Journal Cover
Zeszyty Studenckie "Nasze Studia"
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1731-6707
Published by Uniwersytetu Gdańskiego Homepage  [20 journals]
 • Słowo wstępne

  • Authors: Sylwia Pangsy-Kania, Magdalena Markiewicz, Leszek Reszka, Iwona Sobol
   Pages: 5 - 6
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Przyszłość modelu biznesowego firmy Apple

  • Authors: Jakub Hązła, Marceli Hązła
   Pages: 9 - 23
   Abstract: W artykule podjęto próbę krytycznej analizy modelu biznesowego firmy Apple. Część pierwsza poruszyła kwestię dotychczasowego funkcjonowania spółki oraz wypracowanego przez nią modelu biznesowego. W części drugiej podkreślono najważniejsze zidentyfikowane wyzwania stojące przed firmą Apple, mogące stanowić przesłanki do konieczności modyfikacji jej modelu biznesowego. Część trzecia miała na celu zaproponowanie szeregu działań mogących pomóc firmie Apple w przezwyciężeniu zidentyfikowanych problemów. Najważniejsze problemy, które zidentyfikowano to; nadmierna zależność struktury sprzedaży firmy od iPhone’a, rosnące nasycenie rynku smartfonów na świecie, rosnące zadłużenie firmy, rosnące koszty pracy w krajach rozwijających się oraz nadmierna zależność modelu biznesowego firmy od wizerunku marki. Możliwe rozwiązania powyższych kwestii to m.in. poszerzenie portfolio produktowego, zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów, automatyzacja części procesów produkcyjnych oraz rozszerzenie kampanii marketingowej na inne segmenty rynku.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Model grywalizacji jako narzędzia wspomagającego w edukacji na
         przykładzie szkolenia z zakresu lean management

  • Authors: Anna Makuch, Kacper Kozioł, Magdalena Lasocka
   Pages: 24 - 34
   Abstract: W opracowaniu przedstawiono w jaki sposób fabularne gry scenariuszowe mogą zostać wykorzystane jako efektywna forma przekazywania wiedzy. Badanie poprzedzono kwerendą literatury. Artykuł opisuje przebieg prac, których efektem było utworzenie komputerowej gry edukacyjnej wykorzystującej koncepcję oraz narzędzia zwinnego zarządzania. Proponowany model grywalizacji procesu edukacji powstał w wyniku analizy studium przypadku projektu TY Classes Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki. Celem publikacji jest wypełnienie luki badawczej w procesie grywalizacji oraz zdobywania wiedzy. Efekty pracy są wynikiem identyfikacji dobrych praktyk realizowanych przez organizację oraz działań przetestowanych w warunkach rynkowych. Dzięki przeprowadzeniu cyklu spotkań wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów kierunków powiązanych z łańcuchem dostaw, udało się zidentyfikować luki kompetencyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wynikiem tej pracy jest gra, w której zadaniem uczestnika jest tworzenie produktów spożywczych dla konsumentów. W trakcie rozgrywki gracz powinien wykorzystać koncepcję lean management, dzięki czemu będzie mógł uzyskać lepszy wynik i przejść do kolejnego etapu gry. Stworzono narzędzie, będące przede wszystkim połączeniem nauki i rozrywki, pomagające zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności, które są bardzo atrakcyjne dla młodzieży.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Web3 – czyli co niesie ze sobą rozwój internetu

  • Authors: Remigiusz Świątkowski
   Pages: 35 - 47
   Abstract: Niniejszy artykuł został napisany w celu analizy i prezentacji istoty rozwijającego się trendu web3 oraz wskazania jego potencjału ekonomicznego. W pierwszej części pracy opisano genezę oraz kluczowe momenty w historii internetu wraz z podziałem na trzy generacje. Druga część pracy została poświęcona analizie charakterystycznych obszarów działalności dla zdecentralizowanej wersji internetu. Opisano sferę tokenów, zdecentralizowanych finansów i zdecentralizowanych autonomicznych organizacji wraz ze wskazaniem ich ekosystemów. Ostatnia cześć artykułu przeznaczona została na omówienie ekonomicznych możliwości trendu web3. W tej części ukazano rosnące zainteresowanie tematem oraz powołano się na konkretne zjawiska ekonomiczne zaistniałe w globalnej gospodarce by uzasadnić, dlaczego trend web3 ma znaczenie.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Finansjalizacja przemysłu węgla kamiennego w Polsce

