Journal Cover
Contemporary Economy
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2082-677X
Published by Uniwersytetu Gdańskiego Homepage  [20 journals]
 • KEYNESOWSKA ANALIZA WPŁYWU INICJALNEJ ZMIANY POPYTU AUTONOMICZNEGO NA
         DOCHÓD I PRODUKCJĘ W STANIE RÓWNOWAGI

  • Authors: Adrian Sadłowski
   Abstract: Celem opracowania jest wyznaczenie na gruncie teoretycznym, o ile zmieni się – zgodnie z logiką podejścia keynesowskiego – poziom produkcji i dochodu w gospodarce trzysektorowej pod wpływem inicjalnej zmiany popytu autonomicznego. Zastosowano metody analizy matematycznej: arytmetyczną, algorytmiczną i geometryczno-algebraiczną. Ich wykorzystanie umożliwiło prześledzenie alternatywnych ścieżek rozumowania i lepsze zrozumienie istoty modelu keynesowskiego, w tym warunków skuteczności zalecanej przez keynesistów ekspansywnej polityki budżetowej.
   PubDate: 2023-06-01
   Issue No: Vol. 16, No. 1 (40) (2023)
    
 • EWOLUCJA DOCHODÓW I NIERÓWNOŚCI W CHINACH

  • Authors: Michał Zaremba
   Abstract: Cel. W ciągu ostatnich dekad Chiny odnotowały wysokie stopy wzrostu gospodarczego, co przyczyniło się do znacznego wzrostu dochodów ludności. Jednocześnie zaczęły wzrastać nierówności społeczne w wymiarze dochodowym, majątkowym i regionalnym. Celem artykułu jest przedstawienie relacji między dochodami i nierównościami w Chinach na przestrzeni ostatnich 30 lat. Praca dzieli się na trzy części. W pierwszej z nich przybliżony zostaje problem nierówności w teorii ekonomii, część druga przedstawia ewolucję nierówności i dochodów w ChRL, a ostatnia bada wpływ wzrostu dochodów na poziom nierówności. Praca kończy się zakończeniem, w którym syntetycznie przedstawione zostały wnioski. Metoda. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza danych zastanych, metody statystyczne. Wyniki. W ciągu ostatnich lat gwałtownie zaczęły wzrastać nierówności społeczne w Chinach. Na podstawie zebranych danych można wysnuć wniosek, że było to nie tyle wynikiem stagnacji lub spadku dochodów na wsiach, co szybszego wzrostu dochodów w miastach. Owoce wzrostu nie były i nie są równomiernie dystrybuowane społeczeństwie, co jest oznacza faktyczne odrzucenie deklaratywnej, socjalistycznej równości ekonomicznej.
   PubDate: 2023-06-01
   Issue No: Vol. 16, No. 1 (40) (2023)
    
 • INTERNET RZECZY I MODELE UCZENIA GŁĘBOKIEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU
         INTELIGENTNYCH MIAST

  • Authors: Honorata Balicka
   Abstract: Celem artykułu jest scharakteryzowanie kierunków zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w oparciu o wykorzystanie Internetu Rzeczy oraz modeli uczenia głębokiego. Zdaniem autorki taka strategia stwarza ogromną szansę na uniknięcie kryzysu w dużych miastach, wynikającego z negatywnych skutków pandemii, zagęszczania miast, zmian klimatycznych oraz zanieczyszczenia środowiska. W literaturze przedmiotu istnieje w tym zakresie luka, ponieważ brakuje jasnych koncepcji, jak wykorzystać wybrane technologie do zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast. Z powyższych względów w artykule rozważa się strategie zastosowania Internetu Rzeczy oraz uczenia głębokiego, opartego na sieciach neuronowych do zwiększenia efektywności funkcjonowania miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Scharakteryzowano zintegrowany system zarzadzania miastem z zastosowaniem inteligentnych i ekologicznych technologii. Rolę i znaczenie Internetu Rzeczy opisano w kontekście zarządzania krytycznymi zasobami miasta. Natomiast zagadnienia związane z modelami uczenia głębokiego zaprezentowano pod kątem możliwości doskonalenia predykcji i przewidywania wyników. Przedstawiono rozważania dotyczące szczególnego przypadku architektury głębokiego uczenia opartej na sztucznych sieciach neuronowych (ANN). Rekurencyjne ANN klasy LSTM zweryfikowano pod kątem inwestycji finansowych na giełdzie. Na zakończenie przedstawiono konkluzje i planowane przyszłe prace. Wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, że Internet Rzeczy oraz modele uczenia głębokiego odgrywają istotną rolę w zrównoważonym rozwoju inteligentnych miast.
   PubDate: 2023-06-01
   Issue No: Vol. 16, No. 1 (40) (2023)
    
 • The POTENTIAL FOR THE USE OF TELEMEDICINE TOOLS IN THE NATIONAL EMERGENCY
         MEDICAL SERVICE – A FORECAST OF A NEW SYSTEM ORGANISATION MODEL USING
         THE EXAMPLE OF POMORSKIE PROVINCE

