Journal Cover
Ars Educandi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2083-0947 - ISSN (Online) 2657-6058
Published by Uniwersytetu Gdańskiego Homepage  [20 journals]
 • Logika systemu i szukanie nieobecności. Wprowadzenie do specjalnego tomu
         „Ars Educandi”

  • Authors: Tomasz Szkudlarek, Piotr Stańczyk
   First page: 5
   Abstract: Wstęp do Ars Educandi nr 18 / 2021
   PubDate: 2021-11-14
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • O edukację jako podmiot samoregulacji społecznej

  • Authors: Zbigniew Kwieciński
   First page: 15
   Abstract: Tekst zawiera analizę związków masowego wybuchu społecznego protestu w sierpniu 1980 roku, jego przyczyn oraz implikacji dla demokratycznych przemian społeczeństwa polskiego oraz dla zmiany funkcji edukacji z instrumentu autorytarnej władzy na ważny podmiot samoregulacji społecznej. Próba jego wydania w książce „Konieczność – niepokój – nadzieja” skończyła się niepowodzeniem. Najpierw tekst ten został okrojony przez cenzurę, a następnie na  początku stanu wojennego w styczniu 1982 roku wydawca prawie cały nakład książki (ponad 10 tysięcy egzemplarzy) przekazał na zniszczenie.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.01
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Powrót do systemu' Dyskusja redakcyjna wokół tekstu Zbigniewa
         Kwiecińskiego z 1980 roku

  • Authors: Joanna Rutkowiak, Łukasz Stankiewicz, Piotr Stańczyk, Karolina Starego, Tomasz Szkudlarek
   First page: 29
   Abstract: Dyskusja zorganizowana przez redakcję „Ars Educandi” dotyczy aktualności diagnoz społecznego kryzysu w czasie upadku systemu komunistycznego w Polsce. Wydany w 1980 roku tekst Zbigniewa Kwiecińskiego stał się pretekstem do rozważań na temat podobieństw i różnic tamtego systemu do obecnej formy autorytaryzmu w Polsce, do pytań o logikę kryzysu, o relacje społecznych emocji do struktury społecznego systemu oraz o to, czy posługiwanie się figurą systemu społecznego nadal jest zasadne.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.02
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Czy pedagogika religii daje się sekularyzować O ortodoksjach, herezjach
         i religioznawczych perspektywach rozwoju subdyscypliny

  • Authors: Monika Humeniuk
   First page: 51
   Abstract: Rekonstruowanie znaczeniowych i funkcjonalnych kontekstów zastosowania kategorii ortodoksji i herezji w wybranych koncepcjach socjologicznych pozwala budować i włączać ich teoriotwórczy potencjał w obszar pedagogiki ogólnej i pedagogiki religii. Uprawiana w Polsce pedagogika religii bywa zwykle rezerwowana dla myślenia pedagogiczno-teologicznego w ramach  tradycji chrześcijańskiej. Ujęcie tego typu silnie rezonuje z klasycznymi teoriami religioznawczymi sytuującymi się w nurcie tzw. ,,rewaloryzacji religii”, nie wyczerpuje jednak, jak się wydaje, spektrum możliwości, jakie przed pedagogiką religii stawia współczesne krytyczne religioznawstwo, które nie wiąże już tak ściśle problemów religii z problemami teologii. Przeciwnie, odrywa fenomen religii od teologii, ,,sekularyzuje” go, co skutkuje niezwykłą różnorodnością teorii religii wiążąc je często z tak ,,niereligijnymi” tematami jak ekologie, ideologie, sport czy ruchy miejskie. W przygotowanym referacie, wychodząc od zaprezentowania wybranych ustaleń z zakresu badań własnych nad kategoriami ortodoksji i herezji, spróbuję zarysować ów niedoszacowany przez pedagogikę religii, inspirowany krytycznym religioznawstwem teoretyczny potencjał jej rozwoju.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.03
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Dyskursy katastrofy klimatycznej

