Subjects -> SOCIAL SCIENCES (Total: 1648 journals)
    - BIRTH CONTROL (22 journals)
    - CHILDREN AND YOUTH (262 journals)
    - FOLKLORE (30 journals)
    - MATRIMONY (16 journals)
    - MEN'S INTERESTS (16 journals)
    - MEN'S STUDIES (90 journals)
    - SEXUALITY (56 journals)
    - SOCIAL SCIENCES (937 journals)
    - WOMEN'S INTERESTS (44 journals)
    - WOMEN'S STUDIES (175 journals)

MATRIMONY (16 journals)

Showing 1 - 15 of 15 Journals sorted by number of followers
Journal of Marriage and Family     Hybrid Journal   (Followers: 41)
Community, Work & Family     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Journal of Family Studies     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Women Against Violence : An Australian Feminist Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy (ANZJFT)     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Family Theory & Review     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Family Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Marriage & Family Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Marital and Family Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The History of the Family     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Divorce & Remarriage     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Family Journal     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Seksuologia Polska     Full-text available via subscription  
DIFI Family Research and Proceedings     Open Access  
International Journal of Impotence Research     Hybrid Journal  
Similar Journals
Journal Cover
Seksuologia Polska
Journal Prestige (SJR): 0.101
Number of Followers: 0  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1731-6677 - ISSN (Online) 1731-9544
Published by Via Medica Homepage  [41 journals]
 • Terapia grupowa sprawców przestępstw seksualnych – studium przypadku
         zmian pod wpływem procesu grupowego u mężczyzny z rozpoznaną
         pedofilią

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Alicja Kapała
   Abstract: W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku 45-letniego mężczyzny z rozpoznaniem pedofilii regresyjnej skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo seksualne. Mężczyzna w związku z charakterem przestępstwa oraz diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych został skierowany do oddziału terapeutycznego we właściwym zakładzie karnym w celu poddania go specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym. W artykule autor zaprezentował przebieg procesu terapeutycznego sprawcy przestępstwa seksualnego zaangażowanego w terapię grupową od momentu pogłębionej diagnozy, poprzez proces grupowy, któremu był poddany, po uzyskane efekty oraz prognozę funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
   PubDate: 2022-07-04
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Zdrada w zaburzeniach osobowości borderline

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anna Mosiołek, Sławomir Jakima
   Abstract: Zaburzenie osobowości borderline cechują się dużą chwiejnością emocjonalną, słabą kontrolą emocji oraz nastroju, impulsywnością, wysokim poziomem napięcia, niskim progiem tolerancji frustracji. U osób z zaburzeniami borderline występuje ogromny lęk przed odrzuceniem, bardzo często towarzyszą mu lęk przed bliskością oraz trudności w nawiązaniu więzi. Mają oni silne pragnienie bardzo bliskiej, wręcz symbiotycznej, wyłącznej relacji z partnerem. Osoby takie są skłonne podejmować nawet najbardziej ekstremalne ryzykowne zachowania seksualne w celu zadowolenia i przywiązania do siebie partnera. U pacjentów z BPD występuje statystycznie istotnie większa liczba partnerów seksualnych. Przyczyny zdrady borderline wynikająca z organizacji osobowości to przede wszystkim zaburzenia w badaniu i ocenie rzeczywistości. Borderline ma stale występujący brak poczucia bezpieczeństwa, cechuje go brak poczucia własnej wartości, nadwrażliwość, ból psychiczny, masochizm, sztywność psychiki i ciała. Chwiejność dotyczy nie tylko emocji ale również postaw, bliskich związków międzyludzkich, poglądów, zainteresowań, co oznacza ogólną życiową, osobistą i zawodową niestabilność. Cechy narcystyczne i socjopatyczne występujące w borderline powodują, że borderline zdradza bo lubi wyzwania, chce sobie podnieść samoocenę bądź z powodu obawy przed monotonią i nudą. Osoby borderline mają często skrajnie impulsywne podejście do własnej seksualności, zdarza się że decydują się na ryzykowne zachowania z wieloma partnerami. Współżycie z licznymi partnerami może być formą samoleczenia z poczucia samotności lub znudzenia czy odrętwienia. Niekiedy zdrada jest formą zemsty na bliskiej osobie bądź na sobie, może być formą karania się. Behawioralna funkcja zdrady jest związana przede wszystkim z potrzebą dostymulowania się, sposobem na redukcję napięcia. Może wynikać z konieczności poddania się kompulsją oraz potrzebie ucieczki przed nudą i pustką.
   PubDate: 2022-06-24
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Dysfunkcje seksualne u pacjentów po przebytym udarze mózgu

