Publisher: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Total: 5 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted by number of followers
Agronomy Science     Open Access   (Followers: 1)
Annales Horticulturae     Open Access   (Followers: 1)
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus     Open Access   (Followers: 1)
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria     Open Access   (Followers: 1)
J. of Animal Science, Biology and Bioeconomy     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Agronomy Science
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2544-4476 - ISSN (Online) 2544-798X
Published by Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Homepage  [5 journals]
 • Usługi ekosystemowe Parku Zdrojowego w Nałęczowie

  • Authors: Halina Lipińska, Malwina Michalik-Śnieżek , Teresa Wyłupek, Małgorzata Stachorzecka, Weronika Kamińska, Rozalia Sowisz, Agata Wrona
   Pages: 5 - 22
   Abstract: Celem badań była próba oszacowania wartości świadczeń ekosystemowych Parku Zdrojowego w Nałęczowie oraz pozyskanie wiedzy na temat znaczenia dla społeczeństwa poszczególnych jego funkcji oraz najcenniejszej kategorii usług ekosystemowych. W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze: najważniejszymi funkcjami pełnionymi przez park są funkcje lecznicze, środowiskowe i wypoczynkowe, natomiast najcenniejszą kategorią jego usług ekosystemowych są usługi zaopatrzeniowe. W pracy założono, że społeczeństwo jest gotowe ponosić koszty z tytułu możliwości korzystania ze zdrowego środowiska oraz z dóbr i usług pochodzących z parku, a także żądać rekompensaty za ograniczenie dostępu do tych dóbr i usług. Badania poprzedzono analizą literatury przedmiotu oraz wizją lokalną. Do oszacowania wartości usług ekosystemowych wykorzystano metody wyceny, takie jak obserwacja i spacer badawczy, analiza dokumentów, oraz metodę wyceny warunkowej. Badania potwierdziły, że park pełni szereg usług ekosystemowych wynikających z jego wielofunkcyjności, co przekłada się na wysoką wartość tych usług. Najcenniejszą kategorią usług ekosystemowych są usługi zaopatrujące, a najważniejszymi funkcjami są funkcje lecznicze i środowiskowe oraz wypoczynkowe.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.1
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Ocena potencjału produkcyjnego rolnictwa oraz efektywności jego
         wykorzystania w Polsce i na Ukrainie

  • Authors: Anna Nowak, Volodymdyr Kovaliv, Karolina Rulitska
   Pages: 23 - 32
   Abstract: Celem opracowania była ocena porównawcza sektora rolnego Polski i Ukrainy, z uwzględnieniem jego potencjału produkcyjnego i efektywności jego wykorzystania. Materiał źródłowy stanowiły dane pochodzące z bazy danych FAOSTAT z lat 2010-2020. Potencjał produkcyjny oceniano na podstawie zasobów czynników produkcji i relacji pomiędzy nimi, a jego efektywność w oparciu o wartość produkcji, wartość dodaną brutto oraz produktywność ziemi i pracy. Przeprowadzone badania wykazały, że Ukraina odznaczała się w badanym okresie większym potencjałem produkcyjnym rolnictwa wyznaczanym przez zasoby ziemi i pracy. Ponadto sektor ten odgrywał większą niż w Polsce rolę w gospodarce narodowej, angażując w 2020 roku ok. 17% całkowitych zasobów pracy (w Polsce 9,5%) oraz generując ponad 9% wartości dodanej brutto (w Polsce 2,7%). Efektywność wykorzystania zasobów ziemi i pracy była jednak na Ukrainie znacznie niższa niż w Polsce. Produktywność ziemi w Polsce w badanych latach była blisko 4-krotnie wyższa niż na Ukrainie, natomiast produktywność pracy osiągała poziom 2-krotnie wyższy. Biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem o jednej z najniższych produktywności pracy w rolnictwie w Unii Europejskiej, należy ocenić jej poziom na Ukrainie jako bardzo niski.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.2
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Ocena wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Polsce na tle wybranych
         krajów Unii Europejskiej

