Publisher: U of Applied Sciences in Tarnow (Total: 4 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted alphabetically
Health Promotion & Physical Activity     Open Access   (Followers: 7)
Humanities and Cultural Studies     Open Access   (Followers: 4)
Logo STI Science, Technology and Innovation     Open Access   (Followers: 1)
Problems of Economics and Law     Open Access   (Followers: 4)
Similar Journals
Journal Cover
Humanities and Cultural Studies
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2657-8972
Published by U of Applied Sciences in Tarnow Homepage  [4 journals]
 • Słowo wstępne

  • Authors: Joanna Graca
   Pages: 3 - 4
   Abstract: […] Pierwszą część tomu stanowią artykuły z kręgu literatury francuskiej. Krystyna Modrzejewska zajmuje się dramatem Jeana Giraudoux La Folle de Chaillot, odczytując dzieło jako utwór ponadczasowy, którego przesłanie nie uległo dezaktualizacji. Olga Bartosiewicz-Nikolaev poszukuje podobieństw w biografiach intelektualnych i artystycznych Henriego Miachaux i Benjamina Fondane’a. Swoje zainteresowania francuską awangardą, a zwłaszcza twórczością Roberta Desnosa, przedstawia Małgorzata Kuta w artykule poświęconym roli marzeń sennych w utworach poety. Teresa Wilkoń dokonuje analizy wybranych utworów polskich poetów od Słowackiego po Różewicza pod kątem motywów i wątków arkadyjskich, a zwłaszcza figury lazzarona, pozostającego niewątpliwie elementem szeroko pojętej społecznej tożsamości regionu Neapolu. Ewelina Suszek bada w swoim artykule literacki topos bursztynu z inkluzją i porusza się po metaforycznym bursztynowym szlaku poezji. Swoją interpretacyjną wędrówkę rozpoczyna autorka od utworów Marcjalisa czy Morsztyna, żeby dotrzeć do liryki współczesnej, m.in. do wierszy Grochowiaka i Miłosza.
   Kolejne artykuły niniejszego tomu lokują się w tematyce badań językoznawczych. Zofia Cygal-Krupa podejmuje badanie polskiej leksyki przyrodniczej w Dictionarii vararum rerum […] Jana Murmeliusza, a zatem w najbardziej popularnym w XVI wieku słowniku. Iwona Piechnik zajmuje się terminologią literacką w czterech językach: litewskim, islandzkim, fińskim i węgierskim w odniesieniu do historycznych podstaw kształtowania się terminologii naukowej w XIX wieku. Anna Grabowska natomiast analizuje zjawisko interkomprehensji, ważne w kontekście nauki języków i osiągnięcia kilkujęzyczności oraz wzmocnienia autonomii osoby uczącej się.
   W części Varia proponujemy dwa artykuły: Agata Kraszewska podsumowuje w swoim tekście doświadczenia z przeprowadzanego w latach 2013–2016 konkursowego dyktanda z języka polskiego z zapożyczeniami z języka francuskiego kierowanego do szerokiego grona młodych odbiorców. Magdalena Szczepanik-Ninin podejmuje natomiast kwestię edukacji szachowej w szkołach podstawowych w Polsce i we Francji. (fragment Słowa wstępnego)
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.481
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Les professeurs ont leur propre destinée (scientifique,
         professionnelle, artistique)

  • Authors: Agata Kraszewska
   Pages: 9 - 16
   Abstract: Le texte présente la personne du Dédicataire – Monsieur le Professeur Wacław Rapak, romanisant et spécialiste en littérature, ainsi que ses réalisations scientifiques, sa carrière universitaire et, en particulier, son travail à l’Ecole Nationale Supérieure d’Enseignement Professionnel de Tarnów. Ses intérêts artistiques ainsi que sa propre création artistique ont également été signalés.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.479
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • La puissance de la folie dans "La Folle de Chaillot" de Jean
         Giraudoux

  • Authors: Krystyna Modrzejewska
   Pages: 17 - 25
   Abstract: La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux permet à l’auteur de présenter par une simple histoire de sauver le monde par la folle le message très important. Les enjeux et les ménaces du monde contemporain, consommation gigantesque et manque de respect de la nature, mènent tout droit vers une grande catastrophe.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.425
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Artystyczna i tożsamościowa wspólnota dzieła H.
         Michaux i B. Fondane’a