  • Authors: Aleksander Freitag
   Pages: 51 - 60
   Abstract: Artykuł podejmuje problematykę finansjalizacji przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w Polsce. Na przestrzeni ostatnich dekad branża ta stawała się coraz bardziej powiązana z globalnymi kanałami finansowymi. Jednocześnie w literaturze przedmiotu coraz częściej akcentuje się finansjalizację zasobów naturalnych. Planowane przekształcenia własnościowe przemysłu węglowego sprawiają, że powyższa tematyka zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest analiza procesu finansjalizacji w branży wydobywczej węgla. Autor na początku opisał występujące w literaturze przedmiotu definicje, przyczyny i przejawy finansjalizacji. Następnie autor dokonał periodyzacji finansjalizacji branży węglowej oraz wskazał na możliwy dalszy przebieg. W artykule zastosowano analizę opisową przy wsparciu podstawowych metod statystycznych (analiza dynamiki).
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Ocena działań Narodowego Banku Polskiego podczas pandemii
         koronawirusa

  • Authors: Mateusz Markowiak
   Pages: 61 - 71
   Abstract: Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa doprowadził do natychmiastowej reakcji banków centralnych krajów rozwiniętych. Z uwagi na ograniczenia w postaci niskich stóp procentowych banki centralne musiały sięgnąć po niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, zakładając wykorzystanie zmian wolumenu i struktury bilansów banków centralnych. Wzrost sumy bilansowej w wielkości niespotykanej dotąd w historii przypomniał również o zagrożeniach, które się z tym wiążą: ryzykiem inflacyjnym oraz zakłóceniami mechanizmu rynkowego. Negatywne skutki ekspansji monetarnej zauważono już w 2021 roku, gdy wskaźnik inflacji przekroczył cel inflacyjny RPP. Prowadzi to do wniosku, że działaniom antykryzysowym powinna towarzyszyć polityka łagodząca negatywne efekty ekspansji monetarnej. Chwilowe pobudzenie gospodarki poprzez luzowanie ilościowe może okazać się niekorzystne w długim okresie, ponieważ nie zrównoważy to późniejszych niekorzystnych następstw tych narzędzi. Celem artykułu było dokonanie diagnozy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w warunkach pandemii koronawirusa.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Sytuacja na rynku akcji oraz działania banków centralnych w
         obliczu pandemii Covid-19

  • Authors: Dominika Mikołajun, Adam Sobina
   Pages: 72 - 79
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza wysokiej zmienności wycen aktywów rynku kapitałowego w 2020 roku, która była spowodowana ucieczką inwestorów w kierunku jakości i płynności w warunkach kryzysowych, jak również wpływu stosowania instrumentów polityki monetarnej na wybrane rynki akcji. W artykule dokonano charakterystyki paniki marcowej na rynku kapitałowym i dynamiki spadków indeksów giełdowych. Omówiono instrumenty polityki pieniężnej zastosowane przez FED, NBP i ECB w obliczu pandemii.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • System KPI do monitorowania dostawców dla zrównoważonego
         łańcucha dostaw

  • Authors: Paulina Bednarska, Łukasz Bożek, Kornelia Kola, Katarzyna Nadolna, Aleksandra Tarczoń
   Pages: 83 - 94
   Abstract: W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące pojęć zrównoważonego łańcucha dostaw oraz kluczowych wskaźników efektywności. Zaprezentowano cel zastosowania KPI, korzyści z wdrożenia ich w przedsiębiorstwach i zasady tworzenia. W wyniku przeprowadzonego przez autorów badania działań na rynku, literatury oraz konsultacji z PKP Energetyka zaproponowano i przedstawiono dziesięć niezbędnych obszarów obserwacji dostawców przedsiębiorstwa w procesie budowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Mieszczą się one w zakresie trzech kryteriów: ekologicznego, społecznego oraz gospodarczego. Przy poszczególnych obszarach dodano uzasadnienie znaczenia badania danej sfery oraz przywołano podobne działania na rynku polskim oraz zagranicznym. Odniesiono się również do celów zrównoważonego rozwoju. Rozdział ten powstał wyniku współpracy studentów z przedsiębiorstwem PKP Energetyka w ramach wyzwania biznesowego IV edycji programu Top Young 100.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Wsparcie strategii wyboru dostawcy za pomocą systemów Business
         Intelligence