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jadwiga Mosiołek, Paweł Jakubczak, Anna Choma
   Abstract: Udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. W Polsce niepełnosprawność po tym incydencie dotyka 70% chorych i jest zdecydowanie wyższa niż w innych krajach rozwiniętych. Coraz bardziej powszechne stają się informacje, iż udar dotyka tez młodych osób, aktywnych seksualnie, natomiast ten aspekt funkcjonowania pacjentów schodzi na dalszy plan, zarówno dla pacjentów jak i specjalistów. W obiegowej opinii dysfunkcje seksualne wydają się być mniej istotne niż inne zaburzenia powstałe w wyniku udaru. Pacjenci po przebytym udarze zgłaszają spadek wszystkich funkcji seksualnych, takich jak libido, zdolność do erekcji i orgazmu, nawilżenia pochwy, a również satysfakcji seksualnej, znacznie spada także częstotliwość współżycia. Pojawienie się dysfunkcji seksualnych u tych pacjentów zależy od wielu zmiennych. Wśród nich można wyróżnić wielkość ogniska udarowego, sposób leczenia tego incydentu, czy poziom ogólnej niepełnosprawności poudarowej. Część dysfunkcji seksualnych ma charakter przejściowy, a początkowych okresie wynikają głównie z deficytu neurologicznego (afazja, zaburzenia ruchowe, niedowład czy porażenie kończyn), a w późniejszym okresie znaczącą rolę odgrywają również czynniki psychologiczne. Zaburzenia te wykazują również pewna dynamikę w czasie. Etiologia poudarowych dysfunkcji seksualnych jest wieloczynnikowa, obejmuje zarówno czynniki organiczne, jaki i psychosocjalne i psychologiczne. Wśród czynników psychologicznych występująca po udarze depresja, lęk czy strach przed nawrotem może prowadzić do zmniejszenia popędu seksualnego. Nieprawidłowe funkcjonowanie seksualne pacjentów po udarze może być związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu moczowo-płciowego, wśród czego wyróżnia się nietrzymanie moczu. Rehabilitacja takich pacjentów wymaga działań multidyscyplinarnych.
   PubDate: 2022-06-23
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Partnerzy seksualni w ocenie kobiet we wczesnej i średniej
         dorosłości

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anna Agata Kremska
   Abstract: Streszczenie Wstęp. W życiu każdej kobiety ważny jest charakter związku, jego stabilność, ogólne zadowolenie z życia małżeńskiego i rodzinnego, urozmaicanie sztuki miłosnej, a także zachowania adoracyjne partnera. Materiał i Metody. Celem artykułu jest ocena partnerów seksualnych przez kobiety we wczesnej i średniej dorosłości. Grupę kobiet we wczesnej dorosłości stanowiło 100 kobiet w wieku 20-30 lat, a grupę kobiet w średniej dorosłości 200 kobiet w wieku 45-55 lat, którym zadano pytania dotyczące ich partnerów seksualnych. Badania przeprowadzono w 2016 roku z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety oraz Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety (PL-FSFI). Wyniki: Najwięcej kobiet posiadało jednego partnera seksualnego (61,0%) z grupy wczesnej dorosłości, podobnie kształtował się wynik w grupie średniej dorosłości (67,0%). Zaburzeń seksualnych nie miał żaden z mężów/partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a w grupie kobiet średniej dorosłości takiego problemu doświadczyło 14,5% mężów/partnerów. Bardzo zadowolonych ze swojego życia seksualnego z mężem/partnerem było 66,0% kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a umiarkowanie zadowolonych było 39,5% kobiet z grupy średniej dorosłości. Wnioski. Zdecydowana większość kobiet we wczesnej oraz średniej dorosłości posiadało tylko jednego partnera seksualnego. Zaburzenia seksualne występowały rzadko u partnerów kobiet z grupy średniej dorosłości i w ogóle u partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości. Kobiety we wczesnej oraz średniej dorosłości były zadowolone z życia seksualnego z aktualnym mężem/partnerem i nie myślały o zmianie swojego życia seksualnego. O swoich oczekiwaniach seksualnych częściej rozmawiały z partnerem/mężem kobiety z grupy wczesnej dorosłości.
   PubDate: 2022-06-20
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Seksualność kobiet w trakcie leczenia raka jajnika

