Publisher: Kalasin University (Total: 1 journals)

We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Journal Cover
Governance Journal
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2286-9328
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds

 •        การประเมินคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทเลนส์:
         กรณีศึกษาฝ่ายตรวจสภาพรถ
         

  • Authors: ชาญชิชญ์ พิมพาจันทร์, อลงกรณ์ อรรคแสง
   Pages: 1 - 17
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพและแนวทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทเลนส์ กรณีศึกษาการให้บริการฝ่ายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร วิธีวิทยาของการวิจัยนี้เป็นแบบแบบผสมผสาน (Mixed Methods) คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่มด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Random) จำนวน 400 คนที่มาใช้บริการในปี พ.ศ. 2564 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการด้วยสมาร์ท เลนส์ ในภาพรรวมมีการยอมรับในระดับมากที่สุด และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยสมาร์ทเลนส์ พบว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ควรปรับลดขั้นตอนการตรวจสภาพรถให้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และเพิ่มการใช้ สมาร์ท เลนส์ ในรายการตรวจพินิจของนายช่างตรวจสภาพรถเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ
   PubDate: 2023-09-12
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยโครงงานผลิตหนังสั้น
         ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
         เรื่อง
         “ฮอยฮีตคลองเก่าฮอยข้าวประดับดิน”
         ของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา
         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในพื้นที่บ้านขัวสูง
         อำเภอดงหลวง
         จังหวัดมุกดาหาร

  • Authors: นิติยา ค้อไผ่, แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์, ปัญญา เถาว์ชาลี, อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
   Pages: 18 - 34
   Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกสังคมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 29 คน และอาจารย์ประจำรายวิชา จำนวน 1 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างเพื่อสอบถามประเด็นสถานการณ์ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ 2) ประเด็นคำถามสำหรับการสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนภายหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านการเตรียมการสอน เนื่องจากในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยมีเนื้อหาค่อนข้างมาก ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุมกับแผนการเรียน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการบรรยาย เป็นการสรุปเนื้อหาจากตำราและนำเสนอเป็นสไลด์ถ่ายทอดให้...
   PubDate: 2023-09-12
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การสื่อสารทางการเมืองผ่าน
         TikTok เพื่อการต่อต้านรัฐบาล
         บนโลกออนไลน์ ช่วงปี 2563 - 2564

  • Authors: นภัสวรรณ รักษาใจ, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
   Pages: 35 - 68
   Abstract: บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสื่อสารทางการเมืองเพื่อการต่อต้านรัฐบาลบนอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น โดยศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ด้วยแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการวิจัยเอกสาร เพื่อตอบคำถามดังต่อไปนี้ ประการแรก ปัจจัยที่มีส่วนทำให้สื่อสังคมออนไลน์ TikTok ถูกนำมาใช้สำหรับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อการต่อต้านรัฐบาลในปัจจุบัน ประการที่สอง อุดมการณ์และวาทกรรมที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในเครือข่ายผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม TikTok และประการสุดท้าย กระบวนการที่ฝ่ายรัฐใช้ในการจัดการกับการต่อต้านรัฐบาลที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบัน TikTok เป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการประท้วงทางการเมืองในประเทศไทย โดย TikTok ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
   PubDate: 2023-09-12
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแปลงรวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
         อำเภอนามน
         จังหวัดกาฬสินธุ์