  • Authors: Alicja Słupska, Anna Zawadzka
   Pages: 33 - 48
   Abstract: Celem pracy była analiza wybranych funkcji lasów oraz gospodarki leśnej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. W opracowaniu wykorzystano wieloczynnikową metodę Perkala. Możliwości pełnienia określonych funkcji przez lasy dokonano na podstawie wybranych cech diagnostycznych. Źródłem danych były opracowania Głównego Urzędu Statystycznego oraz europejskiej oceny stanu lasów. Zastosowana metoda wykazała istotne zróżnicowanie funkcji lasów w krajach należących do Unii Europejskiej. Do krajów najlepiej prowadzących wielofunkcyjną gospodarkę leśną zaliczono Finlandię, Niemcy oraz Szwecję. Mniej korzystnie przedstawia się sytuacja w Belgii, Danii, Irlandii i Portugalii. Polska na tle krajów Unii Europejskiej cechuje się bardzo dobrym prowadzeniem drzewostanów na podstawie idei lasu wielofunkcyjnego.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.3
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie i skład chemiczny nasion
         rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

  • Authors: Wacław Jarecki, Karol Skrobacz, Tomasz Lachowski
   Pages: 49 - 59
   Abstract: Nawożenie dolistne jest skutecznym zabiegiem zwiększającym wielkość i jakość plonu roślin uprawnych. Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w sezonach 2019/2020–2020/2021 w stacji doświadczalnej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Celem badań było określenie reakcji rzepaku ozimego (odmiana DK Platinium F1) na zróżnicowane wiosenne nawożenie dolistne (azot i bor). Jednoczynnikowy eksperyment założono w układzie losowych bloków w czterech powtórzeniach. Wykazano, że wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego była zmienna w latach badań. W 2021 r. średni plon był wyższy o 0,2 t·ha–1 w porównaniu z 2020 r. Najwyższą zawartość białka i tłuszczu w nasionach uzyskano w 2021 r. Dwukrotne i trzykrotne nawożenie dolistne wpłynęło korzystnie na plon nasion w odniesieniu do kontroli. Uzyskana istotna różnica wyniosła odpowiednio 4,5 i 5,2%. Trzykrotne nawożenie dolistne zwiększyło koncentrację białka w nasionach o 8 g·kg–1 w porównaniu z kontrolą, przy stabilnej zawartości tłuszczu. Wariant ten można zatem polecać dla praktyki rolniczej.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.4
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Charakterystyka szkód łowieckich wyrządzanych przez sarny (Capreolus
         capreolus L. 1758) w uprawach malin

  • Authors: Weronika Maślanko, Katarzyna Olesińska, Michał Gazda
   Pages: 61 - 78
   Abstract: Szkody łowieckie czynione w uprawach i płodach rolnych to problem zarówno plantatorów, jak i instytucji odpowiedzialnych za wypłacanie odszkodowań. Z uwagi na szereg czynników, takich jak wzrost liczebności populacji gatunków jeleniowatych, ich preferencje żerowe oraz ewolucja behawioru spowodowana działalnością człowieka czy zmiany w rolnictwie, problem ten będzie narastał, stanowiąc wyzwanie dla obu stron. Sarny, o aktualnej liczebności szacowanej na ok. 891 tys. sztuk w Polsce, są gatunkiem terytorialnym wybierającym żer o wysokiej jakości, co czyni z nich (obok innych jeleniowatych) duże zagrożenie dla plantacji malin, szczególnie w Polsce będącej liderem rynku w Unii Europejskiej. Celem artykułu było usystematyzowanie informacji dotyczących sposobu wyceny szkód łowieckich w uprawach malin zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wraz z uwypukleniem cech sarny europejskiej oraz maliny właściwej, które mają bezpośredni wpływ na powstawanie tego typu szkód. We wnioskach podkreślono, iż rzetelna wycena szkód łowieckich, oparta na wiedzy rolniczej i doświadczeniu szacujących, pozwoli ograniczać konflikty między plantatorami a podmiotami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań. Równie istotne jest jednak zaplanowanie i podejmowanie skutecznych metod prewencyjnych celem ochrony plantacji malin od zgryzień czynionych przez zwierzynę grubą oraz podjęcie inicjatywy współpracy pomiędzy stronami.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.5
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Przymrozki wysokie i niskie oraz okres bezprzymrozkowy w Lublinie w
         kontekście zmian temperatury powietrza w wieloleciu 1960–2019