  • Authors: Olga Bartosiewicz-Nikolaev
   Pages: 27 - 43
   Abstract: Celem artykułu Artystyczna i tożsamościowa wspólnota dzieła H. Michaux i B. Fondane’a jest porównanie twórczości poetów, których biografia intelektualna i artystyczna posiada wiele punktów stycznych. Obaj pochodzą z peryferii „światowej republiki literatury” (w ujęciu Pascale Casanovy) i obaj wpisali się w międzynarodowy kapitał literacki dzięki decyzji o emigracji do Paryża (Michaux przyjechał z Belgii, Fondane — z Rumunii). Obaj sięgają po podobne modernistyczne strategie literackie, wykorzystują w swojej twórczości potencjał rozwijającej się w latach dwudziestych XX wieku sztuki filmowej, a inspirację wiodącą indywidualnej ścieżki artystycznej zarówno w przypadku Michaux, jak i u Fondane’a można interpretować w kategoriach „poetyki doświadczenia”.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.436
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Roberta Desnosa marzenia senne

  • Authors: Małgorzata Kuta
   Pages: 45 - 61
   Abstract: Sen był punktem wyjścia surrealizmu i swoistej filozofii tego kierunku awangardowego. Surrealiści zapisywali swoje sny, wierząc, iż w ten sposób uda im się uchwycić autentyczny, niczym nieskrępowany głos nieświadomości. Niniejszy artykuł podejmuje próbę analizy marzeń sennych poety Roberta Desnosa, który zapisał się w historii surrealizmu jako jego najważniejszy „śniący”. Okazuje się, iż zapiski owe zawierają wiele elementów charakterystycznych dla całej późniejszej twórczości poety, przesiąkniętej oniryzmem.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.465
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Tropem mitów i legend. O postaci lazzarona w romantycznej wizji
         arkadyjskiej

  • Authors: Teresa Wilkoń
   Pages: 63 - 76
   Abstract: W książkach i opracowaniach dotyczących podróży włoskich postać lazzarona pojawia się epizodycznie, częściej natomiast powielany zostaje stereotyp tej postaci w polskiej poezji romantycznej. Autorka artykułu na przykładzie fragmentów utworów Juliusza Słowackiego, Teofila Lenartowicza, Antoniego Edwarda Odyńca oraz późniejszych twórców: Romana Brandstaettera i Tadeusza Różewicza pokazuje sposób funkcjonowania postaci lazzarona w wyobraźni pisarzy–podróżników zwiedzających Italię. Dokonana przez nią analiza wybranych utworów poświęconych Neapolowi i Zatoce Neapolitańskiej przekonuje, że topika, motywy i wątki arkadyjskie obecne w poezji romantycznej są ciągle żywe i oryginalne, a utrwalony w polskiej literaturze topos pogodnego neapolitańczyka stanowi niezbędne dopełnienie arkadyjskiego mitu. Portret lazzarona to dla jednych pewna mistyfikacja, dla innych część neapolitańskiego folkloru, wpisującego się w genius loci tego uroczego i opiewanego przez artystów zakątka Europy.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.467
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Na bursztynowym szlaku poezji

  • Authors: Ewelina Suszek
   Pages: 77 - 114
   Abstract: Autorka bada topos literacki bursztynu z inkluzją, próbując zrekonstruować pewien odcinek metaforycznie rozumianego bursztynowego szlaku poezji. Uznając za Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, że struktura toposu pozostaje w nieustannym ruchu, w pierwszej części artykułu (Z Południa na Północ) zwraca uwagę głównie na lirykę dawną m.in. epigramaty Marcjalisa, parafrazy Jana Andrzeja Morsztyna, Jana Gawińskiego, poemat Daniela Hermanna. W dalszej części pracy (Między Południem a Północą, Wschodem a Zachodem) dokonuje natomiast analizy i interpretacji wybranych utworów współczesnych poetów: Krystyny Miłobędzkiej, Jerzego Ficowskiego, Stanisława Grochowiaka oraz Czesława Miłosza. Inkluzja jest rozumiana zgodnie z ujęciem gemmologów, ale również metaforycznie, kiedy „ja” liryczne i świat przedstawiony zamknięte zostają w jantarze.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.462
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Polskie słownictwo przyrodnicze w "Dictionarii variarum rerum […]" J.
         Murmeliusza

  • Authors: Zofia Cygal-Krupa
   Pages: 115 - 130
   Abstract: Tematem artykułu jest polskie słownictwo botaniczne w słowniku J. Murmeliusza z 1526 r. Łacińskie terminy botaniczne w Dictionario […] stanowią podstawę materiałową dla polskich nazw roślin, które powstały jako rezultat tłumaczenia łacińskiego oryginału. Materiał polski został uporządkowany i opracowany w formie alfabetycznego Słowniczka polskich nazw przyrodniczych, a także opatrzony krótkim komentarzem na temat znaczenia poszczególnych leksemów oraz struktury całego makropola, jakie tworzą owe nazwy.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.482
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Internationalismes dans le vocabulaire littéraire en lituanien,
         islandais, finnois et hongrois