  • Authors: Dawid Chilmon, Anna Makuch, Filip Nowak
   Pages: 95 - 104
   Abstract: Dane wykorzystane od przedsiębiorstwa do badania są z 2021 roku. Głównym celem badania jest poprawa efektywności wyboru dostawcy poprzez stworzenie specyfikacji danych, które wspierają ten proces. W wyzwaniu biznesowym realizowanym dla Departamentu Zakupów i Logistyki w PKP Energetyka zostały wykorzystane systemy Business Intelligence. W artykule dokonano przedstawienia definicji, które występują w literaturze, a następnie zmapowania procesów z wykorzystaniem narzędzia BPMN 2.0. Dzięki temu powstały dwie mapy procesu wyboru dostawcy – w ramach kategorii zakupu materiałów budowlanych oraz MUZ-y. W badaniu wykorzystano systemy Business Intelligence, usprawniające wybór dostawcy – narzędzie Power BI. Grupa projektowa wykonała dashboard, przedstawiający lokalizację hurtowni budowlanych i elektroenergetycznych. Uwzględniono w nim niezbędne informacje o oddziałach hurtowni m.in. ich liczbę, rodzaj, lokalizację, dane o wysyłce i dane kontaktowe. Dodatkowo poprawiono efektywność procesu zakupu surowców w hurtowniach wykorzystując internetowe bazy danych podmiotów gospodarczych. Realizując opisane w artykule wyzwanie i osiągając różne rezultaty, zespół projektowy doszedł do wielu interesujących i mających praktyczne zastosowanie wniosków.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Łańcuchy dostaw branży e-commerce w obliczu globalizacji. Przykłady
         firm Amazon i Alibaba Group

  • Authors: Marceli Hązła, Margareta Jahns
   Pages: 105 - 116
   Abstract: W artykule scharakteryzowano specyfikę łańcuchów dostaw branży e-commerce w obliczu globalizacji. Branża e-commerce istotnie różni się bowiem od tradycyjnego handlu detalicznego ze względu na konieczność obsługi wszystkich ogniw łańcucha dostaw, wyższy odsetek zwracanych towarów oraz rosnące oczekiwania konsumentów na całym świecie odnośnie szybkości dostaw. Następnie, wykorzystując studia przypadków Amazona i Grupy Alibaba opisane zostały najważniejsze zagadnienia związane ze skalą działalności, systemami obsługi łańcuchów dostaw, magazynami, dostawami oraz perspektywami na przyszłość obydwu z nich. Umożliwiło to podkreślenie głównych atutów i różnic tych potentatów rynku e-commerce. Głównym spostrzeżeniem jest wysoki stopień innowacyjności obu firm, jednak odnoszący się do różnych sfer ich działalności. Innowacyjność Amazona skupia się głównie na rozwiązaniach technicznych i podnoszeniu wydajności oraz konkurencyjności firmy, podczas gdy w przypadku Grupy Alibaba przejawia się ona poprzez wykorzystanie podejścia sieciowego i nawiązywanie relacji biznesowych z wieloma podmiotami a także umiejętne korzystanie z outsourcingu. Prawdopodobnie ma to związek z różnicami kulturowymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, co pozwala domniemywać, że w najbliższej przyszłości obydwie firmy będą w stanie zachować dominującą pozycję na ich rynkach macierzystych.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Praktyczny przykład planowania logistycznego w Formule 1 –
         triple header

  • Authors: Karol Skrzeszewski
   Pages: 117 - 126
   Abstract: Celem tego artykułu było ukazanie istoty logistyki w Formule 1, na praktycznym przykładzie wyzwania – potrójnego weekendu wyścigowego. Opisano logistyczne czynności podejmowane w celu przygotowania toru w Monako. Znaczenie logistyki i logistycznych procesów znacząco wzrosło od czasu początku Formuły 1. Jest to efekt zwiększenia ilości wyścigów w sezonie oraz organizacji Grand Prix na torach całego świata. W celu obsługi łańcucha dostaw, każdy z zespołów zatrudnia logistycznych koordynatorów, którzy zajmują się poprawnym działaniem łańcucha dostaw. Zespoły oraz zarząd Formuły 1 korzystają dodatkowo z usług oficjalnego partnera logistycznego tej serii wyścigowej, jakim jest DHL. Współpraca ta trwa od 2004 r., a w 2021 r. zawarto kolejny, wieloletni kontrakt. Więcej wyścigów w sezonie sprawia, że wyścigi odbywają się z coraz większą częstotliwością, co wymaga organizacji skomplikowanego przedsięwzięcia logistycznego, jakim jest triple header, czyli wyścigi w 3 kolejne weekendy. Wyzwanie to wymaga znacznej precyzji oraz zaangażowania, ponieważ cały ekwipunek musi zostać przetransportowany najczęściej do odległej lokalizacji następnego wyścigu w przeciągu zaledwie 2 dni.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Kryteria wyboru pasażerskiego transportu lotniczego jako komponentu
         systemu wsparcia logistycznego Polski