  • Authors: Mateusz Renk, Andrzej Letkiewicz
   Abstract: Purpuse: The National Emergency Medical Service (NEMS) is facing financial and human resources problems and according to the Supreme Audit Office (SAO), the shortage of doctors and the financial problems will increase. The purpose of the paper is to show that the introduction of live streaming to the Emergency Medical Teams (EMTs) will mitigate the problems resulting from the shortage of medical staff and will significantly reduce the cost of maintaining the operational readiness of the EMTs. Methodology:The paper is based on applicable legislation and the Provincial Action Plan of the NEMS system for the Pomorskie Province. The forecast was prepared for the outlays and effects of the new organisation and operation of the NEMS system in Pomorskie Province. Findings: The implementation of live streaming in Pomorskie Province would help reduce the cost of operation of the NEMS system in the province by PLN 10,190,800.00 per year. In addition, this tool would allow the system to operate with only 16 physicians employed, which corresponds to 10% of the current resources and about 90% of the physicians could be employed in other parts of the healthcare system.
   PubDate: 2023-06-01
   Issue No: Vol. 16, No. 1 (40) (2023)
    
 • ENERGIA W TRANSPORCIE – POLSKA NA TLE KRAJÓW EUROPEJSKICH

  • Authors: Marlena Piekut, Kamil Piekut, Aleksandra Kolemba
   Abstract: W Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjęto, że m.in. zwiększony zostanie udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym oraz wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii. Ponadto, dążyć się będzie do zintensyfikowana międzynarodowej współpracy ułatwiającej dostęp do badań nad czystą energią i technologią w obszarze energii odnawialnej, efektywnością energetyczną oraz zaawansowanymi i czystszymi technologiami paliw kopalnych. Wobec powyższego przyszłość energetyczna wymaga będzie wielu działań adaptacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania energii przez sektor transportu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
   Metoda. W pracy posłużono się danymi Eurostatu. Do pogrupowania krajów według zużycia odnawialnych źródeł energii i biopaliw wykorzystano analizę skupień metodą Warda. Do porządkowania nieliniowego krajów w postaci dendrogramu wykorzystano siedemnaście zmiennych określających poziom zużycia końcowego odnawialnych źródeł energii i biopaliw. Ponadto, wykorzystano metodę standaryzacji w wyniku której przekształcone wartości mają rozkład o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1.
   Wyniki. Transport w państwach Europy Środkowo-Wschodniej zużywa od 25% do 40% ogólnego zużycia energii, z czego 90% pochłania transport drogowy. Odnawialne źródła energii w największym stopniu są wykorzystywane w transporcie rumuńskim i estońskim. Transport państw Europy Środkowo-Wschodniej w niewielkim stopniu wykorzystuje żródła odnawialne do zaspokajania potrzeb energetycznych.
   PubDate: 2023-06-01
   Issue No: Vol. 16, No. 1 (40) (2023)
    
 • WPŁYW RYZYKA KLIMATYCZNEGO NA PROCESY INWESTYCYJNE W ELEKTROENERGETYCE
         – STUDIA PRZYPADKÓW ELEKTROWNI WĘGLOWYCH OSTROŁĘKA I JAWORZNO ORAZ
         ELEKTROWNI WIATROWEJ SZYMANKOWO

  • Authors: Bartosz Sobik
   Abstract: Cel. Dziejąca się transformacja energetyczna stanowi istotne wyzwanie dla polskiego sektora elektroenergetycznego. Luka inwestycyjna w obszarze elektroenergetycznych aktywów wytwórczych w Polsce wymaga przeprowadzenia wielkoskalowych projektów inwestycyjnych obejmujących nowe źródła wytwórcze. Kluczowym aspektem każdej inwestycji elektroenergetycznej jest ryzyko inwestycyjne, które w tym sektorze w sposób szczególny jest związane z ryzykiem klimatycznym i finansowym. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie zasadniczego wpływu ryzyka klimatycznego i ryzyka finansowego na powodzenie projektów inwestycyjnych w elektroenergetyczne aktywa wytwórcze. Metoda. Przeprowadzono trzy studia przypadku, dla których określono poziom ryzyka inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka klimatycznego i wyników analizy ekonomicznej opłacalności inwestycji. Dokonano także przeglądu literatury oraz dokumentów spółek energetycznych i aktów prawnych. Wyniki. W dobie kryzysu energetycznego i prowadzonej polityki energetyczno-klimatycznej, niemożliwe stało się ukończenie montażu finansowego ze źródeł zewnętrznych dla nowych jednostek węglowych, co zostało przedstawione na przykładzie nieudanej inwestycji w Ostrołęce. Ignorowanie ryzyka klimatycznego jak i wyników rachunku efektywności inwestycji doprowadziło do przerwania projektu i wygenerowania kosztów utopionych. Obecne uwarunkowania rynkowe w sektorze wydatnie wspierają inwestycje w odnawialne źródła energii, jako zbieżne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednakże polski system elektroenergetyczny obecnie znajduje się w takiej sytuacji, że konieczne jest także inwestowanie w wielkoskalowe jednostki wytwórcze celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zwłaszcza w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego w Europie.
   PubDate: 2023-06-01
   Issue No: Vol. 16, No. 1 (40) (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.197.111.121
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-