  • Authors: Ewelina Flis-Olszewska
   Pages: 79 - 91
   Abstract: Głównym celem pracy była analiza warunków termicznych w okresie 1960–2019 na stacji pomiarowej Lublin-Felin oraz porównanie zmian temperatury powietrza ze zmianami liczby przymrozków wysokich (200 cm n.p.g) i niskich (5 cm n.p.g.) oraz długości okresu bezprzymrozkowego. Zaobserwowano tendencję wzrostową średniej rocznej temperatury powietrza wynoszącą 0,5°C/10 lat, a jednocześnie spadek liczby przymrozków wysokich w tempie –1,4/10 lat oraz przymrozków niskich o –2,4/10 lat. Długość okresu bezprzymrozkowego na przestrzeni wielolecia ulegała stopniowemu wydłużeniu o ok. 4 dni/10 lat. W przypadku dalszego wzrostu temperatury powietrza można spodziewać się dalszego spadku liczby dni z przymrozkami, jak również wzrostu długości okresu bezprzymrozkowego, który będzie rozpoczynał się wcześniej, a kończył później niż obecnie.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.6
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Udział roślin zielarskich w zbiorowiskach segetalnych w dolinach
         rzecznych

  • Authors: Maria Ługowska, Teresa Skrajna, Oksana Tsos
   Pages: 93 - 107
   Abstract: Celem podjętych badań była ocena porównawcza zasobów zielarskich w zbiorowiskach wykształcających się na polach uprawnych bezpośrednio sąsiadujących z korytami rzek Liwiec, Tyśmienica i Wilga oraz zbiorowiskami naturalnymi i półnaturalnymi. Ana-liza składu gatunkowego ziół dotyczyła pochodzenia geograficzno-historycznego, formy życiowej oraz części użytkowych jako surowca zielarskiego w zależności od odległości występowania od koryta rzeki na stałych powierzchniach. Obserwacje florystyczne przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2016–2019 w agrocenozach dolin rzecznych: Liwca, Tyśmienicy i Wilgi. W badanych dolinach rzecznych zarejestrowano łączne 143 gatunki roślin o właściwościach zielarskich, z których pozyskiwane może być ziele, kwiaty, liście, korzenie i nasiona. Najbardziej zasobne w gatunki zielarskie były agrocenozy wykształcające się w dolinie Wilgi, odnotowano w nich 121 gatunków, najuboższe w dolinie Liwca (108 gatunków). W poszczególnych dolinach rzecznych wśród ziół dominowały gatunki rodzime, a ich udział najliczniejszy był w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i innych zbiorowisk tam występujących, wraz z oddalaniem się od tych siedlisk, ich udział w zbiorowiskach nieznacznie malał. Zinwentaryzowane gatunki ziół występujące w agrocenozach badanych dolin rzecznych były zróżnicowane pod względem części użytkowych. Najbardziej liczną grupę stanowiły gatunki, z których do celów farmaceutycznych pozyskiwane może być ziele. Znaczny udział we florze badanych zbiorowisk miały gatunki, z których mogą być pozyskiwane korzenie/kłącza. Najwięcej takich gatunków stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie z korytem rzeki. Nieco mniejsze grupy stanowiły gatunki, z których częściami użytkowymi roślin mogą być korzenie/kłącza i ziele, kwiaty czy tylko liście. Analiza podobieństwa siedlisk pod względem występowania roślin zielarskich wykazała istotną różnicę dotyczącą gatunków, z których można pozyskiwać kwiaty, liście, ziele i nasiona, korzenie i nasiona oraz liście i kwiaty.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.7
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Wpływ podpowierzchniowego wnoszenia nawozu mineralnego na plon i jakość
         nasion soi w warunkach uprawy bezpłużnej

