Publisher: Kalasin University (Total: 1 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted alphabetically
Governance J.     Open Access   (Followers: 3)
Similar Journals
Journal Cover
Governance Journal
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2286-9328
Published by Kalasin University Homepage  [1 journal]

 •        ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
         

  • Authors: ณัฏฐ์นรี ชำกรม, ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
   Pages: 1 - 16
   Abstract: งานวิจัยนี้มุ่งอธิบายเพื่ออธิบายผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่มีต่อการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2) อาจารย์และ 3) บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์โดยวิธีการค้นหาแก่นสาระและอธิบายความ ผลการวิจัยพบว่า การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการส่งผลกระทบต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนบ่อยและกะทันหัน ทำให้อาจารย์เกิดความสับสน อีกทั้งอาจารย์ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านเพราะคุ้นชินกับการทำงานวิจัยมากกว่า 2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ...
   PubDate: 2023-01-06
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลแวงน่าง
         อำเภอเมือง
         จังหวัดมหาสารคาม

  • Authors: เสาวลักษณ์ สมยา, ประโยชน์ ส่งกลิ่น
   Pages: 17 - 32
   Abstract: งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้การวิจัยแบบผสม ซึ่งในเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุจำนวน 400 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้สูงอายุจำนวน 8 คน และจัดการข้อมูลโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และนำเสนอในเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า 1) ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพร่างกายที่ดี ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ตามลำดับ และในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และด้านการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ตามลำดับ และ 2) ข้อเสนอแนะที่สำคัญ ได้แก่ (1) หน่วยงานภาคร...
   PubDate: 2023-03-24
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        การศึกษาศักยภาพของผู้สูงอายุกับความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
         

  • Authors: ดนุลดา เกตุวัฒน์ถา, กาญจนา บุญยัง, นพพล อัคฮาด
   Pages: 33 - 50
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยเชิงศักยภาพของผู้สูงอายุ (2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย เชิงศักยภาพของผู้สูงอายุกับความ พึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และ (4) เสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 746 คน และกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 260 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสถิติสหสัมพันธ์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 คนใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยศักยภาพของผ&#...
   PubDate: 2023-03-24
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
         19 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
         (Good Factory Practice (GFP)

  • Authors: คณาธิป ทองรวีวงศ์ , อรวรรณ พจนานุรัตน์ , ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
   Pages: 51 - 69
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห์ว่ามาตรการ GFP ส่งผลกระทบในลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การตีความและประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการปรับใช้ฐานความยินยอมตามข้อตกลงการใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวเนื่องกับ GFP ได้แก่ TSC และ TST (3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้ฐานทางกฎหมายอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโรงงาน ตามข้อตกลงการใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวเนื่องกับ GFP ได้แก่ TSC และ TST งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความข้อตกลงการใช้งานโดยวิเคราะห์การตีความกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายสหภาพยุโรป ผลการศึกษาพบว่า (1) แพลตฟอร์ม TST กำหนดให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลระบุตัว ข้อมูลพฤติกรรมและสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคติดต่อโควิด 19 แต่แพลตฟอร์ม TSC เก็บข้อมูลของพนักงานเฉพาะในส่วน ผู้ติดต่อหรือประสานงาน (2) ข้อตกลงแพลตฟอร์ม TST ข้อ 3.3 ขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน แต่จากการนำองค์ประกอบของความยิน&#...
   PubDate: 2023-03-24
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        พฤติกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
         (ในการเลือกตั้งวันที่ 28
         มีนาคม 2564)
         และผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
         พ.ศ. 2562

  • Authors: ประเทือง ม่วงอ่อน
   Pages: 70 - 94
   Abstract: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ในการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564) และผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ในการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564) และเพื่อศึกษาผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 พบว่า (1.1) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.02 มากกว่าอัตราการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ร้อยละ 70.858 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.) ร้อยละ 63.027 และส...
   PubDate: 2023-03-29
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    
 • 24 ปี
         ของประเทศไทยในการเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์:
         

  • Authors: ภิรนา พุทธรัตน์
   Pages: 95 - 116
   Abstract: นับเป็นเวลากว่า 24 ปีแล้วที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เป็นจำนวน 15 แห่ง แต่ทว่าในทางปฏิบัติการคุ้มครองแรมซาร์ไซต์ของประเทศไทยยังคงเกิดปัญหาเรื่อยมา เพราะปัจจัยภายในที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อรองรับการดำเนิน งาน และมีกฎหมายภายในหลายฉบับที่สอดคล้องกับอนุสัญญาแรมซาร์ อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการกำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งไม่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาการดำเนินกิจกรรมนอกขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการออกกฎหมายในการสร้างแนวพื้นที่กันชนพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands Buffer Zone) อย่างเป็นระบบ และในกรณีที่แรมซาร์ไซต์แห่งใดมีเขตพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ การออกกฎหมายท้องถิ่นไม่ควรบัญญัติซ้ำกับข้อห้ามที่มีอยู่แล้วเพื่อป้องกันความสับส$...
   PubDate: 2023-03-31
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตพื้นที่
         