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Edyta Skwirczyńska, Maria Gaur, Marzena Mikla, Małgorzata Rychlicka, Oskar Wróblewski, Robert Skwirczyński, Aneta Cymbaluk-Płoska
   Abstract: WSTĘP Seksualność, jako wrodzona funkcja, jest jednym z podstawowych czynników motywujących do nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaburzenia życia seksualnego wpływają zatem negatywnie na samoocenę i kontakty społeczne. Problem ten dotyczy pacjentek po operacjach ginekologicznych, szczególnie tych w okresie leczenia onkologicznego, które oprócz choroby podstawowej, zmagają się z powikłaniami leczenia. Często aspekt ten traktują jako problem jednostkowy i w konsekwencji zostają same sobie z wieloma pytaniami. W rzeczywistości zjawisko to dotyczy znacznie większej grupy pacjentek. Podejmowanie rozmowy przez lekarza i specjalistyczna opieka seksuologa, wydają się być niezbędnym wsparciem dla pacjentek. MATERIAŁY I METODY Do badania zakwalifikowano 187 pacjentek szczecińskich poradni ginekologicznych. Kobiety odpowiadały anonimowo i dobrowolnie na pytania zawarte w specjalnie przygotowanym trzyczęściowym kwestionariuszu. Dane uzyskane w badaniu ankietowym zostały poddano analizie statystycznej. Zależności wyliczono za pomocą współczynnika V Cramera. WYNIKI U pacjentek leczonych onkologicznie zauważalny jest związek satysfakcji seksualnej ze wszystkimi obszarami jakości życia. Najsilniejszy związek występuje pomiędzy satysfakcją seksualną a sferą podmiotową pacjentek r = 0,70. Odnotowano także silny związek pomiędzy brakiem występowania objawów depresyjnych u pacjentek a satysfakcją seksualną r = 0,72. Odnotowano również znaczące pogorszenie w obszarze satysfakcji seksualnej u pacjentek w trakcie chemioterapii. DYSKUSJA W literaturze nie ma wielu badań poświęconych jakości życia i seksualności u pacjentek w trakcie leczenia raka jajnika. W niniejszej pracy wykazano, istotny wpływ depresji na pogorszenie satysfakcji z życia seksualnego. Poparty został pogląd dotyczący negatywnego wpływu objawów depresyjnych na sferę seksualną pacjentek. Nasze badania wykazały również, pogorszenie satysfakcji seksualnej u pacjentek poddanych chemioterapii. Wprowadzenie do systemu opieki medycznej psychoonkologa, może przyczynić się do szybszego powrotu pacjentek do normalnego współżycia, podnosząc jednocześnie ich jakość życia oraz satysfakcję seksualną.
   PubDate: 2022-06-20
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Zaburzenia erekcji u mężczyzn z chorobą nowotworową

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Dariusz Pysz-Waberski, Joanna Sadurska, Łukasz Pietrzyński, Agnieszka Bobola, Edyta Skwirczyńska, Iwona Gisterek
   Abstract: Choroba nowotworowa ma niewątpliwie istotny wpływ na seksualność mężczyzn, niezależnie od ich wieku. Najczęściej występującymi dysfunkcjami seksualnymi związanymi z chorobą onkologiczną są zaburzenia erekcji. Niezdolność do powstania lub utrzymania wzwodu prącia może mieć charakter somatyczny, psychogenny lub mieszany. Stosowanie miejscowego i systemowego leczenia onkologicznego może wpływać na powstawanie lub pogłębianie się dysfunkcji erekcyjnej. Stopień nasilenia zaburzeń i ich wpływ na funkcje seksualne mężczyzn zależą od lokalizacji i stopnia zaawansowania nowotworu oraz stosowanych metod leczenia. Odpowiednia komunikacja z pacjentem onkologicznym w zakresie seksualności jest kluczowa w celu prawidłowego rozpoznania i leczenia wtórnych zaburzeń erekcji. Ustawiczne szkolenie kadr medycznych, również w zakresie zdrowia seksualnego, wydaje się być nieodzowne w wielodyscyplinarnym podejściu do leczenia pacjentów onkologicznych. Wsparcie zespołu onkologicznego przez psychoonkologów- ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego oraz seksualnego- staje się standardem opieki onkologicznej w renomowanych ośrodkach onkologicznych na świecie. Leczenie zaburzeń erekcji jest wieloetapowe. W pierwszej kolejności stosowana jest psychoterapia, później farmakoterapia. Brak zadowalających efektów tych metod skłania do korzystania z metod mechanicznych (aparaty próżniowe) oraz zabiegowych (iniekcje do ciał jamistych, zabiegi chirurgiczne).
   PubDate: 2022-06-20
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Seksualny dobrostan a satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością
         ruchową: moderacyjna rola samooceny