  • Authors: Piotr Kraska, Sylwia Andruszczak, Paweł Gierasimiuk, Sylwia Chojnacka
   Pages: 109 - 131
   Abstract: Badania przeprowadzono w latach 2015–2017, opierając się na eksperymencie polowym założonym jesienią 2014 r. w miejscowości Rogów (powiat zamojski). Celem badań była ocena wpływu podpowierzchniowego wprowadzania zróżnicowanych dawek wieloskładnikowego nawozu mineralnego Polifoska®6 NPK(S) 6-20-30(7) na plon oraz wybrane cechy jakości plonu nasion soi. Soję wysiewano w zmianowaniu soja – pszenica ozima – kukurydza w warunkach uprawy bezorkowej. Nawóz mineralny w dawce 200 i 400 kg∙ha–1 wnoszono pod powierzchnię gleby równomiernie w zakresie 10–30 cm głębokości pracy elementu wysiewająco-spulchniającego. Obiekt kontrolny stanowiły poletka z powierzchniową aplikacją nawozu. Po zbiorze oceniono plon i elementy struktury plonu. Wykonano również analizy chemiczne nasion soi celem określenia jakości zebranego plonu. Wgłębna aplikacja nawozu mineralnego korzystnie wpłynęła na poziom plonowania soi oraz przyczyniła się do zwiększenia zawartości aminokwasów Met i Trp, a także P, K i Mg w nasionach. W porównaniu z powierzchniowym wysiewem nawozu stwierdzono jednak zmniejszenie zawartości Glu i Ala w nasionach. Nasiona soi zebrane z powierzchni, na którą wniesiono wyższą dawkę nawozu Polifoska®6 odznaczały się większą zawartością białka ogólnego i P. Z kolei więcej włókna, aminokwasów (z wyjątkiem Cys, Met i Trp), a także N, K i Mg zawierały nasiona soi w wariancie z niższą dawką nawożenia mineralnego.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.8
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Ocena plonowania i zachwaszczenia mieszanek grochu siewnego z pszenżytem
         jarym uprawianych na zieloną masę w rolnictwie zrównoważonym

  • Authors: Rafał Górski, Anna Płaza, Robert Rudziński
   Pages: 133 - 143
   Abstract: The paper presents the results of a 2016–2018 study to determine the effect of the share of components in the mixture and the harvest date on the weed infestation and yield of mixtures of field pea with spring triticale. Two factors were studied in the experiment: the proportion of components in the mixture: field pea – clean sowing 100%, spring triticale – clean sowing 100%, field pea 75% + spring triticale 25%, field pea 50% + spring triticale 50%, field pea 25% + spring triticale 75%; harvesting date: flowering stage of field pea (BBCH 65), flat green pod stage of field pea (BBCH 79). The results obtained allow us to conclude that the cultivation of pea in mixed sowings with spring triticale reduces the weed infestation in the canopy compared to pea grown in pure sowing. The highest fresh matter yield was obtained from the mixture of field pea and spring triticale with 50% share of both components, harvested at the stage of flat green pod of field pea.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.9
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 • Biosensory i nanobiosensory – nowoczesne narzędzia w detekcji
         fitopatogenów

  • Authors: Agata Święciło, Anna Krzepiłko, Katarzyna Matyszczuk, Marta Sowińska
   Pages: 145 - 167
   Abstract: Celem pracy była analiza danych literaturowych z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych biosensorów wykorzystywanych w detekcji fitopatogenów. Omówiono ogólne zasady działania biosensorów i mechanizmy generowania sygnału analitycznego. Szczególną uwagę zwrócono na biosensory zawierające w swojej budowie nanomateriały, zw. nanobiosensorami. Nanomateriały mogą wchodzić w skład warstwy receptorowej biosensora, przetwornika oraz obu tych elementów. Stabilizują one i przytwierdzają do powierzchni przetwornika cząsteczki receptorów biologicznych lub pełnią rolę znaczników wzmacniających sygnał analityczny. Dzięki temu w porównaniu do biosensorów bazujących na standardowych rozwiązaniach charakteryzują się lepszymi parametrami pracy. Nanobiosensory wykorzystywane w fitopatologii to przeważnie genosensory (zawierające w warstwie receptorowej aptamery, czyli jednoniciowe oligonukleotydy DNA, ssDNA) lub immunosensory (zawierające przeciwciała zdolne do rozpoznawania specyficznych struktur bakterii fitopatogennych lub białek płaszcza wirusów roślinnych). W obu typach urządzeń stosuje się zwykle elektrochemiczną lub optyczną transdukcję sygnału biologicznego. Zacznie rzadziej są spotykane genosensory z transdukcją mikrograwimetryczną, opierającą się na technice mikrowagi kwarcowej. Zaprezentowane biosensory i nanobiosensory charakteryzowały się w warunkach laboratoryjnych dobrymi parametrami analitycznymi, co wskazuje na ich duży potencjał aplikacyjny.
   PubDate: 2023-01-25
   DOI: 10.24326/as.2022.4.10
   Issue No: Vol. 77, No. 4 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.79.149
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-