  • Authors: Iwona Piechnik
   Pages: 131 - 153
   Abstract: L’article présente la terminologie littéraire en quatre langues (lituanienne, islandaise, finnoise et hongroise) dans le contexte du développement de leur norme et de la formation de la terminologie scientifique au XIXe siècle, au sein du nationalisme romantique. Les quatre langues se sont développées avec leurs identités nationales dans des circonstances historiques similaires qui ont influencé leur attitude plus ou moins puriste envers l’acceptation de mots étrangers dans leur vocabulaire. Et comme il existe de nombreux mots d’origine gréco-latine dans la terminologie littéraire internationale, nous vérifions combien d’entre eux sont utilisés actuellement dans les langues choisies.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.439
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Założenia interkomprehensji w językach pokrewnych a rozwijanie
         autonomii studenta w kształceniu językowym

  • Authors: Anna Grabowska
   Pages: 155 - 171
   Abstract: Interkomprehensja jest nowym podejściem do opanowywania języków i osiągania różnojęzyczności (kilkujęzyczności). Jako zjawisko wielopłaszczyznowe wpisuje się w oczekiwania użytkowników języków obcych w wielojęzycznych społeczeństwach współczesnej Europy. U podstaw interkomprehensji leży potrzeba uzyskania większej autonomii w kontaktach językowych. Celem artykułu jest ukazanie założeń interkomprehensji w kontekście rozważań o autonomii, w tym przedstawienie metody EuroCom(Rom), przytoczenie indywidualnych cech uczącego się sprzyjających rozumieniu i ważnych dla rozwoju postawy autonomicznej, a także podkreślenie roli osoby nauczającej.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.468
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Instructions officielles pour la classe de Cours Primaire pouvant être
         réalisées grâce aux échecs en Pologne et en France

  • Authors: Magdalena Szczepanik-Ninin
   Pages: 175 - 195
   Abstract: L’enseignement des échecs est introduit dans les écoles primaires de l’Union européenne suite à une recommandation du Parlement européen de 2012. L’Auteure a fait l’expérience d’initier les élèves de la première classe de l’école primaire aux échecs. Elle a mis en place un dispositif innovant qui initie les apprenants aux échecs tout en prenant en compte les disciplines prévues dans les instructions officielles pour cette étape éducative.
   Dans la première partie du présent article, le « Cadre du programme d’enseignement général pour l’école primaire » est mis en relation avec l’enseignement des échecs. L’Auteure prouve qu’une bonne partie du programme peut être réalisée grâce aux échecs, d’une manière vivante et diversifiée. Cette approche permet d’initier le grand public aux échecs et, en même temps, préparer à une suite d’entraînement les individus intéressés et/ou doués. La première classe de l’école primaire est un espace de développement holistique de l’enfant et l’enseignement transversal peut se servir des échecs comme canevas.
   La deuxième partie de l’article présente la thèse ci-dessus à la lumière de la législation française. La comparaison de l’organisation des enseignements délivrés dans le système scolaire polonais et français permet de fixer le volume horaire d’un projet échiquéen, s’il avait à être conduit dans les deux pays simultanément. Par ailleurs, l’analyse des «Programmes d’enseignement» français montre beaucoup de similitudes avec les directives polonaises. Les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux sont passées au peigne fin et, pour la seconde fois, il est démontré que les échecs contribuent au développement de la plupart de compétences spécifiées par le législateur. L’Auteure illustre de quelle façon adapter les enseignements des échecs pour atteindre les objectifs en mathématiques, langues, éducation physique et artistique ainsi que ceux du domaine social ou technique.
   L’article est adressé à tous ceux pour qui l’enseignement harmonieux des enfants de 7 ans est aussi cher qu’un enseignement approprié des échecs. C’est une invitation à considérer les échecs comme un élément fédérateur, ouvrant à l’Autre.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.459
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 • Awangarda od podszewki, czyli o dyktandzie z galicyzmami w roli
         głównej

  • Authors: Agata Kraszewska
   Pages: 197 - 207
   Abstract: W latach 2013–2016, w ramach corocznych obchodów Święta Frankofonii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, nauczyciele akademiccy Zakładu Filologii Romańskiej organizowali konkursowe dyktando z wyrazami zapożyczonymi z języka francuskiego i używanymi we współczesnej polszczyźnie. Artykuł podejmuje kwestie celów tej inicjatywy, jej przebiegu oraz pokłosia, jakim było między innymi poznawanie galicyzmów od podszewki, tj. ich francuskiego źródłosłowu, przez studentów filologii romańskiej.
   PubDate: 2023-02-23
   DOI: 10.55225/hcs.469
   Issue No: Vol. 3, No. 4 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.117.166
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-