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Rafał Gerymski, Aleksandra Cisek, Joanna Dymecka
   Abstract: Wstęp: Obecność i postęp niepełnosprawności wymaga od osoby nią dotkniętą nowego sposobu funkcjonowania, który charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami zmagania się z problemami dnia codziennego. Metaanalizy badań pokazują, że nabycie lub posiadanie niepełnosprawności fizycznej może w negatywny sposób kształtować nasza samoocenę i ogólny dobrostan. Wyniki zawarte w dostępnych publikacjach wskazują na związki między samooceną, satysfakcją seksualną i dobrostanem wśród osób z niepełnosprawnością fizyczną. Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie roli samooceny w relacji pomiędzy dobrostanem seksualnym a satysfakcją z życia osób z niepełnosprawnością motoryczną Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 85 osób: 50 kobiet i 35 mężczyzn w przedziale wiekowym od 18. do 65. roku życia (M=32,49; SD=10,93). Badani wypełniali 3 kwestionariusze psychologiczne. Wykorzystano Skalę Samooceny autorstwa Rosenberga, Krótką Skalę Dobrostanu Seksualnego autorstwa Gerymskiego oraz Skalę Satysfakcji z Życia autorstwa Dienera. Wyniki: Analiza korelacji wykazała, samoocena, dobrostan seksualny oraz satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością motoryczną były ze sobą związane w sposób istotny oraz dodatni. Regresja wieloraka potwierdziła, że samoocena i seksualny dobrostan stanowiły statystycznie istotne i dodatnie predyktory subiektywnej oceny satysfakcji z życia badanych osób z niepełnosprawnością. Analiza moderacji nie wykazała, by samoocena pełniła istotną funkcje moderatora w relacji między dobrostanem seksualnym a subiektywną ocenę satysfakcji z życia badanych osób. Wnioski: Niepełnosprawność może być ograniczająca we wszystkich sferach życia, również tej seksualnej. Badacze zajmujący się funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych powinni brać pod uwagę tę kwestię, gdyż seksualny dobrostan może istotnie kształtować satysfakcję i jakość życia osób z niepełnosprawnościami.
   PubDate: 2022-03-21
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Zachowania autoseksualne — aspekty ginekologii i seksuologii wieku
         rozwojowego

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Grażyna Jarząbek-Bielecka, Emilia Warchoł, Katarzyna Warchoł-Biedermann, Piotr Merks, Katarzyna Plagens-Rotman,
   Abstract: Zagadnienie związane z rozwojem psychoseksualnym wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Ważna jest współpraca pediatrów, ginekologów dziecięcych z psychosekuologami. Jednym z takich zagadnień istotnym także w okresie rozwoju są zachowania autoseksualne.
   PubDate: 2022-03-21
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Terapia poznawczo-behawioralna seksualnych dysfunkcji b lowych u
         kobiet

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jolanta Katarzyna Gniatkowska - Rutkowska, Patrycja Gabriela Satkiewicz
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie seksualnych dysfunkcji b lowych u kobiet na przykładzie diagnozy pochwicy i dyspareunii: definicji, r żnicowania dysfunkcji, charakterystyki na podstawie klasyfikacji ICD-10 i ICD-11 oraz leczenia. W niniejszym przeglądzie przedstawiono podejście do leczenia psychoterapeutycznego przy zastosowaniu wybranych metod i technik terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz metod opartych na uważności (mindfulness) w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym w przypadku diagnozy dysfunkcji seksualnej kobiet. Autorki zaprezentują odniesienie do teorii oraz metod pracy terapeutycznej wymienionych dysfunkcji, zwracając uwagę na konieczność edukacji seksualnej i uwzględnienie perspektywy partnerskiej. Seksualność stanowi nieodłączną część życia człowieka i odgrywa w nim ważną rolę, determinuje jego jakość i wpływa na inne sfery funkcjonowania, a seksualne dysfunkcje b lowe uniemożliwiają wielu kobietom nie tylko czerpanie satysfakcji z kontakt w intymnych, ale r wnież często stanowią blokadę do zawarcia szczęśliwych związk w i starania się o potomstwo.
   PubDate: 2022-03-09
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.179.5
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-