  • Authors: ทศภณ วงษาลี, ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
   Pages: 117 - 131
   Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นและเนื้อหาที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับเทศบาลเลือกใช้ในการนำเสนอสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มเนื้อหาในการนำเสนอนโยบายหาเสียง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งวิเคราะห์เนื้อหานโยบายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับเทศบาลเลือกใช้ในการนำเสนอสำหรับหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในปี พ.ศ.2564 จากกรณีศึกษาพื้นที่เทศบาล 5 แห่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเนื้อหาที่ปรากฏในการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งประเภทต่าง ๆ อาทิ ป้ายรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง ข้อมูลจากแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจาก สปอตโฆษณาหาเสียง ที่มีการเผยแพร่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่ออธิบายลักษณะของเนื้อหา ความเหมือนและความแตกต่าง และจัดลำดับประเด็นสำคัญตามกรอบการวิจัยที่กำหนด ผลการศึกษาพบว่า เนื้อห&#...
   PubDate: 2023-04-19
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
         ร่วมกับหน่วยงานราชการ
         ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฆ้องชัย
         จังหวัดกาฬสินธุ์

  • Authors: ธรรณณธร ดลปัดชา, กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
   Pages: 132 - 145
   Abstract: การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การวิจัยนี้มุ่งตอบคำถามที่ว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.) ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการดำเนินการร่วมกันอย่างไร ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่มาจาก 4 กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกำนันในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการสั่งการจากบนลงล่างเป็นลำดับ จาก ศบค. ไปยัง ศบค.มท., ศปก.จ, ศปก.อ., และ ศปก.ต. แต่ขาดการขับเคลื่อนของ ศปก.อ. อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน...
   PubDate: 2023-04-24
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        บทบาทของสหรัฐอเมริกากับการสนับสนุนสิทธิสตรีผ่านการศึกษาการ์ตูน
         

  • Authors: ศรัณย์ภัทร์ ไชยแหม่ง, นิลุบล ไพเราะ
   Pages: 146 - 178
   Abstract: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ์ตูนดิสนีย์ที่ผู้หญิงมีบทบาทนำที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนสิทธิสตรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เกี่ยวกับประเด็นสิทธิสตรีผ่านภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์ ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากสื่อภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์ แนวคิดทฤษฎี ใช้แนวคิดสำนักสตรีนิยม แนวคิด Soft Power แนวคิดจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทภาพยนตร์และแนวคิดการเล่าเรื่อง มาอธิบายผ่านกรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ (Frozen) 2) นครสัตว์มหาสนุก (Zootopia) 3) ผจญภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ (Moana) 4) รวมเหล่ายอดคนพิทักษ์โลก 2 (Incredible 2) และ 5) รายากับมังกรตัวสุดท้าย (Raya and the Last Dragon) โดยผู้วิจัยมีความสนใจการนำเสนอบทบาทตัวละครผู้หญิงในการ์ตูนและเรื่องราวที่นําเสนอออกมาให้ได้รับชม ซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงที่วอลท์ ดิสนีย์ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวด้านสตรีนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังวิเคราะห...
   PubDate: 2023-04-24
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    

 •        ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นกับการขยายตัวของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดศรีสะเกษ
         : กรณีการดึง 3 ส.ส.
         

  • Authors: วันชัย ติวสูงเนิน, ศุภกร บุญสะอาด, อนุสรณ์ โฉมยงค์, อดิเทพ สมบัติหลาย, ประเทือง ม่วงอ่อน
   Pages: 179 - 197
   Abstract: การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นกับการขยายตัวของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีการดึง 3 ส.ส. พรรคเพื่อไทยมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการการก่อตัวและการเพิ่มฐานเสียงของกลุ่มพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดศรีสะเกษ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองพรรคภูมิใจไทย กับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้อค้นพบว่า 1) พัฒนาการการก่อตัวและการเพิ่มฐานเสียงของกลุ่มพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ (1) ช่วงที่ 1 ช่วงการก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยปี 2551 พรรคภูมิใจไทยได้เริ่มส่งว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ทางการเมือง ลงไปพบปะประชาสัมพันธ์ตนเองและพรรค ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้งที่เล็งไว้ ซึ่งในช่วงที่ 1 พรรคภูมิใจไทยในจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดเขตที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งไว้เพียง 3 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลื&...
   PubDate: 2023-04-25
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    
 • บทปริทัศน์หนังสือ:
         ปรัชญาการเมืองเพื่อเสรีนิยมประชาธิปไตย:
         ว่าด้วย จอห์น สจ๊วต มิลล์
         

  • Authors: จิรพงศ์ มหาพจน์
   Pages: 198 - 203
   PubDate: 2023-04-26
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.129.52
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-