  • Authors: นิตยา เคหะบาล, นฤชิต แสนปากดี, ธวัชชัย เคหะบาล, อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า, ธีรนันท์ ขันตี, อารยา ลาน้ำเที่ยง, เบญจมาศ ชุมชนตรีนอก
   Pages: 69 - 87
   Abstract: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแปลงรวม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายหลักในการวิจัย คือ ครัวเรือนยากจนในอำเภอนามน จำนวน 328 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายรอง คือ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอนามน ประมาณ 50 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทวนสอบและคัดกรองครัวเรือนยากจนรายครัวเรือนและรายหมู่บ้าน การสอบถามครัวเรือนยากจนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ การสนทนากลุ่ม สำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตอาชีพแก้จน การสำรวจตลาดภายในชุมชน การสังเกต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฟอร์มการทวนสอบและคัดกรองครัวเรือนยากจนรายครัวเรือนและรายหมู่บ้าน แบบบันทึกข้อมูลความต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน แบบสำรวจการใช้ปริมาณผักและอาหารของร้านค้าในตำบล ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาครัวเรือนยากจนสู่การผลิตผักปลอดภัยแปลงรวม มี 3 กระบวน (1) ต้นน้ำ คัดเลือŦ...
   PubDate: 2023-09-12
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
         เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ:
         สภาพปัจจุบัน
         โอกาสและอุปสรรค

  • Authors: ปิยากร หวังมหาพร
   Pages: 88 - 101
   Abstract: บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน โอกาสและอุปสรรคในการบริหารจัดการของศพอส.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบตระหนักถึงปัญหาผู้สูงอายุจึงร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งศพอส.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบขึ้น ศพอส.บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการทำงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ งบประมาณส่วนใหญ่มาจากการเขียนโครงการขอจากหน่วยงานภาครัฐและมาจากเงินบริจาคจากหน่วยงานเอกชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสนับสนุนเรื่องวิชาการและโอกาสในการพัฒนาเครือข่าย จุดแข็งของศพอส.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบคือ การทำงานแบบเครือข่าย จุดอ่อนคือการขาดเงินทุน จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของเทศบาลอาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน แนวคิดการแยกศพอส.ให้เป็นอิสระจากเทศบาลเป็นโอกาสที่จะทำให้ศพอส.ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์และเอาชนะอุปสรรคเพื่อเป็นศูนย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป
   PubDate: 2023-09-12
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การนำนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไปปฏิบัติของภาครัฐ:
         กรณีศึกษา
         

  • Authors: บัญชา พุฒิวนากุล, นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์
   Pages: 102 - 120
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปปฏิบัติของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการสังเกต ผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวม 20 คน ได้แก่ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร นักวิชาการ ผู้บริหารและนักพัฒนาด้านนโยบายองค์กรภาครัฐและเอกชน นำเสนอข้อมูลโดยสังเคราะห์ ตีความข้อมูลเอกสาร และวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การนำนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไปปฏิบัติในพื้นที่มหาสารคาม มีกระบวนการดำเนินการเริ่มขึ้นเมื่อจังหวัดรับนโยบายภายหลังจากที่รัฐส่วนกลางประกาศแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2560 (2560-2564) การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับคือ 1) ระดับจังหวัด มีการวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมสมุนไพรเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) คัดเลือกชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มฯ ที่สามารถผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และช่องทางตลาด และติดตามประเมินผลการดำเนินการขอ#...
   PubDate: 2023-09-13
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การเข้าถึงระบบการจองคิวออนไลน์ขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้าของประชาชนในพื้นที่อำเภออาจสามารถ
         จังหวัดร้อยเอ็ด

  • Authors: ปรียารัตน์ มิ่งขวัญ, วิษณุ สุมิตสวรรค์
   Pages: 121 - 138
   Abstract: บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการจองคิวออนไลน์ขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้าของประชาชนในพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) เสนอแนะแนวทางการยกระดับการเข้าถึงบริการระบบการจองคิวออนไลน์ขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้าของประชาชนในพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามประมาณค่า 6 ระดับ เป็นเครื่องมือในการวิจัย มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 382 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ด้านการทดลองใช้ได้ ด้านความเข้ากันได้ ด้านการสังเกตเห็นผลได้ และด้านความสลับซับซ้อน มีความสัมพันธ์ต่อระดับการเข้าถึงระบบการจองคิว ออนไลน์ขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้าของประชาชนในพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ...
   PubDate: 2023-09-13
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        ผลการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโรค
         ลัมปี สกิน
         

