.911g/cm3 برای شکل بلوری I و شاخص تک‌سوآرایشی %81 تا %97 سنتز شد. بیشترین شاخص پراکندگی وزن مولکولی (توزیع پهن) به نمونه سنتزشده با فشار مونومر 1.4bar و 0.01L هیدروژن و کمترین شاخص تک‌سوآرایشی به ن...
    
 • طراحی و ساخت اسفنج‌های پلی‌‏یورتان
         دوپه‌شده با الیاف پشم سنگ: اثر مقدار
         تقویت کننده بر خواص آکوستیکی و مکانیکی

  • Abstract: فرضیه: هدف از این مطالعه، تمرکز بر بهبود خواص آکوستیکی و مکانیکی اسفنج‌های پلی‌‏یورتان دوپه‌شده با الیاف پشم‌‏سنگ است که با درصدهای مختلف (1.2%wt) طی فرایند پلیمرشدن سنتز شدند. روش‌ها: به‌منظور ساخت کامپوزیت‌‏های آکوستیک، ارتباط بین پارامترهای غیرآکوستیکی (مقاومت جریان هوا، تخلخل، چگالی و درصد الیاف تقویت‏کننده) و میکروساختاری با مقدار ضریب جذب صوت بررسی شد. اندازه‏‌گیری ضریب جذب صوت با استفاده از لوله‏ امپدانس دومیکروفنی در محدوده‏ بسامد   63 تا 6400 هرتز مطابق با استاندارد ISIRI 9803 بدون شکاف هوا پشت نمونه انجام شد. شکل‌شناسی ساختار فیزیکی و استحکام کششی به‌ترتیب با میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی (FE-SEM) و آزمایش مقاومت کششی بررسی شد. اندازه‏گیری پارامترهای غیرآکوستیکی شامل تخلخل و مقاومت جریان هوا (AFR) به‌ترتیب با آزمون BET و سامانه NOR1517A (مطابق با استاندارد ISO9053/DIN EN 29,053) انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، افزایش درصد الیاف پشم‌‏سنگ به اسفنح پلی‌‏یورتان، سبب افزایش سختی سطح اسفنج شده و ضریب جذب صوت در همه محدوده بسامدی برای همه‏ نمونه‌‏های مطالعه‌شده افزایش یافت. بیشترین ضریب جذب صوت را نمونه‌های اسفنج کامپوزیت الیاف-پلی‌‏ی...
    
 • مقایسه تجربی اثرمیکروتالک و نانورس بر
         خواص ساختاری اسفنج‌های پلی‌اتیلن
         تولیدشده با روش قالب گیری چرخشی

  • Abstract: فرضیه: فوم‌های پلیمری به دلیل ساختار سلولی و متخلخل خود دارای خواص منحصر بفردی هستند و این خواص امروزه توجهات ویژه‌ای را در جوامع علمی و صنعتی به خود معطوف نموده‌ است. تغییرات در ساختار سلولی فوم‌ها از جمله نسبت انبساط، چگالی سلولی و اندازه سلولی باعث تغییر در خواص نهایی آنها می‌شود. به این دلیل، مطالعه تاثیر پارامترهای فرآیندی بر روی خواص سلولی فوم‎‌ها ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، روش قالب‌گیری دورانی به دلیل توانایی بالا در تولید قطعات بزرگ توخالی با اشکال پیچیده در مقایسه با سایر روش‌های فرآیندی به سرعت در حال توسعه است. پارامترهای فرآیندی مختلفی خواص ساختاری فوم را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از عوامل هسته‌زا به عنوان یک پارامتر موادی می‌تواند بصورت موثری خواص ساختاری فوم‌های پلیمری را در فرآیندهای مختلف تحت تاثیر قرار دهد.روش‌ها: بر همین اساس، تحقیق حاضر به بررسی اثر افزودن دو نوع عامل هسته‌زا شامل میکروذرات تالک و نانوذرات رس در اندازه‌های متفاوت بر روی خواص ساختاری فوم‌های پلی‌اتیلن تولید شده به روش قالب‌گیری دورانی پرداخته است. از آزودی کربن آمید به عنوان عامل فوم‌زا استفاده شد. 1 درصد وزنی از...
    