  • Authors: Lucyna Kopciewicz
   First page: 67
   Abstract: Celem artykułu jest omówienie najistotniejszych dyskursów definiujących katastrofę klimatyczną: denializm, zrównoważony rozwój, ekologię głęboką, dyskursy apokaliptyczne oraz koncepcję głebokiej adaptacji. Dyskursy te analizowane są jako narracje o tożsamości ludzi żyjących w czasch globalizacji zagrożeń środowiskowych.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.04
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Autoetnografia trudów macierzyństwa

  • Authors: Colette Szczepaniak
   First page: 83
   Abstract: Artykuł jest autoetnograficznym badaniem społeczno - kulturowej perspektywy po- nowoczesnego macierzyństwa. Macierzyństwa jakich wiele: uwikłanego w stereotypy, osądy i przekazy medialne oraz rady, dostępne od ręki w każdej telewizji, radiu, na forach dla rodziców. Stosując przyjętą metodę kieruję się w stronę indywidualnego i subiektywnego doświadczenia życiowego kobiety, które zdaje się wymykać jakimkolwiek ustaleniom naukowym. Chcąc ukazać środowisko, w którym się wychowałam i kulturę, w której funkcjonuję jako matka przeanalizowałam doświadczenia, które były najtrudniejsze w początkach macierzyństwa. Treści odnoszące się do perspektywy społeczno - kulturowej zapisane są w tekście kursywą. Sytuacje trudne opisane w artykule nie dają powodów do tego, żeby definciować moje macierzyństwo jako trudne ale przedstawiają codzienność wielu innych, zwykłych, kochających, zmęczonych, wątpiących w siebie matek. A każda z nich zasługuje na pomoc  ze strony systemu, zasugerowaną w ostatniej części artykułu.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.05
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Kształcenie jako wydarzenie

  • Authors: Oskar Szwabowski
   First page: 105
   Abstract: To jest manifest. Manifest dotyczący kształcenia i dydaktyki. Manifest przeciwstawiający się unaukowieniu kształcenia. Manifest nawołujący do otwarcie się na zdarzające się wydarzenia.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.06
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Ku inżynierii społecznej

  • Authors: Piotr Kowzan
   First page: 113
   Abstract: Artykuł proponuje odejście od kultywowania wiedzy ogólnej w pedagogice na rzecz inżynierii społecznej. Rozważane są w nim propozycje transformacji wiedzy pedagogicznej w celu uczynienia jej komunikatywną poza obszarem humanistyki. Celem tych transformacji jest optymalizacja i uproszczenie wiedzy do poziomu umożliwiającego adeptom majsterkowanie. Zaproponowane rozwiązanie polega na: 1) wyprowadzaniu naukowych uzasadnień z tego, co pedagogicznie niemożliwe; 2) matematyzacji języka opisu; 3) tworzeniu zestawów procedur wymagających minimalnej wiedzy i do minimum ograniczającej działania osób dorosłych.
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.07
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Instrumentality after Radical Lack, Education, and Populism as
         Co-Prosthetic

  • Authors: Atif Abdellatif
   First page: 129
   Abstract: This contribution refuses two positions: one defends education against instrumentality, and the other reduces education to a political instrument. Alternatively, it recognizes instrumentality as precarious but necessary. Thus, with focus on populist articulations, education is instrumentalized as a demand to fix the people's incompleteness. However, both education and the people are lacking totalities, and it is through their articulation as prosthetic bodies one to the other that they help each other to be, however without fully being 
   PubDate: 2021-11-14
   DOI: 10.26881/ae.2021.18.08
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 • Recenzja książki Martyny Pryszmont pt. Metodologia jako sztuka wyjścia.
         Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad
         macierzyństwem

  • Authors: Edyta Zierkiewicz
   Pages: 145 - 152
   PubDate: 2021-11-14
   Issue No: Vol. 18, No. 18 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.111.130
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-