  • Authors: นิคม วงศ์เชียงยืน, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
   Pages: 139 - 157
   Abstract: บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มุ่งเสนอผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัวของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินการครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 210 คน ที่สุ่มมาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถตอบคำถามได้ ผนวกกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการเฝ้าสังเกตการทำงานและคุณสมบัติของบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์และสถิติการให้บริการต่าง ๆ ที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในสำนักงาน ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนำมาวิเคราะห์สรุปเป็นผลการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอันได้แก่ค่าจำนวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดหรือ 208 รายคิดเป็นร้อยละ 99 มีความรู้และความเข้าใจว่า โรคลัมปี สกิน สามารถป้องกันได้ และมีเกษตรกรจำนวน 132 รายหรือร้อยละ 62.9 ที่ได้นำวัวไปฉีดวัคซีน ส่งผลให้จำนวนวัวป่วยด้วยโรคลัมปี สกินลดลงจากเฉลี่ยเดือนละ 123 ตัวในระ&...
   PubDate: 2023-09-15
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การปกป้องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตาม
         

  • Authors: นฤชิต แสนปากดี, ธเนศ สุจารีกุล
   Pages: 158 - 168
   Abstract: ดุษฎีนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าแรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแรงงานหรือไม่ พบว่าแรงงานข้ามชาติได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแรงงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ชอบที่ได้รับสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากความแตกต่างใดๆ เช่น สิทธิในชีวิต เสรีภาพ ความมั่นคง การทำงาน สภาพการทำงานที่ยุติธรรมและเหมาะสม รายได้ที่เท่าเทียมกับงาน เสรีภาพในการเดินทาง การรวมกลุ่มและสมาคมโดยสันติ การก่อตั้งและเข้าร่วมในสหภาพแรงงาน ในปี 1990 องค์การสหประชาชาติ ได้ตกลงรับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมี 58 ประเทศภาคี สนธิสัญญานี้ ปัจจุบันเป็นสนธิสัญญาที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดในด้านสิทธิของแรงงานข้ามชาติ มากกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพราะครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ และสิทธิของแรงง$...
   PubDate: 2023-09-15
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        ศึกษาความต้องการและคุณลักษณะบัณฑิต
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  • Authors: ชุติภา กันนุฬา, เสถียร งอยผาลา , ณัฐพัชร รัตนกนกวัฒน์
   Pages: 169 - 198
   Abstract: การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิต ตามความต้องการใช้บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 325 คน การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายโดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิต ตามความต้องการใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ด้านทักษะวิชาชีพ ตามความต้องการของสถานศึกษา ( = 4.53, S.D. = 0.50), คุณลักษณะทั่วไปด้านศีลธรรมจรรยาบรรณ ( = 5.00, S.D. =0.00) และตามความสภาพความเป็นจริง ( = 4.39, S.D. = 0.54) โดยพบว่าคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิต ตามความต้องการของสถานศึกษา ด้านการสอน ( = 4.73, S.D. =0.61) ด้านการออกแบบ ( = 4.69, S.D. = 0.63) และด้านการผลิต ( = 4.71, S.D. = 0.55) และพบว่า ตามสภาพความเป็นจริง ด้านการผลิต ( = 4.30, S.D. = 0.67) ด้านการใช้ ( = 4.95, S.D. = 0.14) ด้านการวิจัยและการ&...
   PubDate: 2023-09-15
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        

  • Authors: นพพล อัคฮาด, พนมพัทธ์ สมิตานนท์, นราธิป ศรีราม, ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
   Pages: 199 - 213
   Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการบริหารจัดการแบบร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดตามตัวแบบการบริหารจัดการแบบร่วมมือของ Ansell & Gash ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกพื้นที่กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 21 คน และการวิจัยเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลด้วยกระบวนการแบบสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า กลไกการบริหารจัดการแบบร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1. ปัจจัยการริเริ่มความร่วมมือ ได้แก่ (1) อำนาจหน้าที่ ทรัพยากร และศักยภาพที่แตกต่างกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) แรงจูงใจในการสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) ภูมิหลังของการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ปัจจัยด้านการออกแบบสถาบัน และ 3. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำในการอำนวยความสะŨ...
   PubDate: 2023-09-20
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ท้องถิ่นดิจิทัล
         กรณีศึกษา
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
         จังหวัดขอนแก่น