 • اصلاح سطح غشای الکتروریسی شده
         پلی(وینیلیدین فلوئورید) با استفاده از
         پلیمرشدن پلاسمای فشار کم به‌منظور بهبود
         عملکرد بلندمدت غشا در فرایند شیرین‌سازی
         آب بر مبنای روش تقطیر غشایی فاصله هوایی

  • Abstract: فرضیات: امروزه عدم دسترسی به آب شیرین به معضلی جدی برای مردم دنیا تبدیل شده است. یافتن روشی مناسب برای حل این مشکل، توجه محققین بسیاری را جلب کرده است. در سال های اخیر از تکنیک الکتروریسی به عنوان روشی متداول برای تهیه غشاهای نانولیفی استفاده شده است. روش ها: یک غشای نانولیفی آب گریز و روغن گریز (اومنیفوبیک) ساخته شده از پلی (وینیلیدین فلوئوراید) (PVDF) به روش الکتروریسی تهیه شد. اصلاح سطح غشای نانولیفی با استفاده از پلیمریزاسیون پلاسمای فشار کم صورت پذیرفت. ابتدا، سطح غشا با استفاده از پلاسمای گاز آرگون به منظور ایجاد رادیکال های آزاد روی زنجیرهای پلیمری فعال شد. سپس، منومر پرفلوئورو دسیل اکریلات روی سطح نانو الیاف در محیط پلاسمای فشار کم پلیمریزه شد. عملکرد بلند مدت غشای نانولیفی اومنیفوبیک تهیه شده، در یک ماژول تقطیر غشایی حاوی شکاف هوا (AGMD) ارزیابی شد. برای این منظور از محلول آب نمک (wt.% 3.5) حاویmmol 0.2 سدیم دودسیل سولفات به عنوان محلول خوراک استفاده شد.یافته ها: برای اثبات ویژگی اومنیفوبیک غشا، زاویه تماس قطرات ایزوپروپانول، روغن، نفت و آب به ترتیب مقادیر°120، °126 ، °127، 140° اندازه‌گیری شد. در ماژول AGMD، غشای اصلاح نشده پس از گذشت 25 دقیقه تر و غی&...
    
 • تولید و شناسابی نخ نانوساختار محتوی
         لیگنین و امکان‌سنجی استفاده آن
         به‌عنوان نخ بخیه دارورسان

  • Abstract: فرضیه: نخ‌های نانو ساختار که به صورت یک رشته ممتد تابدار از نانو الیاف تهیه می‌شوند می‌توانند برای نخ بخیه کاربرد داشته باشند. استفاده از بیوپلیمرهایی مانند لیگنین که خواص زیست‌سازگاری، آنتی‌اکسیدانی، ضد‌ باکتریایی و رهایش دارو دارند در ساختار این نخ‌ها، در صورت داشتن خواص مکانیکی مناسب می‌توانند خواص کاربردی نخ‌های بخیه را بهبود ببخشند.روش ها: نانو نخ نایلون و نانو نخ نایلون-لیگنین-پلی‌اتیلن اکساید (هیبریدی) با استفاده از روش الکتروریسی با بهینه‌سازی شرایط مختلف تولید شدند. سپس خواص مکانیکی نخ هیبریدی تولید شده، با نخ نانولیفی نایلون مقایسه گردید. استحکام نخ‌های نانولیفی با دو نوع گره جراحی (گره مربع و گره جراح) و با سه میزان تاب متفاوت مورد مقایسه قرار گرفت. مورفولوژی نخ تولیدی به همراه مکانیزم پارگی پس از انجام آزمون کشش با تصاویر FESEM، بررسی شد و مکانیزم تخریب نخ نانولیفی هیبریدی، بررسی گردید. بارگیری دارو در نخ نانولیفی هیبریدی و تغییر در ساختار شیمیایی آن توسط طیف سنجی FTIR مطالعه گردید و خاصیت دارورسانی آن، مورد سنجش قرار گرفت.یافته‌ها: مقایسه آماری بین نخ نانولیفی هیبریدی و نخ نانولیفی نایلون، نشان داد که &#...
    