  • Authors: Kacper Zdrojkowski
   Pages: 127 - 137
   Abstract: Polskie porty lotnicze pełnią kluczową funkcję w systemie wsparcia logistycznego kraju. Chcąc obsłużyć możliwie największą liczbę pasażerów powinny one poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też, istotne jest by porty lotnicze dokonywały badań kryteriów wyboru pasażerskiego transportu lotniczego w celach realizacji procesów podstawowych realizowanych przez społeczeństwo. Opierając się na nich, istnieje możliwość poznania zachowań transportowych pasażerów, co pozwoliłoby na wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych portów lotniczych, które skuteczniej zaspokajały ich potrzeby transportowe.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Jakość zagospodarowania turystycznego w wybranych obiektach zabytkowych
         w województwie małopolskim

  • Authors: Piotr Cybulski
   Pages: 141 - 153
   Abstract: Wśród wielu badań, dotyczących ruchu turystycznego, ustalenie jakości obiektów zabytkowych w oczach odwiedzających jest niezmiernie ważnym czynnikiem, ukazującym ich zainteresowanie wizytacją w tychże miejscach. Przeprowadzono badanie, którego celem głównym było ustalenie, które z zaproponowanych obiektów zabytkowych architektury obronnej województwa małopolskiego były najchętniej odwiedzane przez ankietowanych w dobie pandemii, a także co sądzą o infrastrukturze turystycznej obiektu. Wśród wielu obiektów zabytkowych w województwie małopolskim wybrano obiekty architektury militarnej zlokalizowane w następujących miejscowościach: Wawel w Krakowie, Pieskowa Skała, Korzkiew, Oświęcim, Zator, Wysoka, Sucha Beskidzka, Szymbark, Niedzica, Wytrzyszczka, Nowy Wiśnicz, Wieruszyce, Jeżów, Dębno, Niepołomice, Bydlin, Rabsztyn, Ojców, Tenczyn w Rudnie, Babice, Lanckorona, Nowy Sącz, Muszyna, Rytro, Czorsztyn, Czchów, Dobczyce, Melsztyn i Wieliczka. Spośród ankietowanych 76% odwiedziło w ciągu ostatniego roku przynajmniej jeden obiekt z podanych. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie obiekty jak: Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Zamek w Ojcowie, Zamek w Pieskowej Skale oraz w Niedzicy. Jednakże najlepsze opinie miały obiektu usytuowane Krakowie (Wawel), Ojcowie, Rabsztynie i Suchej Beskidzkiej. Odwiedzający zwracali przy tym szczególną uwagę na ułatwienia dla niepełnosprawnych, dostęp do parkingu i toalet oraz małą infrastrukturę, na którą składają się m.in. ławki i tablice informacyjne. Aby dostać się do wybranych miejsc, ankietowani używali głównie własnych samochodów osobowych, przy czym wybierano, także podróż pociągiem. Zatem można przyjąć, że pomimo czasu pandemii, miejsca z zabytkami historycznymi (architektury militarnej) w województwie małopolskim były chętnie wybieranym celem podróży ankietowanych.
   PubDate: 2022-07-11
    
 • Ocena rozwoju gmin miejsko-wiejskich, od 10 000 do 15 000 mieszkańców, w
         Polsce na przykładzie gmin województwa mazowieckiego

  • Authors: Sylwia Pogorzelska
   Pages: 154 - 169
   Abstract: Celem artykułu było zbadanie i ocena poziomu rozwoju gmin miejsko-wiejskich od 10 000 do 15 000 mieszkańców województwa mazowieckiego za pomocą metody porządkowania liniowego. Aby zrealizować powyższy cel w pierwszym rozdziale omówiono pojęcie rozwoju lokalnego oraz różnice między rodzajami gmin. Ponadto pokazano niektóre z czynników, mogących wpływać na rozwój gmin miejsko-wiejskich. W następnym punkcie przybliżona została tematyka metody porządkowania liniowego oraz przedstawione zostały kolejne etapy wykorzystywane podczas jej stosowania. Trzeci punkt posłużył do przeprowadzenia analizy wybranych gmin miejsko-wiejskich. Badania były prowadzone z wykorzystaniem wskaźników za rok 2020, prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na zakończenie artykułu dokonano podsumowania analizy oraz wyciągnięto z niej wnioski, które dały odpowiedź na pytanie, która z analizowanych gmin uplasowała się na najwyższym miejscu pod względem rozwoju.
   PubDate: 2022-07-11
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.240.77
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-