  • Authors: ศุภกิตติ์ พุฒลา , ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
   Pages: 214 - 230
   Abstract: บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์การสู่ท้องถิ่นดิจิทัล และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นภายหลังจากมีการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ เพื่อค้นหาแก่นสาระและอธิบายตามกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ท้องถิ่นสามารถบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลสำเร็จนั้น ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกและการเปิดใจยอมรับ การจัดสรรงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของบุคลากร การสื่อสารเชิงรุกเพื่อการยอมรับการให้บริการของประชาชน และภายหลังที่ท้องถิ่นได้นำนโยบายท้องถิ่นดิจิทัลไปปฏิบัติพบว่า การบริการสามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน แต่ยังพบว่าในบางท้องถิ่นยังประสบปัญหาด้านการทำงานซ้ำซ้อนมีรอยต่อที่ไม่สามารถจบกระบวนการได้อย่างเบ็ดเ&...
   PubDate: 2023-09-21
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความผ่าน
         กรณีศึกษา
         นโยบายอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ในโครงการก่อสร้าง
         อาคารที่ทำการศาลฎีกา

  • Authors: นรภัทร เข็มทอง, ประโยชน์ ส่งกลิ่น
   Pages: 231 - 255
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความผ่านกรณีศึกษา นโยบายอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิ โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย และข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูมิ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสังเกตการณ์อาคารสถาปัตยกรรมและบริบทที่เกี่ยวข้อง 3) รวบรวมข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแบ่งแยกประเภท จัดระบบ และรูปแบบของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 4) ศึกษาวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล ค้นหาและตีความสัญลักษณ์ นัยยะ สรุปความหมายที่พบตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่กำหนดไว้ และศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อค้นพบกับแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง และ 5) สรุปผลการวิจัย ตอบคำถามการวิจัย และนำเสนอผลงาน ผลการศึกษา พบว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการตีความ กรณีศึกษา นโยบายอนุรักษ์และพัฒนา กรุงรัตนโกสินทร์ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศ...
   PubDate: 2023-09-21
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    

 •        การสื่อสารนโยบายสาธารณะบนป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
         จังหวัดตรัง

  • Authors: สุชานุช พันธนียะ
   Pages: 256 - 271
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทและจำนวนรูปแบบป้ายหาเสียง รวมถึงศึกษาข้อความที่แสดงถึงนโยบายสาธารณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองใช้ในการสื่อสารนโยบายบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง และจัดกลุ่มเนื้อหาสาระตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ทั้งนี้เป็นการศึกษาจากป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่ถูกติดตั้งในพื้นที่ 4 เขตเลือกตั้งของจังหวัดตรัง พบว่า ป้ายหาเสียงเลือกตั้งมี 2 ประเภท คือ (1) ป้ายหาเสียงของพรรคการเมือง (ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ) มีจำนวน 148 รูปแบบ จาก 19 พรรคการเมือง โดยพรรคที่มีรูปแบบป้ายมากที่สุด 3 อันดับ คือ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อชาติ ตามลำดับ และ (2) ป้ายหาเสียงของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 144 รูปแบบ โดยเขตที่มีรูปแบบป้ายมากที่สุด คือ เขต 2 และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาข้อความที่แสดงถึงนโยบายสาธารณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองใช้ในการสื่อสารนโยบาย พบว่า การสื่อสารนโยบายโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้...
   PubDate: 2023-10-09
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    
 • บทปริทัศน์หนังสือ:
         ปรัชญาการเมือง: คืออะไร
         และ ทำไมถึงสำคัญ

  • Authors: ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
   Pages: 272 - 280
   PubDate: 2023-10-30
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.194.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Kalasin University (Total: 1 journals)

We no longer collect new content from this publisher because the publisher has forbidden systematic access to its RSS feeds.
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.194.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-