 • ساخت غشای ماتریس ترکیبی ضدمیکروب با
         استفاده از نانوذرات روی اکسید، مس اکسید
         و نانوکامپوزیت آن‌ها

  • Abstract: فرضیه: فراصافش با جداسازی ترکیبات و مواد با وزن ملکولی زیاد، نقش مهمی در فرایندهای شیمیایی دارد. اما یکی از معایب این فرایند، رسوب یا گرفتگی غشایی است و در مواردی که خوراک ورودی بستر مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها باشد گرفتگی میکروبی نیز باعث افت بازده فرایند می‌شود. برای رفع گرفتگی میکروبی، روش‌های متعددی پیشنهاد شده است که یکی از کارآمدترین روش‌ها، استفاده از غشاهای دارای نانوذرات است.روش‌ها: در این پژوهش از نانوذرات  نانوذرات روی اکسید، مس  اکسید و نانوکامپوزیت این ذارت در 3 غلظت 1%، 3% و 5% وزنی در غشا بر پایه PVC برای بهبود خواص ضدمیکروب استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش هم‌رسوبی، نانوذرات سنتزشده و با آزمون های XRD و FTIR، خواص آن‌ها ارزیابی شد. در ادامه، غشاهای ماتریس ترکیبی تهیه شده و خواص آن‌ها از نظر مقدار عبوردهی، تخلخل و زاویه تماس  بررسی شد.یافته‌ها: برای بررسی خاصیت ضدمیکروب غشاها، از آزمون میکروبی هاله عدم رشد در برابر باکتری گرم منفی اشرشیاکلی استفاده شد که در بین غشاهای تهیه شده، غشای دارای نانوذره روی اکسید  با غلظت 5% وزنی با قطر هاله 9 میلی‌متر و غشاهای دارای 3% وزنی نانوذره روی اکسید  و 5% وزنی مس اکسید...
    
 • سنتز و ارزیابی عملکرد جاذب هیدروژل
         نانوکامپوزیتی کربوکسی متیل سلولوز
         پیوندی با کوپلیمر آکریلیک اسید و
         ایتاکونیک اسید دارای نانوذرات دوده برای
         حذف رنگزای فوشین

  • Abstract: فرضیه: وجود رنگزا­ها در منابع آبی به‌دلیل پایداری گرمایی و شیمیایی­ زیاد در برابر تخریب با نور، گرما و اکسنده‌های طبیعی چالش­هایی را برای دانشمندان محیط زیست ایجاد کرده است. وجود رنگزا­ها در منابع آبی نه تنها به کاهش نفوذ نور خورشید به آب منجر شده بلکه سلامت انسان و موجودات زنده را نیز به‌خطر انداخته است. در این راستا هیدروژل­‌ها جاذب­هایی مؤثری برای حذف رنگزا­ها هستند. در این پژوهش، از نانوذرات دوده به‌منظور بهبود عملکرد حذف رنگزا­ی فوشین با هیدروژل کربوکسی‌متیل سلولوز پیوندی با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید استفاده شده است.روش ­ها: هیدروژل‌های کوپلیمری و نانوکامپوزیتی با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد سنتز شدند. بررسی عملکرد جذب آن‌ها در شرایط عملیاتی مختلف به‌طور ناپیوسته انجام شد. به‌منظور شناسایی جاذب­‌های سنتز شده از آزمون­‌های طیف‌شناسی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، پراش پرتو ­X  (XRD) و میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM-EDS) استفاده شد.یافته­‌ها: مقدار بیشینه­ بازده حذف هیدروژل نانوکامپوزیتی دارای %۵ وزنی نانوذرات دوده در شرایط عملیاتی pH برابر 7، دُز جاذب 1g/L، غلظت اولیه ۱۰mg/L و زمان تماس ۶۰min، %۷۶/۹۸ به‌دست آمد. بر&...
    
 • توسعه مدلی جدید بر پایه مدل Ogden-Roxburgh برای
         پیش‌بینی رفتار نرم شدگی تنش در
         آمیزه‌های لاستیکی پرشده با دوده

  • Abstract: فرضیه: هدف این پژوهش ارائه مدلی بهبودیافته برای مدل‌سازی و پیش‌بینی پدیده نرم‌شدگی تنش یا اثر Mullins در‌آمیزه‌های لاستیکی تقویت‌شده با دوده است. معادله جدیدی برای محاسبه متغیر تخریب در مدل نرم‌شدگی Ogden-Roxburgh که بر پایه یک معادله سینتیکی قرار داشته و پارامترهای آن وابسته به کرنش اصلی اول هستند، پیشنهاد و مورد راستی‌آزمایی تجربی شد. روش‌ها: چهارآمیزه لاستیکی بر پایه کائوچوهای S-SBR‌ و E-SBR که با دو مقدار مختلف دوده (40 و 60phr) تقویت‌شده بودند، ساخته و به شکل ورقه پخت شدند. نمونه‌های دمبلی‌شکل از روی ورقه‌ها تهیه و در سه چرخه آزمون کششی رفت‌و‌برگشتی با سرعت 500mm/min قرار گرفتند. مقدار کشیدگی به نحوی اعمال شد که در هر چرخه مقدار کرنش نهایی نسبت به چرخه قبل افزایش یافت. همچنین آزمون تراکم‌پذیری به‌منظورتعیین مدول توده لاستیک و نسبت پوآسون روی نمونه‌ها انجام شد. سپس، مدل اجزای محدود دو آزمون یادشده ساخته شد. برای رفتارهای ابرکشسان از مدل Yeoh و نرم‌شدگی تنش از مدل جدید پیشنهادی استفاده شد که به‌صورت زیربرنامه رایانه‌ای‌ به نرم‌افزار  Abaqusاضافه‌شده بود.  به‌کمک نرم‌افزارIsight یک الگوریتم چرخه‌ای بهینه‌سازی طراحی و پارامترهای مدل برای آمیزه‌‌های نام‌بر...
    
 • مروری بر پوشش‌های ضدباکتریایی بر پایه
         پلی‌یورتان‌های پایه‌آبی: روش‌های
         سنتز، ویژگی‌ها و کاربرد‌ها

  • Abstract: امروزه شیوع عفونت‌های باکتریایی و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، سبب شده است که دانشمندان همواره به دنبال یافتن راه کارهایی در جهت توسعه دانش در مهار این میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا باشند. چسبندگی باکتری‌ها و رشد آنها روی سطوح مختلف سبب ایجاد تجمع این میکروارگانیسم‌ها و تشکیل زیست فیلم می گردد. این میکروکلونی‌های تشکیل شده امکان رشد داشته و می توانند از سطوح جدا شوند و سبب گسترش عفونت گردند. بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از گسترش عفونت و بیماری‌ها، جلوگیری از تشکیل زیست فیلم‌ با استفاده از سطوح ضدمیکروبی است. در همین رابطه یکی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی‌شده، استفاده از پوشش‌های پلیمری ضدباکتریایی است. در میان این پلیمرها، پلی‌یورتان‌ها به دلیل خواص منحصر به فردشان از جمله، زیست‌سازگاری، امکان استفاده از مواد اولیه گوناگون و کنترل‌پذیری خواص مورد توجه فراوانی در این زمینه قرار گرفته‌اند. در سا‌ل‌های اخیر، پلی‌یورتان‌های پایه آبی به دلیل کاهش استفاده از ترکیبات آلی فرار (VOC)، ساخت راحت، ویسکوزیته پایین، امکان اسپری نمودن، چسبندگی بالا به سطوح مختلف، مقاومت سایشی بالا، قابلیت پخش انواع افزودنی‌ه&#...
    
 • اصلاح سطح داخلی غشای الیاف توخالی پلی
         سولفون با تکمیل پوششی پلی دوپامین

  • Abstract: فرضیه : خالص سازی خون فرآیندی است که در آن از یک دیالیز کننده برای پاک سازی خون از مواد زائد مانند اوره استفاده می شود. برای ساخت دیالیز کننده های خالص ساز خون غالبا از غشاهای بشرساخته استفاده می شود. بیشتر این پلیمرها سازگاری خوبی با خون ندارند. روش پوشش دهی با پلیمرهای ابدوست روشی بسیار ساده و موثر است که برای ارتقاء خواص آبدوستی و زیست سازگار تولید شده مورد استفاده قرار می گیرد. پلی دوپامین یکی از پلیمرهای زیست سازگار با گروههای عاملی کاتکولی می باشد که تا کنون با توجه به خصوصیات آبدوستی بالا و چسپندگی مناسب برای پوشش دهی غشاها مورد توجه قرار گرفته است. روش ها در این تحقیق برای اولین بار پوشش دهی سطح داخلی غشاهای الیاف توخالی انجام شد. غشای پلی سولفون با تزریق محلول پلی دوپامین پوشش دهی شد. خواص ساختاری و تراوایی غشای تکمیل شده با این روش با غشای تکمیل نشده و غشایی که سطح خارجی آن با محلول پلی دوپامین پوشش دهی شده بود مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: تغییر معنی داری در تراوایی هیدرولیکی و ادازه منافذ غشاهای الیاف توخالی بعد از تکمیل های انجام شده سطح اطمینان 95 درصد دیده نشد. همچنین مطالعات با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی و &...
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.204.56.97
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-